Poland-Warsaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003600564588785
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 387791-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 189-387791

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
Contact point(s): Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokoj nr 8
For the attention of: Magdalena Sosi?ska, Agnieszka Kiersz
00-665 Warszawa
Poland
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Fax: +48 22234-66-32

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.pw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Electronic access to information: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul Nowowiejska 21/25 Gmach Techniki Cieplnej, pokoj nr 8
Contact point(s): wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y sklada? w formie pisemnej na adres: Politechnika Warszawska Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25 pokoj nr 8.
For the attention of: Magdalena Sosi?ska i Agnieszka Kiersz
00-665 Warszawa
Poland
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Fax: +48 22234-66-32
Internet address: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45210000 , 45300000 , 45400000 , 45214400 , 45214410

Description
Construction work.
Building construction work.
Building installation work.
Building completion work.
Construction work for university buildings.
Polytechnic construction work.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 13:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 189-387791

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
Contact point(s): Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokoj nr 8
For the attention of: Magdalena Sosi?ska, Agnieszka Kiersz
00-665 Warszawa
Poland
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Fax: +48 22234-66-32

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.pw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Electronic access to information: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul Nowowiejska 21/25 Gmach Techniki Cieplnej, pokoj nr 8
Contact point(s): wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y sklada? w formie pisemnej na adres: Politechnika Warszawska Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25 pokoj nr 8.
For the attention of: Magdalena Sosi?ska i Agnieszka Kiersz
00-665 Warszawa
Poland
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Fax: +48 22234-66-32
Internet address: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

I.2) Type of the contracting authority
Other: uczelnia publiczna
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Przebudowa i rozbudowa obiektow w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w ramach inwestycji pn: ?Optymalizacja przestrzenna istniej?cej infrastruktury budowlanej Wydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powi?kszenia powierzchni u?ytkowej dla potrzeb ksztalcenia (umowa nr 1422/MNiSW z dnia 6.6.2014 r.).
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej; ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Zakresy poszczegolnych etapow budowy
W ramach projektu nie planuje si? zmiany przeznaczenia budynku, jedynie konieczne uzupelnienie i rozszerzenie pewnych funkcji. Ze wzgl?du na specyfik? obiektu, cz??? funkcji musi pozosta? w swojej dotychczasowej lokalizacji. Zaproponowane rozwi?zania porz?dkuj? przestrze? tam, gdzie to mo?liwe, podkre?laj? i uwidaczniaj? interesuj?c?, zabytkow? warto?? elementow budynku oraz wydzielaj? brakuj?ce przestrzenie funkcjonalne.
Zakres przebudowy
Skrzydlo C
Przebudowa w obr?bie skrzydla C ma na celu wprowadzenie odpowiednich podzialow funkcjonalnych, uzupelnienie brakow oraz wprowadzenie czytelnego ukladu komunikacyjnego. Wi??e si? to z wydzieleniem nowych pomieszcze?, wprowadzeniem dwoch klatek schodowych oraz stworzeniem nowego korytarza. Przestrze? obecnej pustki w ?rodkowej cz??ci budynku zostanie wypelniona nowymi stropami, tworz?cymi komunikacj?. W ?rodku pojawi si? dusza, przeniesiona stalowa klatka schodowa oraz dwie przeniesione istniej?ce windy. Na poziomie parteru pomieszczenia w hali zostan? poszerzone o korytarz zlokalizowany wzdlu? wschodniej elewacji budynku. W zwi?zku ze znacznymi zmianami konieczne b?d? wyburzenia w istniej?cych ?cianach no?nych oraz wprowadzenie dodatkowej konstrukcji, na ktorej opr? si? nowe elementy przegrod poziomych.
Skrzydlo D
Uporz?dkowanie funkcji wymaga znacz?cych zmian w obr?bie bryly hali D. Konieczne b?d? wyburzenia ?cian istniej?cych a tak?e likwidacja niefunkcjonalnej klatki schodowej w poludniowej cz??ci skrzydla. W jej miejscu zaprojektowano now? klatk? z d?wigiem osobowym. Drugi w?zel komunikacji pionowej przewidziano przy wschodniej, wewn?trznej elewacji hali. Cz??? istniej?cych maszyn zostanie usuni?ta, by mo?na bylo wprowadzi? nowe podzialy oraz uklad funkcjonalny. W ?rodkowej cz??ci budynku zaplanowano nowe stropy, ktore pol?cz? ro?ne poziomy w polnocnej i poludniowej cz??ci skrzydla dodatkowo stwarzaj?c mo?liwo?? eksponowania w otwartej, dwukondygnacyjnej przestrzeni zespolu oryginalnych elementow mini elektrowni dydaktycznej. Tak zaprojektowane rozwi?zanie komunikacji wewn?trznej, uwzgl?dniaj?ce przej?cie do dwukondygnacyjnego pomieszczenia przeznaczonego na ekspozycj? turbiny Lavals oraz suwnicy, umo?liwi zrealizowanie idei ?cie?ki edukacyjnej, ktora prowadzi przez kolejne pomieszczenia hali z zabytkowymi urz?dzeniami.
Zakres rozbudowy
Rozbudowa wynika z zadaszenia istniej?cego dziedzi?ca mi?dzy skrzydlami C i D oraz aul? B. W jego obr?bie zlokalizowane zostan? dodatkowe funkcje. W ramach pol?czenia tej strefy z istniej?cym skrzydlem frontowym przewidziano przej?cia prowadzone na poziomie 1. pi?tra po obu stronach auli ? skutkuje to powstanie w tym fragmencie dodatkowej kondygnacji.
Planowane prace wyburzeniowe i rozbiorkowe
W zwi?zku z przebudow? Gmachu ITC konieczne b?dzie prowadzenie prac rozbiorkowych na terenie obiektu. Wymagane jest rownie? usuni?cie cz??ci nieczynnych ju? urz?dze? a tak?e elementow instalacji.
Wentylacja sanitariatow
W sanitariatach przewidziano wentylacj? mechaniczn? wywiewn?. W zwi?zku z tym konieczne jest doprowadzanie powietrza nawiewnego. W drzwiach do pomieszczenia nale?y wykona? podci?cia o powierzchni wymaganej przepisami. W przypadku drzwi o wymaganej odporno?ci po?arowej REI 30/REI60 nale?y zrezygnowa? z podci?cia, zamiast tego wykona? kanal transferowy w ?cianie, z zabezpieczeniem ppo?. topikiem, odcinaj?cym doplyw w przypadku po?aru. Wymagana obj?to?? nawiewu opisana w projekcie Instalacji Sanitarnych. Lokalizacja drzwi z podci?ciami oraz kratek transferowych wskazane na rysunkach Architektury oraz Instalacji Sanitarnych.
Instalacje sanitarne
W budynku przewiduje si? instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, technologiczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjn?, wodoci?gowa przeciwpo?arowa, a tak?e odwodnienia dachu.
W piwnicy, zlokalizowano pomieszczenie wentylatorni. Znajduje si? tam te? istniej?cy, modernizowany w?zel cieplny. Urz?dzenia instalacji sanitarnych b?d? lokalizowane w cz??ci technicznej w kondygnacji podziemnej i na dachu nowej nadwieszonej auli w dziedzi?cu.
Szczegolowa dokumentacja dotycz?ca rozwi?za? sanitarnych znajduje si? w Projekcie instalacji sanitarnych.
Instalacja tryskaczy mglowych
Budynek w obr?bie opracowania, czyli w hali C, D, oraz na dziedzi?cu zostanie dodatkowo zabezpieczony po?arowo poprzez zastosowanie instalacji stalych urz?dze? ga?niczych ? tryskaczy mglowych. Na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu B.-1.07. Pomieszczenie techniczne zbiornika wody znajduje si? zbiornik wraz z pomp? i niezb?dnymi do zasilania urz?dzeniami.
Wewn?trzna instalacja wodna przeciwpo?arowa
W budynku zaprojektowano wewn?trzn? sie? przeciwpo?arow?. Na kondygnacjach nadziemnych rozlokowano hydranty ppo?. DN 25 z w??em polsztywnym w pobli?u klatek schodowych.
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Budynek b?dzie wyposa?ony w instalacj? elektryczn?, odgromow? i teletechniczn?. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia techniczne.
Projektowane w budynku Instytutu Techniki Cieplnej instalacje:
Instalacja 230 V,
Instalacja 400V, 16/32 A,
O?wietlenie ogolne i awaryjne,
Instalacja fotowoltaiczna,
Sie? komputerowa,
Instalacja telefoniczna,
Wi-fi,
Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu,
Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepelnosprawnych,
Sygnalizacja SAP,
System kontroli dost?pu,
System telewizji dozorowej,
Systemy audio-wideo wyposa?enia sal dydaktycznych,
System zaciemniania sal dydaktycznych.
Technologia budynku
Ze wzgl?du na specyfik? funkcji zlokalizowanych w budynku konieczne jest zaprojektowanie instalacji technologicznych w obr?bie laboratoriow dydaktyczno-badawczych. Zostan? one rozmieszczone zgodnie z wytycznymi poszczegolnych Zakladow Wydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.
W laboratoriach stosowane s? gazy palne podl?czane do stanowisk. W przypadku magazynowania dodatkowych butli nale?y stosowa? ogniochronne szafy. W pomieszczeniu silnika turbowalowego b?dzie si? znajdowa? podl?czony do niego zbiornik na paliwo, przeniesiony z dziedzi?ca.
Izolacje
Na posadzkach na gruncie wykona? izolacje termiczne i przeciwwodne.
Na stropach mi?dzy kondygnacjami wykona? izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe.
Wykona? remont istniej?cego dachu zapewniaj?c jego termomodernizacj? ? weln? mineraln?.
Nowa hydroizolacja istniej?cych ?cian fundamentowych, po wykonaniu odkrycia fundamentow.
Wyko?czenie elewacji
Zakres remontu elewacji
Nale?y wyczy?ci? i podda? renowacji elewacje uwzgl?dniaj?c zabytkowy detal architektoniczny. Remont wykona? korzystaj?c z pierwotnie zastosowanych materialow dla spojno?ci odbioru elewacji zgodnie z Programem Konserwatorskim.
Kolorystyka i wyko?czenie nowych elewacji
Nowe elewacje zewn?trzne wyst?puj? w obr?bie dziedzi?ca i okolic istniej?cego budynku B auli. ?ciany dwuwarstwowe na poz. 1. pi?tra przy osiach E i J, ?ciany na istniej?cej attyce auli oraz dookola nowej nadwieszonej Sali dydaktycznej tynkowa? i malowa? na kolor bialy RAL 9003.
Stolarka i ?lusarka okienna
Nowe fasady szklane
Zaprojektowano now? fasad? szklano-aluminiow? wydzielaj?c? zadaszony dziedziniec oraz uzupelnienia po bokach dachu szedowego. Fasady szklane przewidziano rownie? na 1.pi?trze w nowych pomieszczeniach kol naukowych.. Podzial slupowo-ryglowy prowadzony konsekwentnie, jak na zadaszeniu.
Na elewacji od poludniowej strony nale?y przewidzie? mo?liwo?? monta?u (przy kladce technicznej) elementow badawczych Zakladu Chlodnictwa i Energetyki Budynku takich jak moduly PV, PVT, moduly ?cian kolektorowych przeszklonych i tzw. solar wall, moduly z materialem zmienno-fazowym PCM oraz z izolacj? transparentn?. Umie?ci? wsporniki mocowane do slupa fasady pod monta? aparatury pomiarowej, wykorzystuj?c systemowe rozwi?zanie producenta ?lusarki, do ktorej b?d? montowane.
Nowe zadaszenie szklane
Dziedziniec mi?dzy skrzydlami C i D oraz aul? w cz??ci B zaprojektowano szklane zadaszenie w formie dachu szedowego. Nachylenie polaci poludniowych wyposa?onych w ogniwa fotowoltaiczne pod k?tem 45, polnocne polacie pod k?tem 30. Calo?? montowana do stalowych belek oraz zintegrowana z rynnami odwadniaj?cymi prowadzonymi wzdlu? nich.
Stolarka i ?lusarka drzwiowa
Konieczna b?dzie wymiana cz??ci drzwi (obecnie zewn?trznych) oraz wymiana okien na drzwi wyj?ciowe w halach C i D. Planuje si? rownie? wymian? drzwi wewn?trznych, aby wprowadzi? spojn?, jednolit? stolark? i ?lusark?.
W przypadku cz??ci istniej?cych otworow drzwiowych oraz nowych, powstalych w wyniku dodatkowych wyburze? nale?y montowa? now? ?lusark? drzwiow?, w tym przeciwpo?arow? (oznaczon? na rysunkach).
Windy
W budynku zaprojektowano ro?ne rozwi?zania komunikacji pionowej ? windy i podno?niki pionowe, w zale?no?ci od potrzeby.
W l?czniku okalaj?cym istniej?c? aul? przewidziano dwa podno?niki pionowe przystosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych, przy schodach prowadz?cych z dziedzi?ca do cz??ci A budynku.
Posadzki
Posadzki przewiduje si? z materialow (szczegoly patrz: Opis, Projekt wn?trz):
Sufity
Sufity podwieszane projektuje w kilku wariantach:Szczegoly w Projekcie Wn?trz.
?ciany wewn?trzne przeszklone
W projekcie zastosowano wewn?trzne ?ciany szklane na profilach aluminiowych. Zastosowa? system bezszprosowy, rownie? w przypadku ?cianek o wymaganiach przeciwpo?arowych. Profile boczne i przy podlodze w miar? mo?liwo?ci ukryte.
Systemowe kabiny WC
W toaletach zaprojektowano systemowe kabiny WC wykonane z plyt laminowanych HPL z niewidoczn? konstrukcj?. Wymiary, ilo?ci, lokalizacja zgodnie z rzutami i zestawieniami. Kolor RAL 9004. Referencyjny system:
Mobilne ?ciany wewn?trzne
W Sali dydaktycznej D.1.01 oraz w laboratorium C.2.01 projektuje si? mobiln? ?cian?, umo?liwiaj?c? podzial na dwa mniejsze pomieszczenia.
Balustrady
Projektuje si? balustrady:
? nowe, stalowe, z wypelnieniem z siatki, lub stalowe por?cze: l?czniki, schody antresoli w dziedzi?cu, wydzielone klatki schodowe, nowa komunikacja w hali D, korytarz dookola auli TC1, antresole oraz kladka w dziedzi?cu, wej?cie do ?domku,
? istniej?ce, remontowane (dostosowane do wymogow prawnych oraz wypelnione z siatk?), przenoszone: komunikacja w hali C, antresola dookola kotla w hali D.
Rolety elektryczne
Projektuje si? rolety wewn?trzne, sterowane elektrycznie w systemie monta?u podtynkowego lub ?ciennego w przypadku braku mo?liwo?ci zabudowania kasety.
Szklane kurstyny dymowe
Na dziedzi?cu pod nowo projektowanymi kontenerami nale?y wykona? szklane kurtyny dymowe. Kurtyny stale wykonane ze szkla ognioodpornego. Tafle o ksztalcie prostok?tnym i wysoko?ci 80cm.
Stalowa konstrukcja rurowa
Na dziedzi?cu pod nowo projektowan? sal? wykladow? zaprojektowano przestrzenn? konstrukcj? z rur stalowych o przekroju okr?glym ?r. 10cm. Wieloprzegubowy uklad slupow pelni rol? nowoczesnej, przestrzennej formy dla wn?trza kawiarni oraz spelnia rol? podkonstrukcji, do ktorej mocowane b?d? oprawy o?wietleniowe. Stalowe przeguby konstrukcyjne montowane s? do posadzki dziedzi?ca, konstrukcji slupow ?elbetowych oraz do stropu b?d?cego spodem sali wykladowej.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45210000 , 45300000 , 45400000 , 45214400 , 45214410

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przebudowa i rozbudowa obiektow w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w ramach inwestycji pn: ?Optymalizacja przestrzenna istniej?cej infrastruktury budowlanej Wydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powi?kszenia powierzchni u?ytkowej dla potrzeb ksztalcenia (umowa nr 1422/MNiSW z dnia 6.6.2014 r.).
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 16.12.2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych).
Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w nast?puj?cych formach, w zale?no?ci od wyboru Wykonawcy:
a. pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy nr 81124010531111000005005664;
b. por?czeniach bankowych;
c. por?czeniach pieni??nych spoldzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?.
Wykonawca, ktory nie wniesie wadium zostanie wykluczony z post?powania.
Zasady zwrotu i zatrzymania wadium okre?la art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O zamowienie mo?e ubiega? si? wykonawca, ktory:
1.1) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 oraz na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4) i 8) ustawy Pzp
1.2) spelnia warunki udzialu okre?lone w ogloszeniu
1.3) zostanie sklasyfikowany na miejscach od 1 do 3 zgodnie z punktem IV.1.2 niniejszego ogloszenia.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O zamowienie mo?e si? ubiega? si? wykonawca, ktory wyka?e, ?e:
1) osi?gn?l w ci?gu ostatnich trzech lat ?redni przychod w wysoko?ci co najmniej 60 000 000 PLN (slownie sze??dziesi?t milionow zlotych) na podstawie ?Rachunku zyskow i strat pozycja ?Przychod netto ze sprzeda?y produktow, towarow i materialow lub ?Przychod netto ze sprzeda?y i zrownane z nimi;
2) dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? w wysoko?ci minimum 2 000 000 PLN (slownie dwa miliony zlotych);
3) osi?gn?l w ostatnim roku obrotowym plynno?? bie??c? w wysoko?ci minimum 1,
4) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie mniejsz? ni? 30 000 000 PLN (slownie trzydzie?ci milionow zlotych) na wszystkie oraz na ka?de zdarzenie.
W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow wskazanych powy?ej Zamawiaj?cy ??da:

? zlo?enia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, o?wiadczenia w postaci JEDZ/ESPD zgodnego z dokumentem ESPD_OPTYMEiL.xml dost?pnym na stronie internetowej zamawiaj?cego www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz .

? zlo?enia na wezwanie Zamawiaj?cego dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia i spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.O zamowienie mo?e si? ubiega? wykonawca, ktory wyka?e, ?e:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania Wnioskow, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, Wykonawca wykonal nale?ycie nast?puj?ce zamowienia:
a) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na przebudowie lub rozbudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych);
b) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na przebudowie lub rozbudowie czynnego obiektu u?yteczno?ci publicznej polo?onego w zabudowie ?rodmiejskiej, o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych);
c) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na konserwatorskim remoncie elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow o zakresie co najmniej 2.500 m;
d) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z polaci? dachu o powierzchni paneli co najmniej 200 m;
e) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na wykonaniu instalacji obejmuj?cej kolektory sloneczne o powierzchni paneli co najmniej 20 m;
f) co najmniej 1 (slownie: jedna) inwestycja polegaj?ca na wykonaniu instalacji obejmuj?cej pompy ciepla o warto?ci co najmniej 500.000 PLN (slownie pi??set tysi?cy);
2) dysponuje personelem, ktory b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia i ktory spelnia poni?sze wymagania dotycz?ce do?wiadczenia zawodowego:
a) Kierownik budowy:
? posiadaj?cy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej, uprawniony do kierowania robotami w obiektach zabytkowych zgodne z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pa?dziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, bada? konserwatorskich, bada? architektonicznych i innych dziala? przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz bada? archeologicznych i poszukiwa? zabytkow oraz posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na pelnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji nale?ycie wykonanej:
? 1 (jednej) inwestycji polegaj?cej na przebudowie lub rozbudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych) i
? 1 (jednej) inwestycji polegaj?cej na przebudowie lub rozbudowie czynnego obiektu u?yteczno?ci publicznej polo?onego w zabudowie ?rodmiejskiej o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych);
b) Kierownik robot sanitarnych:
? posiadaj?cy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? wodoci?gowo-kanalizacyjnych oraz posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na tym, ?e:
? kierowal realizacj? robot polegaj?cych na wykonaniu instalacji obejmuj?cej kolektory sloneczne o powierzchni paneli co najmniej 20 m oraz
? kierowal realizacj? robot polegaj?cych na wykonaniu instalacji obejmuj?cej pompy ciepla o warto?ci co najmniej 500 000 PLN (slownie pi??set tysi?cy).
c) Kierownik robot elektrycznych:
? posiadaj?cy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
? posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na tym, ?e kierowal realizacj? robot polegaj?cych na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z polaci? dachu o powierzchni paneli co najmniej 200 m.
3) zatrudnia ?redniorocznie w ci?gu ostatnich trzech lat co najmniej 50 osob
2.Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia musz? wykaza?, ?e l?cznie spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.
3.Wykonawcy mog? polega? na potencjale podmiotow trzecich pod warunkiem, ?e wyka?? okoliczno?ci okre?lone w pkt VI.3) ogloszenia.
W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow wskazanych powy?ej Zamawiaj?cy ??da:

? zlo?enia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, o?wiadczenia w postaci JEDZ/ESPD zgodnego z dokumentem ESPD_OPTYMEiL.xml dost?pnym na stronie internetowej zamawiaj?cego www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz .

? zlo?enia na wezwanie Zamawiaj?cego dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia i spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures) no
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: W przypadku, gdy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu wyka?e wi?cej wykonawcow, ni? przewidziana ich liczba ? zamawiaj?cy zakwalifikuje do udzialu w post?powaniu najlepszych wykonawcow, wylonionych w oparciu o poni?sze kryteria selekcji. Kryterium selekcji b?dzie do?wiadczenie wykonawcy rozumiane jako liczba wykonanych wcze?niej zamowie? spelniaj?cych nast?puj?ce wymagania: 1) za ka?d? inwestycj? polegaj?c? na przebudowie lub rozbudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych) wykonawca otrzyma 1 pkt, l?cznie nie wi?cej, ni? 3 pkt. 2) za ka?d? inwestycj? polegaj?c? na przebudowie lub rozbudowie czynnego obiektu u?yteczno?ci publicznej polo?onego w zabudowie ?rodmiejskiej o warto?ci co najmniej 20 000 000 PLN (slownie dwadzie?cia milionow zlotych) wykonawca otrzyma 1 pkt, l?cznie nie wi?cej, ni? 3 pkt. Przy ocenie wedlug kryteriow selekcji b?d? uwzgl?dniane wyl?cznie zamowienia wykonane przez wykonawc?, nie b?d? uwzgl?dniane zamowienia wykonane przez podmioty trzecie. W przypadku rownej liczby punktow zamawiaj?cy zakwalifikuje do post?powania wykonawcow, ktorzy wyka?? najwy?sz? l?czn? warto?? robot wykazanych przez wykonawc? na potwierdzenie spelnienia powy?szych kryteriow selekcji.
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 25

2. Jako??. Weighting 30

3. Optymalizacja. Weighting 30

4. Organizacja pracy. Weighting 15

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
50-1130-2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2017/S 146-302897 of 2.8.2017

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 13:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, Zamawiaj?cy, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 ??da nast?puj?cych dokumentow
dotycz?cych:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) sprawozdania finansowego albo jego cz??ci, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, rownie? odpowiednio z opini? o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego,innych dokumentow okre?laj?cych na przyklad obroty oraz aktywa i zobowi?zania ? za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres;
2) o?wiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze obj?tym zamowieniem, za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten
okres;
3) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem
terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
4) potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.
2. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy mo?e ??da? nast?puj?cych dokumentow:
1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest
krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty;
2) o?wiadczenia na temat wielko?ci ?redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebno?ci kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu,
a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie;
3) o?wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; Dziennik Ustaw ? 3 ? Poz. 1126
4) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy mo?e ??da? nast?puj?cych dokumentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow
o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego,
?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty
zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
6) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
7) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Dziennik Ustaw ? 5 ? Poz. 1126
4. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w 5:
1) pkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2?4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument,o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym
odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji,lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje si?.
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt 1, sklada dokument,
o ktorym mowa w 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem
s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje si?.
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych
informacji dotycz?cych tego dokumentu.
5.W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy mo?e ??da? dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;Dziennik Ustaw ? 6 ?Poz. 1126
4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych
wskazane zdolno?ci dotycz?.
Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w 5 pkt 1?9.
Zamawiaj?cy mo?e ??da? od wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w 5 pkt 1?9,dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.
6 W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w 2, 5 i 7, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych,
zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty
W przypadku wskazania przez wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w 2, 5 i 7, ktore znajduj? si? w posiadaniu zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o?wiadcze? lub dokumentow, o ile s? one aktualne.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work
ND Document number 387791-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45214400 - Construction work for university buildings
45214410 - Polytechnic construction work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45214400 - Construction work for university buildings
45214410 - Polytechnic construction work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
IA Internet address (URL) www.pw.edu.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >