Poland-Szczecin: Daycare services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003597955507718
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 10, 2017
Solicitation No: 387995-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Daycare services

2017/S 189-387995

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Miasto Szczecin Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
For the attention of: Anna Sankowska
70-323 Szczecin
Poland
Telephone: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Fax: +48 914857603

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

85312100

Description
Daycare services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.10.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Daycare services

2017/S 189-387995

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Miasto Szczecin Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
For the attention of: Anna Sankowska
70-323 Szczecin
Poland
Telephone: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Fax: +48 914857603

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.3) Main activity
Social protection
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
?wiadczenie uslug opieku?czych osobom zamieszkuj?cym na terenie Gminy Miasto Szczecin b?d?cym uczestnikami projektu Kreator Bezpiecze?stwa.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 25: Health and social services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Szczecin.

NUTS code PL424

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug opieku?czych osobom zamieszkuj?cym na terenie Gminy Miasto Szczecin b?d?cym uczestnikami projektu ?Kreator Bezpiecze?stwa.
?wiadczenie uslug odbywa? si? b?dzie w miejscu zamieszkania b?d? pobytu klienta.
3. W ramach wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiaj?cego Indywidualnymi Kartami Uslug (IKU) ?wiadczy? klientom uslugi, a w sytuacjach szczegolnych tak?e przekazywa? klientom korespondencj? i dokumenty od zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy podkre?la, ?e zarowno przyznawanie b?d? odmowa przyznawania uslug opieku?czych, jak rownie?: okre?lanie zakresu uslug opieku?czych dla ka?dej osoby ubiegaj?cej si? o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin ?wiadczenia uslug opieku?czych oraz miejsca ?wiadczenia uslug opieku?czych stanowi wyl?czn? kompetencj? zamawiaj?cego i b?dzie ka?dorazowo okre?lane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisow ustawy o pomocy spolecznej. Podstaw? ?wiadczenia uslug przez wykonawc? b?dzie ka?dorazowo IKU przekazane przez zamawiaj?cego. Realizacja uslug opieku?czych b?dzie miala miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i ?wi?ta od 7.00 do 21.00. Zamawiaj?cy wymaga, aby uslugi byly realizowane wyl?cznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, ktorej przyznano uslugi opieku?cze,
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

85312100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.11.2017. Completion 31.12.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci: 3 000 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych ) w terminie do dnia 10.9.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje moment wplywu ?rodkow do zamawiaj?cego.
2. Wadium mo?e by? wnoszone:
1) w pieni?dzu ? przelewem na konto depozytowe Miejskiego O?rodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
3. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1) W celu potwierdzenia, ?e wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa wykonawca dol?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu, wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 2 do IWZ.
2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. za?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?. W przypadku skladania oferty przez spolk? cywiln? wykonawca musi zlo?y? oddzielne za?wiadczenia dla ka?dego ze wspolnikow oraz oddzielne na spolk?.
Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. za?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?. W przypadku skladania oferty przez spolk? cywiln? wykonawca musi zlo?y? oddzielne za?wiadczenia dla ka?dego ze wspolnikow oraz oddzielne na spolk?.
Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
4)odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspolnej ww. odpis sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?.
Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
W przypadku oferty wspolnej ww. informacj? sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?.
Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
6)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. informacj? sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
7) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. informacj? sklada ka?dy z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
8) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e: jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni? 200 000 (dwie?cie tysi?cy zlotych).
Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.
W przypadku skladania oferty wspolnej ww. dokument sklada ten z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspolna, ktory w ramach konsorcjum odpowiada za spelnienie tego warunku. Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca posiada wymagane zdolno?ci techniczne i/lub zawodowe zapewniaj?ce nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli wykonawca wyka?e ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? minimum:
a) jedn? osob? do obslugi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zglosze? od klientow i zamawiaj?cego, planowanie i rozliczanie wykonanych uslug),
b) o?mioma osobami, ktore ?wiadczy? b?d? uslugi opieku?cze w 2017 r.
c) szesnastoma osobami, ktore ?wiadczy? b?d? uslugi opieku?cze w 2018 r.
1a) Osoby przewidziane do ?wiadczenia uslug musz? posiada?:
? uko?czone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez osoby wskazane do prowadzenia tego typu szkole? zgodnie z ustaw? z dnia 8 wrze?nia 2006 r. o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.),
? udokumentowan? praktyk? w ?wiadczeniu uslug opieku?czych w wymiarze m.in. 180 godzin odbyt? w jednostkach ?wiadcz?cych tego typu uslugi (rownie? w o?rodkach wsparcia, domach pomocy spolecznej, rodzinnych domach pomocy spolecznej, hospicjach, u podmiotow prowadz?cych dzialalno?? gospodarcz?, w stowarzyszeniach itp.).
1b) Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? wykonywanie uslug przez osoby biegle wladaj?ce j?zykiem polskim i mog?ce wykonywa? te uslugi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o prac?, cywilnoprawnych form zatrudnienia lub umowy o wykonywaniu ?wiadcze? przez wolontariusza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
Wykonawca przedklada wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia, niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na zal?czniku nr 4 do IWZ;
W przypadku skladania oferty wspolnej nale?y zlo?y? jeden wspolny wykaz.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 40

2. Jako??. Weighting 35

3. Wska?nik zatrudnienia na umow? o prac? osob ?wiadcz?cych uslugi opieku?cze. Weighting 20

4. Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osob ?wiadcz?cych uslugi netto. Weighting 5

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
RPO/341-2/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.10.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 30 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 10.10.2017 - 10:15
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
VI.3) Additional information
Inne dokumenty wymagane przez zamawiaj?cego, ktore nale?y dol?czy? do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdzialem I pkt 3 IWZ;
W przypadku skladania oferty wspolnej nale?y zlo?y? jeden wspolny formularz.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
2) O?wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania z powodow okre?lonych w o?wiadczeniu, wedlug wzoru stanowi?cego zl?cznik nr 3 do IWZ,
W przypadku skladania oferty wspolnej ka?dy z wykonawcow sklada odr?bne o?wiadczenie.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
3) zobowi?zanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdzialem V pkt 4 ppkt 2 IWZ, je?eli wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zamierza polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow;
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii notarialnie po?wiadczonej.
4) odpowiednie pelnomocnictwa tylko w sytuacjach okre?lonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.
Ww. pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
5) o?wiadczenie wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 1 do IWZ wskazuj?ce cz??? zamowienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawcow (je?eli wykonawca przewiduje udzial podwykonawcow);
W przypadku skladania oferty wspolnej nale?y zlo?y? jedno o?wiadczenie.
Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.
6) koncepcj? wykonania uslug celem przyznania uslug w kryterium jako??
Ww dokument nale?y zlo?y? w oryginale
Post?powanie na uslugi spoleczne jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy Prawo zamowie? publicznych.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1.Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwolanie i skarga.
Post?powanie na uslugi spoleczne prowadzone jest na podstawie art 138 g ustawy prawo zamowie? publicznych
2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Szczecin: Daycare services
ND Document number 387995-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Gmina Miasto Szczecin Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 10/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 85312100 - Daycare services
OC Original CPV code 85312100 - Daycare services
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) http://www.bip.mopr.szczecin.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >