Poland-Sycow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003604542396135
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 389447-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Sycow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 190-389447

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Sycow
ul. Kolejowa 14
Sycow
56-500
Poland
Telephone: +48 627852127
E-mail: r.wiatrak@pozan.lasy.gov.pl
Fax: +48 627869032
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: http://sycow.poznan.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_sycow/zamowienia_publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Oferty nale?y sklada? w siedzibie nadle?nictwa Sycow, I pi?tro pokoj nr 4(sekretariat), do r?k. wlasnych osoby prowadz?cej sekretariat. Otwarcia dokona stala komisja przetargowa.
ul. Kolejowa 14
Sycow
56-500
Poland
E-mail: r.wiatrak@poznan.lasy.gov.pl
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_sycow/zamowienia_publiczne/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie pelnej dokumentacji projektowej na realizacj? obiektow malej retencji nizinnej na terenie Nadle?nictwa Sycow.

Reference number: SA.270.12.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektow malej retencji nizinnej oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalaj?cych na wykonanie inwestycji oraz merytoryczne wsparcie Zamawiaj?cego podczas przygotowania i przeprowadzania post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotow? dokumentacj?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1C, 1D do SIWZ.

.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 41 022.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji ? Le?nictwo Dobra i Sadogora

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Zadanie 1 ? Odbudowa zbiornika retencyjnego w le?nictwie Dobra, oddzial 30 p. (nr dzialki ewid. 1383/1,

Zadanie 2 ? Odbudowa zbiornika retencyjnego w le?nictwie Sadogora, oddzial 143, nr dz.5143/16.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektow malej retencji nizinnej oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalaj?cych na wykonanie inwestycji oraz merytoryczne wsparcie Zamawiaj?cego podczas przygotowania i przeprowadzania post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotow? dokumentacj?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1C, 1D do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 812.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakietow:

dla cz??ci I w wysoko?ci 500 PLN;

dla cz??ci II w wysoko?ci 700 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium wplacane w pieni?dzu BZWBK o. Sycow 641090 2415 0000 0001 0000 9226.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji ? Le?nictwo Komorow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Zadanie 3, 4, 5 b?d? realizowane na terenie le?nictwa Komorow

1. oddzial: 100 f- dz. ewid. 810/2,

2. oddzial 112 f, dz. ewid. 820,

3. oddzial 112 f, dz ewid. 820..

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektow malej retencji nizinnej oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalaj?cych na wykonanie inwestycji oraz merytoryczne wsparcie Zamawiaj?cego podczas przygotowania i przeprowadzania post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotow? dokumentacj?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1C, 1D do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 210.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakietow:

dla cz??ci I w wysoko?ci 500 PLN;

dla cz??ci II w wysoko?ci 700 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium wplacane w pieni?dzu BZWBK o. Sycow 641090 2415 0000 0001 0000 9226.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Do?wiadczenie zawodowe

dla cz??ci I

a) zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 2 uslugi polegaj?ce na wykonywaniu prac projektowych o zakresie odpowiadaj?cym przedmiotowi zamowienia tj. prac z zakresu projektowania infrastruktury melioracji wodnych lub ?rodl?dowych budowli hydrotechnicznych, na kwot? nie mniejsz? ni? 10 000 PLN brutto ka?da.

b) dla cz??ci II

zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 2 uslugi polegaj?ce na wykonywaniu prac projektowych o zakresie odpowiadaj?cym przedmiotowi zamowienia tj. prac z zakresu projektowania infrastruktury melioracji wodnych lub ?rodl?dowych budowli hydrotechnicznych, na kwot? nie mniejsz? ni? 12 000 PLN brutto ka?da.

kwalifikacje zawodowe

a) dla cz??ci I

Warunek zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 1 osob?, ktora posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? lub w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjno-hydrotechnicznej lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, a tak?e dopuszcza si? rownie? odpowiadaj?ce im uprawnienia, wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65),

b) dla cz??ci II Warunek zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 1 osob?, ktora posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? lub w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjno-hydrotechnicznej lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, a tak?e dopuszcza si? rownie? odpowiadaj?ce im uprawnienia, wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow, o ktorych mowa w pkt 7.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz? zobowi?zany jest dopelni? nast?puj?cych formalno?ci:

1) wnie?? wymagane zabezpieczanie nale?ytego wykonania umowy;

2) przedlo?y? Zamawiaj?cemu:

? umow? konsorcjum, je?eli zamowienie b?dzie realizowane przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia;

? dokument potwierdzaj?cy warunek posiadania uprawnie? do projektowania

? polis? od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lon? we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego (zal?cznik nr 6 do SIWZ);

? potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,

Niedopelnienie wskazanych formalno?ci b?dzie traktowane jako uchylanie si? przez Wykonawc? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287807
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 13:10
Place:

Nadle?nictwo Sycow, ul. Kolejowa 14, 56-500 Sycow

II pi?tro pokoj nr 11 ? ?wietlica.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcia ofert dokona stala komisja przetargowa Nadle?nictwa Sycow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 30 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia. Uslugi podobne to uslugi opisane w opisie przedmiotu zamowienia w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2.. Zamowienia, o ktorych mowa w pkt 1. b?d? udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

3. W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 6.2. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ), ktorego wzor okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Tre?? JEDZ okre?lona zostala w Zal?czniku nr 2 do SIWZ, jednak?e z uwagi na konieczno?? podania w tre?ci JEDZ znacz?cej ilo?ci informacji Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiaj?cego lub na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zam owienia.

Wykaz o?wiadcze?

a) o?wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ),

b) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej,

c) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

e) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego

f) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego

g) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du

h) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej

i) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,

j) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

16.2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

16.3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

16.4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

16.5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Sycow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 190-389447

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Sycow
ul. Kolejowa 14
Sycow
56-500
Poland
Telephone: +48 627852127
E-mail: r.wiatrak@pozan.lasy.gov.pl
Fax: +48 627869032
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: http://sycow.poznan.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie pelnej dokumentacji projektowej na realizacj? obiektow malej retencji nizinnej na terenie Nadle?nictwa Sycow.

Reference number: SA.270.12.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 41 022.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji ? Le?nictwo Dobra i Sadogora

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 812.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji ? Le?nictwo Komorow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 210.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287807
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Sycow: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 389447-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SYCOW
AU Authority name Nadle?nictwo Sycow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL416
PL518
IA Internet address (URL) http://sycow.poznan.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >