Poland-Warsaw: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003601236367348
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 387669-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity

2017/S 189-387669

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Zaklady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wlo?cia?ska 52
Warszawa
01-710
Poland
Contact person: Witold Majewski
Telephone: +48 225687514
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Fax: +48 225687517
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.mza.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mza.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej dla Miejskich Zakladow Autobusowych Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Reference number: 77/NN/WM/17
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup energii elektrycznej dla Miejskich Zakladow Autobusowych Sp. z o. o. w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miasto Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup energii elektrycznej dla Miejskich Zakladow Autobusowych Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 roku do 31.12.2019 roku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca winien posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania tj. aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki oraz aktualn? umow? lub promes? umowy, lub o?wiadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej umo?liwiaj?cej sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektow Zamawiaj?cego;

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal dostaw? energii elektrycznej do co najmniej trzech odbiorcow, ka?da dostawa o warto?ci nie mniejszej ni? 5000 MWh rocznie.

Wykonawca b?dzie dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia; o?wiadczenie wykonawcy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony gdy Wykonawca wyka?e, ?e:

a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN (slownie: dwa miliony zlotych );

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie mniejsz? ni? 3 000 000 PLN (slownie: trzy miliony zlotych);

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca przedstawi informacj? z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN ? wystawionej nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Oplacon? polis?, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? 3 000 000 PLN;

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy je?eli Wykonawca nie mo?e przedstawi? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e przedstawi? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony gdy Wykonawca wyka?e, ?e: w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal dostaw? energii elektrycznej do co najmniej trzech odbiorcow, ka?da dostawa o warto?ci nie mniejszej ni? 5000 MWh rocznie.

Wykonawca b?dzie dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca zal?czy wykaz wykonanych lub wykonywanych uslug, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, spelniaj?cych warunek, o ktorym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 2b Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, Do wykazu Wykonawca ma obowi?zek zal?czy? dowody okre?laj?ce czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykaz nale?y sporz?dzi? zgodnie ze wzorem.

Wykonawca b?dzie dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia przedstawi w o?wiadczeniu JEDZ.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Cena oferty 100 %

Sposob obliczania punktow w odniesieniu do tego kryterium, szczegolowo z zastosowanym wzorem podano w Rozdziale 13 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ofert? najkorzystniejsz? b?dzie oferta z najwi?ksz? ilo?ci? punktow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Przyst?puj?c do niniejszego post?powania, Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium

w wysoko?ci 130 000 PLN. (slownie zlotych: sto trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

2. Zamawiaj?cy nie wymaga od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Rozliczenia za pobran? energi? elektryczn? odbywa? si? b?d? w 1 miesi?cznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD dzialaj?cym na danym terenie. Wykonawca otrzymywa? b?dzie wynagrodzenie z tytulu realizacji niniejszej umowy w wysoko?ci okre?lonej w ofercie Wykonawcy netto za 1 MWh zu?ytej energii elektrycznej na podstawie wskaza? ukladu/ukladow pomiarowo ? rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektow Zamawiaj?cego, powi?kszone o podatek VAT.

Termin platno?ci faktury rozliczeniowej wynosi 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi faktury dla ka?dego obiektu Zamawiaj?cego osobno. Za dzie? dokonania platno?ci przyjmuje si? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mog? ubiega? si? o udzielenie zamowienia wspolnie. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia (np. w formie konsorcjum) musz? ustanowi? pelnomocnika, okre?laj?c zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnie? wobec Zamawiaj?cego, a zlo?ona przez nich oferta musi spelnia? wymagania okre?lone w Rozdziale 6 specyfikacji. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie wraz z ofert? zlo?? dokument (np. pelnomocnictwo) okre?laj?cy co najmniej strony wyst?puj?ce wspolnie oraz pelnomocnika Wykonawcow.

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiaj?cy wymaga? b?dzie przedlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Wszelka korespondencja dokonywana b?dzie wyl?cznie z pelnomocnikiem.

Wypelniaj?c formularz ofertowy w miejscu ?nazwa i adres Wykonawcy nale?y wpisa? czlonkow konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pelnomocnika).

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

?wietlica Wydzialu Logistyki Miejskich Zakladow Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie ulica Wlo?cia?ska 52.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ww. ustawy.

2. W niniejszym post?powaniu odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorych Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity

2017/S 189-387669

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Zaklady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wlo?cia?ska 52
Warszawa
01-710
Poland
Contact person: Witold Majewski
Telephone: +48 225687514
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Fax: +48 225687517
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.mza.waw.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej dla Miejskich Zakladow Autobusowych Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Reference number: 77/NN/WM/17
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity
ND Document number 387669-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Miejskie Zaklady Autobusowe Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.mza.waw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >