Lithuania-Vilnius: Evaluation consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003602597669483
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 387252-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Evaluation consultancy services

2017/S 189-387252

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos ?kio ministerija
188621919
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
Lithuania
Contact person: Au?ra ?elvien?
Telephone: +370 70664766
E-mail: ausra.zelviene@ukmin.lt
Fax: +370 70664762
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.ukmin.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4136

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363219
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363219&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europos S?jungos fond? investicij? veiksm? programos 9 prioriteto konkretaus u?davinio ?gyvendinimo pa?angos vertinimo paslaug? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
79419000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Europos S?jungos fond? investicij? veiksm? programos 9 prioriteto konkretaus u?davinio ?Padidinti dirban?i? ?mogi?k?j? i?tekli? konkurencingum?, u?tikrinant galimybes prisitaikyti prie ?kio poreiki? ?gyvendinimo pa?angos vertinimo paslaug? pirkimas.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79419000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Europos S?jungos fond? investicij? veiksm? programos 9 prioriteto konkretaus u?davinio ?Padidinti dirban?i? ?mogi?k?j? i?tekli? konkurencingum?, u?tikrinant galimybes prisitaikyti prie ?kio poreiki? ?gyvendinimo pa?angos vertinimo paslaug? pirkimas. Tiek?jas turi parengti 9 prioriteto priemoni?, skirt? didinti ?mogi?k?j? i?tekli? konkurencingum?, pa?angos vertinimo ataskait?, vertinimo ataskaitos santrauk? lietuvi? ir angl? kalbomis, vertinimo ataskaitos pristatymo med?iag? lietuvi? ir angl? kalbomis ir surengti vien? vie?? vertinimo rezultat? pristatymo rengin?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kokyb? / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projektas Nr. 12.0.2-CPVA-V-203-01-0002.
II.2.14) Additional information

?is pirkimas ? dalis neskirstomas, kadangi pirkimo objektas nedalomas, tod?l pasi?lymai turi b?ti teikiami visai nurodytai Paslaug? apim?iai.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkan?ioji organizacija, nor?dama i?siai?kinti, ar tiek?jas yra kompetentingas, patikimas ir paj?gus ?vykdyti ?io vie?ojo pirkimo s?lygas, tikrina ar n?ra tiek?j? pa?alinimo pagrind? ir nustato tiek?j? kvalifikacijos reikalavimus. Tiek?jas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali tur?ti tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nurodyt? Konkurso s?lygose (t. y. tiek?jo pa?alinimo pagrind? nurodyt? Lietuvos Respublikos vie??j? pirkim? ?statymo 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose, 46 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose, 46 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 46 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose).

Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiek?jas, kuris pagal vertinimo rezultatus gal?s b?ti pripa?intas laim?jusiu, Perkan?iajai organizacijai pareikalavus, tur?s pateikti:

1. I?ra?? i? teismo sprendimo arba Informatikos ir ry?i? departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal? ministerijos pa?ym? ar valstyb?s ?mon?s Registr? centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nustatyta tvarka i?duot? dokument?, patvirtinant? jungtinius kompetenting? institucij? tvarkomus duomenis, ar ?alies, kurioje yra registruotas tiek?jas, kompetentingos valstyb?s institucijos atitinkam? dokument?, i?duotus ne anks?iau kaip 60 dien? iki tos dienos, kai galimas laim?tojas tur?s pateikti dokumentus, patvirtinan?ius arba paneigian?ius ?iame punkte nurodyt? aplinkybi? buvim?.

2. Valstybin?s mokes?i? inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos, teritorin?s valstybin?s mokes?i? inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorini? skyri? ir kit? Valstybinio socialinio draudimo fondo ?staig?, susijusi? su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, pa?ym? arba valstyb?s ?mon?s Registr? centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nustatyta tvarka i?duot? dokument?, patvirtinant? jungtinius kompetenting? institucij? tvarkomus duomenis, ar ?alies, kurioje yra registruotas tiek?jas, kompetentingos valstyb?s institucijos atitinkam? dokument?, i?duotus ne anks?iau kaip 60 dien? iki tos dienos, kai galimas laim?tojas tur?s pateikti dokumentus, patvirtinan?ius arba paneigian?ius ?iame punkte nurodyt? aplinkybi? buvim?.

Jeigu tiek?jas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, i? jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo ?mok? sumok?jim? ?rodan?i? dokument?. Perkan?ioji organizacija duomenis tikrina pati. Tuo atveju, jeigu d?l ?Sodros informacin?s sistemos technini? trikd?i? Perkan?ioji organizacija netur?s galimyb?s patikrinti neatlygintinai prieinam? duomen? apie tiek?j?, ji turi teis? pra?yti tiek?jo pateikti nustatyta tvarka i?duot? dokument?, patvirtinant? arba paneigiant? ?iame punkte nurodyt? aplinkybi? buvim?.

Jeigu tiek?jas negali pateikti auk??iau nurodyt? dokument?, nes valstyb?je nar?je ar atitinkamoje ?alyje tokie dokumentai nei?duodami arba toje ?alyje i?duodami dokumentai neapima vis? Vie??j? pirkim? ?statymo 46 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalyje keliam? klausim?, jie gali b?ti pakeisti:

1) priesaikos deklaracija;

2) oficialia tiek?jo deklaracija, jeigu ?alyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi b?ti patvirtinta valstyb?s nar?s ar tiek?jo kilm?s ?alies arba ?alies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisin?s ar administracin?s institucijos, notaro arba kompetentingos profesin?s ar prekybos organizacijos.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Pirkimo sutarties ?vykdymo u?tikrinimo b?dai ? garantija, delspinigiai ir bauda.

Detalesn? informacija apie pirkimo sutarties ?vykdymo u?tikrinimo b?dus ir atsiskaitymo su tiek?ju tvark? nurodyta Konkurso s?lygose.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 09:45
Place:

Gedimino pr. 38, ?kio ministerija, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Pradinio susipa?inimo su elektronin?mis priemon?mis gautais pasi?lymais proced?roje tiek?jai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645

Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Evaluation consultancy services

2017/S 189-387252

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos ?kio ministerija
188621919
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
Lithuania
Contact person: Au?ra ?elvien?
Telephone: +370 70664766
E-mail: ausra.zelviene@ukmin.lt
Fax: +370 70664762
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.ukmin.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4136

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europos S?jungos fond? investicij? veiksm? programos 9 prioriteto konkretaus u?davinio ?gyvendinimo pa?angos vertinimo paslaug? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
79419000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79419000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Evaluation consultancy services
ND Document number 387252-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place VILNIUS
AU Authority name Lietuvos Respublikos ?kio ministerija (188621919)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79419000 - Evaluation consultancy services
OC Original CPV code 79419000 - Evaluation consultancy services
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.ukmin.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >