Romania-Clinceni: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003599331470810
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 387854-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Clinceni: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 189-387854

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Apararii ? UM 02512
Str. Aeroportului nr. 16, judet Ilfov
Contact point(s): Biroul Achizitii Publice
077025 Clinceni
Romania
Telephone: +40 214233054
E-mail: mradoi@acttm.ro
Fax: +40 214231030

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.acttm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38000000

Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 14:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Clinceni: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 189-387854

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Apararii ? UM 02512
Str. Aeroportului nr. 16, judet Ilfov
Contact point(s): Biroul Achizitii Publice
077025 Clinceni
Romania
Telephone: +40 214233054
E-mail: mradoi@acttm.ro
Fax: +40 214231030

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.acttm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Platforma integrata hardware/software (HW/SW) de testare-evaluare CEM.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: UM 02512, str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, judetul Ilfov, cod postal: 077025.

NUTS code RO322

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitie ?Platforma integrata hardware/software (HW/SW) de testare-evaluare CEM.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38000000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Platforma integrata hardware/software (HW/SW) de testare-evaluare CEM ? 1 complet.
Estimated value excluding VAT: 1 544 470 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 32 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantum: 15 000 RON.
Garantia de participare se constituie pana la data si ora limita limita de depunere a ofertelor, astfel:
1. instrument de garantare irevocabil, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare se va depune in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala.
sau
2. virament bancar, in contul:
RO24TREZ4215005XXX000249 deschis la Trezoreria Ilfov; documentul se depune scanat si semnat cu semnatura electronica in SEAP;
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere.
Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta: cursul mediu stabilit de BNR pentru luna anterioara celei in care este stabilita data de depunere a ofertei.
Conditii de retinere a garantiei de participare: conform art. 37 din HG 395/2016.
Conditii de restituire a garantiei de participare: conform art. 38 din HG 395/2016 Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Valabilitatea garantiei de buna executie se stabileste pana la data de 31.1.2018.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante sau prin OP (virament bancar) in contul RO24TREZ4215005XXX000249 deschis la Trezoreria Ilfov. Termenul de constituire a garantiei de buna executie este de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Instrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in original. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Venituri proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c) dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractant si tert sustinator
Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Horhogea Gabriel si Cristea Valentin.
Neindeplinirea cerintelor de mai sus, constituie motive de excludere a ofertantilor.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nota: Tertul/tertii sutinator(i) va/vor completa DUAE cu informatiile aferente. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa demonstreze ca detin capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Certificatul constatator ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta ? se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante (copie semnata pentru conformitatea cu originalul).
Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate principal / secundar al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespendent in codurile CAEN (activitati principale si/sau secundare) inscris/e in Certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii documentului. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.
Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea documentelor in oricare din variantele
original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul, semnate cu semnatura electronica.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantii trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO 9001 sau echivalent.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE. Documentele justificative (certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art. 200 din Legea nr. 98/2016).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 14:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Contractul se va semna numai dupa virarea fondurilor la articolul bugetar corespunzator si aprobarea listelor de investitii de catre ordonatorul principal de credite. Daca fondurile nu vor fi virate in timp util, pentru a putea semna contractul de achizitie publica, procedura se va anula din cauza ca va fi imposibila incheierea contractului. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa instaleze un program care este disponibil gratuit pe site-ul www.certsign.ro Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise prin SEAP, semnate cu semnatura electronica de catre persoanele autorizate.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina ofertantului.
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
In cazul in care si dupa incarcarea noilor preturi sunt mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Ministerul Apararii Nationale ? UM 02512 ? Compartimentul juridic
Strada Aeroportului nr. 16
077060 Clinceni
Romania
Telephone: +40 214233058/193
Internet address: www.acttm.ro
Fax: +40 214231030

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Clinceni: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 387854-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place CLINCENI
AU Authority name Ministerul Apararii ? UM 02512
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 02/11/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
RC NUTS code RO322
IA Internet address (URL) www.acttm.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >