Poland-Warsaw: Stamps

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 75 - Office Supplies and Devices
Opps ID: NBD00003601262849595
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387666-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Stamps

2017/S 189-387666

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa
Telephone: +48 226565749
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poczta-polska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Druk i dostawa znaczkow obiegowych w 2018r.

Reference number: PI.PZ.2600.110.2017
II.1.2) Main CPV code
22410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest druk i dostawa znaczkow obiegowych w 2018 r. drukowanych technik? rotograwiurow?, o ro?nych nakladach w ilo?ci docelowej do 255 milionow sztuk, wg 26-38 projektow przekazanych przez Zamawiaj?cego. Liczba kolorow od 4 do 5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? rezygnacji do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych. Niewykorzystanie przez Zamawiaj?cego do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytulu niezrealizowania umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Magazyn Zamawiaj?cego w Lublinie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest druk i dostawa znaczkow obiegowych w 2018 r. drukowanych technik? rotograwiurow?, o ro?nych nakladach w ilo?ci docelowej do 255 milionow sztuk, wg 26-38 projektow przekazanych przez Zamawiaj?cego. Liczba kolorow od 4 do 5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? rezygnacji do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych. Niewykorzystanie przez Zamawiaj?cego do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytulu niezrealizowania umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? rezygnacji do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych wskazanej w pkt. II.1.4) ogloszenia. Niewykorzystanie przez Zamawiaj?cego do 30 % ilo?ci docelowej znaczkow obiegowych nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytulu niezrealizowania umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) ? c), art. 24 ust. 1 pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) lit. a) ? c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

h) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp (sporz?dzonego z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu,

i) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada to o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.

3. Informacje dotycz?ce udzialu w post?powaniu Wykonawcow, ktorzy maj? siedzib? oraz miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz informacje dotycz?ce przypadku powolywania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow zawarte s? w SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory wyka?e, ?e:

1) w okresie ostatnich 3 latprzed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie,nale?ycie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, nale?ycie wykonuje co najmniej druk 5 pozycji wydawniczych znaczkow pocztowych drukowanych technik? rotograwiurow?.

W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu okre?lonego w pkt. 1) Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wykazu dostaw wykonanych (sporz?dzonego z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, techniki druku, ilo?ci pozycji form wydawniczych, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow, mo?e zlo?y? o?wiadczenie Wykonawcy.

2) zapewni bezpiecze?stwo produkcji i przechowywania oraz transportu znaczkow pocztowych (posiada odpowiednie zabezpieczenie obiektu, w ktorym odbywa si? produkcja i przechowywanie znaczkow pocztowych) oraz bezpiecze?stwo transportu tj.:

a) posiada System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN) spelniaj?cy minimum warunki stopnia III wg PN-EN50131-1 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu lub odpowiednik ww. normy ? dotyczy Wykonawcow, ktorzy maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuj?cy do punktu monitoruj?cego (Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego/Stacji Monitorowania Alarmow) zdarzenia w czasie rzeczywistym z mo?liwo?ci? archiwizacji,

b) posiada System Kontroli Dost?pu (SKD) zapewniaj?cy ograniczony dost?p osob do strefy produkcji i magazynowania znaczkow pocztowych,

c) posiada System Telewizji Dozorowej (CCTV) zapewniaj?cy stal? obserwacj? linii produkcyjnej, miejsca magazynowania i ekspedycji znaczkow pocztowych. System rejestruje obraz (z dat? i czasem),umo?liwiaj?c archiwizacj? materialow przez okres co najmniej 30 dni,

d) dysponuje klimatyzowanym pomieszczeniem przystosowanym do przechowywania znaczkow pocztowych,

c) zapewnia transport znaczkow pocztowych w warunkach zapewniaj?cych nale?yt? ich ochron? przed utrat?, zniszczeniem lub zagarni?ciem.

W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu okre?lonego w pkt. 2) Wykonawca sklada o?wiadczenie dotycz?ce bezpiecze?stwa produkcji i przechowywania oraz transportu znaczkow (sporz?dzone z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ).

2. Informacje dotycz?ce przypadku powolywania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow zawarte s? w SIWZ.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 55 000 PLN.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Nale?no?ci zostan? uregulowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidlowo wystawionych faktur VAT.

2. Zamawiaj?cy nie b?dzie prowadzil z Wykonawc? rozlicze? w walutach obcych.

3. Szczegolowe informacje dotycz?ce platno?ci zawarte s? w projekcie umowy (zal?cznik nr 6 do SIWZ).

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczegolno?ci we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 14:30
Place:

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Czwarty kwartal 2018r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dokument, o ktorym mowa w pkt. III. 1.1).2.i) niniejszego ogloszenia, sklada si? wraz z ofert?.

2. Dokument, o ktorym mowa w pkt. III. 1.1).2.h) niniejszego ogloszenia, sklada si? w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa: w pkt. III. 1.1).2.a) ? III. 1.1).2.g) oraz w pkt. III.1.3).1.1) ? III.1.3).1.2) niniejszego ogloszenia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Stamps

2017/S 189-387666

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa
Telephone: +48 226565749
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Druk i dostawa znaczkow obiegowych w 2018r.

Reference number: PI.PZ.2600.110.2017
II.1.2) Main CPV code
22410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Stamps
ND Document number 387666-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Poczta Polska S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 22410000 - Stamps
OC Original CPV code 22410000 - Stamps
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.poczta-polska.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >