Romania-Baia Mare: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003598022919534
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 387989-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Baia Mare: Snow-clearing services

2017/S 189-387989

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Baia Mare
Str. Gheorghe Sincai nr. 37
Contact point(s): Directia Achizitii ? Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ramona Bodzer
430311 Baia Mare
Romania
Telephone: +40 262211001
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Fax: +40 262212171

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.baiamare.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90620000

Description
Snow-clearing services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Baia Mare: Snow-clearing services

2017/S 189-387989

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Baia Mare
Str. Gheorghe Sincai nr. 37
Contact point(s): Directia Achizitii ? Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ramona Bodzer
430311 Baia Mare
Romania
Telephone: +40 262211001
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Fax: +40 262212171

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.baiamare.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de deszapezire in municipiul Baia Mare in iarna 2017 ? 2018.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Municipiul Baia Mare, judetul Maramures.

NUTS code RO114

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Obiectul prezentei achizitii este: curatarea mecanizata si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in municipiului Baia Mare in iarna 2017 ? 2018.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90620000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Scopul contractului il reprezinta stabilirea elementelor / conditiilor esentiale care vor guverna desfasurarea activitatii de deszapezire in municipiul Baia Mare.
Contractul va inceta la 1.3.2018, dar in functie de conditiile meteo el poate fi prelungit pana in 31.3.2018.
Estimated value excluding VAT: 6 427 192 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare, in cuantumul, forma si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai jos, va fi transmisa pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie lizibila, numai in format PDF/JPG.
Cuantum: 60 000 RON.
Forma constituire: Virament bancar in contul RO84TREZ4365006XXX000129 deschis la Trezoreria Baia Mare, cod fiscal 3627692, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante; sau instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia de particip trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garant trebuie sa prevada ca plata garantiei de particip se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, garantia de particip va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii de operatorii economici cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
Garantia de participare va avea perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta, este cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele prevazute la art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau, daca partile convin, conform prevederilor art. 40 alin. (3) din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr. 1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate la momentul depunerii acestora, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul depunerii acestora;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 2
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este o declaratie pe propria raspundere ? Formular nr. 1, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:
1. Catalin Chereches ? primarul Municipiului Baia Mare;
2. Marinel Rob ? viceprimar;
3. Noemi Vida ? viceprimar;
4. Lia Muresan ? secretarul Municipiului Baia Mare;
5. Vasile Marcel Barbul ? director general Directia Generala Dezvoltare Publica;
6. Carmen Pop ? director executiv Directia Economica;
7. Lucia Radu ? director executiv adjunct Directia Cheltuieli;
8. Mircea Niculae ? director executiv Directia Juridica, Administratie Publica Locala;
9. Marius Aosan ? director executiv Directia Utilitati Publice;
10. Ramona Bodzer ? director executiv, Directia Achizitii;
11. Adriana Suciu ? sef Serviciul Achizitii Publice;
12. Vladut Dirle ? sef Serviciul Juridic;
13. Angela Amalia Vasc ? sef Serviciu, Contabilitate Publica;
14. Rodica Bozga ? sef Serviciu, Buget Public;
15. Cozma Erica ? sef Serviciu Administratie Publica;
16. Rodica Iosip ? sef Serviciul Salubrizare Iluminat;
17. Raluca Muntean ? sef Biroul Spatii Verzi, Amenajare Peisagistica
18. Radu Ioan Dumitru Bogdan ? inspector superior, Serviciul Salubrizare, Iluminat;
19. Ernest Szekely ? inspector superior, Serviciul Salubrizare, Iluminat;
20. Ioan Filip ? inspector principal, Serviciul Salubrizare, Iluminat;
21. Hagau Iustin- consilier superior, Biroul Spatii Verzi, Amenajare Peisagistica;
22. Ioan Sorin Farcasan ? inspector superior, Biroul Spatii Verzi, Amenajare Peisagistica;
23. Aurelian Cupar ? inspector superior, Serviciul Salubrizare, Iluminat;
24. Alexandra Stoica ? inspector superior, Serviciul Achizitii Publice;
25. Cristian Nicolae Muresan ? inspector principal, Serviciul Achizitii Publice;
26. Sorina Bandula ? inspector superior Serviciul Achizitii Publice;
27. Liliana Simon ? inspector superior, Directia Achizitii;
Consilieri locali: Radu Daniel Ardelean,Simion Bizau, Ioana Mihaela Marincas, Marin Bragaru, Ileana Muresan, Cristian Niculescu Tagarlas,Mariana Pop, Viorel Pop, Gheorghe Gligan, Daniela Bazarea, Dan Andrei Grumaz, Alexandra Pop, Kovacs Richard, Stefan Lupsa, loan Mandra, Dorel Muresan, Stefan Pop, Clara Sinn, Ana-lrina Smical, Cret Florin Nicolae, Calauz Doris Gianina.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare; documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat. In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va include informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE, va declara identitatea subcontractantilor, precum si partea lor de implicare in contract.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE.
Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Informatii suplimentare:
Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap III.2 ? conditii de participare ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Totodata, se va prezenta acordul de asociere ? Formularul nr. 3 din care sa rezulte cine este liderul asocierii precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia, precum si precizarea clara ca toti membri grupului vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu: raport de audit privind certificarea, proceduri/ manuale de calitate, activitate procedurala, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de certificat sau alte documente doveditoare pentru partea sa de implicare in contract.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila ?conform cu originalul, valabile la data prezentarii acestora.
Cerinta nr. 2:
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu: raport de audit privind certificarea, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de certificat sau alte documente doveditoare pentru partea sa de implicare in contract. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila ?conform cu originalul, valabile la data prezentarii acestora.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completare DUAE.
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va include informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE, va declara identitatea subcontractantilor, precum si partea lor de implicare in contract.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere ? Formularul nr. 3 si/sau acordul de subcontractare, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Completare DUAE.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu: raport de audit privind certificarea, proceduri/ manuale de calitate, activitate procedurala, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de certificat sau alte documente doveditoare pentru partea sa de implicare in contract.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila ?conform cu originalul, valabile la data prezentarii acestora.
Completare DUAE.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu: raport de audit privind certificarea, proceduri/ manuale de calitate, activitate procedurala, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de certificat sau alte documente doveditoare pentru partea sa de implicare in contract.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila ?conform cu originalul, valabile la data prezentarii acestora.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
9 / 2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 178-365553 of 16.9.2017

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Criteriul de atribuire este ?pretul cel mai scazut. Stabilirea ofertei castigatoare ? conform Cap. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare. Punctajul acordat va fi: P total = PI + PII + PIII + PIV + PV + PVI + PVII + PVIII + PIX + PX. Operatiunile si punctajele sut prezentate in cadrul sectiunii IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din Fisa de date a achizitiei.
In situatia in care doua sau mai multe oferte care se claseaza pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP, atasat la invitatia de participare atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsul ofertantului. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify ? Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Se vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247/6.9.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr. 253/6.9.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie.
In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13?a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.
Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, se va indica in cuprinsul ofertei depuse acele informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicial interesele legitime ale eperatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
In conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Notificarea prealabila se depune la sediul autoritatii contractante, conform art. 6 din Legea nr. 101/2016. Contestatia se depune la CNSC, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic
Str. Gheorghe Sincai nr. 37
430311 Baia Mare
Romania
Telephone: +40 262211001
Internet address: www.baiamare.ro
Fax: +40 262212332

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Baia Mare: Snow-clearing services
ND Document number 387989-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BAIA MARE
AU Authority name Municipiul Baia Mare
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 26/10/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code RO114
IA Internet address (URL) www.baiamare.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >