Poland-Zlotniki Kujawskie: Household-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003597455607998
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387347-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zlotniki Kujawskie: Household-refuse disposal services

2017/S 189-387347

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Zlotniki Kujawskie
ul. Powsta?cow Wielkopolskich 6
Zlotniki Kujawskie
88-180
Poland
Contact person: Magdalena Kolber
Telephone: +49 523517160
E-mail: m.kolber@zlotnikikujawskie.pl
Fax: +49 523517160
NUTS code: PL617

Internet address(es):

Main address: www.zlotnikikuj.ires.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komuna.

Reference number: 90513100
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga: odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 720 828.80 PLN / Highest offer: 1 877 926.80 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90511000
90500000
90533000
90514000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL617
Main site or place of performance:

Teren Gminy Zlotniki Kujawskie, w nast?puj?cych miejscowo?ciach: B?dzitowo, B?dzitowek, Broniewo, Bronimierz, D?browka Kujawska, Dobrogo?cice, D?wierzchno, Gniewkowiec, Karczowka, Helenowo, Jordanowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres zamowienia obejmuje:

1) odbior zmieszanych (niesegregowanych) odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie;

2) odbior odpadow komunalnych zebranych selektywnie:

a) od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie,

b) z punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (PSZOK), usytuowanego na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie w miejscowo?ci Mierzwin,

c) ze specjalistycznych pojemnikow przeznaczonych do selektywnej zbiorki przeterminowanych lekow, usytuowanych w aptekach i O?rodkach Zdrowia na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie,

d) ze specjalistycznych pojemnikow przeznaczonych do selektywnej zbiorki zu?ytych baterii, usytuowanych w budynkach u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie,

3) wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszkalych:

a) w worki do segregacji odpadow w odpowiednim kolorze oznaczonym napisem okre?laj?cym rodzaj gromadzonego wewn?trz odpadu,

b) b?d?cych wlasno?ci? Gminy Zlotniki Kujawskie, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych:

c) na ktorych znajduje si? zabudowa wielorodzinna w pojemniki do zbiorki odpadow

d) w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadow niesegregowanych oraz biodegradowalnych, je?eli wla?ciciele nieruchomo?ci zglosz? potrzeb? wynajmu, dzier?awy lub innej formy dysponowania pojemnikami na podstawie odr?bnej umowy (poza przedmiotem zamowienia) a Zamawiaj?cy nie b?dzie ponosil z tego tytulu ?adnych kosztow. Wykonawca dostarczy ww. wla?cicielom nieruchomo?ci urz?dzenia przed pierwszym dniem obowi?zywania niniejszej umowy.

4) wyposa?enie punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych, zlokalizowanego na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie (PSZOK), w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych dla poszczegolnych rodzajow odpadow,

5) organizowanie objazdowych zbiorek odpadow mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie 2 (dwa) razy w roku,

6) zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadow z terenu Gminy Zlotniki Kujawskie w regionalnej instalacji przetwarzania odpadow komunalnych (RIPOK) zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami wojewodztwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektyw? na lata 2023-2028,

7) mycie i dezynfekcj? pojemnikow przeznaczonych do odpadow zmieszanych oraz odpadow biodegradowalnych dwa razy do roku.

Wykaz miejscowo?ci:

B?dzitowo, B?dzitowek, Broniewo, Bronimierz, D?browka Kujawska, Dobrogo?cice, D?wierzchno, Gniewkowiec, Karczowka, Helenowo, Jordanowo, Kobelniki, Kr??kowo, Kr??oly, Leszcze, Lisewo Ko?cielne, Mierzwin, Niszczewice, Palczyn, P?chowo, Podgaj, Popowiczki, Rucewko, Rucewo, Tarkowo Gorne, Tuczno, Tupadly, Zlotniki Kujawskie

Rodzaj i cz?stotliwo?? odbioru stalych odpadow komunalnych:

Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa? uslug? wg ramowego harmonogramu, nie rzadziej ni? w nast?puj?cy sposob:

odpady zmieszane oraz odpady ulegaj?ce biodegradacji: z terenow wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych ? raz na 3 tygodnie,

odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metalu, opakowania wielomaterialowe: z terenow wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych ? raz na 3 tygodnie;

odpady papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szklo oraz opakowania ze szkla: z terenow wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych ? raz na 6 tygodni;

odpady mebli i odpady wielkogabarytowe oraz zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny: z terenow nieruchomo?ci zamieszkalych ? objazdowa zbiorka dwa razy w roku.

Wykonawca w ramach ?wiadczenia uslugi na odbior odpadow komunalnych wyposa?y nieruchomo?ci w worki do zbierania odpadow selektywnie zbieranych z folii polietylenowej LDPE lub HDPE uniemo?liwiaj?ce ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji o grubo?ci co najmniej 60 mikronow, podstawowy pakiet startowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 98
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.1.5.2017
Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komuna.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslug Komunalnych Corimp Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
Bydgoszcz
85-825
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 666 666.67 PLN
Total value of the contract/lot: 1 720 828.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zlotniki Kujawskie: Household-refuse disposal services

2017/S 189-387347

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Zlotniki Kujawskie
ul. Powsta?cow Wielkopolskich 6
Zlotniki Kujawskie
88-180
Poland
Contact person: Magdalena Kolber
Telephone: +49 523517160
E-mail: m.kolber@zlotnikikujawskie.pl
Fax: +49 523517160
NUTS code: PL617

Internet address(es):

Main address: www.zlotnikikuj.ires.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komuna.

Reference number: 90513100
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 720 828.80 PLN / Highest offer: 1 877 926.80 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90511000
90500000
90533000
90514000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL617

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.1.5.2017
Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Gminy Zlotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komuna.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslug Komunalnych Corimp Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
Bydgoszcz
85-825
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 666 666.67 PLN
Total value of the contract/lot: 1 720 828.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Zlotniki Kujawskie: Household-refuse disposal services
ND Document number 387347-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ZLOTNIKI KUJAWSKIE
AU Authority name Gmina Zlotniki Kujawskie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL617
IA Internet address (URL) www.zlotnikikuj.ires.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >