Poland-Kielce: Approval plans, working drawings and specifications

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • B - Special Studies and Analyses - Not R&D
Opps ID: NBD00003601537826582
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390010-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Approval plans, working drawings and specifications

2017/S 190-390010

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
Kielce
25-701
Poland
Contact person: Janusz Kruchlik
Telephone: +48 413653100
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Fax: +48 413455220
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: http://www.wod-kiel.com.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pomoc techniczna Kielce ? etap II.

Reference number: JRP-7/2017
II.1.2) Main CPV code
71245000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie specyfikacji przetargowej na wybor wykonawcy/-ow robot budowlanych dla nw. zada?:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Trzcianki, gm. Sitkowka-Nowiny (oraz budowa 2 lokalnych przepompowni ?ciekow) ? dlugo?? sieci ok. 1,4 km

2. Przebudowa odcinkow sieci wodoci?gowej na terenie m. Kielce w ul. Sandomierskiej ? dlugo?? sieci ok. 0,3 km

3. Przebudowa odcinkow sieci wodoci?gowej na terenie m. Kielce w ul. Pocieszki ? dlugo?? sieci ok. 0,3 km

4. Przebudowa sieci wodoci?gowej w msc. Kowala oraz Kowala Mala, gm. Sitkowka-Nowiny ? dlugo?? sieci ok. 6,0 km

Szczegolowy opis zamowienia przedstawiony zostal w SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miasto Kielce, gmina Sitkowka-Nowiny.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje opracowanie:

1.Ogloszenia o zamowieniu ? zgodnie z wzorem oglosze? przekazywanych Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z art. 11 ust. 7 ? 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych,

2.Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? na wybor wykonawcy/-ow robot zgodnie z ustaw? z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych obejmuj?cej:

?Instrukcj? dla Wykonawcow (IDW) ze wszystkimi Zal?cznikami -Instrukcja dla Wykonawcow powinna zawiera?, uzgodnione z Zamawiaj?cym, mi?dzy innymi:

? warunki udzialu Wykonawcow w post?powaniu, kryteria ich kwalifikacji oraz oceny ofert dla poszczegolnych cz??ci zamowienia,

? opis rodzaju i form? dokumentow jakie wykonawcy robot musz? dol?czy? do oferty dla potwierdzenia spelnienia wymaga? Zamawiaj?cego,

? zapisy dotycz?ce wadium i zabezpieczenia wla?ciwego wykonania kontraktu,

? wykaz cen

?Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego wraz z Warunkami Szczegolnymi dla Kontraktu i wszystkimi Zal?cznikami ? zapisy Warunkow Szczegolnych Kontraktu musz? powsta? w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym,

?Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ? specyfikacje techniczne powinny by? zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego ? powinny zawiera? zbiory wymaga?, ktore s? niezb?dne do okre?lenia standardu i jako?ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wla?ciwo?ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowo?ci wykonania poszczegolnych robot z przywolaniem bada? niezb?dnych do uznania tych robot za prawidlowo wykonane, spisem norm i przepisow technicznych, ktore odnosz? si? do tych robot i bada?. W opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot nale?y mie? na uwadze, ?e Ustawa Prawo Zamowie? Publicznych nakazuje stosowanie zapisow umo?liwiaj?cych uczciw? konkurencj?, opisy nie mog? wskazywa? producentow, powinny podawa? dane umo?liwiaj?ce dobor wyrobow, a nie nazwy wyrobow. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot b?d? stanowily podstaw? do wykonania przez wykonawc? Programu Zapewnienia Jako?ci i jego akceptacji przez Zamawiaj?cego.

3. Aktualizacji kosztorysow inwestorskich dla wskazanych wy?ej zada? obejmuj?cych roboty budowlane.

Zamowienie na wybor wykonawcy/-ow robot zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw? z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, o warto?ci rownej lub przekraczaj?cej wyra?on? w zlotych rownowarto?? kwoty 5 225 000 EUR. Wskazany wy?ej zakres robot (tj. 4 zadania inwestycyjne) stanowi cz??? zamowienia planowanego do realizacji w ramach Projektu Nr 4 ?Poprawa gospodarki ?ciekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego.

Szczegolowy opis zamowienia przedstawiony zostal w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt nr 4 ?Poprawa gospodarki ?ciekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego.
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na ograniczone mo?liwo?ci techniczne podania informacji w zakresie terminu realizacji zamowienia, powy?ej w pkt II.2.7) podano maksymalny termin przekazania opracowanej dokumentacji. Ostateczny termin wynikal b?dzie z oferty Wykonawcy. Terminem zako?czenia realizacji Umowy b?dzie data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego Protokolu odbioru przedmiotu Umowy.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-311193
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pomoc techniczna Kielce ? etap II

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w terminie skladania ofert wyznaczonym przez Zamawiaj?cego, to jest do godziny 11:00 dnia 26.9.2017 r., nie wplyn?la ?adna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamowie? publicznych, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wplyn?l ?aden wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul.Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Szczegolowo kwestie odnosz?ce si? do odwolania przedstawione s? w art.180-198 ustawy Pzp.

Odwolanie wnosi si?:

1)w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2)odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3)wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Approval plans, working drawings and specifications

2017/S 190-390010

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
Kielce
25-701
Poland
Contact person: Janusz Kruchlik
Telephone: +48 413653100
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Fax: +48 413455220
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: http://www.wod-kiel.com.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pomoc techniczna Kielce ? etap II.

Reference number: JRP-7/2017
II.1.2) Main CPV code
71245000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-311193

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pomoc techniczna Kielce ? etap II

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Kielce: Approval plans, working drawings and specifications
ND Document number 390010-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KIELCE
AU Authority name Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71245000 - Approval plans, working drawings and specifications
71311000 - Civil engineering consultancy services
OC Original CPV code 71245000 - Approval plans, working drawings and specifications
71311000 - Civil engineering consultancy services
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) http://www.wod-kiel.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >