Poland-Tarnow: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003605008672518
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389424-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnow: Credit granting services

2017/S 190-389424

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Tarnowa ? Urz?d Miasta Tarnowa
Tarnow
33-100
Poland
Contact person: Piotr Cyz
Telephone: +48 146882439
E-mail: p.cyz@umt.tarnow.pl
Fax: +48 146882443
NUTS code: PL217

Internet address(es):

Main address: www.tarnow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/id,272480.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta Tarnowa
ul. Nowa 4
Tarnow
33-100
Poland
Contact person: Piotr Cyz
Telephone: +48 146882439
E-mail: p.cyz@umt.tarnow.pl
Fax: +48 146882443
NUTS code: PL217

Internet address(es):

Main address: www.tarnow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytow dlugoterminowych zlotowych.

Reference number: WBM.3051.4.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie zostalo podzielone na 2 cz??ci:

1) kredyt dlugoterminowy zlotowy na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek w kwocie 24 453 512 PLN,

2) kredyt dlugoterminowy zlotowy na wyprzedzaj?ce finansowanie dziala? finansowanych ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej w kwocie 6 000 000 PLN.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 500 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL217
II.2.4) Description of the procurement:

1) kwota kredytu: 24 453 512 PLN,

2) okres kredytowania: lata 2017 ? 2030,

3) splata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2018 ? 2030:

2018 r. ? 100 000 PLN (4 x 25 000 PLN),

2019 r. ? 100 000 PLN (4 x 25 000 PLN),

2020 r. ? 800 000 PLN (4 x 200 000 PLN),

2021 r. ? 800 000 PLN (4 x 200 000 PLN),

2022 r. ? 2 000 000 PLN (4 x 500 000 PLN),

2023 r. ? 2 000 000 PLN (4 x 500 000 PLN),

2024 r. ? 2 000 000 PLN (4 x 500 000 PLN),

2025 r. ? 2 400 000 PLN (4 x 600 000 PLN),

2026 r. ? 2 400 000 PLN (4 x 600 000 PLN),

2027 r. ? 3 000 000 PLN (4 x 750 000 PLN),

2028 r. ? 3 000 000 PLN (4 x 750 000 PLN),

2029 r. ? 3 200 000 PLN (4 x 800 000 PLN),

2030 r. ? 2 653 512 PLN (3 x 860 000 PLN i 73 512 PLN),

4) splata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2017 ? 2030,

5) kwartalna splata rat kapitalowych i odsetek b?dzie nast?powa? w ostatnim dniu roboczym kwartalu,

6) oprocentowanie kredytu b?dzie wyra?one jako suma stawki WIBOR 3M i mar?y banku,

7) zabezpieczenie: weksel wlasny Zamawiaj?cego in blanco wraz z deklaracj? wekslow? (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),

8) kredyt b?dzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.,

9) kredyt mo?e by? niewykorzystany w calo?ci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 156
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy na wyprzedzaj?ce finansowanie dziala? finansowanych ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL217
II.2.4) Description of the procurement:

1) kwota kredytu: 6 000 000 PLN,

2) okres kredytowania: lata 2017 ? 2019,

3) splata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2018 ? 2019:

2018 r. ? 3 000 000 PLN (4 x 750 000 PLN),

2019 r. ? 3 000 000 PLN (4 x 750 000 PLN),

4) splata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2017 ? 2019,

5) kwartalna splata rat kapitalowych i odsetek b?dzie nast?powa? w ostatnim dniu roboczym kwartalu,

6) oprocentowanie kredytu b?dzie wyra?one jako suma stawki WIBOR 3M i mar?y banku,

7) zabezpieczenie: weksel wlasny Zamawiaj?cego in blanco wraz z deklaracj? wekslow? (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),

8) kredyt b?dzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.,

9) kredyt mo?e by? niewykorzystany w calo?ci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada zezwolenie na wykonywanie czynno?ci bankowych w zakresie udzielania kredytow, zgodnie z ustaw? z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2016.1988) chyba, ?e przepisy stanowi? inaczej.

Z uwagi na brak miejsca w sekcji VI.3., kontynuacja sekcji VI.3. Informacje dodatkowe:

18.Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 16, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 17 stosuje si? odpowiednio.

19.Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 20.2 lit. a, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 16, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 17 stosuje si? odpowiednio.

20.Przed udzieleniem zamowienia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w terminie 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt 20.1 i 20.2, ktore potwierdzaj? okoliczno?ci spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz nie podlegania wykluczeniu.

20.1. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy zezwolenia na wykonywanie czynno?ci bankowych w zakresie udzielania kredytow, zgodnie z ustaw? z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe(Dz.U.2016.1988) lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest uprawniony do wykonywania

czynno?ci bankowych, o ktorych mowa wy?ej, w przypadku gdy nie dziala na podstawie zezwolenia.

20.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, z zastrze?eniem pkt 16;

b) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Z uwagi na brak miejsca w sekcji VI.3., kontynuacja sekcji VI.3. Informacje dodatkowe:

21.O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowi?zani s? zlo?y? wszyscy Wykonawcy, ktorzy zlo?yli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotycz?cej kwoty, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach. O?wiadczenie Wykonawcy przekazuj? Zamawiaj?cemu (w oryginale). Wzor o?wiadczenia zostanie zamieszczony wraz z informacj?, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym.

21.1. O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca sklada wyl?cznie w stosunku do Wykonawcow, ktorzy zlo?yli w oferty w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

21.2. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

21.Dokumenty mog? by? zlo?one w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem (tak?e w przypadku, gdy s? skladane w wyniku wezwania Zamawiaj?cego).

22.O?wiadczenia skladane s? w formie oryginalow (tak?e w przypadku, gdy s? skladane w wyniku wezwania Zamawiaj?cego).

23.Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, okre?lonych w pkt 16, 18, 19, 20.1 i 20.2, je?eli:

a)Wykonawca wska?e dost?pno?? o?wiadcze? lub dokumentow, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia i dokumenty;

b)Wykonawca wska?e o?wiadczenia lub dokumenty, ktore znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, ktore znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy skorzystala z posiadanych dokumentow lub o?wiadcze?, o ile s? aktualne.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Umowa, ktora b?dzie podpisana w wyniku rozstrzygni?cia post?powania b?dzie zawierala wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowi?cy zal?cznik nr 2 do Specyfikcji Istotnych Warunkow Zamowienia, z uwzgl?dnieniem tre?ci oferty.

2. Zasady zmian umowy okre?lone s? we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnow, pokoj nr 113, I pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Ilekro? u?yto skrotu SIWZ nale?y przez to rozumie? Specyfikacj? Istotnych Warunkow Zamowienia.

2.Nie przewiduje si? zamowie? uzupelniaj?cych.

3.Rozliczenia dokonywane b?d? w PLN.

4.Nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

5.Nie dopuszcza si? skladania ofert wariantowych.

6.Nie dopuszcza si? skladania oferty w postaci elektronicznej.

7.Tryb post?powania: przetarg nieograniczony.

8.Termin realizacji zamowienia:

1 cz???: od podpisania umowy do 2030 r.

2 cz???: od podpisania umowy do 2019 r.

9.Ofert? nale?y sporz?dzi? w j?zyku polskim w formie pisemnej wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

10.Do oferty nale?y dol?czy?:

a)Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) wg zal?cznika nr 3 do SIWZ, aktualny na dzie? skladania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ

Uwaga: W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie

Nale?y wypelni? nast?puj?ce cz??ci JEDZ:

? cz??? II, sekcja A, B, C, D,

? cz??? III, sekcja A, B, C, D (w przypadku sekcji D odpowied? dotyczy art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ),

? cz??? IV?tylko o?wiadczenie w sekcji,

? cz??? VI,

Przy wypelnianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta? z instrukcji jego wypelniania zamieszczonej przez Urz?d Zamowie? Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

b)Je?eli osob? podpisuj?c? ofert? lub JEDZ nie jest osoba upowa?niona, w szczegolno?ci na podstawie odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu, do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo ma by? podpisane przez osob? upowa?nion? do zaci?gania zobowi?za? cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej notarialnie.

c)Banki pa?stwowe przedkladaj? statut oraz dokument powoluj?cy rad? nadzorcz? i zarz?d ? przepis pkt 23 stosuje si? odpowiednio.

11.Oferta oraz JEDZ, o ktorym mowa ni?ej musi by? podpisana przez osob?(y) uprawnion?(e) do zaci?gania zobowi?za? cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy.

12.Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu zastosuje procedur? przewidzian? w art.24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

13 Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium:

1 cz???-100 000 PLN,

2 cz???-5 000 PLN,

14.Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15.Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie w formie ?konsorcjum skladaj? jedn? ofert?.

16.Je?eli podmiot ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt b 20.2 lit. a: sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

17.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 16 powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si?:

1. W terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobow okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du na zasadach okre?lonych w art. 198a?198g ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02 -676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnow: Credit granting services

2017/S 190-389424

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Tarnowa ? Urz?d Miasta Tarnowa
Tarnow
33-100
Poland
Contact person: Piotr Cyz
Telephone: +48 146882439
E-mail: p.cyz@umt.tarnow.pl
Fax: +48 146882443
NUTS code: PL217

Internet address(es):

Main address: www.tarnow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytow dlugoterminowych zlotowych.

Reference number: WBM.3051.4.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 500 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL217
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 156
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kredyt dlugoterminowy na wyprzedzaj?ce finansowanie dziala? finansowanych ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL217
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Tarnow: Credit granting services
ND Document number 389424-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place TARNOW
AU Authority name Gmina Miasta Tarnowa ? Urz?d Miasta Tarnowa
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL217
IA Internet address (URL) www.tarnow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >