Poland-Opole: Tablet computer

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003598755167377
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388671-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Tablet computer

2017/S 190-388671

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji
365183911
ul. Glogowska 27
Opole
45-315
Poland
Contact person: Boguslawa Pater
Telephone: +48 774047537
E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl
Fax: +48 774047535
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://rzpwe.opolskie.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/105/59/2017-postepowania-powyzej-30000.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna samorz?du terytorialnego
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tabletow na potrzeby Regionalnego Zespolu Placowek Wsparcia Edukacji w ramach projektu ?Sztuczna inteligencja ? programowanie w szkolach Opolskiego NUTS -3.

Reference number: 53/ZP/RZPWE/3.2/2017
II.1.2) Main CPV code
30213200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ,,Dostawa tabletow na potrzeby Regionalnego Zespolu Placowek Wsparcia Edukacji w ramach projektu ?Sztuczna inteligencja ? programowanie w szkolach Opolskiego NUTS -3

Termin wykonania zamowienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) ustawy Prawo zamowie? publicznych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ,,Dostawa tabletow na potrzeby Regionalnego Zespolu Placowek Wsparcia Edukacji w ramach projektu ?Sztuczna inteligencja ? programowanie w szkolach Opolskiego NUTS -3

Termin wykonania zamowienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Szybko?? reakcji serwisu, przyst?pienia do usuwania wad i usterek / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.03.02.00-00-0109/17.
II.2.14) Additional information

Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? prowadzone b?d? w PLN. W przypadku podania warto?ci w walutach obcych Zamawiaj?cy dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze ?rednim kursem walut ogloszonym przez NBP na dzie? ogloszenia post?powania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, tj.: nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp i spelniaj? warunki udzialu w niniejszym post?powaniu. W zakresie wykazania spelniania warunkow oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawcy skladaj? wraz z ofert?, aktualne na dzie? skladania ofert, o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) oraz na wezwanie Zamawiaj?cego dokumenty okre?lone w rozdziale 6 SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si?

na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunki udzialu w post?powaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z post?powania ? tak jak w pkt III.1.1).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunki udzialu w post?powaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z post?powania ? tak jak w pkt III.1.1).

Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony, w przypadku wykazania si? przez Wykonawc?, ?e w ramach wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonuje, co najmniej dwie dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamowienia. Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony w przypadku wykazania si? co najmniej dwiema dostawami o warto?ci 200 000 PLN brutto ka?da

Na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca sklada:

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte s? we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 13:15
Place:

Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji, ul. Glogowska 27, 45-315 Opole.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:

1. kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

2. firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

3. ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych 00/100);

1. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

2.1. Pieni?dzu;

2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji

ul. Glogowska 27, 45-315 Opole

w banku: Banku Millenium S.A. O/Opole

nr rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 0943 9087

z adnotacj? ?Wadium ? nr ref.: 53/ZP/RZPWE/3.2/2017 zamowienie na ,,Dostaw? tabletow na potrzeby Regionalnego Zespolu Placowek Wsparcia Edukacji w ramach projektu ?Sztuczna inteligencja ? programowanie w szkolach Opolskiego NUTS -3

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.

5. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w innych formach ni? w pieni?dzu, nale?y dol?czy? do oferty w taki sposob, aby Zamawiaj?cy swobodnie mogl w wyznaczonym terminie zwroci? wadium Wykonawcy.

6. Wadium wniesione w pieni?dzu, Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.

7. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem ?e Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl dokumentow lub o?wiadcze?, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.

8. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

9. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?.

10. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

11. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

12. odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;

12.1 nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;

12.2 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Tablet computer

2017/S 190-388671

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji
365183911
ul. Glogowska 27
Opole
45-315
Poland
Contact person: Boguslawa Pater
Telephone: +48 774047537
E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl
Fax: +48 774047535
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://rzpwe.opolskie.pl/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tabletow na potrzeby Regionalnego Zespolu Placowek Wsparcia Edukacji w ramach projektu ?Sztuczna inteligencja ? programowanie w szkolach Opolskiego NUTS -3.

Reference number: 53/ZP/RZPWE/3.2/2017
II.1.2) Main CPV code
30213200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Opole: Tablet computer
ND Document number 388671-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OPOLE
AU Authority name Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji (365183911)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30213200 - Tablet computer
OC Original CPV code 30213200 - Tablet computer
RC NUTS code PL524
IA Internet address (URL) http://rzpwe.opolskie.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >