Poland-Ole?nica: Touch screen monitors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003598747164101
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388824-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ole?nica: Touch screen monitors

2017/S 190-388824

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Ole?nica
Rynek-Ratusz
Ole?nica
56-400
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Ole?nica, Rynek ? Ratusz, 56-400 Ole?nica
Telephone: +48 717982116
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Fax: +48 717982117
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: www.olesnica.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

E-O?WIATA-program przyjaznej gminy-element projektu E-MIASTO dla Miasta Ole?nicy-etap II-wyposa?enie pracowni oraz zakup i implementacja zasobow do platformy dydaktycznej ? monitory, wizualizery.

Reference number: ZP/PN/9/2017
II.1.2) Main CPV code
30231320
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

1) Zestaw: Monitor interaktywny o rozdzielczo?ci FHD z wbudowanym komputerem typu OPS i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem edukacyjnym producenta monitora w j?zyku polskim ? 28 szt. wraz z monta?em w szkolach na terenie Ole?nicy

2) Zestaw: Monitor interaktywny o rozdzielczo?ci 4K z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym oraz podstaw? jezdn? ? 1 szt.

3) Wizualizer przeno?ny ? 20 szt.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 294 609.00 PLN / Highest offer: 399 510.41 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Miasto Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

1) Zestaw: Monitor interaktywny o rozdzielczo?ci FHD z wbudowanym komputerem typu OPS i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem edukacyjnym producenta monitora w j?zyku polskim ? 28 szt. wraz z monta?em w szkolach na terenie Ole?nicy. Monitor dotykowy LED, Przek?tna ekranu: od 60 do 70. Szczegolowy opis wymaga? zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

2) Zestaw: Monitor interaktywny o rozdzielczo?ci 4K z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym oraz podstaw? jezdn? ? 1 szt.Monitor dotykowy LED, Przek?tna ekranu: od 60 do 70. Szczegolowy opis wymaga? zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

3) Wizualizer przeno?ny ? 20 szt. Wymagane minimalne parametry: Rozdzielczo?? matrycy kamery: min 3 Mpx, matryca CMOS, Od?wie?anie min 30FPS, Zoom optyczny: min 10x

Tryb macro z odleglo?ci min 2 cm

Obszar skanowania: nie mniej ni? 300x400 mm

Wej?cie USB: minimum 1 port USB w standardzie 2.0 lub nowszym

Wyj?cie USB: minimum 1 port USB w standardzie 2.0 lub nowszym

Porty wej?ciowe: VGA, HDMI

Porty wyj?ciowe: VGA, HDMI

Mo?liwo?? zapisu w formie pojedynczych obrazow lub filmu w pami?ci zewn?trznej bez konieczno?ci u?ycia komputera

Mocowanie glowicy kamery na ramieniu typu g?sia szyja

Ustawianie wbudowanego ?rodla ?wiatla LED pod dowolnym k?tem niezale?nie od glowicy kamery

Automatyczne ustawianie ostro?ci, balansu bieli.

Gwarancja producenta min 5 lat

Waga do 3 kg.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Przek?tna monitora dotykowego LED zestawy okre?lone w ust. 1 rozdz. III SIWZ / Weighting: 27
Cost criterion - Name: Pami?? RAM dla wbudowanego komputera typu OPS zestawy okre?lone w ust. 1 rozdz. III SIWZ / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Przek?tna monitora dotykowego LED 4K zestaw okre?lony w ust. 2 rozdz. III SIWZ / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Pami?? RAM dla wbudowanego komputera typu OPS zestaw okre?lony w ust. 2 rozdz. III SIWZ / Weighting: 1
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPODS.07.01.02.-02-00-29/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, ze wzgl?du na ograniczenie pola w sekcji II.2.4) ogloszenia do max. 4000 znakow, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263300
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

E-O?WIATA-program przyjaznej gminy-element projektu E-MIASTO dla Miasta Ole?nicy-etap II-wyposa?enie pracowni oraz zakup i implementacja zasobow do platformy dydaktycznej ? monitory, wizualizery.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dreamtec Sp. z o.o.
pl. Strzelecki 20
Wroclaw
50-224
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 385 061.41 PLN
Total value of the contract/lot: 294 609.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium ? w wysoko?ci 10 000 PLN. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ustawy ? Prawo zamowie? publicznych. Dokumenty, wymagane wraz z ofert?:

1. Formularz ofertowy ? wg wzoru ? zal?cznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Dokladny opis oferowanych urz?dze? potwierdzaj?cy spelnianie wymogow okre?lonych w opisie przedmiotu zamowienia. 3. Dowod wniesienia wadium. 4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, zobowi?zani s? do zal?czenia do oferty dokumentu, ustanawiaj?cego pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego 5. W przypadku, gdy ofert? w imieniu wykonawcy podpisuje pelnomocnik, do oferty nale?y zal?czy? pelnomocnictwo okre?laj?ce jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III.1.1 pkt. 5 ppkt. a) do c) powy?ej, sklada:

d) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. a), b), c) sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

e) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ppkt. d), zast?puje si? je dokumentem/mi zawieraj?cym/mi odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ? wystawionym nie wcze?niej ni? 3 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w przypadku dokumentow okre?lonych ppkt d) tiret pierwsze oraz wystawionym nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w przypadku dokumentow okre?lonych ppkt d) tiret drugie;

? ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

12. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (spolki cywilne, konsorcja, itp.), podmiotow trzecich udost?pniaj?cych zasoby, dokumenty i o?wiadczenia okre?lone w ust. 11 pkt. 2 ppkt. a ? c (d i e) zobowi?zany jest zlo?y? ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, podmiotow trzecich udost?pniaj?cych zasoby.14. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III ogloszenia, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III ogloszenia, ktore znajduj? si? w posiadaniu zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o?wiadcze? lub dokumentow, o ile s? one aktualne.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie mo?na zlo?y? w terminie 10 dni od dnia w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo podj?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ole?nica: Touch screen monitors

2017/S 190-388824

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Ole?nica
Rynek-Ratusz
Ole?nica
56-400
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Ole?nica, Rynek ? Ratusz, 56-400 Ole?nica
Telephone: +48 717982116
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Fax: +48 717982117
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: www.olesnica.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

E-O?WIATA-program przyjaznej gminy-element projektu E-MIASTO dla Miasta Ole?nicy-etap II-wyposa?enie pracowni oraz zakup i implementacja zasobow do platformy dydaktycznej ? monitory, wizualizery.

Reference number: ZP/PN/9/2017
II.1.2) Main CPV code
30231320
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 294 609.00 PLN / Highest offer: 399 510.41 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263300

Section V: Award of contract

Title:

E-O?WIATA-program przyjaznej gminy-element projektu E-MIASTO dla Miasta Ole?nicy-etap II-wyposa?enie pracowni oraz zakup i implementacja zasobow do platformy dydaktycznej ? monitory, wizualizery.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dreamtec Sp. z o.o.
pl. Strzelecki 20
Wroclaw
50-224
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 385 061.41 PLN
Total value of the contract/lot: 294 609.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Ole?nica: Touch screen monitors
ND Document number 388824-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OLE?NICA
AU Authority name Miasto Ole?nica
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30231320 - Touch screen monitors
OC Original CPV code 30231320 - Touch screen monitors
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) www.olesnica.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >