Slovakia-Ko?ice: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003598119161377
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 386660-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2017/S 189-386660

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chorob, a.s.
36601284
Ondavska 8
Ko?ice
040 11
Slovakia
Contact person: Magdalena Sucha
Telephone: +421 557891626
E-mail: msucha@vusch.sk
Fax: +421 557891603
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.vusch.sk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

CT pristroj pre potreby VUSCH, a.s.

Reference number: S/15237/OVO/2017
II.1.2) Main CPV code
33110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

CT pristroj pre potreby VUSCH, a.s. Podrobna ?pecifikacia predmetu zakazky vratane technickych vlastnosti, parametrov a hodnot je uvedena v su?a?nych podkladoch.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 375 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33110000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chorob, a.s., Ondavska 8, 040 11 Ko?ice.

II.2.4) Description of the procurement:

CT pristroj pre potreby VUSCH, a.s. Podrobna ?pecifikacia predmetu zakazky vratane technickych vlastnosti, parametrov a hodnot je uvedena v su?a?nych podkladoch.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 375 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 75
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

V bode I.2.7) D??ka trvania zakazky, ramcovej dohody alebo dynamickeho nakupneho systemu su uvedene dni dokedy sa predavajuci zavazuje doda? tovar kupujucemu t. j. najneskor do ?es?desiat (60) pracovnych dni odo d?a u?innosti zmluvy (do terminu sa nezapo?itavaju dni pracovneho vo?na, pracovneho pokoja a ?tatne sviatky).

Predavajuci je povinny tovar nain?talova? a uvies? do prevadzky bezodkladne po dodani, najneskor v?ak do patnas? (15) pracovnych dni odo d?a jeho dodania kupujucemu do miesta dodania, a to na vlastne naklady. V pripade, ?e priestory in?talacie pristroja nie su pripravene v zmysle dodaneho technologickeho projektu pristroja, lehota in?talacie sa mo?e adekvatne pred??i? a predavajuci tak nie je v ome?kani.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a tieto podmienky u?asti:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be. Uchadza? musi sp??a? aj podmienku ustanovenia zakona ?. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory nadobudol u?innos? d?a 1. jula 2016. V dosledku tejto legislativnej upravy vznikla hospodarskym subjektom so statusom pravnickej osoby na u?ely preukazovania osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani povinnos? predlo?i? aj vypis z registra trestov za pravnicku osobu. Vypis z registra trestov pravnickej osoby vyda Generalna prokuratura Slovenskej republiky na zaklade pisomnej ?iadosti,

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobne dochodkove sporenie v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?.

2. Uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti pod?a bodu 1.1 nasledovne:

a) pism. a) ? dolo?enym vypisom z registra trestov nie star?im ako 3 mesiace,

b) pism. b) ? dolo?enym potvrdenim zdravotnej pois?ovne a Socialnej pois?ovne nie star?im ako 3 mesiace,

c) pism. c) ? dolo?enym potvrdenim miestne prislu?neho da?oveho uradu nie star?im ako 3 mesiace,

d) pism. d) ? dolo?enym potvrdenim prislu?neho sudu nie star?im ako 3 mesiace,

e) pism. e) ? dolo?enym dokladom o opravneni dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu, ktory zodpoveda predmetu zakazky,

f) pism. f) ? dolo?enym ?estnym vyhlasenim.

3. Uchadza? mo?e preukaza? splnenie podmienok u?asti osobneho postavenia zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov pod?a 152.

4. Uchadza? mo?e v zmysle 39 predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti ur?ene verejnym obstaravate?om prostrednictvom Jednotneho europskeho dokumentu (JED).

Z technickych (kapacitnych) dovodov su podmienky pre osobne postavenie v zmysle cit. zakona o VO podrobne rozpisane v su?a?nych podkladoch, ktore su zverejnene v portali EVO (Elektronicke verejne obstaravanie) a Profile verejneho obstaravate?a.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti tykajuce sa finan?neho a ekonomickeho postavenia uvedene v 33 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ich splnenie preuka?e predlo?enim originalnych dokladov alebo ich uradne osved?enych kopii nasledovne:

1.1 33 ods. 1 pism. a) ? Vyjadrenie banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky (?alej len banka) nie star?ie ako 3 mesiace ku d?u predlo?enia ponuky o schopnosti uchadza?a plni? finan?ne zavazky. Vo vyjadreni banka potvrdi, ?e uchadza? za predchadzajuce 3 roky, resp. za tie roky, za ktore je mo?ne vyjadrenie banky vyhotovi? v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti, a? ku d?u vystavenia vyjadrenia banky:

a) nie je/nebol v nepovolenom pre?erpani,

b) v pripade splacania uveru dodr?uje splatkovy kalendar,

c)j eho be?ny u?et nie je/nebol predmetom exekucie.

V pripade, ak ma uchadza? u?ty vo viacerych bankach, verejny obstaravate? po?aduje bankovu informaciu od ka?dej z tychto bank, a to vo vy??ie uvedenom rozsahu.

1.2 ?estne vyhlasenie podpisane jeho ?tatutarnym organom alebo inym opravnenym zastupcom uchadza?a, ktory je opravneny kona? v mene uchadza?a v zavazkovych vz?ahoch, v ktorom uvedie zoznam v?etkych bank, v ktorych ma na podnikanie zriadenie u?ty a zarove? vyhlasenie, ?e nema bankove u?ty v inych bankach ako tych, od ktorych predlo?il vyjadrenie banky.

2. Uchadza? alebo zaujemca mo?e na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia vyu?i? finan?ne zdroje inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? alebo zaujemca verejnemu obstaravate?ovi alebo obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto?ne pou?iva? zdroje osoby, ktorej postavenie vyu?iva na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia. Skuto?nos? pod?a druhej vety preukazuje zaujemca alebo uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukaza? svoje finan?ne a ekonomicke postavenie. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne plnenie po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej zdroje maju by? pou?ite na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia okrem 32 ods. 1 pism. e) a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7.

3. Uchadza?, ktoreho tvori skupina dodavate?ov preukazuje splnenie podmienok u?asti vo verejnom obstaravani tykajucich sa finan?neho a ekonomickeho postavenia spolo?ne.

4. Ak uchadza? alebo zaujemca nedoka?e z objektivnych dovodov poskytnu? na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia dokument ur?eny verejnym obstaravate?om alebo obstaravate?om, mo?e finan?ne a ekonomicke postavenie preukaza? predlo?enim ineho dokumentu, ktory verejny obstaravate? alebo obstaravate? pova?uje za vhodny.

5. Uchadza? mo?e v zmysle 39 predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti ur?ene verejnym obstaravate?om prostrednictvom Jednotneho europskeho dokumentu (JED).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchadza? v ponuke preukazuje svoje finan?ne a ekonomicke postavenie predlo?enim vy??ie uvedenych dokladov, ktore dokazuju, ?e v predchadzajucom obdobi bol z h?adiska svojho ekonomickeho a finan?neho postavenia schopny uspe?ne plni? pravne zavazky, akym je predmet zakazky a v su?asnom obdobi je z h?adiska svojho ekonomickeho a finan?neho postavenia schopny riadne plni? pravne vz?ahy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejny obstaravate? po?aduje od uchadza?ov technicku alebo odbornu sposobilos? vo verejnom obstaravani preukaza? predlo?enim nasledovnych dokladov:

1. pod?a 34 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani zoznamom dodavok tovaru za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona o verejnom obstaravani;

1.1 pod?a 187 ods.6 ) zakona o verejnom obstaravani ak bola referencia vyhotovena do 1.3.2014, splnenie podmienky u?asti pod?a 34 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate?, je mo?ne preukaza? dokazom o plneni potvrdenym verejnym obstaravate?om alebo obstaravate?om,

1.2 minimalna urove? po?adovana verejnym obstaravate?om pod?a 38 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani:

Verejny obstaravate? po?aduje predlo?i? min. jednu (1) referenciu o dodani tovaru rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet zakazky za prechadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona o verejnom obstaravani, pri?om verejny obstaravate? vy?aduje preukazanie dodania tovaru rovnakej ?pecifikacie aku po?aduje verejny obstaravate? v su?a?nych podkladoch v ?asti C. Opis predmetu zakazky (za v?etky tri roky spolu, resp. za roky, ktore su dostupne v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Stanovenie tejto podmienky u?asti tykajucej sa technickej alebo odbornej sposobilosti zoh?ad?uje povahu, rozsah a zlo?itos? predmetu zakazky. Z po?adovaneho dokladu je mo?ne primerane zisti? skusenosti uchadza?ov pri realizovani dodavok tovaru rovnakeho alebo podobneho charakteru a zlo?itosti ako je predmet zakazky, v po?adovanej kvalite a ?ase.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronicka aukcia sa uskuto?ni pod?a 54 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov. Podrobne informacie tykajuce sa elektronickej aukcie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chorob, a.s., riadite?stvo zasadacia miestnos?, Ondavska 8, 040 11 Ko?ice.

Information about authorised persons and opening procedure:

Z dovodu pou?itia elektronickej aukcie v sulade s 54 ods. 3 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov, otvaranie sa uskuto?ni bez u?asti uchadza?ov.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Vzajomna komunikacia a dorozumievanie medzi verejnym obstaravate?om (VO) a zaujemcami/uchadza?mi v zmysle ZVO bude uskuto??ovana vyhradne v slovenskom jazyku sposobom, ktory zabezpe?i uplnos? a obsah udajov uvedenych v ponuke, v navrhu a v ?iadosti o u?as? a zaru?i ochranu dovernych a osobnych udajov. Vzajomna komunikacia a dorozumievanie bude uskuto?nene nasledovnymi sposobmi:

1. Elektronicky prostrednictvom systemu EVO ? programovej aplikacie umo??ujucej elektronicke zadavanie zakaziek cez centralny internetovy pou?ivate?sky portal systemu EVO http://www.evo.gov.sk v nasledovnych krokoch procesu ver. obstaravania, ktorych su?as?ou su ukony spojene s komunikaciou medzi VO a zaujemcom/uchadza?om v systeme EVO:

? predkladanie ?iadosti o u?as? zaujemcom, ?im sa rozumie predlo?enie ?iadosti o registraciu v predmetnom ver. obstaravani a jej schvalenie VO prostrednictvom systemu EVO,-poskytnutie SP zaujemcom, ktorym sa rozumie spristupnenie SP a v?etkych dokumentov zakazky zaujemcom, ktori sa zaregistrovali v predmetnej zakazke na portali VO,-poskytnutie vysvetleni k ozn. o vyhlaseni ver. obstaravania a k SP prostrednictvom portalu EVO, pokia? zaujemca o vysvetlenie prostrednictvom portalu EVO po?iadal, -ak je to nevyhnutne, pri doplneni informacii uvedenych v SP alebo inej sprievodnej dokumentacii, ktore zverejnil VO na portali EVO,-vykonanie napravy v SP alebo v inych dokumentoch poskytnutych VO, ak bola VO doru?ena ?iados? o napravu a ak VO ?iadosti o napravu vyhovel. VO upozor?uje uchadza?ov, ktori sa pre u?as? v predmetnom ver. obstaravani nezaregistruju v systeme EVO, ?e sa vystavuju riziku neprijatia v?etkych ?al?ich informacii tykajucich sa uvedenej zakazky, poskytnutych VO vyhradne prostrednictvom systemu EVO. VO odporu?a, aby sa zaujemca pri praci v portali EVO riadil min. pou?ivate?skou priru?kou zverejnenou na tomto portali, resp. bol vy?koleny na pracu v tomto portali, nako?ko ak sa dopusti chyb pri praci v systeme EVO, nesie za ne plnu zodpovednos?. V pripade preukazate?neho vypadku/nedostupnosti systemu EVO je mo?ne komunikaciu medzi VO a zaujemcami/uchadza?mi uskuto??ova? aj pisomne prostrednictvom po?ty, faxom, osobne, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombinaciou.

2. Po?tovou zasielkou ? v listinnej forme (mimo portalu EVO) v nasledovnych krokoch procesu ver. obstaravania pri komunikacii suvisiacej:

2.1 zo strany VO: -so ?iados?ou o vysvetlenie alebo doplnenie predlo?enych dokladov v ramci preukazania splnenia podmienok u?asti, -so ?iados?ou o vysvetlenie ponuky, -s ozn. o vylu?eni uchadza?a z postupu ver. obstaravania, -s informaciou o vysledku vyhodnotenia ponuk zaslanou v?etkym uchadza?om, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, -s ozn.vysledku vybavenia ?iadosti o napravu, -s ozn. o zamietnuti ?iadosti o napravu,

2.2 zo strany zaujemcu/uchadza?a: -s predlo?enim ponuky, -s vysvetlenim alebo doplnenim predlo?enych dokladov v ramci preukazania splnenia podmienok u?asti, -s vysvetlenim ponuky, -s uplatnenim reviznych postupov, -s predlo?enim zmluvy a dopl?ujucich dokladov k nej pod?a po?iadaviek VO uvedenych v ozn. o vysledku vyhodnotenia ponuk.

3.Telef. komunik. s kontaktnou osobou je mo?na v pripade overenia doru?enia pisomnosti, v pripade dohodnutia osobneho doru?enia pisomnosti alebo ponuky v prac. d?och v ?ase od 8:00 hod. do 14:30 hod..

4. Vysvetlenie SP prebieha prostrednictvom systemu EVO. Odporu?ana lehota na vysvetlenie je najneskor do 25.10.2017 do 14.30 hod..

5. VO po?aduje predlo?enie dokladov preukazujucich splnenie po?iadaviek na predmet zakazky uvedene v SP.

Nepredlo?enie tychto dokladov sa bude pova?ova? za nesplnenie po?iadaviek VO.

6. Pre fazu predkladania ponuk VO nepou?ije system EVO. Uchadza? predlo?i ponuku v pisomnej podobe v zmysle pokynov uvedenych v SP.

7. Zakazka nie je rozdelena na samostatne ?asti, ke??e sa jedna o uceleny, logicky funk?ny celok.

8. Pod?a 66 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia pod. u?asti pod?a 40 ZVO sa uskuto?ni po vyhodnoteni ponuk pod?a 53 ZVO.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pod?a zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2017/S 189-386660

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chorob, a.s.
36601284
Ondavska 8
Ko?ice
040 11
Slovakia
Contact person: Magdalena Sucha
Telephone: +421 557891626
E-mail: msucha@vusch.sk
Fax: +421 557891603
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.vusch.sk

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

CT pristroj pre potreby VUSCH, a.s.

Reference number: S/15237/OVO/2017
II.1.2) Main CPV code
33110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 375 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33110000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 375 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 75
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Slovakia-Ko?ice: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
ND Document number 386660-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KO?ICE
AU Authority name Vychodoslovensky ustav srdcovych a cievnych chorob, a.s. (36601284)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33110000 - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 33110000 - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code SK042
IA Internet address (URL) http://www.vusch.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >