Romania-Gala?i: Lithotripter

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003599905581930
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 387844-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Lithotripter

2017/S 189-387844

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Apararii ? Unitatea Militara 02489 Galati
Strada Traian nr. 199
For the attention of: Teodora Diana Leca
800150 Galati
Romania
Telephone: +40 236425059
E-mail: spitalul.militar.galati@gmail.com
Fax: +40 236323002

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33153000

Description
Lithotripter.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.10.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Lithotripter

2017/S 189-387844

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Apararii ? Unitatea Militara 02489 Galati
Strada Traian nr. 199
For the attention of: Teodora Diana Leca
800150 Galati
Romania
Telephone: +40 236425059
E-mail: spitalul.militar.galati@gmail.com
Fax: +40 236323002

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Furnizare sistem de litotritie extracorporeala, inclusiv instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service in garantie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Str.Traian nr. 199, Galati, Romania.

NUTS code RO224

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Furnizare sistem de litotritie extracorporeala, inclusiv instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service in garantie ? 1 complet conform cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33153000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Furnizare sistem de litotritie extracorporeala, inclusiv instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service in garantie ? 1 complet conform cerintelor din caietul de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 989 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1) Valoare: 9 800 RON. GP se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HG 395/2016 prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat in cond. art. 36 alin. (4) din HG 395/2016.
2) Contul autoritatii contractante RO23TREZ3065005XXX000219 Trezoreria Galati, cod fisc.3346980.
3) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
4) Garantia trebuie sa fie irevocabila.
5) In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada, in mod explicit,faptul ca garantia este constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GBE a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica. Cuantumul GBE, exprimat procentual si este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) ? (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale caz in care contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, prevazut la alin. (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin.(4) din HG nr. 395/2016. Cf. art. 40 alin. (2) din HG 395/2016 in cazul in care valoarea GBE este mai mica de 5 000 RON, se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget de stat.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta 1: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/formulare, ci doar prezentarea DUAE cf. art 193 din Legea 98/2016. Obligatoriu se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea pe care o au in procedura de atribuire, respectiv ofertant, tert sustinator sau subcontractant. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a operatorului economic, sau al celor ce au de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC, / actul constitutiv; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2) art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice sau alte documente edificatoare, dupa caz. Conform art. 63 alin. 1 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. 5 din HG 395, persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Boicu Adrian-comandant, Vlase Constantin - director medical, Cojocaru Gabriel -director administrativ, Antohi Valentin ? director financiar, Lapusneanu Bogdan ? consilier juridic, dr. Maier Adrian- medic urolog, Martin Gheorghita - ing. aparatura medicala, Birou Achizitii: Unghianu Teodora.
Declaratia privin neincadrarea in prevederile art. 60 se depune pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor depune scanate in SEAP. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta acordul de subcontractaresi/sau acordul de asociere, dupa caz. .Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelor va prezenta documentele care sustin informatiile din DUAE.
Cerinta 1) Certificat constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului producerea sau comercializarea produselor care fac obiectul procedurii de achizitie ? pentru dovedirea unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului ? Documentul justificativ care probeaza indeplinirea cerintelor din DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I.
Cerinta 2) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare, precum si pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale, in conformitate cu art. 9 din HG 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale si art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale. Pentru ofertantii straini orice document echivalent emis in tara de rezidenta.?? Documentul justificativ care probeaza indeplinirea cerintelor din DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Obligatoriu se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofetelor va prezenta documentele care sustin informatiile din DUAE.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitatea cu ISO 9001 sau echivalent..
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, cum ar fi un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Cerinta pentru certificare ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, cum ar fi un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Cerinta pentru certificare ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
TM 1355/04.09.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 10.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Depunerea DUAE odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila cf. art. 137 alin. 2 lit. b din HG 395. DUAE este atasat in format editabil. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se vor solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea electronica de noi preturi de catre operatorii economici. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor prin accesarea sectiunii dedicate ?Intrebari din detaliul procedurii de atribuire aflate in desfasurare. Autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari fara a dezvalui identitatea solicitantilor tot prin intermediul sectiunii dedicate ?Intrebari. In acelasi timp, vom publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cuprinsul anuntului de participare.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 10 zile din ziua imediat urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante, cf. art. 6 alin. 1, lit. a si art..8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Birou Juridic ? cons. juridic Lapusneanu Bogdan
Str. Traian nr. 199
800150 Galati
Romania
E-mail: spitalul.militar.galati@gmail.com
Telephone: +40 236425059
Fax: +40 236323002

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Gala?i: Lithotripter
ND Document number 387844-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GALA?I
AU Authority name Ministerul Apararii ? Unitatea Militara 02489 Galati
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 16/10/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 33153000 - Lithotripter
OC Original CPV code 33153000 - Lithotripter
RC NUTS code RO224
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >