Poland-Krakow: Overhaul and refurbishment work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003597772992074
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388118-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Overhaul and refurbishment work

2017/S 189-388118

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Ewa Musial
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242484
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242390

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45453000

Description
Overhaul and refurbishment work.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 574 590 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Firma uslugowo-Produkcyjna ?Instal-Kop Tadeusz Kope?
Lukanowice 188
32-830 Wojnicz
Poland
Telephone: +48 606628466
E-mail: biuro@instalkop.pl
Fax: +48 146790931

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 690 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 653 700 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 2
Lot No: 2
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.
Le?na 1
43-170 Laziska Gorne
Poland
Telephone: +48 323261191
E-mail: sekretariat@preuss.com.pl
Fax: +48 323229049

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 928 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 920 890 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Overhaul and refurbishment work

2017/S 189-388118

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Ewa Musial
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242484
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242390

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Remont ruroci?gow magistralnych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Design and execution

NUTS code PL213

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowego remontu wytypowanych istniej?cych odcinkow magistral wodoci?gowych zlokalizowanych
w Krakowie w ul. Opolskiej i ul. Broniewskiego.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45453000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 574 590 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
500/PN-31/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 121-245710 of 28.6.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot No: 1 - Lot title: ?Remont ruroci?gow magistralnych ? cz??? I ? Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Pr?dnickiej do ul. Gra?yny
V.1.1) Date of contract award decision:
18.9.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Firma uslugowo-Produkcyjna ?Instal-Kop Tadeusz Kope?
Lukanowice 188
32-830 Wojnicz
Poland
Telephone: +48 606628466
E-mail: biuro@instalkop.pl
Fax: +48 146790931

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 690 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 653 700 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 2
Lot No: 2 - Lot title: ?Remont ruroci?gow magistralnych ? cz??? II ? Magistrala DN 500 ul. Broniewskiego od al. Andersa do ronda Hipokratesa
V.1.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.
Le?na 1
43-170 Laziska Gorne
Poland
Telephone: +48 323261191
E-mail: sekretariat@preuss.com.pl
Fax: +48 323229049

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 928 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 920 890 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): POIi?.2.3/2/2016.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp).
2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem lub drog? elektroniczn? albo w terminie 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana w inny sposob lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.
3. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, wzywaj?c ich do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.
4. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony,do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy niepo?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
5. Pozostale kwestie zostaly szczegolowo przedstawione w dziale VI Pzp: ?rodki ochrony prawnej.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Krakow: Overhaul and refurbishment work
ND Document number 388118-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45453000 - Overhaul and refurbishment work
OC Original CPV code 45453000 - Overhaul and refurbishment work
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpwik.krakow.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >