Poland-Ple?na: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003598302405922
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 387980-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ple?na: Refuse collection services

2017/S 189-387980

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ple?na
PL217
Ple?na 240
For the attention of: Marcin Karnia, Marcin Warchol
33-171 Ple?na
Poland
Telephone: +48 146292832
E-mail: gmina@plesna.pl
Fax: +48 146798947

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.plesna.pl/przetargi.htm

Address of the buyer profile: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90511200 , 90514000

Description
Refuse collection services.
Household-refuse collection services.
Refuse recycling services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ple?na: Refuse collection services

2017/S 189-387980

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ple?na
PL217
Ple?na 240
For the attention of: Marcin Karnia, Marcin Warchol
33-171 Ple?na
Poland
Telephone: +48 146292832
E-mail: gmina@plesna.pl
Fax: +48 146798947

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.plesna.pl/przetargi.htm

Address of the buyer profile: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
??wiadczenie uslug wywozu i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu gminy Ple?na.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: PL217.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug wywozu i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Gminy Ple?na, z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy.
Przedmiot zamowienia podzielony zostal na trzy cz??ci:
Cz??? I obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora A, ktory obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Rzuchowa, Szczepanowice, D?browka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.
Ilo?? mieszka?cow w sektorze: ok. 4500, ilo?? budynkow mieszkalnych: ok. 1400,
Cz??? II obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora B, ktory obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Ple?na, Lowczowek, ?wiebodzin, Rychwald, Lichwin, Wo?niczna.
Ilo?? mieszka?cow w sektorze: ok. 5500 osoby, ilo?? budynkow mieszkalnych: ok. 1900.
Wywoz odpadow obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych ? odpady komunalne gromadzone b?d? w pojemnikach o pojemno?ci 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie po?niej jednak ni? do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli posesji zamieszkalych odbywa? si? b?dzie co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych selektywna zbiorka odpadow komunalnych realizowa? b?d? w systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza si? 4 rodzaje workow:
? ?olty ? tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal,
? niebieski ? papier,
? br?zowym ? odpady biodegradowalne,
? zielony ? szklo,
Worki zapewni Wykonawca. Grubo?? workow powinna by? tak dobrana, aby zapewni? ich szczelno??. Worki musz? by? opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu s? przeznaczone zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29.12.2016 roku w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Dz.U. z 4.1.2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku musz? widnie? adres i dane kontaktowe Wykonawcy.
Wywoz odpadow komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpo?rednio od mieszka?cow ? 1 raz w miesi?cu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrze?eniem, ?e zbiorka odpadow biodegradowalnych odbywala si? b?dzie nie rzadziej ni? 2 razy w miesi?cu.
Wykonawca sprawdza, rzetelno?? segregacji odpadow przez gospodarstwa domowe ? wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo?ci (potwierdzonych odpowiedni? dokumentacj?). Wykonawca niezwlocznie powiadamia Zamawiaj?cego.
Wykonawca przedlo?y odr?bny harmonogram wywozu odpadow biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegal b?dzie na gromadzeniu odpadow w pojemnikach typu ?dzwon ustawionych w ka?dej miejscowo?ci na szklo, papier, metal oraz pojemnikow siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe. Pojemniki zapewni Zamawiaj?cy.
Wywoz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej ni? raz na 1 miesi?c.
3. odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zu?yte opony, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne, Inne niewymienione, frakcje zbierane w sposob selektywny, ? 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor A
Zbiorka w/w odpadow odbywala si? b?dzie w dwojaki sposob:
a) zbiorka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m, ustawionych w ni?ej wymienionych punktach zbierania odpadow:
? Rzuchowa ? dzialka nr 535 (teren oczyszczalni) -? 1 kontener
? Janowice ? dzialka nr 734/1 (obok szkoly) ? 1 kontener
? Szczepanowice ? dzialka nr 712 (obok boiska) ? 1 kontener
Odbior odpadow 1 raz w miesi?cu.
b) raz w roku (w miesi?cu kwiecie?) zbiorka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Sektor B
Zbiorka w/w odpadow odbywala si? b?dzie w dwojaki sposob:
a) zbiorka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w ni?ej wymienionych miejscach:
? Lichwin ? dzialka nr 581/1 (obok szkoly) ? 1 kontener
Odbior odpadow 1 raz w miesi?cu.
Ple?na ? dzialka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) ? punkt stacjonarny czynny 1 raz w tygodniu co najmniej przez 5 h, w godzinach popoludniowych, na podstawie przedstawionego przez wykonawc? harmonogramu, przyjmuj?cy nast?puj?ce odpady: zu?yte baterie i akumulatory, chemikalia, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi?ce odpady komunalne, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne. Zamawiaj?cy dostarczy kontener KP 7, a Wykonawca wyposa?y ten punkt w pozostale, niezb?dne pojemniki do gromadzenia w/w odpadow.
b) raz w roku (w miesi?cu kwiecie?) zbiorka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczegolnych sektorow zapewni Zamawiaj?cy. Zamawiaj?cy wskazuje miejsce lokalizacji kontenerow, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsluga le?y po stronie Wykonawcy. Usluga wykonywana b?dzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawc?.
4. 20 01 32, leki inne ni? wymienione w 20 01 31
Usluga wywozu dla sektora A odbywa? si? b?dzie z Punktu Aptecznego w Janowicach z cz?stotliwo?ci? raz na kwartal.
Usluga wywozu dla sektora B odbywa? si? b?dzie z Apteki Arnika ( na przeciwko Urz?du Gminy) z cz?stotliwo?ci? raz na kwartal.
5. Przewidywana ilo?? wszelkich odpadow w ci?gu 1 roku:
1) dla sektora A:
a) odpady segregowane ? 200 Mg,
b) odpady niesegregowane ? 850 Mg,
2) dla sektora B:
a) odpady segregowane ? 220 Mg,
b) odpady niesegregowane ? 950 Mg.
Podane wy?ej ilo?ci odpadow nale?y traktowa? jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysluguje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osi?gni?cie innych wielko?ci. Ilo?? wytworzonych na terenie gminy Ple?na odpadow nie jest zale?na od Zamawiaj?cego. Ilo?ci mog? ulega? zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego uwzgl?dniaj?c ilo?? odpadow wytworzonych przez wytworcow odpadow.
5. Likwidacja tzw. ?dzikich wysypisk ? usluga wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiaj?cego. Ilo?? odpadow ok. 5 Mg/kwartal.
Cz??? III ? odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Ple?na w kontenerach KP-7 oraz koszy ulicznych.
Przedmiotem post?powania jest odbior i wywoz odpadow komunalnych z terenu gminy Ple?na. Odbior odpadow komunalnych odbywa? si? b?dzie w kontenerach o pojemno?ci 7 m3 z ustawionych w 5 punktach na terenie Gminy Ple?na oraz z koszy ulicznych.
Wykonawca musi podstawi? wlasne kontenery na okres realizacji zamowienia.
Wykaz miejsc usytuowania kontenerow polo?onych na terenie Gminy Ple?na:
Ple?na ? Parkingi obok Cmentarza ? 2 kontenery
Lichwin- Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Rzuchowa ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Szczepanowice ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Janowice ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Ogolem ? 6 kontenerow o pojemno?ci 7 m. Zamawiaj?cy szacuje w okresie realizacji zamowienia wywoz ok. 500 kontenerow. Odbior kontenerow odbywa? si? b?dzie na telefoniczne zlecenie Zamawiaj?cego i mo?e ulec zmniejszeniu w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego.
Kontenery zapewnia wykonawca o pojemno?ci nie mniejszej ni? 7 m3.
Kosze uliczne o pojemno?ci 60 l stanowi? wlasno?? Zamawiaj?cego ich rozmieszczenie w poszczegolnych solectwach w Gminie Ple?na przedstawia poni?sza tabela:
Lp. Miejscowo?? Liczba pojemnikow (koszy) Lokalizacja
1. Ple?na 28 ? Centrum Ple?nej obok Urz?du Gminy ? 4 szt.,
? Centrum Ple?nej ? droga na Batylow? ? 2 szt.
? Droga gminna Ple?na ? Szczepanowice obok Przedszkola w Ple?nej ? 1 szt.
? Droga gminna Ple?na ? Szczepanowice obok O?rodka Zdrowia ? 1 szt.
? Orlik ? 4 szt.,
? Plac zabaw* ? 5 szt.
? Tablica oglosze? przy skrzy?owaniu drog Ple?na ? Lowczow, Ple?na ? Piotrkowice ? 1 szt.
? Przystanki autobusowe 10 szt.
2. ?wiebodzin 8 ? Centrum wsi ? 6 szt.
? Przystanek autobusowy ? 2 szt.
3. Lichwin 18 ? Centrum wsi 10 szt.
? Przystanki autobusowe ? 3 szt.
? Centrum Pami?ci ? 5 szt.
4. Rzuchowa 10 ? Centrum wsi ? 2 szt.
? Na skrzy?owaniu drog powiatowych ? 1 kosz
? Przystanek obok kapliczki ? 2 szt.
? Przystanki autobusowe ? 5 szt.
5. D?browka Szczepanowska 9 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
? Centrum wsi ? 5 szt. (od stycznia 2020 r.)
6. Janowice 4 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
7. Wo?niczna 4 ? Przystanki autobusowe ? 3 szt.
? Centrum wsi obok sklepu spo?ywczego ? 1 szt.
8. Rychwald 4 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
9. Szczepanowice 10 ? Przystanki autobusowe ? 8 szt.
? boisko sportowe kolo szkoly ? 2 szt.
10. Lubinka 5 ? Przystanki autobusowe ? 5 szt.
11. Lowczowek 10 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
? Droga na stacj? kolejow? obok domu nr 241 ? 1 szt.
? O?rodek ?Relax ? 25 szt. (od kwietnia 2019 r.)
Razem:
120
1.Opro?nianie koszy odbywa? si? b?dzie z cz?stotliwo?ci? raz na dwa tygodnie. Usluga opro?niania koszy wykonywana b?dzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawc? w dniu podpisania umowy.
2.Wykonawca zobowi?zany jest do zachowania nale?ytej staranno?ci przy opro?nianiu koszy, a w szczegolno?ci do usuni?cia ?mieci z jezdni, parkingu lub chodnika, ktore mog? wypada? podczas opro?niania koszy i kontenerow.
3.Wykonawca zobowi?zany jest do bie??cego informowania Zamawiaj?cego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidlowo?ciach wyst?puj?cych w trakcie realizacji zamowienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowi?zany do przedstawienia na ??danie Zamawiaj?cego dokumentu potwierdzaj?cego przekazanie odpadow do regionalnej instalacji.
Ilo?ci wywo?onych odpadow podana w Cz??ci III SIZW mog? ulec zmianie w czasie obowi?zywania umowy w granicach +/-10 % zaokr?glonej do pelnej liczby. Z tytulu ro?nicy w ilo?ci wywo?onych odpadow Zamawiaj?cy nie b?dzie ponosil dodatkowych kosztow.
Wykonawca jest zobowi?zany dotrze? do osob wytwarzaj?cych odpady i zebra? wszystkie wystawione odpady. Odbior odpadow powinien odbywa? si? w godzinach nie wcze?niej ni? 6:30.
Wykonawca ma obowi?zek realizowa? niniejsz? uslug? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).
Niesegregowane odpady komunalne, pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych musz? by? poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze wojewodztwa malopolskiego w instalacjach regionalnych wskazanych w Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Wykonawca b?dzie dostarczal Zamawiaj?cemu raz na pol roku sprawozdania z ilo?ci zebranych i zagospodarowanych odpadow w terminie do ko?ca miesi?ca nast?puj?cego po uplywie polrocza, ktorego dotyczy. Forma sprawozdania musi spelnia? wymagania rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 17.6.2016 r. w sprawie wzorow sprawozda? o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczysto?ciach cieklych oraz realizacji zada? z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934).
W przypadku konieczno?ci wydzielenia innych frakcji odpadow przez ustawodawc? Wykonawca zastosuje to wydzielenie nieodplatnie.
Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemnikow na odpady musi odbywa? si? w warunkach zapewniaj?cych ochron? ?rodowiska i ochron? sanitarn?. Mycie to mo?e odbywa? si? w miejscu odbierania odpadow wyl?cznie pod warunkiem u?ycia przez Wykonawc? specjalistycznego sprz?tu, tj. samochodu przeznaczonego do mycia pojemnikow o szczelnej konstrukcji, zapewniaj?cego odbior wody z mycia. W przypadku mycia pojemnikow poza miejscem odbioru odpadow Wykonawca zapewnia pojemniki zast?pcze o takich samych parametrach.
Wspolny Slownik Zamowie? (CPV)
90510000-5 Usuwanie i obrobka odpadow
90511000-2 Uslugi wywozu odpadow
90513100-7 Uslugi wywozu odpadow pochodz?cych z gospodarstw domowych
90500000-2 Uslugi zwi?zane z odpadami,
90512000-9 Uslugi transportu odpadow,
90000000-7 Uslugi odbioru ?ciekow, usuwania odpadow, czyszczenia/sprz?tania i uslugi ekologiczne,
90514000-3 Uslugi recyklingu odpadow,
90533000-2 Uslugi gospodarki odpadami.
6). Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiaj?cy wymaga aby osoby wykonuj?ce czynno?ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1* ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) byly zatrudnione przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac?. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudnia? wy?ej wymienione osoby co najmniej od rozpocz?cia do ko?ca uplywu terminu realizacji zamowienia. W przypadku, rozwi?zania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawc? przed zako?czeniem tego okresu Wykonawca b?dzie obowi?zany do zatrudnienia na to miejsce inn? osob?.
Powy?szy warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umow? o prac? nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych ju? u Wykonawcy pracownikow.
1)W celu weryfikacji ww. zobowi?zania, Wykonawca zobowi?zany b?dzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedlo?enia Zamawiaj?cemu pisemnego o?wiadczenia dotycz?cego spelnienie zatrudnienia na umow? o prac? lub wykazu pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust 6 wraz z animizowanymi kopiami umow o prac?.
*art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy: Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2) Zamawiaj?cy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawc? wymaga?, o ktorych mowa w ust 6, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia. Zamawiaj?cy ma prawo rownie? ??da? niezb?dnych dokumentow w tym zakresie. Zamawiaj?cy mo?e zwraca? si? do Pa?stwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizuj?cych przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiaj?cemu mo?liwo?? przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonuj?cych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcow zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
3) Niedopelnianie obowi?zku zatrudniania pracownikow wykonuj?cych roboty na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy b?dzie skutkowalo naliczaniem kar umownych okre?lonych w umowie.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90511200 , 90514000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Cz??? I obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora A
1) Short description
Cz??? I obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora A, ktory obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Rzuchowa, Szczepanowice, D?browka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.
Ilo?? mieszka?cow w sektorze: ok. 4500, ilo?? budynkow mieszkalnych: ok. 1400,
Wywoz odpadow obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych ? odpady komunalne gromadzone b?d? w pojemnikach o pojemno?ci 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie po?niej jednak ni? do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli posesji zamieszkalych odbywa? si? b?dzie co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych selektywna zbiorka odpadow komunalnych realizowa? b?d? w systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza si? 4 rodzaje workow:
? ?olty ? tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal,
? niebieski ? papier,
? br?zowym ? odpady biodegradowalne,
? zielony ? szklo,
Worki zapewni Wykonawca. Grubo?? workow powinna by? tak dobrana, aby zapewni? ich szczelno??. Worki musz? by? opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu s? przeznaczone zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29.12.2016 roku w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Dz.U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku musz? widnie? adres i dane kontaktowe Wykonawcy.
Wywoz odpadow komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpo?rednio od mieszka?cow ? 1 raz w miesi?cu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrze?eniem, ?e zbiorka odpadow biodegradowalnych odbywala si? b?dzie nie rzadziej ni? 2 razy w miesi?cu.
Wykonawca sprawdza, rzetelno?? segregacji odpadow przez gospodarstwa domowe ? wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo?ci (potwierdzonych odpowiedni? dokumentacj?). Wykonawca niezwlocznie powiadamia Zamawiaj?cego.
Wykonawca przedlo?y odr?bny harmonogram wywozu odpadow biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegal b?dzie na gromadzeniu odpadow w pojemnikach typu ?dzwon ustawionych w ka?dej miejscowo?ci na szklo, papier, metal oraz pojemnikow siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe. Pojemniki zapewni Zamawiaj?cy.
Wywoz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej ni? raz na 1 miesi?c.
3. odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zu?yte opony, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne, Inne niewymienione, frakcje zbierane w sposob selektywny, ? 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor A
Zbiorka w/w odpadow odbywala si? b?dzie w dwojaki sposob:
a) zbiorka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w ni?ej wymienionych punktach zbierania odpadow:
? Rzuchowa ? dzialka nr 535 (teren oczyszczalni) -? 1 kontener
? Janowice ? dzialka nr 734/1 (obok szkoly) ? 1 kontener
? Szczepanowice ? dzialka nr 712 (obok boiska) ? 1 kontener
Odbior odpadow 1 raz w miesi?cu.
b) raz w roku (w miesi?cu kwiecie?) zbiorka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczegolnych sektorow zapewni Zamawiaj?cy. Zamawiaj?cy wskazuje miejsce lokalizacji kontenerow, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsluga le?y po stronie Wykonawcy. Usluga wykonywana b?dzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawc?.
4. 20 01 32, leki inne ni? wymienione w 20 01 31
Usluga wywozu dla sektora A odbywa? si? b?dzie z Punktu Aptecznego w Janowicach z cz?stotliwo?ci? raz na kwartal.
5. Przewidywana ilo?? wszelkich odpadow w ci?gu 1 roku:
1) dla sektora A:
a) odpady segregowane ? 200 Mg,
b) odpady niesegregowane ? 850 Mg,
Podane wy?ej ilo?ci odpadow nale?y traktowa? jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysluguje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osi?gni?cie innych wielko?ci. Ilo?? wytworzonych na terenie gminy Ple?na odpadow nie jest zale?na od Zamawiaj?cego. Ilo?ci mog? ulega? zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego uwzgl?dniaj?c ilo?? odpadow wytworzonych przez wytworcow odpadow.
5. Likwidacja tzw. ?dzikich wysypisk ? usluga wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiaj?cego. Ilo?? odpadow ok. 5 Mg/kwartal.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90511200 , 90514000

3) Quantity or scope
Wywoz odpadow obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych ? odpady komunalne gromadzone b?d? w pojemnikach o pojemno?ci 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie po?niej jednak ni? do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli posesji zamieszkalych odbywa? si? b?dzie co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych selektywna zbiorka odpadow komunalnych realizowa? b?d? w systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza si? 4 rodzaje workow:
? ?olty ? tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal,
? niebieski ? papier,
? br?zowym ? odpady biodegradowalne,
? zielony ? szklo,
Worki zapewni Wykonawca. Grubo?? workow powinna by? tak dobrana, aby zapewni? ich szczelno??. Worki musz? by? opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu s? przeznaczone zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29.12.2016 roku w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Dz.U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku musz? widnie? adres i dane kontaktowe Wykonawcy.
Wywoz odpadow komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpo?rednio od mieszka?cow ? 1 raz w miesi?cu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrze?eniem, ?e zbiorka odpadow biodegradowalnych odbywala si? b?dzie nie rzadziej ni? 2 razy w miesi?cu.
Wykonawca sprawdza, rzetelno?? segregacji odpadow przez gospodarstwa domowe ? wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo?ci (potwierdzonych odpowiedni? dokumentacj?). Wykonawca niezwlocznie powiadamia Zamawiaj?cego.
Wykonawca przedlo?y odr?bny harmonogram wywozu odpadow biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegal b?dzie na gromadzeniu odpadow w pojemnikach typu ?dzwon ustawionych w ka?dej miejscowo?ci na szklo, papier, metal oraz pojemnikow siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe. Pojemniki zapewni Zamawiaj?cy.
Wywoz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej ni? raz na 1 miesi?c.
3. odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zu?yte opony, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne, Inne niewymienione, frakcje zbierane w sposob selektywny, ? 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor A
Zbiorka w/w odpadow odbywala si? b?dzie w dwojaki sposob:
a) zbiorka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m, ustawionych w ni?ej wymienionych punktach zbierania odpadow:
? Rzuchowa ? dzialka nr 535 (teren oczyszczalni) -? 1 kontener
? Janowice ? dzialka nr 734/1 (obok szkoly) ? 1 kontener
? Szczepanowice ? dzialka nr 712 (obok boiska) ? 1 kontener
Odbior odpadow 1 raz w miesi?cu.
b) raz w roku (w miesi?cu kwiecie?) zbiorka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Cz??? II obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora B,
1) Short description
Cz??? II obejmuj?c? odbieranie i zagospodarowanie odpadow z sektora B, ktory obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Ple?na, Lowczowek, ?wiebodzin, Rychwald, Lichwin, Wo?niczna.
Ilo?? mieszka?cow w sektorze: ok. 5500 osoby, ilo?? budynkow mieszkalnych: ok. 1900.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90511200 , 90514000

3) Quantity or scope
Wywoz odpadow obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych ? odpady komunalne gromadzone b?d? w pojemnikach o pojemno?ci 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie po?niej jednak ni? do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli posesji zamieszkalych odbywa? si? b?dzie co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Wla?ciciele nieruchomo?ci zamieszkalych selektywna zbiorka odpadow komunalnych realizowa? b?d? w systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza si? 4 rodzaje workow:
? ?olty ? tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal,
? niebieski ? papier,
? br?zowym ? odpady biodegradowalne,
? zielony ? szklo,
Worki zapewni Wykonawca. Grubo?? workow powinna by? tak dobrana, aby zapewni? ich szczelno??. Worki musz? by? opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu s? przeznaczone zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29.12.2016 roku w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Dz.U. z 4.1.2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku musz? widnie? adres i dane kontaktowe Wykonawcy.
Wywoz odpadow komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpo?rednio od mieszka?cow ? 1 raz w miesi?cu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrze?eniem, ?e zbiorka odpadow biodegradowalnych odbywala si? b?dzie nie rzadziej ni? 2 razy w miesi?cu.
Wykonawca sprawdza, rzetelno?? segregacji odpadow przez gospodarstwa domowe ? wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo?ci (potwierdzonych odpowiedni? dokumentacj?). Wykonawca niezwlocznie powiadamia Zamawiaj?cego.
Wykonawca przedlo?y odr?bny harmonogram wywozu odpadow biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegal b?dzie na gromadzeniu odpadow w pojemnikach typu ?dzwon ustawionych w ka?dej miejscowo?ci na szklo, papier, metal oraz pojemnikow siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe. Pojemniki zapewni Zamawiaj?cy.
Wywoz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej ni? raz na 1 miesi?c.
3. odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zu?yte opony, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne, Inne niewymienione, frakcje zbierane w sposob selektywny, ? 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor B
Zbiorka w/w odpadow odbywala si? b?dzie w dwojaki sposob:
a) zbiorka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m, ustawionych w ni?ej wymienionych miejscach:
? Lichwin ? dzialka nr 581/1 (obok szkoly) ? 1 kontener
Odbior odpadow 1 raz w miesi?cu.
Ple?na ? dzialka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) ? punkt stacjonarny czynny 1 raz w tygodniu co najmniej przez 5 h, w godzinach popoludniowych, na podstawie przedstawionego przez wykonawc? harmonogramu, przyjmuj?cy nast?puj?ce odpady: zu?yte baterie i akumulatory, chemikalia, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi?ce odpady komunalne, materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzie?, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne, detergenty, drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne. Zamawiaj?cy dostarczy kontener KP 7, a Wykonawca wyposa?y ten punkt w pozostale, niezb?dne pojemniki do gromadzenia w/w odpadow.
b) raz w roku (w miesi?cu kwiecie?) zbiorka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczegolnych sektorow zapewni Zamawiaj?cy. Zamawiaj?cy wskazuje miejsce lokalizacji kontenerow, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsluga le?y po stronie Wykonawcy. Usluga wykonywana b?dzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawc?.
4. 20 01 32, leki inne ni? wymienione w 20 01 31
Usluga wywozu dla sektora B odbywa? si? b?dzie z Apteki Arnika ( na przeciwko Urz?du Gminy) z cz?stotliwo?ci? raz na kwartal.
5. Przewidywana ilo?? wszelkich odpadow w ci?gu 1 roku:
1) dla sektora A:
2) dla sektora B:
a) odpady segregowane ? 220 Mg,
b) odpady niesegregowane ? 950 Mg.
Podane wy?ej ilo?ci odpadow nale?y traktowa? jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysluguje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osi?gni?cie innych wielko?ci. Ilo?? wytworzonych na terenie gminy Ple?na odpadow nie jest zale?na od Zamawiaj?cego. Ilo?ci mog? ulega? zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego uwzgl?dniaj?c ilo?? odpadow wytworzonych przez wytworcow odpadow.
5. Likwidacja tzw. ?dzikich wysypisk ? usluga wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiaj?cego. Ilo?? odpadow ok. 5 Mg/kwartal.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Cz??? III ? odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Ple?na w kontenerach KP-7oraz koszy ulicznych.
1) Short description
Przedmiotem post?powania jest odbior i wywoz odpadow komunalnych z terenu gminy Ple?na. Odbior odpadow komunalnych odbywa? si? b?dzie w kontenerach o pojemno?ci 7 m z ustawionych w 5 punktach na terenie Gminy Ple?na oraz z koszy ulicznych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90511200 , 90514000

3) Quantity or scope
Wykonawca musi podstawi? wlasne kontenery na okres realizacji zamowienia.
Wykaz miejsc usytuowania kontenerow polo?onych na terenie Gminy Ple?na:
Ple?na ? Parkingi obok Cmentarza ? 2 kontenery
Lichwin- Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Rzuchowa ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Szczepanowice ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Janowice ? Parking obok Cmentarza ? 1 kontener
Ogolem ? 6 kontenerow o pojemno?ci 7 m. Zamawiaj?cy szacuje w okresie realizacji zamowienia wywoz ok. 500 kontenerow. Odbior kontenerow odbywa? si? b?dzie na telefoniczne zlecenie Zamawiaj?cego i mo?e ulec zmniejszeniu w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego.
Kontenery zapewnia wykonawca o pojemno?ci nie mniejszej ni? 7 m.
Kosze uliczne o pojemno?ci 60 l stanowi? wlasno?? Zamawiaj?cego ich rozmieszczenie w poszczegolnych solectwach w Gminie Ple?na przedstawia poni?sza tabela:
Lp. Miejscowo?? Liczba pojemnikow (koszy) Lokalizacja
1. Ple?na 28 ? Centrum Ple?nej obok Urz?du Gminy ? 4 szt.,
? Centrum Ple?nej ? droga na Batylow? ? 2 szt.
? Droga gminna Ple?na ? Szczepanowice obok Przedszkola w Ple?nej ? 1 szt.
? Droga gminna Ple?na ? Szczepanowice obok O?rodka Zdrowia ? 1 szt.
? Orlik ? 4 szt.,
? Plac zabaw* ? 5szt.
? Tablica oglosze? przy skrzy?owaniu drog Ple?na ? Lowczow, Ple?na ? Piotrkowice ? 1 szt.
? Przystanki autobusowe 10 szt.
2. ?wiebodzin 8 ? Centrum wsi ? 6 szt.
? Przystanek autobusowy ? 2 szt.
3. Lichwin 18 ? Centrum wsi 10 szt.
? Przystanki autobusowe ? 3 szt.
? Centrum Pami?ci ? 5 szt.
4. Rzuchowa 10 ? Centrum wsi ? 2 szt.
? Na skrzy?owaniu drog powiatowych ? 1 kosz
? Przystanek obok kapliczki ? 2 szt.
? Przystanki autobusowe ? 5 szt.
5. D?browka Szczepanowska 9 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
? Centrum wsi ? 5 szt. (od stycznia 2020 r.)
6. Janowice 4 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
7. Wo?niczna 4 ? Przystanki autobusowe ? 3 szt.
? Centrum wsi obok sklepu spo?ywczego ? 1 szt.
8. Rychwald 4 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
9. Szczepanowice 10 ? Przystanki autobusowe ? 8 szt.
? boisko sportowe kolo szkoly ? 2 szt.
10. Lubinka 5 ? Przystanki autobusowe ? 5 szt.
11. Lowczowek 10 ? Przystanki autobusowe ? 4 szt.
? Droga na stacj? kolejow? obok domu nr 241 ? 1 szt.
? O?rodek ?Relax ? 25 szt. (od kwietnia 2019 r.)
Razem:
120
1.Opro?nianie koszy odbywa? si? b?dzie z cz?stotliwo?ci? raz na dwa tygodnie. Usluga opro?niania koszy wykonywana b?dzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawc? w dniu podpisania umowy.
2.Wykonawca zobowi?zany jest do zachowania nale?ytej staranno?ci przy opro?nianiu koszy, a w szczegolno?ci do usuni?cia ?mieci z jezdni, parkingu lub chodnika, ktore mog? wypada? podczas opro?niania koszy i kontenerow.
3.Wykonawca zobowi?zany jest do bie??cego informowania Zamawiaj?cego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidlowo?ciach wyst?puj?cych w trakcie realizacji zamowienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowi?zany do przedstawienia na ??danie Zamawiaj?cego dokumentu potwierdzaj?cego przekazanie odpadow do regionalnej instalacji.
Ilo?ci wywo?onych odpadow podana w Cz??ci III SIZW mog? ulec zmianie w czasie obowi?zywania umowy w granicach +/-10 % zaokr?glonej do pelnej liczby. Z tytulu ro?nicy w ilo?ci wywo?onych odpadow Zamawiaj?cy nie b?dzie ponosil dodatkowych kosztow.
Wykonawca jest zobowi?zany dotrze? do osob wytwarzaj?cych odpady i zebra? wszystkie wystawione odpady. Odbior odpadow powinien odbywa? si? w godzinach nie wcze?niej ni? 6:30.
Wykonawca ma obowi?zek realizowa? niniejsz? uslug? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).
Niesegregowane odpady komunalne, pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych musz? by? poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze wojewodztwa malopolskiego w instalacjach regionalnych wskazanych w Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Wykonawca b?dzie dostarczal Zamawiaj?cemu raz na pol roku sprawozdania z ilo?ci zebranych i zagospodarowanych odpadow w terminie do ko?ca miesi?ca nast?puj?cego po uplywie polrocza, ktorego dotyczy. Forma sprawozdania musi spelnia? wymagania rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 17.6.2016 r. w sprawie wzorow sprawozda? o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczysto?ciach cieklych oraz realizacji zada? z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934).
W przypadku konieczno?ci wydzielenia innych frakcji odpadow przez ustawodawc? Wykonawca zastosuje to wydzielenie nieodplatnie.
Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemnikow na odpady musi odbywa? si? w warunkach zapewniaj?cych ochron? ?rodowiska i ochron? sanitarn?. Mycie to mo?e odbywa? si? w miejscu odbierania odpadow wyl?cznie pod warunkiem u?ycia przez Wykonawc? specjalistycznego sprz?tu, tj. samochodu przeznaczonego do mycia pojemnikow o szczelnej konstrukcji, zapewniaj?cego odbior wody z mycia. W przypadku mycia pojemnikow poza miejscem odbioru odpadow Wykonawca zapewnia pojemniki zast?pcze o takich samych parametrach.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium, przed uplywem terminu skladania ofert, dla:
Cz??ci I w wysoko?ci: 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych),
Cz??ci II w wysoko?ci: 10 000 PLN ( slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych),
Cz??ci III w wysoko?ci: 3 000 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych).
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamowienie realizowane jest z wlasnych ?rodkow Zamawiaj?cego.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli Wykonawca udokumentuje posiadanie wpisu do rejestru dzialalno?ci regulowanej, o ktorym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) prowadzonego przez Wojta Gminy Ple?na w zakresie: Cz??? I i Cz??? II
Kod odpadu Rodzaje odpadow
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomaterialowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkla
15 01 10* Opakowania zawieraj?ce pozostalo?ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
16 01 03 Zu?yte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposa?enia
17 01 07 Odpady gruzu i betonu
17 06 04 Materialy izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
20 01 01 Makulatura
20 01 02 Szklo
20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji
20 01 10 Odzie?
20 01 11 Tekstylia
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??
20 01 23* Urz?dzenia zawieraj?ce freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice inne ni? wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawieraj?ce substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne ni? wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne ni? wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory l?cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawieraj?ce te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni? wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj?ce niebezpieczne skladniki
20 01 36 Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawieraj?ce substancje niebezpieczne
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegaj?ce biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
Cz??? III
20 02 03 Inne odpady nieulegaj?ce biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia ten warunek je?eli jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie ni?szej ni? 200 000,00 zl (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych) dla Cz??ci I i II oraz. co najmniej 100 000 PLN dla Cz??ci III zamowienia.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:
wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, to w tym okresie, co najmniej 1 uslug? polegaj?c? na odbieraniu odpadow komunalnych segregowanych i niesegregowanych w sposob ci?gly przez okres minimum 12 miesi?cy, o l?cznej masie: Cz??? I ? 500 Mg Cz??? II ? 500 Mg Cz??? III ? 50 Mg wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadow, sprawozdanie G-06 potwierdzaj?ce obrot surowcami wtornymi a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert);
? dysponuje w celu wykonania zamowienia publicznego nast?puj?cymi narz?dziami, wyposa?eniem zakladu lub urz?dzeniami technicznymi (wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
?
Cz??? I ? co najmniej:
a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem zaladowczym do odbioru odpadow zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.
b) jednym samochodem ogolno zaladowczy z nap?dem na 4 kola,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej tj. samochod dostawczy o DMC do 3,5 tony umo?liwiaj?cy odbior odpadow komunalnych z trudnodost?pnych terenow,
d) jednym pojazdem z urz?dzeniem HDS do opro?niania pojemnikow typu ?dzwon o DMC do 8,5 tony,
Cz??? II ? co najmniej:
a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem zaladowczym do odbioru odpadow zmieszanych, w tym co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.
b) jednym samochodem ogolno zaladowczy z nap?dem na 4 kola,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej tj. samochod dostawczy o DMC do 3,5 tony umo?liwiaj?cy odbior odpadow komunalnych z trudnodost?pnych terenow,
d) jednym pojazdem z urz?dzeniem HDS do opro?niania pojemnikow typu ?dzwon o DMC do 8,5 tony,
Pojazdy musz? by? trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazw? firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci.
Cz??? III ? co najmniej:
a) dwoma pojazdami do przewozu kontenerow KP-7
b) jednym pojazdem bez funkcji kompaktuj?cej tj.samochodem dostawczy o DMC do 3,5 tony
6.2.Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacje zamowienia.
6.3.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w Rozdziale VI 6.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostan? spelnione je?eli Wykonawcy spelniaj? te wymagania l?cznie.
6.4. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w
Rozdziale VI 6.1. podpunkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego
l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
6.5. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i?: ?stosowna sytuacja, o ktorej mowa w Rozdziale
VII 7.4 niniejszej SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami
tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W tre?ci zobowi?zania powinien by? okre?lony:
? zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia;
? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.
2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23.
3) W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
4) Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, podmiotu o ktorym mowa powy?ej, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:
? zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
? zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w Rozdziale VII ust?p 7.4.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Aspekty ?rodowiskowe. Weighting 30

3. Dodatkowe uslugi (aspekty ekologiczne i spoleczne). Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
Nr sprawy: IKO?. 271.21.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 17.11.2017 - 10:10

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Zmiana postanowie? niniejszej Umowy w stosunku do tre?ci oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8, dopuszczalna jest w przypadku:
1) zmiany stawek oplat za przyj?cie odpadow w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadow Komunalnych, tylko w granicach tej zmiany;
2) zmiany wysoko?ci innych oplat wynikaj?cych wprost z przepisow prawa a maj?cych istotny wplyw na koszty ?wiadczenia uslugi;
3) innej zmiany prawa powszechnie obowi?zuj?cego wplywaj?cej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadow;
4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamowienia w zakresie wykonania prac nie wykraczaj?cych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji konieczno?ci zwi?kszenia usprawnienia procesu realizacji zamowienia;
5) zmiany wysoko?ci stawki podatku VAT.
2. Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie sposobu spelniania przez Wykonawc? ?wiadczenia odbierania i zagospodarowania odpadow w przypadku zmiany przepisow prawa powszechnie obowi?zuj?cego wplywaj?cych na sposob spelnienia ?wiadczenia.
3. Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 7.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Ple?na: Refuse collection services
ND Document number 387980-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place PLE?NA
AU Authority name Gmina Ple?na (PL217)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90514000 - Refuse recycling services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90514000 - Refuse recycling services
RC NUTS code PL217
IA Internet address (URL) http://www.plesna.pl/przetargi.htm
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >