Poland-Lod?: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003600822966389
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387724-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Cleaning services

2017/S 189-387724

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne ? Lod? Spolka z o.o.
ul. Tramwajowa 6
Lod?
90-132
Poland
Contact person: Monika Bogacka
Telephone: +48 426721120
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl
Fax: +48 426721229
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.mpk.lodz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpk.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze.

Reference number: WZ-091-104/17
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest: kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych z podzialem na 5 zada?, ktore zostaly wskazane w formularzach cenowych stanowi?cych zal?czniki do SIWZ: nr 9A (Dot. Zadania nr 1), 9B (dot. Zadania nr 2), 9C (dot. Zadania nr 3), 9D (dot. Zadania nr 4), 9E (dot. Zadania nr 5). Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na jedno lub kilka zada?.

3. Szczegolowe opisy przedmiotu zamowienia zostaly zawarte w zal?cznikach do SIWZ: nr 8A (dot. Zadania nr 1), 8B (dot. Zadania nr 2), 8C (dot. Zadania nr 3), 8D (dot. Zadania nr 4), 8E (dot. Zadania nr 5).

4. Przed zlo?eniem oferty Wykonawca winien dokona? wizji lokalnej obiektow, terenow, parkingow do nich przyleglych oraz taboru, wskazanych w ramach zadania, na ktore Wykonawca zlo?y ofert?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Tramwajow nr 1 w Lodzi oraz Zajezdnia Tramwajowa ?Helenowek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90919200
90911200
90914000
77314100
90620000
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Polska, Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ci?glej czysto?ci (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru, obiektow oraz terenow eksploatowanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy zakres prac wraz z opisem czynno?ci koniecznych do ich wykonania zostal opisany w Zal?czniku nr 8A do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Tramwajow nr 2 w Lodzi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
90914000
90911200
77314100
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Polska, Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ci?glej czysto?ci (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru, obiektow oraz terenow eksploatowanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy zakres prac wraz z opisem czynno?ci koniecznych do ich wykonania zostal opisany w Zal?czniku nr 8B do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Autobusow nr 1 w Lodzi

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
77314100
90914000
90911200
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Polska, Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ci?glej czysto?ci (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru, obiektow oraz terenow eksploatowanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy zakres prac wraz z opisem czynno?ci koniecznych do ich wykonania zostal opisany w Zal?czniku nr 8C do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Autobusow nr 2 w Lodzi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
90914000
90911200
77314100
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ci?glej czysto?ci (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru, obiektow oraz terenow eksploatowanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy zakres prac wraz z opisem czynno?ci koniecznych do ich wykonania zostal opisany w Zal?czniku nr 8D do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach i terenach ? lokalizacja: Zaklad Torow i Sieci w Lodzi

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90919200
90911200
90914000
90620000
77314100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ci?glej czysto?ci (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) obiektow oraz terenow eksploatowanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy zakres prac wraz z opisem czynno?ci koniecznych do ich wykonania zostal opisany w Zal?czniku nr 8E do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O zam. mog? ubiega? si? Wykon., ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3) Pzp, tj. wyka??, ?e wykonali, a w przypadku ?wiad. okresowych lub ci?glych wykonuj? uslugi w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania of., a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie: a)w przypadku zlo?enia oferty dla Zad. 1 i/lub Zad. nr 2 i/lub Zad. nr 3 i/lub Zad. nr. 4: a)1) minimum jedn? uslug? polegaj?c? na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku pomieszcze? innych ni? biurowe, przez ktore rozumie si? pomieszcz. o char. przemyslowym, jak np. hale produkcyjne, laboratoria, hale warsztatowe o wart. nie mniejszej ni? 300 000 PLN netto (w ramach jednego kontraktu) i (oznacza konieczno?? l?cznego spelnienia warunku) a2) minimum jedn? uslug? polegaj?c? na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku taboru slu??cego do przewozu zbiorowego osob, w liczbie co najmniej 30 sztuk (w ramach jednego kontraktu); b)w przypadku zlo?enia oferty dla Zad. 5: minimum jedn? uslug? polegaj?c? na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku pomieszcze? innych ni? biurowe, przez ktore rozumie si? pomieszcz. o char. przemyslowym, jak np. hale produkcyjne, laboratoria, hale warsztatowe o wart. nie mniejszej ni? 150 000 PLN netto (w ramach jednego kontraktu)

2.Warunek zostanie uznany za spelniony, gdy wykazane przez Wykon. uslugi obj?te s? kontraktami: a)ktore zostaly przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwag? przez Zamawiaj?cego przy badaniu zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykon., jednak?e ich realizacja wygasla w trakcie trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, lub (alternatywnie) b)ktorych realizacja zostala rozpocz?ta i zako?czona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwag? przez Zamawiaj?cego przy badaniu zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy, lub (alternatywnie) c)ktorych realizacja zostala rozpocz?ta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwag? przez Zamawiaj?cego przy badaniu zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwa w dniu skladania ofert, jednak?e do uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert na ich podstawie zrealizowano ju? uslugi, o ktorych mowa w pkt 1 powy?ej, lub (alternatywnie) d)ktore zostaly przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwag? przez Zamawiaj?cego przy badaniu zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwaj? w dniu skladania ofert, jednak?e do uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert na ich podstawie zrealizowano ju? uslugi, o ktorych mowa w pkt 1 powy?ej;

3.Ocena spelniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie: JEDZ, o ktorym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, oraz, w przypadku, o ktorym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. a) i b) SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, uslug (zdefiniowanych przez Zamawiaj?cego), dowodow potwierdzaj?cych, ?e uslugi, o ktorych mowa w pkt 1, zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie oraz zobowi?zania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, je?eli Wykonawc? dotyczy wskazana sytuacja;

4.Zgodnie z art. 22a Pzp., Wykonawca mo?e, w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, a je?li chodzi o warunek dot. posiadanego do?wiadczenia ? tylko je?li podmioty te realizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

5.Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia mog? wykaza? l?czne spelnianie warunku.

6.Pozostale informacje zostaly zawarte w rozdziale V SIWZ.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci stanowi?cej rownowarto??:

1)28 000 PLN dla Zad. nr 1,

2)12 000 PLN dla Zad. nr 2,

3)18 000 PLN dla Zad. nr 3,

4)20 000 PLN dla Zad. nr 4,

5)8 000 PLN dla Zad. nr 5.

W przyp. zl. oferty na wszystkie zadania warto?? wplac. wadium winna wynosi 86 000 PLN.

2.Termin wniesienia wadium uplywa w dniu 8.11.2017 r. o godz. 11:00

3.Wykonawca wnosi wadium w jednej z poni?szych form:

1)w pieni?dzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270,

2)w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

3)w gwarancjach bankowych,

4)w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

4. Pozostale informacje zwiera rozdzial VIII SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowe i uzgodnienia platnicze zawieraj? wzory umow stanowi?ce zal. 7A (dot. Zadania nr 1 ? 4) i 7B (dot. Zadania nr 5) do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1.Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp., Wykon. ubiegaj?cy si? wspol. o udz. zam., zobowi?zani s? do ustan. Pelnomocnika do reprezentowania ich w post?p. o udz. zam. albo reprezentowania w post?p. i zawarcia umowy w sprawie zam. pub. Umocowanie musi wynika? z tre?ci pelnomocnictwa przedlo?onego wraz z ofer. w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pelnomocnictwo powinno jednoznacz. okre?. post?p. i precyzowa? zakres umocowania, musi te? wymienia? wszystkich Wykon., ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o zam., a ka?dy z tych Wykon. musi podpisa? si? na dokumencie pelnomocnictwa. Zaleca si?, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykon. wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

2.Wszelka koresponden. prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.

3.Je?eli oferta Wykon. wspolnie ubieg. si? o udz. zam. zostanie wybrana, zobowi?zani s? oni przedst. Zamawiaj?cemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udz. zam. pub., nie po?niej jednak ni? w dniu jej zawarcia, umow? reg. ich wspolp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy reguluj? projekty umow stanowi?ce Zal?cznik nr 7A (Dot. Zadania nr 1 ? 4) oraz 7B (dot. Zadania nr 5) do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Polska, Lod?, ul. Tramwajowa 6, sala 110.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2020 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Podst. wyklucz. 1.O zam. mog? ubiega? si? Wykon., ktorzy wyka?? brak podst. do wyklucz., o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wyklucz. z post?p. o udz. zam., o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrze?. art. 133 ust. 4 Pzp, Wykon. zobowi?zany jest zlo?y? wraz z of. JEDZ, aktualny na dzie? skladania of. stanowi?cy o?wiadcz. na potwierdzenie, ?e Wykon. nie podlega wyklucz. oraz spelnia warunki udzialu w post?p. (rownie? JEDZ dot. Podwykonawcow, ktorym Wykon. zam. powierzy? wykon. cz. zam. oraz dot. podmiotow trzecich w przypadku, gdy Wykon. powoluje si? na ich zasoby). 2.Wykon. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. Zamawiaj?cego inform., o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadcz. o przynale?n. albo braku przynale?no?ci do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp, sporz?dzonego na podstawie wzoru stanowi?cego zal. 2 do SIWZ wraz z list? podmiotow nale??cych do tej samej grupy kapitalowej, chyba ?e Wykonawca nie przynale?y do grupy kapitalowej, wowczas lista ta nie musi by? zal?czona. 3.Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykon., ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona jest zobowi?zany zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego we wskazanym przez niego terminie nie krotszym ni? 10 dni, aktualne na dzie? ich zlo?enia, ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty, potwierdzaj?ce okoliczno?ci wskazane w zlo?onym JEDZ:

a)odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp; b)aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

c)aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

d)o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne sporz?dzone na podstawie wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 10 do SIWZ albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami, grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) Pzp;e)o?wiadczenie Wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22) Pzp, sporz?dzone na podstawie wzoru stanowi?cego zal. 11 do SIWZ.

4.Brak podstaw do wykluczenia z post?powania z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrze?. art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykaza? ka?dy z Wykon. wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Niezlo?enie przez ka?dego z Wykon. wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia skutkuje wykluczeniem z post?pow. wszystkich Wykon. ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.5.W przypadku, gdy Wykon., wykazuj?c spelnianie warunkow, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, Zamawiaj?cy ??da od Wykon. przedstaw.w odnies do tych podmiotow dok. wsk. w pkt 3.

II. Oferty nale?y sklada? w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Lodzi przy ul. Tramwajowej 6, w Kancelarii (pokoj nr 1 i 2) lub w Dziale Umow i Zamowie? (pokoj nr 102).

III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

IV. Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.

V. Zam. nie zamierza zawrze? umowy ramowej, ustanowi? dynam. systemu zakupow, zastos. aukcji elektron., udzieli? zamow., o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Informacje na ten temat znajduj? si? w rozdziale XVII SIWZ oraz Dziale VI Pzp, pt. ??rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Cleaning services

2017/S 189-387724

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne ? Lod? Spolka z o.o.
ul. Tramwajowa 6
Lod?
90-132
Poland
Contact person: Monika Bogacka
Telephone: +48 426721120
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl
Fax: +48 426721229
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.mpk.lodz.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze.

Reference number: WZ-091-104/17
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Tramwajow nr 1 w Lodzi oraz Zajezdnia Tramwajowa ?Helenowek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90919200
90911200
90914000
77314100
90620000
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Tramwajow nr 2 w Lodzi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
90914000
90911200
77314100
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Autobusow nr 1 w Lodzi

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
77314100
90914000
90911200
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach, terenach i taborze ? lokalizacja: Zaklad Eksploatacji Autobusow nr 2 w Lodzi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
90919200
90914000
90911200
77314100
90917000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe ?wiadczenie uslug czysto?ciowo ? porz?dkowych w obiektach i terenach ? lokalizacja: Zaklad Torow i Sieci w Lodzi

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90919200
90911200
90914000
90620000
77314100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Cleaning services
ND Document number 387724-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LOD?
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne ? Lod? Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77314100 - Grassing services
90620000 - Snow-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90917000 - Cleaning services of transport equipment
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 77314100 - Grassing services
90620000 - Snow-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90917000 - Cleaning services of transport equipment
90919200 - Office cleaning services
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.mpk.lodz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >