Poland-Pozna?: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003604415827875
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 389456-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Refuse and waste related services

2017/S 190-389456

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Pozna?skiej
ul. ?w. Michala 43
Pozna?
61-119
Poland
Contact person: Jakub Sosnowski/Wieslaw Wojdyla
Telephone: +48 616467411
E-mail: zm@goap.org.pl
Fax: +48 616467401
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: http://www.goap.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.goap.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zwi?zek mi?dzygminny
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior, transport (odpady zmieszane i ulegaj?ce biodegradacji) oraz odbior, transport i zagospodarowanie (pozostale odpady zbierane selektywnie) odpadow komunalnych ? Sektor XII ZM GOAP.

Reference number: ZRP.271.25.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Usluga odbioru i transportu zmieszanych odpadow komunalnych i odpadow ulegaj?cych biodegradacji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem bioodpadow oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostalych odpadow komunalnych zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, polo?onych na terenie Sektora nr XII ? Swarz?dz, wchodz?cego w sklad Zwi?zku Mi?dzygminnego ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Pozna?skiej, zwanego dalej rownie? Sektorem.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Usluga odbioru i transportu zmieszanych odpadow komunalnych i odpadow ulegaj?cych biodegradacji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem bioodpadow oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostalych odpadow komunalnych zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, polo?onych na terenie Sektora nr XII? Swarz?dz, wchodz?cego w sklad Zwi?zku Mi?dzygminnego ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Pozna?skiej, zwanego dalej rownie? Sektorem. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ. Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:

I. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow. Ponadto Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych pkt. 6.2.1. SIWZ. Zgodnie z 9 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

II. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt.:

a) 6.2.1a SIWZ sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) 6.2.1b i 6.2.1c SIWZ sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

Zgodnie z 7 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakie mo?e ??da? zmawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (dalej, jako Rozporz?dzenie o dokumentach) dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu. Zamawiaj?cy odsyla do Rozporz?dzenia o dokumentach.

Zamawiaj?cy dodatkowo odsyla do 7 ust. 3 i 8 ust. 1 Rozporz?dzenia o dokumentach.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert: cena ? 60 %; termin podstawienia pojemnika na odpady komunalne ? 16 %; ilo?? kont dost?pu do systemu Wykonawcy dla Zamawiaj?cego ? 6 %; ilo?? czytnikow RFID przekazanych do Zamawiaj?cego ? 6 %; termin platno?ci faktury VAT ? 6 %; zatrudnienie osob niepelnosprawnych do realizacji zamowienia ? 6 %.

Ustala si? wadium w wysoko?ci: 270 000 PLN (dwie?cie siedemdziesi?t tys 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, dotycz?ce:

Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) posiada wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej, o ktorym mowa w art. 9 b UCPG, prowadzonego przez wla?ciwy organ, w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia.

b) posiada wpis do rejestru podmiotow wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, prowadzonego przez wla?ciwy organ, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresie dotycz?cym transportuj?cych odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach) lub spelnia wymagania dotycz?ce transportuj?cych odpady okre?lone w ustawie o odpadach w zw. z art. 233 ustawy o odpadach, chyba ?e Wykonawca jest zwolniony z obowi?zku spelnienia ww. wymaga? na podstawie przepisow prawa.*

W zakresie wst?pnego potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt. 5 SIWZ) oraz, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp nale?y przedlo?y?: JEDZ, wedlug instrukcji stanowi?cej Zal?cznik nr 2 do SIWZ, wypelniony w zakresie dotycz?cym informacji o Wykonawcy (Cz??? II), a tak?e:

a) w zakresie ww. niepodlegania wykluczeniu z art. 24 Pzp ? w Cz??ci III (Podstawy wykluczenia) sekcj? A: Podstawy Zwi?zane z wyrokami za przest?pstwo; Sekcj? B: Podstawy zwi?zane z platno?ci? podatkow lub skladek na ubezpieczenie spoleczne; i Sekcj? C: Podstawy z niewyplacalno?ci?, konfliktem interesow lub wykroczeniami zawodowymi,

b) w zakresie wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu:

ba) dotycz?cych kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia ? okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej (pkt. 5 SIWZ) tj. obejmuj?cym Cz??? IV: Kryteria kwalifikacji ? sekcj? a (alfa): Ogolne o?wiadczenia dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji, oraz

bb) dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. obejmuj?cym Cz. IV: Sekcja C pkt 3 i 9

Na potwierdzenie spelnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow (pkt. 5.1 SIWZ) Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia:

? dokumentu potwierdzaj?cego wpis do rejestru podmiotow wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, prowadzonego przez wla?ciwy organ, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresie dotycz?cym transportuj?cych odpady, lub spelnianie wymaga? dotycz?cych transportuj?cych odpady okre?lonych w ustawie o odpadach z dnia 27.4.2001 r. w zw. z art. 233 ustawy o odpadach, chyba ?e Wykonawca jest zwolniony z obowi?zku spelnienia ww. wymaga? na podstawie przepisow prawa,

? dokumentu potwierdzaj?cego wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej, o ktorym mowa w art. 9 b Ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, prowadzonego przez wla?ciwy organ, w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia.

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Ponadto, Zamawiaj?cy informuje,

i? w niniejszym post?powaniu przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, ktory: naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splat nale?no?ci.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) posiada minimalny roczny obrot na poziomie 3 820 000 PLN (slownie: trzy miliony osiemset dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres;

celem unikni?cia w?tpliwo?ci, minimalny obrot, ktory wykaza? ma Wykonawca za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres dotyczy ka?dego z wykazywanych lat obrotowych.

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci minimum 294 000 PLN (slownie: dwustu dziewi??dziesi?ciu czterech tysi?cy zlotych 00/100).

Na potwierdzenie spelnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w pkt. 5.2 lit. a SIWZ Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia:

? sprawozda? finansowych albo ich cz??ci, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, rownie? odpowiednio z opini? o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow okre?laj?cych obroty ? za okres ostatnich 3 lata obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres, oraz

? aktualnego na dzie? zlo?enia o?wiadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres (zal?cznik nr 10 do SIWZ);

? na potwierdzenie spelnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w pkt. 5.2 lit. b SIWZ Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym post?powaniu.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie opisanego powy?ej warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada lub b?dzie posiadal zarowno na etapie udzielenia zamowienia, jak i w czasie jego realizacji:

a) urz?dzenia techniczne w postaci: pojazdow do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow komunalnych zbieranych w sposob selektywny oraz pojazdow bez funkcji kompaktowania:

Minimalna liczba pojazdow:

Pojazdy do zbiorki zmieszanych odpadow komunalnych: cztery (4); pojazdy do zbiorki odpadow komunalnych zbieranych w sposob selektywny: dwa (2); pojazdy bez funkcji kompaktowania: dwa (2).

Pojazdy powinny spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. 2013 poz. 122).

b) baz? magazynowo ? transportow? usytuowan?:

? na terenie Zwi?zku lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy Zwi?zku,

? na terenie, do ktorego posiada tytul prawny.

Baza magazynowo?transportowa musi spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. 2013 poz. 122).

c) Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub w przypadku ?wiadcze? okresowych b?d? ci?glych rownie? wykonywanych nadal wykonuje uslugi odbierania odpadow komunalnych lub odpadow ulegaj?cych biodegradacji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem bioodpadow lub pozostalych odpadow komunalnych zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy lub z nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, o l?cznej masie odebranych odpadow komunalnych, nie mniejszej ni?: 14 000 (slownie: czterna?cie tysi?cy) Mg.

Na potwierdzenie spelnienia warunku w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej (pkt. 5.3 SIWZ) Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia aktualnego na dzie? zlo?enia:

? wykazu pojazdow (zal?cznik nr 8 do SIWZ) przystosowanych do realizacji zamowienia zgodnie z pkt 5.3. lit. a) SIWZ, ktorymi dysponuje Wykonawca w celu wykonania zamowienia wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi pojazdami.

? wykazu baz magazynowo?transportowych (zal?cznik nr 9 do SIWZ) przeznaczonych do realizacji niniejszego zamowienia z informacj? co do tytulu prawnego do posiadania terenu na caly okres obowi?zywania umowy (np. wykaz potwierdzaj?cy prawo wlasno?ci, prawo u?ytkowania wieczystego, u?ytkowanie, dzier?aw?, najem itp.), na ktorym znajdowa? si? b?dzie w/w baza (zamawiaj?cy odsyla do pkt. 5.3. lit. b) SIWZ).

? wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wykaz uslug (zal?cznik nr 7 do SIWZ) musi potwierdza? do?wiadczenie w odebraniu/odbieraniu odpadow komunalnych, co najmniej o l?cznej masie 14 000 (czternastu tysi?cy) Mg.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Miejsce skladania ofert: sekretariat Biura ZM GOAP, IV pi?tro, ul. ?w. Michala 43, 61-119 Pozna?

Miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna ZM GOAP, IV pi?tro, ul. ?w. Michala 43, 61-119 Pozna?.

Information about authorised persons and opening procedure:

Jakub Sosnowski/Wieslaw Wojdyla.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? skladania o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych:

Niepodleganie wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, a dokladnie Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ;

f) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 716) ? wzor o?wiadczenia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiaj?cy informuje, i? post?powanie b?dzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiaj?cy informuje, i? przed wszcz?ciem niniejszego post?powania byl przeprowadzony dialog techniczny.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow Pzp.

?rodkami ochrony prawnej s?:

Odwolanie, ktore przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? w formie pisemnej do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, 02-676 Warszawa, ul. Post?pu 17a, w terminach okre?lonych w art. 182 Ustawy. Skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegolowe uregulowania dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawarte s? w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Refuse and waste related services

2017/S 190-389456

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Pozna?skiej
ul. ?w. Michala 43
Pozna?
61-119
Poland
Contact person: Jakub Sosnowski/Wieslaw Wojdyla
Telephone: +48 616467411
E-mail: zm@goap.org.pl
Fax: +48 616467401
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: http://www.goap.poznan.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior, transport (odpady zmieszane i ulegaj?ce biodegradacji) oraz odbior, transport i zagospodarowanie (pozostale odpady zbierane selektywnie) odpadow komunalnych ? Sektor XII ZM GOAP.

Reference number: ZRP.271.25.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Refuse and waste related services
ND Document number 389456-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place POZNA?
AU Authority name Zwi?zek Mi?dzygminny ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Pozna?skiej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 30/09/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL41
IA Internet address (URL) http://www.goap.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >