Poland-Bielsko-Biala: Construction work for pipelines, communication and power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003601601620573
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 26, 2017
Solicitation No: 387621-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 189-387621

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
ul. Batorego 17a
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Izabela Kowal
Telephone: +48 338131114
E-mail: izabela.kowal@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.tauron-dystrybucja.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.tauron-dystrybucja.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
ul. Filarowa 18, Punkt Obslugi Kancelaryjnej, pokoj nr 110
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Izabela Kowal
Telephone: +48 338131114
E-mail: izabela.kowal@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa i kompleksowa modernizacja rozdzielni SN w GPZ Ustro? wraz z kanalami i liniami kablowymi, teletechnik?, technicznym systemem ochrony stacji w celu dostosowania do koncepcji sieci intelige.

Reference number: 2017/246/IK/UE 2017/TD-OBB/TD-OBB/02873/L
II.1.2) Main CPV code
45231000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Wykonanie robot budowlanych, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji oraz zgodnie z projektem wykonawczym, w terminie do 29.6.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Ustro?.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Modernizacja 1-systemowej 2-sekcyjnej 32-polowej rozdzielni SN z mo?liwo?ci? rozbudowy do 36 pol,

2. Zabudowa kompensacji nad??nej

3. Telemechanika

4. Monta? linii kablowej SN ? trasa 1 378,0 m

5. System ochrony technicznej stacji

Zamawiaj?cy nie przewiduje dostaw inwestorskich.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 (?Modernizacja rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie wojewodztwa ?l?skiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej / OBB _stacje).
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie Zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy:

1. Posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci,

je?eli ustawy nakladaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?.

2. Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotow do udost?pnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych

do wykonania Zamowienia.

3. Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamowienia.

4. Nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania o udzielenie Zamowienia.

5. Wykonali nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, 3 roboty budowlane o warto?ci co najmniej 5 000 000 PLN ka?da, odpowiadaj?ce swoim rodzajem robotom stanowi?cym przedmiot Zamowienia

6. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami, ktore b?d? wykonywa? Zamowienie lub b?d? uczestniczy? w wykonywaniu Zamowienia, co najmniej:

a) 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych w wymaganym zakresie

b) 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych w wymaganym zakresie

c) 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej w wymaganym zakresie

d) 1 osob? posiadaj?c? koncesj? MSWiA do wykonywania SOT

e) osobami, posiadaj?cymi aktualne ?wiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru ?D i eksploatacji ?E w zakresie: obslugi, konserwacji, remontow, monta?u i prac kontrolno-pomiarowych w grupie urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzaj?cej, przetwarzaj?cej, przesylaj?cej i zu?ywaj?cej energi? elektryczn? o napi?ciu powy?ej 1 kV, w ilo?ci niezb?dnej do prawidlowej realizacji przedmiotu Zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj?cy kierowa? si? b?dzie nast?puj?cymi kryteriami i ich wagami:

a) Kryterium A: Cena ofertowa netto ? 97 punktow maksymalnie, przyznane wedlug nast?puj?cego wzoru:

C = (CN /CB) x W

gdzie:

CN ? najni?sza cena netto spo?rod ofert nie podlegaj?cych odrzuceniu

CB ? cena netto oferty badanej

W ? waga punktowa dla kryterium ?cena ofertowa ? 97 punktow

b) Kryterium B: Okres r?kojmi i gwarancji ? 3 punkty maksymalnie, przyznane nast?puj?co:

Za wymagany przez Zamawiaj?cego minimalny okres gwarancji i r?kojmi 36 miesi?cy: 0 pkt.

Za 37-48 miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi: 1 pkt.

Za 49-60 miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi: 2 pkt.

Za 61 miesi?czny i dlu?szy okres gwarancji i r?kojmi: 3 pkt.

2. Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta, ktora spelnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji i uzyska najwy?sza ilo?? punktow w oparciu o podane powy?ej kryteria oceny ofert, liczon? wedlug wzoru: ? = A + B.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 140 000 PLN (slownie: sto czterdzie?ci tysi?cy 00/100 zlotych), na zasadach okre?lonych w par. 8 SWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Termin platno?ci: 30 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wraz z kompletem dokumentow wymienionych w par. 4 wzoru umowy.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie musz? ustanowi? pelnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zamowienia lub

do reprezentowania ich w Post?powaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie mo?e wynika? z tre?ci umowy konsorcjum lub zosta? przedlo?one oddzielnie wraz z ofert?.

Tre?? pelnomocnictwa powinna dokladnie okre?la? zakres umocowania.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

6. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany postanowie? umowy w nast?puj?cych przypadkach:

1) wyst?pienia warunkow atmosferycznych uniemo?liwiaj?cych wykonywanie robot,

2) braku lub opo?nie? w uzyskaniu niezb?dnych wyl?cze?,

3) wyst?pienia obiektywnych przeszkod wplywaj?cych na mo?liwo?? realizacji robot np. kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,

4) zmiany zakresu robot przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci w przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj?cego braku mo?liwo?ci wykonania zakresu zgodnie z dokumentacj?,

5) zmiana terminu realizacji calo?ci lub cz??ci Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia wyst?pienia obiektywnych przeszkod wplywaj?cych na mo?liwo?? realizacji prac np. kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,

6) wyst?pienie kolizji realizowanej inwestycji z pracami planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty.

7) je?eli po zawarciu umowy nast?pi zmiana przepisow prawa (par. 2 ust. 1 umowy).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2017
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej przy ul. Batorego 17a w sali nr 120.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
nie dotyczy
nie dotyczy
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 189-387621

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
ul. Batorego 17a
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Izabela Kowal
Telephone: +48 338131114
E-mail: izabela.kowal@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.tauron-dystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa i kompleksowa modernizacja rozdzielni SN w GPZ Ustro? wraz z kanalami i liniami kablowymi, teletechnik?, technicznym systemem ochrony stacji w celu dostosowania do koncepcji sieci intelige.

Reference number: 2017/246/IK/UE 2017/TD-OBB/TD-OBB/02873/L
II.1.2) Main CPV code
45231000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bielsko-Biala: Construction work for pipelines, communication and power lines
ND Document number 387621-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIELSKO-BIALA
AU Authority name Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 26/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
OC Original CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) www.tauron-dystrybucja.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >