Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003598449896246
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 386657-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

2017/S 189-386657

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Stare Mesto
812 72
Slovakia
Contact person: Ing. Silvia Uhnakova
Telephone: +421 250944574
E-mail: silvia.uhnakova@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.minv.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/239

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/239/zakazky/409080/dokumenty
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

U?itkove automobily triedy SUV (pick-up) so ?pecialnym prislu?enstvom ? II.

Reference number: OVO2-2017/000698
II.1.2) Main CPV code
34144700 - CB09
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom tejto zakazky je dodavka novych, nepou?itych u?itkovych automobilov triedy SUV (pick-up) so ?pecialnym prislu?enstvom.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 870 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34113200
50110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:

Slovenska republika, konkretne miesta dodania budu uvedene v prislu?nych kupnych zmluvach.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom tejto zakazky je dodavka novych, nepou?itych cca 200 kusov u?itkovych automobilov triedy SUV (pick-up) s mo?nos?ou ich prestavby pre potreby kynologov, s dodanim zvla?tneho doplnkoveho prislu?enstva a vybavenia, doplnkoveho prislu?enstva a vybavy, dodavky najviac pou?ivanych originalnych nahradnych dielov a suvisiace slu?by (zaru?ny autorizovany servis, udr?ba a oprava predmetnych automobilov nespadajuca do zaruky).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 870 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a nasledovne podmienky u?asti osobneho postavenia pod?a 32 ods.1 zakona:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be,

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobne dochodkove sporenie v SR alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v SR alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v SR alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? preukaza?.

2. Uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti nasledovnymi dokladmi:

a) pism. a) dolo?enym vypisom z registra trestov nie star?im ako 3 mesiace,

b) pism. b) dolo?enym potvrdenim zdravotnych pois?ovni a Socialnej pois?ovne nie star?im ako 3 mesiace,

c) pism. c) dolo?enym potvrdenim miestne prislu?neho da?oveho uradu nie star?im ako 3 mesiace,

d) pism. d) dolo?enym potvrdenim prislu?neho sudu nie star?im ako 3 mesiace,

e) pism. e) dolo?enym dokladom o opravneni dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu, ktory zodpoveda predmetu zakazky,

f) pism. f) dolo?enym ?estnym vyhlasenim.

3. Ak ma uchadza? sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo uzemia SR a ?tat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu nevydava niektore z vy??ie uvedenych dokladov alebo nevydava ani rovnocenne doklady, mo?no ich nahradi? ?estnym vyhlasenim pod?a predpisov platnych v ?tate jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu.

4. Ak pravo ?tatu uchadza?a so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym pobytom mimo uzemia SR neupravuje in?titut ?estneho vyhlasenia, mo?e ho nahradi? vyhlasenim urobenym pred sudom, spravnym organom, notarom, inou odbornou in?tituciou alebo obchodnou in?tituciou pod?a predpisov platnych v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu uchadza?a.

5. Uchadza? sa pova?uje za sp??ajuceho podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia pod?a bodu 1. pism. b) a c) tejto ?asti oznamenia, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolene nedoplatky plati? v splatkach.

6. V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov zu?astnena vo verejnom obstaravani, sa po?aduje preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia za ka?deho ?lena skupiny osobitne.

7.Doklady preukazujuce splnenie podmienok u?asti mo?e uchadza? preukazate?ne nahradi? jednotnym europskym dokumentom pre obstaravanie (JED) pod?a 39 zakona.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

34 ods. 1 pism. a) zakona verejny obstaravate? po?aduje predlo?i? zoznam dodavok tovaru za predchadzajucich 3 roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona. Zoznam dodavok tovaru musi obsahova? aspo? 1 zakazku/ referenciu potvrdzujucu dodanie tovarov rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky.

Za vyhlasenie verejneho obstaravania sa pova?uje zverejnenie oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania v Uradnom vestniku Europskej unie alebo vo Vestniku verejneho obstaravania, pod?a toho, ktora skuto?nos? nastane skor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Splnenie vy??ie uvedeneho uchadza? preuka?e predlo?enim zoznamu dodavok tovaru za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania, potvrdzujuce dodanie automobilov rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky (obdobny predmet zakazky ? dodavka osobnych a/alebo u?itkovych automobilov) v minimalnej suhrnnej hodnote ? vy?ke 5 000 000 EUR bez DPH.

Pri prepo?te inej meny na menu euro sa pou?ije kurz ECB platny v de? odoslania tohto oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania na uverejnenie v Uradnom vestniku EU.

Zo zoznamu dodavok tovaru predlo?eneho uchadza?om, musia vyplyva? vy??ie uvedene po?iadavky, a to tak po formalnej ako aj obsahovej stranke (najma: nazov/obchodne meno, sidlo/miesto podnikania odberate?a, predmet zmluvy/plnenia ? stru?ny opis predmetu plnenia, hodnota tovaru v EUR bez DPH, skuto?na lehota dodania, kontaktna osoba za odberate?a-meno, priezvisko, pozicia, aktualne telefonne ?islo, e-mail za u?elom pripadneho overenia predkladanych informacii).

Ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a tohto zakona, su?as?ou zoznamu dodavok tovaru musia by? referencia/referencie alebo ekvivalentny/ekvivalentne doklad/doklady v sulade so zakonom.

Odovodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky u?asti vo vz?ahu k predmetu zakazky:

Verejnym obstaravate?om stanovena predmetna podmienka u?asti vyplyva z potreby preukazania min. praktickych skusenosti uchadza?a s dodavkou tovaru rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je tento predmet zakazky. Celkova hodnota po?adovanych zoznamov dodavok aj referencii ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona, vychadza z predpokladanej hodnoty zakazky a naro?nosti obstaravanych tovarov. Podmienka u?asti je primerana a jej potreba vyplynula z dovodu overenia skuto?nosti, ?i uchadza?i disponuju odbornymi skusenos?ami z oblasti predmetu zakazky, resp. s obdobnymi odbor. skusenos?ami ((dodavka automobilov rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky (obdobny predmet zakazky ? dodavka osobnych u?itkovych automobilov)) a su opravneni a schopni ho doda?. Splnenie tejto podmienky u?asti by malo zaru?i?, ?e uchadza? ovlada problematiku nevyhnutnu na dodanie tohto predmetu zakazky.

Uchadza? mo?e na preukazanie tech. alebo odbor. sposobilosti vyu?i? tech. alebo odbor. kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah v ?ase podania ponuky. V takom pripade musi uchadza? verejnemu obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni ramcovej dohody bude skuto?ne pou?iva? kapacity osoby, ktorej sposobilos? vyu?iva na preukazanie tech. alebo odbor. sposobilosti. Tuto skuto?nos? preuka?e uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej tech. alebo odbor. kapacitami mieni preukaza? svoju tech. alebo odbor. sposobilos?. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne svoje kapacity po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu.

Osoba, ktorej kapacity maju by? pou?ite na preukazanie tech. alebo odbor. sposobilosti, musi preukaza? splnenie podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona; opravnenie dodava? tovar preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity uchadza?ovi poskytnute.

V pripade, ?e sa verejneho obstaravania zu?astni skupina dodavate?ov, po?aduje sa preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa tech. alebo odbor. sposobilosti za v?etkych ?lenov skupiny spolo?ne.

Uchadza?om predkladane doklady musia by? v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme pod?a uvedenej po?iadavky verejneho obstaravate?a, pri?om z tychto dokladov preukazujucich sposobilos? pod?a 34 zakona musi by? zrejme splnenie min. urovni po?adovanych verejnym obstaravate?om a rovnako musi by? zrejme, ?e preukazovanie sa tyka osoby uchadza?a.

Hospodarsky subjekt mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti jednotnym europskym dokumentom pod?a 39 ods. 1 zakona.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Verejny obstaravate? ?al?ie dodato?ne informacie o elektronickej aukcii uvadza v su?a?nych podkladoch.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 13:00
Place:

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnos? ?. 420.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvaranie ponuk vzh?adom na ustanovenia zakona vo vz?ahu k elektronickej aukcii bude neverejne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Su?a?ne podklady si zaujemca vy?iada na zaklade pisomnej ?iadosti v slovenskom jazyku doru?enej elektronicky na emailovu adresu kontaktnej osoby uvedenu v bode I.1) tohto oznamenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tohto oznamenia. Su?a?ne podklady vratane priloh bude verejny obstaravate? poskytova? vylu?ne v elektronickej forme na emailovu adresu zaujemcu, uvedenu v doru?enej ?iadosti o poskytnutie su?a?nych podkladov.

2. Verejny obstaravate? odporu?a uchadza?om po?as celeho trvania tejto verejnej su?a?e priebe?ne sledova? webovu stranku Uradu pre verejne obstaravanie, ?as? Profil verejneho obstaravate?a, adresa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 .

3. Komunika?nym jazykom v tejto verejnej su?a?i je slovensky jazyk.

4. Naklady spojene s u?as?ou v tejto verejnej su?a?i zna?aju zaujemcovia/uchadza?i v plnej vy?ke bez akehoko?vek naroku vo?i verejnemu obstaravate?ovi.

5. ?iados? zaujemcu o vysvetlenie v zmysle bodu 21.4 a 21.7 su?a?nych podkladov musi by? doru?ena v sulade s 48 zakona dostato?ne vopred.

6. Pri komunikacii verejny obstaravate? postupuje v sulade s 187 ods. 8 zakona, pri?om pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikacia uskuto??ovana prostrednictvom faxu alebo e-mailu.

7. Skupina dodavate?ov nemusi vytvori? ur?itu pravnu formu, musi v?ak stanovi? lidra skupiny dodavate?ov. V?etci ?lenovia takejto skupiny dodavate?ov utvorenej na dodanie predmetu zakazky su povinni udeli? plnomocenstvo jednemu z ?lenov skupiny dodavate?ov kona? v mene v?etkych ?lenov skupiny dodavate?ov a prijima? pokyny v tomto verejnom obstaravani ako aj kona? v mene skupiny pre pripad prijatia ich ponuky, podpisu ramcovej dohody a komunikacie/zodpovednosti v procese plnenia ramcovej dohody. V pripade prijatia ponuky skupiny dodavate?ov sa vy?aduje, aby skupina dodavate?ov pred podpisom ramcovej dohody uzatvorila a predlo?ila verejnemu obstaravate?ovi zmluvu, v ktorej budu jednozna?ne stanovene vzajomne prava a povinnosti, kto sa akou ?as?ou bude podie?a? na plneni zakazky, ako aj skuto?nos?, ?e v?etci ?lenovia skupiny dodavate?ov su zaviazani zo zavazkov vo?i verejnemu obstaravate?ovi spolo?ne a nerozdielne.

8. Uspe?ny uchadza? pred podpisom ramcovej dohody, ktora bude vysledkom tohto verejneho obstaravania bude povinny predlo?i? v ramci poskytnutia su?innosti doklady/ dokumenty v sulade s bodom 33.8 su?a?nych podkladov.

9. Zabezpeka sa vy?aduje vo vy?ke 100 000,00 Eur. Podmienky zlo?enia zabezpeky su uvedene v su?a?nych podkladoch.

10. Odovodnenie nerozdelenia predmetu zakazky je uvedene v prilohe ?. 7 su?a?nych podkladov.

11. V ramci tejto verejnej su?a?e sa uplat?uju ustanovenia 66 ods. 7 zakona, teda verejny obstaravate? uskuto?ni vyhodnotenie splnenia podmienok u?asti pod?a 40 zakona po vyhodnoteni ponuk pod?a 53 zakona.

12. V zmysle bodu 11 uvedeneho vy??ie a 49 ods. 6 zakona uchadza? predklada ponuku sposobom uvedenym v bode 18.1 su?a?nych podkladov.

13. Predmetne verejne obstaravanie nie je:

a) zelene verejne obstaravanie,

b) obstaravanie inovacii, ani

c) obstaravanie zamerane na socialne aspekty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

2017/S 189-386657

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Stare Mesto
812 72
Slovakia
Contact person: Ing. Silvia Uhnakova
Telephone: +421 250944574
E-mail: silvia.uhnakova@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.minv.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/239

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

U?itkove automobily triedy SUV (pick-up) so ?pecialnym prislu?enstvom ? II.

Reference number: OVO2-2017/000698
II.1.2) Main CPV code
34144700 - CB09
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 870 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34113200
50110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 870 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Utility vehicles
ND Document number 386657-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky (00151866)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34113200 - All-terrain vehicles
34144700 - Utility vehicles
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
OC Original CPV code 34113200 - All-terrain vehicles
34144700 - Utility vehicles
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
RC NUTS code SK0
IA Internet address (URL) http://www.minv.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >