Poland-Warsaw: Pipeline machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003601076327636
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 387672-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline machinery

2017/S 189-387672

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
5252496411
Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Michal Suchodolski
Telephone: +48 814452100
E-mail: lublin@psgaz.pl
Fax: +48 814452133
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl.

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15
Lublin
20-471
Poland
Contact person: Michal Suchodolski
E-mail: michal.suchodolski@psgaz.pl
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.psgaz.pl.

I.6) Main activity
Other activity: produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dzenia hybrydowego Stop System do dwustronnego, hermetycznego zamkni?cia przeplywu gazu w czynnych gazoci?gach stalowych i PE dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad...

Reference number: PSG-D00/DW/ZGMZ/21/10/17
II.1.2) Main CPV code
42997000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa urz?dzenia hybrydowego Stop System do dwustronnego, hermetycznego zamkni?cia przeplywu gazu w czynnych gazoci?gach stalowych i PE dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Planowany zakres dostawy okre?la szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi?cy Zal?cznik Nr 1 do SIWZ oraz warunki umowy stanowi?ce Zal?cznik Nr 4 do SIWZ

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. Dostaw? urz?dzenia hybrydowego Stop System, ktory musi spelnia? nast?puj?ce funkcje:

2. Zamyka? przeplyw w gazoci?gach PE oraz stalowych; w przypadku rur PE ? SDR 11 oraz SDR 17,6.

3. Pracowa? przy ci?nieniu roboczym 8 bar.

4. Obslugiwa? rury w zakresie ?rednic: PE dn 160, 180, 200, 225; STAL DN 125, 150

5. Zapewni? mo?liwo?? podl?czenia bajpasu bez konieczno?ci wykonania dodatkowych nawiertow

6. Urz?dzenie Stop System musi by? wyposa?one w nast?puj?ce elementy:

? Zestaw zasuw plaskich z kompletnym oprzyrz?dowaniem, umo?liwiaj?cy wykonanie dwustronnego zamkni?cia przeplywu gazu, gdzie:

? Zasuwy plaskie dla rur PE musz? by? wykonane ze stopu lekkiego.

? Elementem blokuj?cym przeplyw przez zasuw? musi by? stalowa plyta przesuwana mi?dzy uszczelnieniami typu o-ring.

? Ka?da zasuwa musi by? wyposa?ona w korektor ci?nienia, ktory przed faz? uchylenia plyty blokuj?cej, umo?liwi wyrownanie ci?nienia nad i pod plyt? blokuj?c?.

? Zamkni?cie ka?dej zasuwy plaskiej musi by? mo?liwe w bardzo krotkim czasie tj. wykonuj?c d?wigni? obrotu ( 90).

? D?wignia steruj?ca zasuwy musi by? zdejmowana w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uchyleniem plyty blokuj?cej.

? Zasuwy plaskie musz? by? wyposa?one w komplety kolnierzy redukcyjnych umo?liwiaj?cych pol?czenie z fittingami PE oraz stalowymi danego typoszeregu.

? Zasuwy plaskie oraz kolnierze pol?czeniowe musz? by? wyposa?one w uszczelnienia typu o-ring trwale posadowione w ich konstrukcji, zapewniaj?ce szczelne pol?czenia elementow skladowych systemu bez konieczno?ci stosowania jakichkolwiek dodatkowych uszczelnie? (uszczelek plaskich, ta?my teflonowej lub konopi).

? Konstrukcja zasuw plaskich powinna zapewni? mo?liwo?? rozmontowania ich w warsztacie na elementy skladowe w celu okresowego czyszczenia, konserwacji lub wymiany wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementow i uszczelnie?.

? Dwa kompletne stopery lub stopery z wymiennym osprz?tem do blokowania przeplywu gazu na ka?dej ?rednicy wyposa?one w zawory do bajpasu oraz zawory do celow pomiarowych i kontrolnych.

? Ka?dy stoper musi mie? mechaniczn? blokad? zapewniaj?c? jego stabiln? pozycj? w gazoci?gu przez caly okres wykonywanej pracy.

? Kompletny system umo?liwiaj?cy inspekcj? gazoci?gu oraz usuni?cie opilkow metalu lub skrawkow PE.

? Kompletny system do nawiercania, wraz z kompletem frezow i pilotow w zadanym zakresie ?rednic oraz kompletny system do wiercenia przez fittingi wentyluj?ce.

? Systemy te powinny zapewni? mo?liwo?? wkr?cenia korkow stalowych zamykaj?cych fittingi.

? System do wiercenia w rurach PE 160 ? 225 powinien mie? nap?d hydrauliczny.

? Komplet narz?dzi pomocniczych i pomiarowych (monometry).

? Komplet skrzy? transportowych.

7. Przedmiot zamowienia powinien spelnia? wymagania wszystkich odnosz?cych si? do niego dyrektyw europejskich dotycz?cych zgodno?ci z zasadniczymi wymogami, posiada? oznakowanie CE dopuszczaj?ce do u?ywania go zgodnie z jego przeznaczeniem, co powinno by? po?wiadczone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami.

8. Wymagane dokumenty:

? Katalog urz?dzenia.

? Instrukcja obslugi w j?zyku polskim ze szczegolowymi danymi technicznymi oraz wyposa?eniem.

? Certyfikat na znak CE lub dokument rownowa?ny.

? Atesty i dopuszczenia do u?ytku.

? Karta gwarancyjna.

9. Podwykonawcy: Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? korzystania z podwykonawcow, na warunkach okre?lonych w cz??ci 3.5. SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/11/2017
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu oraz spelniaj? warunki okre?lone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, dotycz?ce:

1. Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow; Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowego sposobu spelnienia tego warunku.

II. Na podstawie art. 22 a ust. 1 ustawy Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci,polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow,w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

III. Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

IV. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Dokumenty i o?wiadczenia skladane obligatoryjnie wraz z ofert? przez wszystkich Wykonawcow.

1. Formularz oferty zgodnie z Zal. nr 2 do SIWZ;

2. O?wiadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporz?dza si? zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ, ktory winien by? zlo?ony wraz z ofert? dost?pny jest na stronie Zamawiaj?cego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl .

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e JEDZe dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?;

4. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

5. Je?eli wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada JEDZ podwykonawcy. W tym wypadku JEDZ powinien dotyczy? weryfikacji podstaw wykluczenia;

6. Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, je?eli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentow rejestrowych;

7. Potwierdzenie wniesienia wadium.

V. Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i? Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania przez caly okres realizacji Umowy aktualnego i oplaconego na dzie? skladania ofert, ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 600 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu spelnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia na wezwanie Zamawiaj?cego oplacon? wraz z potwierdzeniem zaplaty polis? lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego, tzn. nie mniej ni? 600 000 PLN ktora podlega? b?dzie przedlu?eniu do czasu nale?ytej realizacji i odbioru wszystkich zlece? stanowi?cych przedmiot niniejszego post?powania publicznego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowego sposobu spelnienia tego warunku.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

I. Skladaj?cy ofert? zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed uplywem terminu skladania ofert, w wysoko?ci 19 000 PLN (slownie; dziewi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100) i warunkach okre?lonych w pkt 9 SIWZ

Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

1. pieni?dzu;

2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci

II. Wykonawcy najpo?niej w dniu podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego, jednak?e przed dokonaniem samej czynno?ci podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z pkt 17 SIWZ,wniesienie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % calkowitej ceny podanej w ofercie.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wynagrodzenie po calkowitym wykonaniu przedmiotu zamowienia, na podstawie prawidlowo wystawionejfaktury i protokolu odbioru zgodnie z zasadami okre?lonymi w Zal?czniku nr 4 do SIWZ ? Wzor umowy, punkt 6.Wynagrodzenie i zasady rozlicze?.

2. Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury VAT

3. Wykonawca wystawi faktur? VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e? protokolu odbioru.

4. Platno?? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie i fakturze.

5. Za dzie? platno?ci Strony przyjmuj? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera wzor Umowy stanowi?cy Zal?cznik Nr 4 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Jawne otwarcie ofert nast?pi w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Polskiej Spolki Gazownictwa sp.z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, p. 218.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Dokumenty dotycz?ce grup kapitalowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odr?bnego wezwania ze strony zamawiaj?cego) i na zasadach okre?lonych w pkt 7.2. SIWZ, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami skladaj?cymi oferty w danym post?powaniu (o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) ? wg Zal?cznika Nr 6 do SIWZ.

Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

II. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, to jest:

1) Dokumentow okre?lonych w pkt. III 1.2. niniejszego ogloszenia;

2) Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Pzp);

3) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

4) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

5) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

7) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

8) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

10) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

III. Miejscem skladania ofert w post?powaniu jest: Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin (I pi?tro, pokoj 104, Sekretariat).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline machinery

2017/S 189-387672

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
5252496411
Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Michal Suchodolski
Telephone: +48 814452100
E-mail: lublin@psgaz.pl
Fax: +48 814452133
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl.

I.6) Main activity
Other activity: produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dzenia hybrydowego Stop System do dwustronnego, hermetycznego zamkni?cia przeplywu gazu w czynnych gazoci?gach stalowych i PE dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad...

Reference number: PSG-D00/DW/ZGMZ/21/10/17
II.1.2) Main CPV code
42997000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/11/2017
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Pipeline machinery
ND Document number 387672-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. (5252496411)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42997000 - Pipeline machinery
OC Original CPV code 42997000 - Pipeline machinery
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >