Poland-Sosnowiec: Building construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003600806331373
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 17, 2017
Solicitation No: 388289-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Building construction work

2017/S 190-388289

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Ch?ci?skiego
al. Zwyci?stwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Magdalena Wygl?dacz
Telephone: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.um.sosnowiec.pl

Address of the buyer profile: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.um.sosnowiec.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Miejski w Sosnowcu, Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Ignacego Mo?cickiego 14, II pi?tro, pokoj 213
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Magdalena Wygl?dacz
Telephone: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.um.sosnowiec.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miejski w Sosnowcu, Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Ignacego Mo?cickiego 14, II pi?tro, pokoj 213
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Michal Zastrze?y?ski
Telephone: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.um.sosnowiec.pl

Address of the buyer profile: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania ?Rewitalizacja na cele spoleczne dzielnicy Kazimierz Gorniczy:1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia.

Reference number: WZP.271.1.103.2017
II.1.2) Main CPV code
45210000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw?: ?Rewitalizacja na cele spoleczne dzielnicy Kazimierz Gorniczy. Zamowienie b?dzie udzielone z podzialem na dwie cz??ci. Cz??? 1: MDK Kazimierz wraz z otoczeniem .Cz??? 2: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

MDK Kazimierz wraz z otoczeniem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Sosnowiec.

II.2.4) Description of the procurement:

MDK Kazimierz wraz z otoczeniem opisana dokumentacj? ?Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury Kazimierz wraz ze zmiana sposobu u?ytkowania pomieszcze? kawiarni na sal? konferencyjn? w Sosnowcu przy ul. Glownej 19 na dzialkach nr 1454/4, 1454/1, 1086 obr?b Kazimierz Gorniczy.

W zakresie cz??ci 1 nale?y wykona?:

1.Termomodernizacj? istniej?cego budynku Miejskiego Domu Kultury ?Kazimierz, na ktor? sklada si?:

a)ocieplenie ?cian budynku wraz z wykonaniem hydroizolacji ci??kiej fundamentow;

b)renowacja wszystkich sgrafitt znajduj?cych si? na elewacjach sali widowiskowej;

c)wymiana, wskazanej w dokumentacji projektowej, stolarki drzwiowej i okiennej;

d)monta? nawiewnikow okiennych we wszystkich pomieszczeniach;

e)instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej;

f)wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia przyl?cza cieplowniczego;

g) odtworzenie neonu nad wej?ciem glownym.

Podstawowe dane:powierzchnia zabudowy budynku istniej?cego: 1340,6 m 2

powierzchnia u?ytkowa budynku istniej?cego: 2 207,44 m

kubatura: 14 050 m

2.Rozbudow? Miejskiego Domu Kultury ?Kazimierz, na ktor? sklada si?: budowa budynku, remont pomieszczenia ?Piekielko w istniej?cym budynku Miejskiego Domu Kultury ?Kazimierz wraz z instalacjami, przyl?czami mediow, zagospodarowaniem terenu i mal? architektur?.

a)Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, cz??ciowo zagl?biony pod poziomem terenu, o ?elbetowej konstrukcji.

b)Budynek b?dzie wyposa?ony w nast?puj?ce instalacje: centralnego ogrzewania, wody zimnej i wody cieplej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowa, wentylacji z klimatyzacj? w tym wod? lodow?, elektryczna, niskopr?dowa, teletechniczna oraz kanalizacji deszczowej wraz z drena?em.

c)W ramach zadania nale?y tak?e wykona? przebudow? sieci telekomunikacyjnej Orange, sieci o?wietlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej (sN) Tauron oraz Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, a tak?e wybudowa? przyl?cze elektryczne.

d)Zamowienie obejmuje rownie? dostaw? wyposa?enia, mebli i urz?dze?

Podstawowe dane:

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 859,96 m

powierzchnia u?ytkowa budynku projektowanego (cz??? rozbudowywana

powierzchnia pomieszczenia ?Piekielko w istniej?cym budynku: 917,24 m

kubatura brutto budynku projektowanego: 5219,96 m

wysoko?? obiektu: 6,12 m

3.Szczegolowy zakres zamowienia opisany zostal w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w przedmiarach robot opracowanych przez firm? AMAYA Architekci Bartosz Majewski Katowice

4.Czynno?ci wspolne dla obu cz??ci zapisano w SIWZ w Rozdziale V, ust. 1, ppkt 1.9 ? 1.10.

5.Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? robotnikow budowlanych: w liczbie 10 osob wykonuj?cych prace ogolnobudowlane w specjalno?ci: murarz, tynkarz, cie?la robot konstrukcyjnych, instalacyjnych, monta?owych

6.Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesi?cznej gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.

7. Kryteria oceny ofert (dotyczy cz??ci 1 i cz??ci 2 zamowienia):

? cena brutto (60 %)

? dlugo?? okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia (20 %)

? wysoko?? kary umownej za opo?nienie w realizacji Przedmiotu umowy (10 %).

? do?wiadczenie kierownika budowy (10 %)

8. Zamawiaj?cy przewiduje zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych polegaj?cych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych. Ewentualny zakres zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Cz??ci 1: dotycz?cy: robot wodno ? kanalizacyjnych; ulo?enia nawierzchni; budowy o?wietlenia zewn?trznego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy b?dzie ubiega? si? o dofi. ze ?rodkow UE z programu RPOW?l (Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego) na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Dzialanie 10.3. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych Poddzialanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych ZIT. Zam. przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post. przet. w przyp. nie uzyskania dofinansowania.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Sosnowiec.

II.2.4) Description of the procurement:

Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia opisana dokumentacj? ?Rozbudowa wraz ze zmiana sposobu u?ytkowania zaplecza muszli koncertowej w Parku im. Jacka Kuronia na lokal gastronomiczny, pomieszczenia do prowadzenia warsztatow dla osob wykluczonych spolecznie oraz pomieszczenia spoldzielni prowadz?cej szkolenia i piel?gnuj?cej tereny zielone wraz z infrastruktur? techniczn? w Sosnowcu przy ul. Jasie?skiego na dzialce nr 307/7 obr?b Kazimierz Gorniczy ?Projekt ogrodzenia oraz remontu amfiteatru terenowego i budynku technicznego w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.

W zakresie cz??ci 2 nale?y wykona? rozbudow? istniej?cego budynku o now? cz??? o konstrukcji mieszanej wraz z instalacjami, przyl?czami mediow, zagospodarowaniem terenu i mal? architektur?.

1.Podstawowe dane (przed rozbudow?):

a)powierzchnia zabudowy: 136,98 m

b)wysoko?? budynku: 3,63 m

c)ogolne gabaryty:19,08 x 8,38 m

d)kubatura brutto:464,36 m

e)powierzchnia u?ytkowa:112,14 m

2.Podstawowe dane (po rozbudowie):

a)powierzchnia zabudowy: 501,25 m

b)wysoko?? budynku:4,30 m

c)ogolne gabaryty:44,5 x 18,6 m

d)kubatura brutto:1748,32 m

e)powierzchnia u?ytkowa:394,36 m

3.Rozbudowywana cz??? o konstrukcji mieszanej, szkieletowej o konstrukcji dachu z drewna klejonego, slupy ?elbetowe.

4Obiekt b?dzie wyposa?ony w instalacje: wody zimnej i wody cieplej, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornikow bezodplywowych na nieczysto?ci ciekle, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania (?rodlem ciepla b?dzie kociol kondensacyjny gazowy z zamkni?t? komor? spalania o mocy 50 kW), instalacj? wewn?trzna gazu, elektryczn?, niskopr?dow?, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

5Budowa przyl?cza elektrycznego, przyl?cza wodoci?gowego do budynku, przyl?cza wodoci?gowego zasilaj?cego projektowany hydrant zewn?trzny, przyl?cza Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej oraz przebudowa o?wietlenia parkowego, sieci teletechnicznej.

6Dostawy oraz zainstalowanie wyposa?enia, mebli i urz?dze?.

7Remont i ogrodzenie amfiteatru, na ktory sklada si?:

a)oczyszczenie z chwastow i naro?li, odgrzybianie oraz remont zadaszenia sceny, murkow oporowych, murkow ogrodzenia, nawierzchni widowni, fundamentow pod siedziska widowni;

b)wymiana nawierzchni sceny, schodow terenowych oraz fragmentu nawierzchni przed widowni?, wymiana nawierzchni przed budynkiem kas,

c)wymiana ok.200 mb siedzisk widowni,

d)ogrodzenie terenu za pomoc? projektowanego, modulowego ogrodzenia z profili stalowych,

e)wymiana o?wietlenia amfiteatru.

8.Termomodernizacj? budynku technicznego (dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego), na ktor? sklada si?:

a)ocieplenie ?cian i stropu, wymiana posadzki na gruncie wraz z wykonaniem ci??kiej, systemowej hydroizolacji ?cian fundamentowych,

b)odtworzenie zegara na elewacji,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

d)wymiana instalacji elektrycznej,

e)remont wn?trza budynku.

Podstawowe dane:

powierzchnia zabudowy budynku:29,32 m 2

powierzchnia u?ytkowa budynku:32,94 m 2

kubatura budynku:327,93 m,

wysoko?? budynku:6,38 m,

ogolne gabaryty:5,85 x 5,60 m,

9.Wymian? nawierzchni alejek parkowych (zerwanie nawierzchni asfaltowej i jej odtworzenie).

3.Szczegolowy zakres zamowienia opisany zostal w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w przedmiarach robot opracowanych przez firm? AMAYA Architekci Bartosz Majewski Katowice

4.Czynno?ci wspolne dla obu cz??ci zapisano w SIWZ w Rozdziale V,ust. 1, ppkt 1.9 -1.10.

5.Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? robotnikow budowlanych: w liczbie 10 osob wykonuj?cych prace ogolnobudowlane w specjalno?ci: murarz, tynkarz, cie?la robot konstrukcyjnych, instalacyjnych, monta?owych.

6.Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesi?cznej gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.

7.Ewentualny zakres zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Cz??ci 2 dot: robot budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy b?dzie ubiega? si? o dofi. ze ?rodkow UE z programu RPOW?l (Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego) na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Dzialanie 10.3. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych Poddzialanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych ZIT. Zam. przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post. przet. w przyp. nie uzyskania dofinansowania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow ?dotyczy cz??ci 1 ? 2 zamowienia:

1. informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z zm.).

8. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:

a) w pkt 1. ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 2.- 4. ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarlo porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej,Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

a)1 000 000 PLN dla cz??ci 1 zamowienia;

b) 800 000 PLN dla cz??ci 2 zamowienia;

W przypadku, gdy Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia zobowi?zany jest wykaza?, i? posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zane z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? suma warto?ci opisanych w lit. a) ? b) wymaganych dla poszczegolnych cz??ci, na ktore Wykonawca sklada ofert?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej,Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazal, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal nale?ycie, w szczegolno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl jedn? robot? budowlan? polegaj?c? na budowie, przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o warto?ci nie mniejszej ni?:

a)dla cz??ci 1 zamowienia: 7 000 000 PLN

b)dla cz??ci 2 zamowienia: 3 500 000 PLN

W przypadku, gdy Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, Zamawiaj?cy wymaga, aby wykazal si? robotami budowlanymi oddzielnie na ka?d? cz??? zamowienia lub te? jedn? robot? budowlan?, ktor? spelni warunek udzialu w post?powaniu w zakresie warto?ci robot odpowiadaj?cej sumie warto?ci robot budowlanych dla cz??ci, na ktore Wykonawca sklada ofert?.

2. wykazal, ?e skieruje do realizacji zamowienia niezale?nie od ilo?ci cz??ci, na ktore Wykonawca sklada ofert?:

a)co najmniej jedn? osob? uprawnion? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej bez ogranicze?, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora b?dzie pelnila funkcje kierownika budowy,

b)co najmniej jedn? osob? uprawnion? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ogranicze?, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot ww. specjalno?ci i zakresie,

c)co najmniej jedn? osob? uprawnion? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych, bez ogranicze?, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot w/w specjalno?ci i zakresie,

d)co najmniej jedn? osob? uprawnion? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze?, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot ww. specjalno?ci i zakresie;

Zamawiaj?cy dopuszcza l?czenie funkcji wymienionych w pkt 2. w przypadku gdy osoba posiada jednocze?nie kwalifikacje do wykonywania ka?dej z funkcji, do pelnienia ktorej jest zglaszana.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

1.wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty. Wzor wykazu robot budowlanych stanowi Zal?cznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? wykaz robot budowlanych, o ktorych mowa powy?ej w zakresie zgodnym z o?wiadczeniem wst?pnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

2. wykazu osob, bior?cych udzial w realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za prace projektowe, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu osob stanowi Zal?cznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? wykaz osob, o ktorych mowa powy?ej w zakresie zgodnym z o?wiadczeniem wst?pnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

? nie podlegaj? wykluczeniu. Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Wyk. wobec,ktorego zaistniej? przeslanki do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zam. wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Wyk. na podstawie przeslanek do wykluczenia o ktorych mowa w art.24 ust5 pkt1)i 8) ustawy Pzp;

? spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert wnie?? wadium w wysoko?ci:

a)dla cz??ci 1?130 000 PLN;

b)dla cz??ci 2? 60 000 PLN

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia Wykonawca musi wnie?? wadium w wysoko?ci odpowiadaj?cej sumie wla?ciwej dla cz??ci, na ktore sklada ofert?.

Wyk. przed podpisaniem umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

Realizacja umow zgodnie z zal. nr 7 ? 8.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 018-030101
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2017
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu i o godz. okre?lonej w Sekcji IV.2.7), w siedzibie Zamawiaj?cego tj. Urz?dzie Miasta Sosnowca, ul. I. Mo?cickiego, 41-200 Sosnowiec, pi?tro III, pokoj 315. Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego tj. Urz?dzie Miasta Sosnowca w Wydziale Zamowie? Publicznych, ul. I. Mo?cickiego 14, 41-200 Sosnowiec, pi?tro II, pok. 213 do dnia i godz. okre?lonej w Sekcji IV.2.2).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Do oferty Wyk. zobowi?zany jest dol?czy?:1.aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?cewst?pne potwierdzenie, ?e Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?p. w formiejednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowegoformularza okre?lonego w rozp. wykonawczym KE(art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE).Dok. nale?y zlo?y?w oryginale. Wyk., ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobecnich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu wpost?p. sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow; 2.dokumenty, o ktorych mowa w roz. VIII pkt 2) i4) SIWZ,tj: 2.1.Wyk.,ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zam.,?e realizuj?czamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?czobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacjizamowienia.2.2.W celu oceny, czy Wyk. polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadachokre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cymnale?yte wykonanie zam. pub. oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wyk. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywistydost?p do ich zasobow, Zam. ??da dokumentow ktore okre?laj? w szczegolno?ci:2.2.1.zakres dost?pnychWyk. zasobow innego podmiotu;2.2.2.sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wyk., przywykonywaniu zamowienia;2.2.3.zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam. pub.;2.2.4.czypodmiot, na zdolno?ciach ktorego Wyk. polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniudotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia,zrealizuje roboty budowlane, ktorychwskazane zdolno?ci dotycz?.3.stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pelnomocnictwo lub innystosowny dok., je?eli oferta podpisywana jest przez pelnomocnika lub te? w przypadku, gdy umocowanie dopodpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wyk. 4. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia nastronie internetowej informacji o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. o?wiadczenie o przynale?no?cialbo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzpzgodnie ze wzorem(Zal. nr 2 do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wyk.mo?e zlo?y? wraz o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wyk. nieprowadz? do zaklocenia konkurencji w post?p. o udzielenie zamowienia.

II. Wyk. maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania pozaterytorium RP ktorej dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1)pkt 1,sklada dokument, o ktorym mowa wSekcji III.1.1)pkt 8. a),w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorymmiejsce zamieszkania ma osoba ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?pujesi? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organems?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?duna miejsce zamieszkania tej osoby. Wyk. ,ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia sklada dokumenty, o ktorych mowa w Sekcji III.1.1)pkt. 1-7 odno?nie tegopodmiotu. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wyk. dokumenty, o ktorych mowa wSekcji VI. 3)pkt 1 i 4 oraz w Sekcji III.1.1)pkt 1-7 nale?y zlo?y? odno?nie ka?dego z Wyk. wspolnie ubiegaj?cychsi? o udzielenie zamowienia. Dok., o ktorych mowa w Sekcji III.1.3)pkt 1, 2 oraz III.1.2) Wyk. skladaj? tak,aby wykaza?, ?e wspolnie spelniaj? warunki udzialu w post?p.

III. 1. Wykonawca zwi?zany b?dzie zlo?on? ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom i innym osobom, je?eli ich interes w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Building construction work

2017/S 190-388289

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Ch?ci?skiego
al. Zwyci?stwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Magdalena Wygl?dacz
Telephone: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.um.sosnowiec.pl

Address of the buyer profile: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania ?Rewitalizacja na cele spoleczne dzielnicy Kazimierz Gorniczy:1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia.

Reference number: WZP.271.1.103.2017
II.1.2) Main CPV code
45210000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

MDK Kazimierz wraz z otoczeniem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 018-030101
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Sosnowiec: Building construction work
ND Document number 388289-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SOSNOWIEC
AU Authority name Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Ch?ci?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 17/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45210000 - Building construction work
OC Original CPV code 45210000 - Building construction work
RC NUTS code PL22B
IA Internet address (URL) www.um.sosnowiec.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >