Poland-Krakow: Cycle path construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003603155710479
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388292-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Cycle path construction work

2017/S 190-388292

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
Krakow
30-085
Poland
Telephone: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.zdw.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdw.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewodztwie Malopolskim ? zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice ? U?cie Solne.

Reference number: ZDW-DN-4-271-80/17
II.1.2) Main CPV code
45233162
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o dlugo?ci ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kladki w Mikluszowicach do m. U?cie Solne. Wykonanie robot budowlanych obejmuje budow? drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Realizacja powy?szego zadania winna by? zgodna w powy?szym zakresie z Programem Funkcjonalno?U?ytkowym i Koncepcj? dla zadania. ?Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewodztwie Malopolskim ? EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (w tym rownie? ew. wycinka krzewow i drzew), roboty ziemne, wykonanie robot zwi?zanych z budow? konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniej?cych walow po ?ladzie ktorych prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezb?dnym do realizacji niniejszego zadania, udro?nienie istniej?cych przepustow, wykonanie odwodnienia, monta? urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45200000
45220000
45230000
71320000
45111200
45112730
45221100
45231220
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233221
45233290
45236000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Droga EuroVelo 11 (EV11), wojewodztwo malopolskie, powiat: brzeski, boche?ski, gmina: Szczurowa, Bochnia (wiejska) miejscowo??: Mikluszowice, Bogucice, U?cie Solne.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o dlugo?ci ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kladki w Mikluszowicach do m. U?cie Solne. Wykonanie robot budowlanych obejmuje budow? drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Realizacja powy?szego zadania winna by? zgodna w powy?szym zakresie z Programem Funkcjonalno?U?ytkowym i Koncepcj? dla zadania. ?Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewodztwie Malopolskim ? EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (w tym rownie? ew. wycinka krzewow i drzew), roboty ziemne, wykonanie robot zwi?zanych z budow? konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniej?cych walow po ?ladzie ktorych prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezb?dnym do realizacji niniejszego zadania, udro?nienie istniej?cych przepustow, wykonanie odwodnienia, monta? urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegolowe okre?lenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) stanowi?cy zal. nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia: 30.6.2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia w zakresie tego warunku szczegolowych wymaga?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelnia warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w kwocie co najmniej 1 300 000 PLN (slownie: jeden milion trzysta tysi?cy zlotych 00/100).

W celu spelnienia tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? dokumenty i o?wiadczenia wskazane w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelnia warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w kwocie co najmniej 1 300 000 PLN (slownie: jeden milion trzysta tysi?cy zlotych 00/100).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy w zakresie tego warunku okre?la nast?puj?ce minimalne poziomy zdolno?ci:

I.Wykonawca spelnia warunek je?li wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? to w tym okresie, wykonal co najmniej jedn? robot? o warto?ci nie mniejszej ni? 2 500 000 PLN brutto polegaj?c? na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo wykonal co najmniej jedn? robot? o warto?ci nie mniejszej ni? 2 500 000 PLN brutto polegaj?c? na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

II. Wykonawca spelnia warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje:

1) osob? na stanowisko Projektanta o specjalno?ci drogowej posiadaj?c?:

? uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci drogowej;

? o?wiadczenie zawodowe polegaj?ce na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem zgody wla?ciwego organu na wykonanie robot) dla zadania obejmuj?cego budow?, rozbudow?, odbudow? lub przebudow? drogi publicznej, chodnika, ?cie?ki rowerowej lub ci?gu pieszo-rowerowego;

2) osob? na stanowisko Kierownika budowy posiadaj?c?:

? odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci drogowej;

? do?wiadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwoch zako?czonych robot polegaj?cych na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej, chodnika, ?cie?ki rowerowej lub ci?gu pieszo-rowerowego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Zarz?d Drog Wojewodzkich w Krakowie ul Glowackiego 56, 30-085 Krakow, pok. 218.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Planowane jest zgloszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca b?dzie zobowi?zany do stosowania wymogow zwi?zanych z promocj? projektu polegaj?c? na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pami?tkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamowienia w przypadku nieprzyznania ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej, ktore mialy by? przyznane na wspolfinansowanie zadania.

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia w trybie okre?lonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4.Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych.

5.Termin wykonania zamowienia: 30.6.2018 r.

6. Komplet informacji na temat niniejszego post?powania i zamowienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

? podstaw wykluczenia (Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie z udzialu post?powaniu w okoliczno?ciach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunkow udzialu w post?powaniu, o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduj? si? w cz. II SIWZ (wyszczegolnienie katalogu tych dokumentow i o?wiadcze? w tre?ci niniejszego ogloszenia jest mo?liwe z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza ogloszenia? ograniczon?, zbyt mal? liczb? znakow mo?liwych do wpisania w poszczegolnych rubrykach formularza ogloszenia)

? trybu skladania ofert znajduj? si? w cz. IV SIWZ

7. Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego ? pok. 220

8. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

9. Skladaj?c ofert? Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 95 000 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t pi?? tysi?cy zlotych 00/100).

10.Kryteria oceny ofert

1) cena ? 60 %

2) okres gwarancji i r?kojmi ? 20 %

3) sposob naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i r?kojmi ? 10 %

4) do?wiadczenie zawodowe Projektanta o specjalno?ci drogowej ? 10 %

Szczegolowy opis poszczegolnych kryteriow oraz sposob punktacji opisane s? w cz. V SIWZ.

11. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiaj?cy nadmienia, i? z uwagi na techniczny brak mo?liwo?ci wskazania w tre?ci ogloszenia wszystkich informacji na temat zamowienia (zbyt mal? liczb? znakow mo?liwych do wpisania w poszczegolnych

rubrykach formularza), w ogloszeniu tym zawarte zostaly odeslania do tre?ci SIWZ, gdzie znajduje si? kompletnie zb?dnych informacji w tym przedmiocie. SIWZ jest zamieszczona na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? KIO
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami dzialu VI ?rodki ochrony prawnej, Rozdzial 2 ? Odwolanie ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? KIO
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Cycle path construction work

2017/S 190-388292

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
Krakow
30-085
Poland
Telephone: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.zdw.krakow.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewodztwie Malopolskim ? zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice ? U?cie Solne.

Reference number: ZDW-DN-4-271-80/17
II.1.2) Main CPV code
45233162
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45200000
45220000
45230000
71320000
45111200
45112730
45221100
45231220
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233221
45233290
45236000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Cycle path construction work
ND Document number 388292-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Zarz?d Drog Wojewodzkich w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45111200 - Site preparation and clearance work
45112730 - Landscaping work for roads and motorways
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 - Engineering works and construction works
45221100 - Construction work for bridges
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231220 - Construction work for gas pipelines
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232452 - Drainage works
45233120 - Road construction works
45233124 - Trunk road construction work
45233140 - Roadworks
45233162 - Cycle path construction work
45233220 - Surface work for roads
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
45236000 - Flatwork
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45111200 - Site preparation and clearance work
45112730 - Landscaping work for roads and motorways
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 - Engineering works and construction works
45221100 - Construction work for bridges
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231220 - Construction work for gas pipelines
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232452 - Drainage works
45233120 - Road construction works
45233124 - Trunk road construction work
45233140 - Roadworks
45233162 - Cycle path construction work
45233220 - Surface work for roads
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
45236000 - Flatwork
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >