Poland-Bielsko-Biala: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003597581641192
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388676-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Medical equipments

2017/S 190-388676

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Beskidzkie Centrum Onkologii ? Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Bo?ena Osuchowska
Telephone: +48 334984042
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
Fax: +48 334984044
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.onkologia.bielsko.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb BCO-SM im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej z podzialem na 2 zadania:1.Dostawa, monta? i uruchomienie Aparatu TK 2.dostawa i uruchomienie Aparatu do znieczule?.

Reference number: 28/D/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej z podzialem na dwa zadania:

Zadanie nr 1: dostawa, monta? i uruchomienie cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego z wyposa?eniem oraz projektem i adaptacj? pomieszcze?; Zadanie nr 2: dostawa i uruchomienie aparatu do znieczule?. Szczegolowo opisanych w zal?czniku 4A i 4B do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 018 947.56 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego z wyposa?eniem oraz projektem i adaptacj? pomieszcze?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33115000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii ? Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla II w Bielsku ? Bialej mieszcz?cy si? przy ul. Wyspia?skiego 21.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa, monta? (wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczenia pracowni), oraz uruchomienie cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego zwanego dalej ? Aparatem dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii ? Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla II w Bielsku ? Bialej, Pracownia TK w Szpitalu przy ul. Wyspia?skiego 21. Zamawiaj?cy wymaga dostawy i monta?u ? Urz?dze? o parametrach nie gorszych ni? to wynika ze zestawienia stanowi?cego integraln? cze?? opisu przedmiotu zamowienia. W ramach przedmiotu zamowienia Zamawiaj?cy wymaga dostawy Aparatu obejmuj?cego:

? rentgenowski tomograf komputerowy 64 rz?dowy, 128 warstwowy,

? konsole operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa,

? stanowiska opisowe trzymonitorowe oparte na serwerze postprocessingowym do kompleksowej diagnostyki z aplikacjami klinicznymi- 2 zestawy,

? automatyczny specjalistyczny, dwuglowicowy wstrzykiwacz ?rodka cieniuj?cego kompatybilny z oferowanym systemem TK.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne oceniane / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin monta?u i uruchomienia Aparatu TK / Weighting: 25
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 901 355.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie Aparatu do znieczulania

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33170000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii ? Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla II w Bielsku ? Bialej mieszcz?cy si? przy ul. Wyspia?skiego 21.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

a) Dostaw?, monta? i uruchomienie Sprz?tu w miejscu dostawy.

b) Udzielenie gwarancji jako?ci dla przedmiotu zamowienia na okres nie krotszy ni? 2 lata

(24 miesi?ce) oraz r?kojmi za wady na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku naprawy przedmiotu zamowienia okres gwarancji ulega przedlu?eniu o okres, w ktorym Kupuj?cy nie mogl u?ywa? przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

c) Zapewnienie nieodplatnego serwisu i nieodplatnych obowi?zkowych przegl?dow przez caly okres gwarancji i r?kojmi.

d) Dostarczenie instrukcji obslugi (w j?zyku polskim) oraz przeprowadzenie bezplatnego szkolenia (w j?zyku polskim) minimum 3 pracownikow u?ytkownika w zakresie obslugi i eksploatacji dostarczonego Sprz?tu, w miejscu dostawy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne oceniane / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i r?kojmi na oferowan? aparatur? / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 117 592.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy

zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie.

Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie zamowienia s? referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy;

Dla Zamawiaj?cego warunkiem wystarczaj?cym b?dzie wykazanie wykonania w w/w okresie:

? co najmniej dwoch zamowie? na dostaw?, monta? oraz uruchomienie cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego, ka?dego o warto?ci nie mniejszej ni? 2 500 00 PLN brutto ? w przypadku skladania oferty na zadanie nr 1;

? co najmniej dwoch zamowie? na dostaw?, monta? oraz uruchomienie aparatu do znieczulania, ka?dego o warto?ci nie mniejszej ni? 100.000,00 zl brutto ? w przypadku skladania oferty na zadanie nr 2.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly zawarte w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ;

2. Integraln? cz??? umowy stanowi formularz ofertowy, szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zal?cznikami oraz oferta Wykonawcy;

3 Przewidywane istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy okre?la paragraf 6 projektu umowy ? zal?cznika nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Beskidzkie Centrum Onkologii ? Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku ? Bialej ul. Wyzwolenia 18, budynek Dyrekcji ? Dzial Zamowie? Publicznych (pokoj nr 13).

Information about authorised persons and opening procedure:

W procedurze otwarcia ofert mog? bra? udzial wszyscy zainteresowani bez ogranicze?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ponadto o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelni? warunki dodatkowe:

? zlo?? wypelniony formularz ofertowy;

? zaoferuj? sprz?t i aparatur? medyczn? spelniaj?c? wymagania stawiane przez Zamawiaj?cego w zal?czniku nr 4A i 4B do SIWZ;

? potwierdz? stosownym o?wiadczeniem (wraz z kopi? deklaracji zgodno?ci CE), ?e oferowany aparat oznakowany jest znakiem CE i posiada wa?n? deklaracj? zgodno?ci CE;

? zaoferuj? termin platno?ci nie krotszy ni? 30 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu prawidlowo wystawionej wla?ciwej faktury VAT,

? zapewni? serwis osobi?cie lub przez podmiot okre?lony w art. 90 (Rozdzial 11 ? u?ywanie i utrzymywanie wyrobow) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z po?n. zm.), w okresie udzielonej Zamawiaj?cemu gwarancji i r?kojmi za wady na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji;

? zabezpiecz? ofert? wadium w formie i na zasadach okre?lonych w SIWZ w kwocie Zadanie nr 1 ? 42 600 PLN, Zadanie nr 2 ? 1 300 PLN.

2. Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? do oferty o?wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozdziale VI pkt 1 i 2 SIWZ.

3. Na potwierdzenie spelnienia warunkow, o ktorych mowa w sekcji II nale?y zlo?y? w wyznaczony przez Zamawiaj?cego terminie, dokumenty, o ktorych mowa w sekcji II pkt 1.3)

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp, w zakresie pkt 1), 4) oraz pkt 8) nale?y zlo?y? w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego terminie dokumenty, o ktorych mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1. ? 4.7. SIWZ;

5. W celu wykazania spelnienia warunkow dodatkowych wymaganych zapisami rozdzialu V pkt 4 SIWZ Zamawiaj?cy ??da, w wyznaczonym przez siebie terminie, nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1. Kopia deklaracji zgodno?ci CE na oferowany wyrob.

2. Dokument potwierdzaj?cy posiadanie uprawnie? przez Wykonawc? lub serwis do wykonywania czynno?ci serwisowych w okresie udzielonej Zamawiaj?cemu gwarancji i r?kojmi za wady na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji.

3. Dokumentacja (oficjalne dokumenty medyczne, dane techniczne) potwierdzaj?ca warto?ci podane w kolumnie ?parametr oferowany dla parametru wymaganego ? zal?cznik nr 4 do SIWZ ? dotyczy ofert skladanych na zadanie nr 1 i 2;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Medical equipments

2017/S 190-388676

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Beskidzkie Centrum Onkologii ? Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Bo?ena Osuchowska
Telephone: +48 334984042
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
Fax: +48 334984044
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb BCO-SM im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej z podzialem na 2 zadania:1.Dostawa, monta? i uruchomienie Aparatu TK 2.dostawa i uruchomienie Aparatu do znieczule?.

Reference number: 28/D/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 018 947.56 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego z wyposa?eniem oraz projektem i adaptacj? pomieszcze?

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33115000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 901 355.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie Aparatu do znieczulania

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33170000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 117 592.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bielsko-Biala: Medical equipments
ND Document number 388676-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BIELSKO-BIALA
AU Authority name Beskidzkie Centrum Onkologii ? Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku-Bialej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33115000 - Tomography devices
33170000 - Anaesthesia and resuscitation
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33115000 - Tomography devices
33170000 - Anaesthesia and resuscitation
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) http://www.onkologia.bielsko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >