Poland-Wejherowo: Multimedia equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003602458823571
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388498-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wejherowo: Multimedia equipment

2017/S 190-388498

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Wejherowo
PL
ul. Sobieskiego 247 B
Wejherowo
84-200
Poland
Contact person: Emilia Formella
Telephone: +48 586729801
E-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +48 586729800
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowe gospodarstwo le?ne lasy pa?stwowe nadle?nictwo wejherowo
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizacja wystaw w salach edukacyjnych w budynku Nadle?nictwa Wejherowo przy ul. Sobieskiego 249, o charakterze interaktywno-multimedialnym i dotycz?cych gospodarki le?nej w Lasach Pa?stwowych.

Reference number: SA.270.138.2017
II.1.2) Main CPV code
32322000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Realizacja niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie ekspozycji w centrum edukacyjnym Nadle?nictwa Wejherowo zaplanowana zostala jako wystawa o charakterze interaktywno-multimedialnym. Glowna grup? odbiorcow b?dzie mlodzie? szkolna powy?ej 12 roku ?ycia. Zamowienie obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego, dostaw? oraz uruchomienie wystawy. Wystaw? nale?y zaprojektowa? i wykona? w sposob zapewniaj?cy spelnienie wymaga? dotycz?cych norm, bezpiecze?stwa, funkcji edukacyjnej oraz warunkow u?ytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Wykonanie wystawy (ekspozycji multimedialnych i interaktywnych) ma nawi?zywa? do ekspozycji powstaj?cych wspolcze?nie, ale wiod?cych i nowatorskich w Polsce, Europie i na ?wiecie. Ma wykorzysta? nowoczesne metody przekazu, multimedia; wystawa ma by? wyposa?ona w materialy d?wi?kowe, filmowe oraz dzialaj?ce na inne zmysly, a tak?e gry interaktywne.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 729 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321300
32321200
30200000
31700000
31500000
31000000
39154000
32342410
48500000
32353000
79956000
72212190
72212520
92110000
79930000
71240000
71320000
71220000
92310000
79822500
51110000
80511000
32322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 249.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zamowienia prowadzonego pn.: ?Realizacja wystaw w salach edukacyjnych w budynku Nadle?nictwa Wejherowo przy ul. Sobieskiego 249, o charakterze interaktywno-multimedialnym i dotycz?cych gospodarki le?nej w Lasach Pa?stwowych Realizacja niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie ekspozycji w centrum edukacyjnym Nadle?nictwa Wejherowo zaplanowana zostala jako wystawa o charakterze interaktywno-multimedialnym. Glowna grup? odbiorcow b?dzie mlodzie? szkolna powy?ej 12 roku ?ycia. Zamowienie obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego, dostaw? oraz uruchomienie wystawy. Wystaw? nale?y zaprojektowa? i wykona? w sposob zapewniaj?cy spelnienie wymaga? dotycz?cych norm, bezpiecze?stwa, funkcji edukacyjnej oraz warunkow u?ytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Wykonanie wystawy (ekspozycji multimedialnych i interaktywnych) ma nawi?zywa? do ekspozycji powstaj?cych wspolcze?nie, ale wiod?cych i nowatorskich w Polsce, Europie i na ?wiecie. Ma wykorzysta? nowoczesne metody przekazu, multimedia; wystawa ma by? wyposa?ona w materialy d?wi?kowe, filmowe oraz dzialaj?ce na inne zmysly, a tak?e gry interaktywne. Podstaw? do realizacji przedmiotu zamowienia jest ?Projekt koncepcyjny na wyposa?enie sal edukacyjnych w Nadle?nictwie Wejherowo, wchodz?cy w sklad SIWZ jako zal?cznik nr 3 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy jako zal?cznik nr 2 do SIWZ.

3.3 Zamowienie obejmuje: ? przygotowanie (kompletnej dokumentacji) projektu wykonawczego wraz z kosztorysem (kosztorysami) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiaj?cego; ? dostaw? oraz uruchomienie wystawy z jej wszystkimi elementami (prezentacje, filmy, sluchowiska, stanowiska interaktywne i multimedialne),w tym ich wykonanie; ? instrukta? i szkolenie w zakresie obslugi i konserwacji stanowisk i urz?dze?; ? serwis w okresie gwarancji, ; ? opracowanie instrukcji obslugi urz?dze? i stanowisk oraz ich konserwacji, z dostarczeniem jej zamawiaj?cemu.

3.4 Projekt wykonawczy winien zawiera? wytyczne konstruktorskie, co do sposobu monta?u i rozmieszczenia poszczegolnych elementow wyposa?enia wystawy.

Wszystkie rozwi?zania musz? uwzgl?dnia? bie??cy stan pomieszcze?, w zasadzie nie tworz?c konieczno?ci wykonywania nowych robot budowlanych.

Projekt musi integrowa? ?rodki przekazu tre?ci multimedialnych z nowoczesnym wyposa?eniem, w szczegolno?ci monitorow i naglo?nienia wskazanych w ?Projekcie koncepcyjnym

Projekt powinien spelnia? wymagania innowacyjnego projektu multimedialnej i interaktywnej wystawy, ktory w swoim zamy?le b?dzie nawi?zywa? do ekspozycji powstaj?cych wspolcze?nie, ale wiod?cych i nowatorskich w Polsce, Europie i na ?wiecie. Projekt powinien wykorzysta? interaktywne, mo?liwie bardzo obficie, nowoczesne metody przekazu, multimedia; by? wyposa?ony w material d?wi?kowy oraz filmowy, a tak?e gry interaktywne.

Projekt musi by? konsultowany z Zamawiaj?cym, na ka?dym etapie jego tworzenia i wymaga jego akceptacji.

Projekt wykonawczy winien zosta? dostarczony Zamawiaj?cemu ? w wersji drukowanej (3 egz.) oraz elektronicznej na plycie CD/DVD. (3 egz.) w plikach edytowalnych AutoCad ? dwg, po podpisaniu protokolu odbioru, jako kompletna, uzgodniona dla calo?ci ,wersja

Szczegolowy opis zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow zamowienia wraz z zal?cznikami zamieszczona na stronie Zamawiaj?cego pod adresem: http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl/

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 729 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 14 600 PLN (slownie: czterna?cie tysi?cy sze??set zlotych). Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zal?cznikami zamieszczona na stronie Zamawiaj?cego pod adresem: http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni? 750 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.1) Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie):

? co najmniej jedno zadanie o warto?ci min. 750 000 PLN brutto to?same z przedmiotem zamowienia, tj. polegaj?ce na zaprojektowaniu i wykonaniu interaktywnej wystawy edukacyjnej, w sklad ktorej wchodzily l?cznie wymienione elementy: wykonanie stanowisk interaktywnych, naglo?nienia, zabudowy scenograficzne, opracowanie tre?ci multimedialnych i prezentacji interaktywnych (np. aplikacje, gry, animacje, filmy, sluchowiska), w sklad ktorej wchodzilo co najmniej 5 stanowisk interaktywnych (multimedialnych)

3.2) Warunek ten, w zakresie osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ni?ej wymienionymi osobami:

a) Kierownik Projektu posiadaj?cy do?wiadczenie w zarz?dzaniu realizacj? 2 (dwoch) interaktywnych wystaw edukacyjnych (np. jako kierownik projektu, koordynator), o l?cznej warto?ci wystaw co najmniej 750 000 PLN brutto w sklad ktorych wchodzily ka?dorazowo wszystkie wymienione elementy: opracowanie stanowisk interaktywnych, naglo?nienia, zabudowy o charakterze scenograficznym, produkcja tre?ci multimedialnych (np. animacje, filmy, sluchowiska), nadzor nad realizacj? sieci informatycznych i technologii d?wi?kowych.

b) Projektant posiadaj?cy do?wiadczenie z zakresu projektowania aran?acyjno-plastycznego na potrzeb? realizacji co najmniej 2 (dwoch) wystaw edukacyjnych, o powierzchni ka?dej wystawy co najmniej 200 m w sklad, ktorych wchodzily ka?dorazowo wszystkie wymienione elementy: stanowiska interaktywne, o?wietlenie, naglo?nienie, zabudowa scenograficzna, stanowiska multimedialne.

c) Redaktor tekstow: osoba posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze, posiadaj?ca do?wiadczenie w pracy przy nadzorze scenariuszy realizacyjnych kontentu multimedialnego oraz przy weryfikowaniu zgodno?ci funkcjonalno-merytorycznej kontentu multimedialnego ze scenariuszami, (jako kontent multimedialny rozumie si? tre?ci (produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania d?wi?kowe, aplikacje interaktywne, wraz z oprogramowaniem do ich edycji), ktora wykonala co najmniej dwa zamowienia o l?cznej warto?ci wykonania kontentow multimedialnych nie mniejszej ni? 200 000 PLN brutto; (jako kontent multimedialny rozumie si? tre?ci (produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania d?wi?kowe, aplikacje interaktywne, wraz z oprogramowaniem do ich edycji) oraz zal?czy dowody, czy zostaly wykonane nale?ycie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

12.2. Otwarcie ofert nast?pi dnia 9.11.2017 r o godz. 10.30 w Nadle?nictwie Wejherowo, Sobieskiego 247 /B, 84-200 Wejherowo, pokoj 20 (sala konferencyjna).

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

12.7. Wykonawcy mog? uczestniczy? w otwarciu ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.12.4. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.12.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy(firmy) i adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce cen zawartych w ofertach. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci te informacje na stronie internetowej.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 6.2. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a)o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ), b) dowody, ?e uslugi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktorych mowa powy?ej s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. c) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert,Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu. d) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; e) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; f) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; g) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; h) o?wiadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); i) o?wiadczenie wykonawcy na podstawie art. art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, j) o?wiadczenie wykonawcy na podstawie 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, k) o?wiadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, l) l) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.)

strona internetowa na jakiej mo?na uzyska? inf. z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsca w ogloszeniu: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

16.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

16.2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

16.3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

16.4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

16.5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

16.6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wejherowo: Multimedia equipment

2017/S 190-388498

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Wejherowo
PL
ul. Sobieskiego 247 B
Wejherowo
84-200
Poland
Contact person: Emilia Formella
Telephone: +48 586729801
E-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +48 586729800
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizacja wystaw w salach edukacyjnych w budynku Nadle?nictwa Wejherowo przy ul. Sobieskiego 249, o charakterze interaktywno-multimedialnym i dotycz?cych gospodarki le?nej w Lasach Pa?stwowych.

Reference number: SA.270.138.2017
II.1.2) Main CPV code
32322000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 729 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321300
32321200
30200000
31700000
31500000
31000000
39154000
32342410
48500000
32353000
79956000
72212190
72212520
92110000
79930000
71240000
71320000
71220000
92310000
79822500
51110000
80511000
32322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 729 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/09/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wejherowo: Multimedia equipment
ND Document number 388498-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WEJHEROWO
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Wejherowo (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
31000000 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31500000 - Lighting equipment and electric lamps
31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
32321200 - Audio-visual equipment
32321300 - Audio-visual materials
32322000 - Multimedia equipment
32342410 - Sound equipment
32353000 - Sound recordings
39154000 - Exhibition equipment
48500000 - Communication and multimedia software package
51110000 - Installation services of electrical equipment
71220000 - Architectural design services
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71320000 - Engineering design services
72212190 - Educational software development services
72212520 - Multimedia software development services
79822500 - Graphic design services
79930000 - Specialty design services
79956000 - Fair and exhibition organisation services
80511000 - Staff training services
92110000 - Motion picture and video tape production and related services
92310000 - Artistic and literary creation and interpretation services
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
31000000 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31500000 - Lighting equipment and electric lamps
31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
32321200 - Audio-visual equipment
32321300 - Audio-visual materials
32322000 - Multimedia equipment
32342410 - Sound equipment
32353000 - Sound recordings
39154000 - Exhibition equipment
48500000 - Communication and multimedia software package
51110000 - Installation services of electrical equipment
71220000 - Architectural design services
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71320000 - Engineering design services
72212190 - Educational software development services
72212520 - Multimedia software development services
79822500 - Graphic design services
79930000 - Specialty design services
79956000 - Fair and exhibition organisation services
80511000 - Staff training services
92110000 - Motion picture and video tape production and related services
92310000 - Artistic and literary creation and interpretation services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >