Poland-Krakow: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003601723772795
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388649-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Pharmaceutical products

2017/S 190-388649

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Krakow
30-663
Poland
Contact person: Sekcja ds Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Krakow
30-663
Poland
Contact person: zp@usdk.pl
Telephone: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow dla Apteki ? 5 grup.

Reference number: EZP-271-2-112/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia stanowi? sukcesywna Dostawa produktow dla Apteki ? 5 grup, z uwzgl?dnieniem bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego. Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera Zal?cznik nr 3/1-3/5 do SIWZ ? Kalkulacja cenowa ? Opis Przedmiotu Zamowienia.

Przedmiot zamowienia b?dzie dostarczany w opakowaniach producenta do siedziby zamawiaj?cego na koszt i ryzyko wykonawcy.

Oznaczenie kodowe CPV: 336000006- Produkty lecznicze

33140000- Materialy medyczne

Wymagany okres niezmienno?ci cen jednostkowych netto przez caly okres realizacji zamowienia.

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych- 5 GRUP.

Grupa 1 Human Albumin fl. a 50 ml roztwor do infuzji do?ylnych

Grupa 2 Adalimumab inj. 0,04g/0,8 ml

Grupa 3 Zestaw do sporz?dzania kleju do tkanek*

Grupa 4 Macrogolum 3350

Grupa 5 System stentgraftu aortalnego przeznaczony do implantacji wrodzonej i/lub wstecznej koarktacji aorty (CoAo) nastolatkom i doroslym pacjentom.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 1- Human Albumin fl. a 50 ml roztwor do infuzji do?ylnych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera zal?cznik nr 3/1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie: 2 700 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 2- Adalimumab inj. 0,04g/0,8 ml

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera zal?cznik nr 3/2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie: 10 500 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 3- Zestaw do sporz?dzania kleju do tkanek*

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera zal?cznik nr 3/3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie: 1 100 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 4- Macrogolum 3350

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera zal?cznik nr 3/4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie: 43 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 5- System stentgraftu aortalnego przeznaczony do implantacji wrodzonej i/lub wstecznej koarktacji aorty (CoAo) nastolatkom i doroslym pacjentom

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia, jego zakresu i przewidywanych ilo?ci zawiera zal?cznik nr 3/5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie: 2 900 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, i? posiada aktualne zezwolenie Glownego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 6.9.2001 roku ? Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2142)- dotyczy grupy 1, 2, 3.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustanawia minimalnych wymaga? w powy?szym zakresie;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustanawia minimalnych wymaga? w powy?szym zakresie;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?la zal?cznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ ( Istotne Postanowienia Umowy).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow, pokoj 2H-06b- Sekcja ds. Zamowie? Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O zamowienie mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu

1. Wykonawca zal?cza do oferty o?wiadczenie wlasne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia wedlug standardowego formularza wprowadzonego Rozporz?dzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu okre?lone w SIWZ.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie, o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 sklada ka?dy wykonawca, przy czym o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu sklada ten z wykonawcow, ktorego dotyczy.

4. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia zal?cza do oferty o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 dotycz?ce podwykonawcow.

5. Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, w terminie wyznaczonym przez zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, sklada:

1) kopi? zezwolenia, na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie hurtowni farmaceutycznej/skladu celnego/skladu konsygnacyjnego (art. 74 ust. 1 uPf) lub kopi? zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie wytwarzania lub importu produktow leczniczych (art. 38 ust. 1 uPf)-wydane przez Glownego Inspektora Farmaceutycznego ? dotyczy grupy 1, 2, 3

2) aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu;

4) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

5) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

6) dokument potwierdzaj?cy dokonanie zgloszenia lub powiadomienia zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20.5.2010 r. ? o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz .211)- dotyczy grupy 4,5

7) deklaracj? zgodno?ci CE ? dotyczy grupy 4,5

6. W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca sklada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

7. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow wskazanych w pkt 5 ppkt 2 i ppkt 3 niniejszego rozdzialu sklada odpowiednio:

1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

8. Je?eli w kraju w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie wystawia si? dokumentu, o ktorym mowa w pkt 7 ppkt 1 zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym odpowiedn.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Pharmaceutical products

2017/S 190-388649

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Krakow
30-663
Poland
Contact person: Sekcja ds Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow dla Apteki ? 5 grup.

Reference number: EZP-271-2-112/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 1- Human Albumin fl. a 50 ml roztwor do infuzji do?ylnych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 2- Adalimumab inj. 0,04g/0,8 ml

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 3- Zestaw do sporz?dzania kleju do tkanek*

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 4- Macrogolum 3350

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa 5- System stentgraftu aortalnego przeznaczony do implantacji wrodzonej i/lub wstecznej koarktacji aorty (CoAo) nastolatkom i doroslym pacjentom

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Pharmaceutical products
ND Document number 388649-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie (0000039390)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >