Poland-Lod?: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003598433308847
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389600-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Credit granting services

2017/S 190-389600

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
Lod?
90-926
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? Publicznych w Departamencie Obslugi i Administracji Urz?du Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lod?; Agnieszka Balcerak, Waldemar Seliga
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.uml.lodz.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie M. Lod? dlugoterm. kredytow na finans. planowan. deficytu w 2017 r. oraz splat? zaci?gn. wcze?niej zobow. z tytulu po?yczek i kredyt.oraz wykup wyemit. papierow warto?c. w l?cznej kwocie 233 155 000 PLN.

Reference number: DOA-ZP-VIII.271.39.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego post?powania jest udzielenie Miastu Lod? dlugoterminowych kredytow na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splat? zaci?gni?tych wcze?niej zobowi?za? z tytulu po?yczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow warto?ciowych w l?cznej kwocie 233 155 000 PLN (slownie: dwie?cie trzydzie?ci trzy miliony sto pi??dziesi?t pi?? tysi?cy zlotych). Zamawiaj?cy przewiduje skladanie ofert cz??ciowych, w tym: cz??? 1- udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN, cz??? 2 ? udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN, cz??? 3 ? udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN, cz??? 4 -udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 062 372.53 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miasto Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splat? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?

z tytulu po?yczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow warto?ciowych,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas oczekiwania (liczony w dniach roboczych) na wplyw ?rodkow na rachunek bankowy Zamawiaj?cego, od momentu zlo?enia dyspozycji uruchomienia kredytu przez Zamawiaj?cego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miasto Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splat? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?

z tytulu po?yczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow warto?ciowych,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas oczekiwania (liczony w dniach roboczych) na wplyw ?rodkow na rachunek bankowy Zamawiaj?cego, od momentu zlo?enia dyspozycji uruchomienia kredytu przez Zamawiaj?cego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miasto Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splat? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?

z tytulu po?yczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow warto?ciowych,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas oczekiwania (liczony w dniach roboczych) na wplyw ?rodkow na rachunek bankowy Zamawiaj?cego, od momentu zlo?enia dyspozycji uruchomienia kredytu przez Zamawiaj?cego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miasto Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splat? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?

z tytulu po?yczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow warto?ciowych,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas oczekiwania (liczony w dniach roboczych) na wplyw ?rodkow na rachunek bankowy Zamawiaj?cego, od momentu zlo?enia dyspozycji uruchomienia kredytu przez Zamawiaj?cego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217520
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29,
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 193 436.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 508 103.22 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 106 392.42 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 680 243.47 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Podane w sekcji V.2.4 calkowite ko?cowe warto?ci poszczegolnych cz??ci zamowienia stanowi? zaoferowane ceny (netto=brutto) za wykonanie uslugi w dniu skladania ofert, uwzgl?dniaj?ce: oprocentowanie zmienne kredytu, liczone comiesi?cznie w oparciu o ?redni? arytmetyczn? stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni z okresu 1.1.2016 ? 31.12.2016 ? wynosz?c? 1,62 % (zmienna stawka bazowa), oraz zaoferowan? stal? mar?? wyra?on? w punktach procentowych w skali roku.

W dniu zawarcia umowy stawka bazowa wynosila 1,66 % w stosunku rocznym.

Mar?a BGK jest stala w calym okresie kredytowania i wynosi zgodnie z ofert?:

? dla cz??ci 1 ? 0,83 punktow procentowych,

? dla cz??ci 2 ? 0,86 punktow procentowych,

? dla cz??ci 3 ? 0,79 punktow procentowych,

? dla cz??ci 4 ? 0,83 punktow procentowych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Credit granting services

2017/S 190-389600

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
Lod?
90-926
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? Publicznych w Departamencie Obslugi i Administracji Urz?du Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lod?; Agnieszka Balcerak, Waldemar Seliga
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.uml.lodz.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie M. Lod? dlugoterm. kredytow na finans. planowan. deficytu w 2017 r. oraz splat? zaci?gn. wcze?niej zobow. z tytulu po?yczek i kredyt.oraz wykup wyemit. papierow warto?c. w l?cznej kwocie 233 155 000 PLN.

Reference number: DOA-ZP-VIII.271.39.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 062 372.53 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217520

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 33 155 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29,
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 193 436.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 45 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 508 103.22 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 55 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 106 392.42 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Udzielenie kredytu w wysoko?ci 100 000 000 PLN.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ? Oddzial w Lodzi
ul. L?kowa 29
Lod?
90-554
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 680 243.47 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Credit granting services
ND Document number 389600-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LOD?
AU Authority name Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://www.uml.lodz.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >