Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003597937564716
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388673-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

2017/S 190-388673

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w pokoju nr 3 bud. C Zamawiaj?cego
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy immunoglobulin, lekow ro?nych, ?rodkow specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, wyrobow medycznych oraz dzier?awa pomp strzykawkowych, obj?to?ciowych i innych urz?dze?.

Reference number: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/27/17 Post?powanie nr 69
II.1.2) Main CPV code
33651520
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

I. Przedmiotem zamowienia s? dostawy immunoglobulin, lekow ro?nych, ?rodkow specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, wyrobow medycznych oraz dzier?awa pomp strzykawkowych, obj?to?ciowych i innych urz?dze? (je?li s? wymagane) niezb?dnych do bezpiecznego podania produktow leczniczych zaoferowanych w Cz??ci nr 4,5 i 7 wyszczegolnionych w cz??ciach dla Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. II. Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo ? ofertowych ? Zal?czniki nr 1,1A,1B dla poszczegolnych cz??ci, b?d?cych integraln? cz??ci? SIWZ.III. Zamawiaj?cy a) nie dopuszcza skladania ofert rownowa?nych w Cz??ciach, gdzie przedmiotem zamowienia s? produkty lecznicze, b) dopuszcza skladania ofert rownowa?nych w Cz??ciach, gdzie przedmiotem zamowienia s? ?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego lub wyroby medyczne.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 348 836.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Omalizumab 75 mg /0,5 ml INJ 1 amp-strz. ? op. 60;

2. Omalizumab 150 mg /1 ml INJ 1 amp-strz.- op. 500.

Uwaga:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 757 533.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1 do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 1 ? 7 600 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33631400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Levofloxacinum 5mg/ml pojemnik po 100ml roztwor do infuzji, podanie do?ylne ? 1 szt.- op. 6000;

2 Levofloxacinum 5mg/ml pojemnik po 50ml roztwor do infuzji, podanie do?ylne ? 1 szt.- op. 800.

Uwaga:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 92 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1 do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 2 ? 900 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, produkty do ?ywienia drog? przewodu pokarmowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Typu Nutrison Multi Fibre 1000 ml x 1 szt ? op. 60;

2 Typu Nutrison Energy 1000 ml x 1 szt- op. 300;

3 Typu Nutrison 1000 ml x 1 szt ? op. 200;

4 Typu Nutrison Advanced Cubison plyn 1000 ml x 1 szt ? op. 30.

Uwaga:

1/ Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2/ Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 973.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1 do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 3 ? 100 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Immunoglobulinum Humanum Normale inj. roztwor do wstrzykiwa? podskornych 160mg/ml fiolka a 10 ml x 1 szt.- 2 000 gram;

2 Strzykawka 3 cz??ciowa do pomp infuzyjnych 50/60 ml typu luer lock ? szt. 600;

3 Zestaw infuzyjny ze stali nierdzewnej ze standardowym l?cznikiem luer lock dost?pny w postaci 1,2,3 lub 4 kaniul/ igiel wkuwalnych pod k?tem 90 st. pozwalaj?cy na jednoczesne stosowanie w wi?cej ni? jednym miejscu wlewu. * ? szt. 500;

4 Przyrz?d do beziglowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,22mcm z mo?liwo?ci? dezynfekcji przed ka?dorazowym podl?czeniem strzykawki- szt. 800;

5 Gazik nas?czony alkoholem do dezynfekcji skory w miejscu wklucia i ampulki przed pobraniem preparatu- szt. 1000.

Uwaga:

Poz. 3: * zestaw do infuzji 2 porty G27 30/10

zestaw do infuzji 3 porty G27 30/10

zestaw do infuzji 4 porty G27 30/10

zestaw do infuzji G27 80/10

Poz. 1: 1 ml roztworu zawiera: bialko ludzkie 160mg w tym IgG = 95 % o rozkladzie podklas: IgG1 45 %-75 %, IgG2 20 %-45 %

IgG3 3-10 % IgG4 2-8 % IgA = 4,8 mg/ml. Wszystkie dawki refundowane w programie lekowym leczenia pierwotnych brakow odporno?ci u doroslych

Dzier?awa pomp strzykawkowych oraz innych urz?dze? je?li s? wymagane, niezb?dnych do bezpiecznego podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 4-7 szt./kpl

Uwaga:

1. W cenie dzier?awy nale?y zawrze? wszystkie koszty potrzebne do prawidlowej, bezpiecznej eksploatacji urz?dze?, w tym w szczegolno?ci koszty dostawy, szkolenie personelu, przegl?dow okresowych i serwisu ? zgodnie z wymaganiami producenta urz?dze?, napraw, okresowych kalibracji ? je?eli wymaga.

2. Dostawa urz?dze? niezb?dnych do podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 4, nie po?niej ni? do 7 dni od daty zawarcia umowy, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiaj?cego.

3. Szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego w zakresie korzystania z dzier?awionych urz?dze? w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1A,1B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 220.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1A do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 4 ? 3 500 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2 i ul. Szopena 2(dotyczy Cz??ci nr 5 pozycja 1).

II.2.4) Description of the procurement:

1 Zestaw do infuzji do podania podskornego skladaj?cy si? z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10 %) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20) dostepno?? dawek 2,5; 5; 10; 20; 30 gram ? inj. roztwor do wstrzykiwa? podskornych ? 2 620 gram;

2 Strzykawka 3 cz??ciowa do pomp infuzyjnych 30 ml (typu luer lock)- szt 300;

3 Strzykawka 3 cz??ciowa do pomp infuzyjnych 50/60 ml (typu luer lock)- szt 300;

4 T?pe igly do pobierania lekow 18G 91,2mm x 40 mm ? szt 500;

5 Igla z drenem ? rozmiar igly 24 G 9MM lub 12MM w zale?no?ci od potrzeb zamawiaj?cego- szt 120;

6 Przyrz?d do beziglowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,22mcm z mo?liwo?ci? dezynfekcji przed ka?dorazowym podl?czeniem strzykawki- szt 800;

7 Gazik nas?czony alkoholem do dezynfekcji skory w miejscu wklucia i ampulki przed pobraniem preparatu- szt 2000;

8 Dren do infuzji z komor? kroplow? z 15 mcm filtrem ? kompatybilny z pomp?- szt 500;

9 Mini-cap luer lock- szt 300.

Uwagi: Wszystkie wymagane dawki refundowane w programie lekowym leczenia pierwotnych niedoborow odporno?ci u osob doroslych.

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Dzier?awa pomp obj?to?ciowych oraz innych urz?dze? je?li s? wymagane, niezb?dnych do bezpiecznego podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 5 ? 7 szt/kpl.

1. W cenie dzier?awy nale?y zawrze? wszystkie koszty potrzebne do prawidlowej, bezpiecznej eksploatacji urz?dze?, w tym w szczegolno?ci koszty dostawy, szkolenie personelu, przegl?dow okresowych i serwisu ? zgodnie z wymaganiami producenta urz?dze?, napraw, okresowych kalibracji ? je?eli wymaga.

2. Dostawa urz?dze? niezb?dnych do podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 5, nie po?niej ni? do 7 dni od daty zawarcia umowy, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiaj?cego.

3. Szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego w zakresie korzystania z dzier?awionych urz?dze? w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1A,1B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 534 760.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1A do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 5 ? 5 300 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum o st??eniu 5 % INJ (1 g IG nie mniej ni? 95 %) 3000 gram.

Uwaga:

1. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

2. Wszystkie wymagane dawki refundowane w programie lekowym leczenia pierwotnych niedoborow odporno?ci u osob doroslych.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu

innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 399 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1 do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 6 ? 4 000 PLN;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Zamawiaj?cego na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Immunoglobulinum Humanum Normale. INJ. Roztwor do wstrzykiwa? podskornych i domi??niowych1g/5ml; 2g/10ml; 4g/20 ml; 10g/50ml ? 1 000 gram;

2 Strzykawka 3 cz??ciowa do pomp infuzyjnych 20 ml (typu luer lock)- szt 240;

3 Strzykawka 3 cz??ciowa do pomp infuzyjnych 10 ml (typu luer lock)- szt 200;

4 Zestaw infuzyjny ze stali nierdzewnej ze standardowym l?cznikiem ?luer lock dostepny w postaci 1,2,3 lub 4 kaniul/igiel wkuwalnych pod katem 90 stopni, pozwalaj?cy na jednoczesne stosowanie w wiecej niz jednym miejscu wlewu.*- szt 300;

5 Przyrz?d do beziglowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,22m z mo?liwo?ci? dezynfekcji przed ka?dorazowym podl?czeniem strzykawki ? szt 200;

6 Gazik sterylny 5x5cm pakowany pojedy?czo (folia, papier)- szt 300;

7 Opatrunek sterylny do kaniul, prze?roczysty 6x7cm- szt 400;

8 Gazik nas?czony alkoholem do dezynfekcji skory w miejscu wklucia i ampulki przed pobraniem preparatu- szt 400;

Uwaga: Wszystkie wymagane dawki refundowane w programie lekowym leczenia pierwotnych niedoborow odporno?ci u osob doroslych.

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

* zestaw do infuzji 2 porty G27 30/10

zestaw do infuzji 3 porty G27 30/10

zestaw do infuzji 4 porty G27 30/10

zestaw do infuzji G27 80/10

Dzier?awa pomp strzykawkowych oraz innych urz?dze? je?li s? wymagane, niezb?dnych do bezpiecznego podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 7 ? 3 szt/kpl.

Uwaga:

1. W cenie dzier?awy nale?y zawrze? wszystkie koszty potrzebne do prawidlowej, bezpiecznej eksploatacji urz?dze?, w tym w szczegolno?ci koszty dostawy, szkolenie personelu, przegl?dow okresowych i serwisu ? zgodnie z wymaganiami producenta urz?dze?, napraw, okresowych kalibracji ? je?eli wymaga.

2. Dostawa urz?dze? niezb?dnych do podania produktu leczniczego zaoferowanego w Cz??ci nr 7, nie po?niej ni? do 7 dni od daty zawarcia umowy, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiaj?cego.

3. Szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego w zakresie korzystania z dzier?awionych urz?dze? w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Zal?czniku nr 1A,1B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 204 450.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?: a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,b).Czas

dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia opisanych w Zal?cznikach nr 1A do SIWZ w godzinach ?20 %,c). Termin platno?ci za realizacj?

przedmiotu zamowienia ? 20 %. Kwota wadium wynosi: Cz??? nr 7 ? 2 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ze wzgl?du na program, tj. ograniczon? liczb? znakow w ogloszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiaj?cy zamieszcza w tej Sekcji nast?puj?ce informacje:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu; 2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?li wyka?e, ?e posiada dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj. koncesj?, zezwolenie lub licencj? na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ? zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawcow skladaj?cych oferty na produkty lecznicze).

Uwaga: Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. Ze wzgl?du na program szczegoly opisano w SIWZ. Wykluczenie Wykonawcy z post?powania: Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); Wykonawc?, ktory nie wykazal braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ?23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

Ofert? wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon? (art. 24 ust. 4 Pzp). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? zgodnie z tre?ci? art. 25a ust. 1 Pzp:

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub SIWZ ? Zal?cznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu,

2) spelnia warunku udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu

w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? (je?li dotyczy).

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oprocz wypelnionego dokumentu JEDZ do oferty nale?y dol?czy?:

1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru zal?czonego do SIWZ ? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2. Wypelnione i podpisane przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo ? ofertowe do oferowanych cz??ci, sporz?dzone wedlug wzorow stanowi?cych ? Zal?czniki nr 1,1A,1B,1C do SIWZ.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium

4. Je?eli osoba reprezentuj?ca wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pelnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje si?. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, ?e Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwrocon?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przedstawia wzor umowy ? jako Zal?cznik nr 5 dol?czony do SIWZ, w oparciu o ktory zostanie zawarta umowa.

Zamawiaj?cy przedstawia wzor umowy na dzier?aw? urz?dze? opisanych w Zal?cznikach nr 1B dla Cz??ci nr 4,5,7 w oparciu o ktory zostanie zawarta umowa ? Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Pokoj nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Szopena 2, w Rzeszowie. Ze wzgl?du na program: Art. 41 pkt 12,13,14,15 Ustawy Pzp ? Nie dotyczy w tym post?powaniu.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. A. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 Pzp) Zamawiaj?cy wymaga:

1. Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert ( 5 pkt 1 Rozp.)

2.Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; ( 5 pkt 2 Rozp.)

3.Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; ( 5 pkt 3 Rozp.) .4.Odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ( 5 pkt 4 Rozp.).5.O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow ? potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; ( 5 pkt 5 Rozp.).6.O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne. ( 5 pkt 6 Rozp.). 7.O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716). ( 5 pkt 9 Rozp.). B. W celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow Zamawiaj?cy wymaga przedstawienia:1). Dokumentow potwierdzaj?cych posiadanie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ? zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawcow skladaj?cych oferty na produkty lecznicze). C. W celu wykazania spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiaj?cego o?wiadczenie wedlug wzoru na Zal?czniku nr 4 do SIWZ (oryginal). Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow szczegolowe informacje dotycz?ce wymaga? Zamawiaj?cego okre?lone zostaly w SIWZ.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

III. Ze wzgl?du na program planowany termin dostawy przedmiotow zamowienia szczegolowo opisano w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwoluj?cy przesyla kopie odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Sekretariat Departamentu Odwola?
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

2017/S 190-388673

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w pokoju nr 3 bud. C Zamawiaj?cego
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy immunoglobulin, lekow ro?nych, ?rodkow specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, wyrobow medycznych oraz dzier?awa pomp strzykawkowych, obj?to?ciowych i innych urz?dze?.

Reference number: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/27/17 Post?powanie nr 69
II.1.2) Main CPV code
33651520
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 348 836.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 757 533.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33631400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 92 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, produkty do ?ywienia drog? przewodu pokarmowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 973.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 220.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 534 760.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 399 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze, Wyroby medyczne:

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 204 450.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Immunoglobulins
ND Document number 388673-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15882000 - Dietetic products
33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
33631400 - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33651520 - Immunoglobulins
OC Original CPV code 15882000 - Dietetic products
33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
33631400 - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33651520 - Immunoglobulins
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.szpital.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >