Poland-Biala Podlaska: Washing and dry-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003605065794377
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389418-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Biala Podlaska: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-389418

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biala Podlaska
21-500
Poland
Telephone: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.szpitalbp.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalbp.pl
Additional information can be obtained from another address:
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, budynek Centrum Dydaktyczno ? Administracyjne, pok. 105
Biala Podlaska
21-500
Poland
Contact person: Ewa Niczyporowicz
Telephone: +48 834147297
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalbp.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, Punkt Informacyjny budynku Centrum Dydaktyczno ? Administracyjne
Biala Podlaska
21-500
Poland
Telephone: +48 834147294
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.szpitalbp.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe uslugi pralnicze bielizny szpital., ubra? szpital. oraz bielizny hotelowej wraz z rentalem/najmem cz??ci asortymentu i wdro?eniem systemu do ewidencjonowania obiegu bielizny.

Reference number: ZP.3521/6/17
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. ?wiadczenie kompleksowych uslug pralniczych bielizny szpitalnej, ubra? szpitalnych oraz bielizny hotelowej wraz z rentalem/najmem cz??ci asortymentu i wdro?eniem systemu do ewidencjonowania obiegu bielizny dla potrzeb Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bialej Podlaskiej.

Szczegolowe zasady i zakres ?wiadczonych uslug obj?tych przedm. zamow. okre?la zal. nr 1 do siwz tj. projekt umowy wraz z zal?cznikami.

2. Przedmiot zamowienia wg. Wspolnego Slownika Zamow. Publicznych: 98 31 00 00-9 (uslugi prania i czyszczenia na sucho), 98 31 10 00-6 (uslugi odbierania prania), 98 31 50 00-4 (uslugi prasowania).

3.Zaplata za realizacj? przedmiotu zamowienia zostanie dokonana zgodnie z 6 wzoru umowy.

4. Cena jednostkowa za wykonanie uslugi prania 1 kg upranego asortymentu nie wzro?nie przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia (z zastrze?eniem par.5 projektu umowy)

5. Wykonawca zwi?zany jest ofert? przez okres 60 dni.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 133 408.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kryteria oceny ofert i wraz z podaniem wag tych kryteriow:

Cena ? 60 %

Skrocenie czasu zwrotu upranych ubra? szpitalnych ? 20 %

Skrocenie czasu zwrotu upranej bielizny wysokogabarytowej ? 15 %

Zatrudnienie osob bezrobotnych skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia ? 5 %

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych, tj. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia dotychczasowemu wykonawcy uslug, polegaj?cego na powtorzeniu podobnych uslug. Zamowienie b?dzie zgodne z jego przedmiotem. Calkowita warto?? tego zamowienia (2 000 000 PLN netto) zostala uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamowienia podstawowego.

L?czna szacunkowa warto?? zamowienia tj. warto?? wymieniona w sekcji II.1. 5)/ II.2.6) wraz z zamowieniem, o ktorym mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych wynosi 7 133 408 PLN netto.

3. Szacunkowa ilo?? asortymentu, jak? zamawiaj?cy zamierza zleci? wykonawcy do prania w okresie 48 miesi?cy wynosi 1 134 624 kg.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 133 408.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 70 000 PLN.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w w/w zakresie.

Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego ? o?wiadczenia i dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia wykon. z udzialu w post?pow zawarte w rozdz. VIB ust.2 SIWZ:

1.Informacja z KRK w zakr. okre?l. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystaw. nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu sklad. ofert.

2.Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj., ?e wykonaw. nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu sklad. ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonaw. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w spr. splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoln. uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3.Za?wiadcz. wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u lub KRUS-u albo innego dokumentu potwierdzaj?c., ?e wykonaw. nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spolecz. lub zdrowot., wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu sklad. ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj., ?e wykonaw. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoln. uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4.Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodar., je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5.O?wiadcz. wykonaw. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpiecz. spolecz. lub zdrowot. albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumen. potwierdzaj. dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w spr. splat tych nale?no?ci, sporz?dzone zgodnie z zal. nr 5 do SIWZ (oryginal).

6.O?wiadcz. wykonaw. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, sporz?dzone zgodnie z zal. nr 5 do SIWZ (oryginal).

7.Je?eli wykonaw. ma siedzib? lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dokumentow:

7.1 o ktorych mowa w rozdz. VI B ust. 2.1 SIWZ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyj. kraju, w ktorym wykonaw. ma siedzib? lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, ktorej dotyczy inform. albo dokument, w zakr. okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert;

7.2 o ktorych mowa w rozdz. VI B ust. 2.2 ? 2.4 SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonaw. ma siedzib? lub miejsce zamieszk., potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

7.2.1 nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpiecz. spol. lub zdrowot. albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystaw. nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem tego terminu,

7.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:

1. posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN (pi??set tysi?cy);

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia nie ni?sz? ni? 1 000 000 PLN (jeden milion).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy wykazu o?wiadcze? i dokumentow skladanych na wezwanie zamawiaj?cego dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia wykon. z udzialu w post?pow., opisanych w sekcji III.1.1) oraz w rozdz. VIB ust. 2 SIWZ: 8.Je?eli w kraju, w ktorym wykonaw. ma siedzib? lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 ? 2.7.2 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadcz. Wykonaw., ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyj. albo organem samorz?du zawodow. lub gospodarcz. wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszk. Wykonaw. lub miejsce zamieszk. tej osoby. Do terminow wystawienia, o ktorych mowa w niniej. ust?pie stosuje si? odpowiednio terminy, o ktorych mowa w rozdz. VI B ust. 2.7 SIWZ.

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonaw., zamaw. mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonaw. ma siedzib? lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

9.Wykonaw. maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszk. poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI B ust. 2.1 SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 SIWZ, w zakresie okre?l. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszk. ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadcz. tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyj. albo organem samorz?du zawodow. lub gospodarcz. wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszk. tej osoby. Do terminow wystawienia, o ktorych mowa w niniejszym ust?pie stosuje si? odpowiednio terminy, o ktorych mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 SIWZ.

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonaw., zamaw. mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszk. ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych inform. dot. tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez wykonaw. dost?pno?ci o?wiadcz. lub dokument., o ktorych mowa w rozdz. VI B SIWZ, w formie elektronicz. pod okre?lonymi adresami internet. ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, zamaw. pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonaw. o?wiadcz. lub dokumenty.

W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzed., zamaw. mo?e ??da? od wykonaw. przedstawienia tlumaczenia na j?zyk polski wskazanych przez wykonaw. i pobranych samodzielnie przez zamaw. dokumentow.

Podmioty wyst?puj?ce wspolnie skladaj? dla ka?dego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 2 SIWZ.

Wspolnicy spolki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udzialu w post?powaniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamowie? publicznych, skladaj? za?wiadczenie wystawione przez odpowiednio urz?dy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotycz?ce zarowno wspolnikow jak i spolki, w odniesieniu do zobowi?za? ich dotycz?cych (KIO/KD 10/14 z dn. 26.2.2014 r oraz KIO/UZP 708/10 z dn. 7.5.2010 r).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e: nale?ycie wykonal lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum jedn? uslug?, ktora byla ?wiadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy, obejmuj?c? swoim zakresem pranie bielizny szpitalnej wraz z wdro?eniem u zamawiaj?cego systemu identyfikacji radiowej (RFID). Warto?? zrealizowanej uslugi w okresie 12 miesi?cy nie mo?e by? mniejsza ni? 1 000 000 PLN (jeden milion) brutto.

Zamawiaj?cy uzna tak?e za spelnienie postawionego warunku, gdy wykonawca wyka?e, ?e wykonal lub wykonuje uslugi obejmuj?ce swoim zakresem pranie bielizny szpitalnej, jednocze?nie na rzecz kilku podmiotow pod warunkiem, ?e uslugi te byly ?wiadczone (zrealizowane) nieprzerwanie, w tym samym czasie:

a) przez okres co najmniej 12 m-cy, a warto?? brutto co najmniej dwoch uslug wynosila min. 250 000 (dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy) brutto (ka?da);

b) l?czna warto?? zrealizowanych wszystkich w/w uslug w okresie 12 miesi?cy wynosila co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion) brutto;

c) przynajmniej jedna z uslug wymienionych wy?ej w lit. a) obejmowala wdro?enie u zamawiaj?cego systemu identyfikacji radiowej.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w rozdz. V ust. 1.2.2 i 1.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja o ktorej mowa powy?ej wyst?pi wyl?cznie w przypadkach o ktorych mowa w rozdz. V ust.2.1 SIWZ. Ze zobowi?zania lub innych dokumentow potwierdzaj?cych udost?pnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika? w szczegolno?ci:

1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

3. Dokumenty skladane przez wykon. na wezwanie Zamawiaj?cego potwierdz. spelnienie warunkow udzialu w postep. (rozdz. VIB ust. 1 SIWZ):

1) O?wiadczenia i dokumenty dotycz?ce potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

1.1) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

1.2) Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

1.3) Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.1 i 1.2 SIWZ, mo?e zlo?y? inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, ktore w wystarczaj?cy sposob potwierdz? spelnianie opisanych przez zamawiaj?cego w rozdz. V ust. 1.2.2 SIWZ warunkow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.4.) Wykaz wykonanych lub wykonywanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do SIWZ (oryginal dokumentu).

Dowodami, o ktorych mowa powy?ej, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane lub s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku uslug nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Uwaga:

Podmioty wyst?puj?ce wspolnie skladaj? dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1.1 ? 1.4 SIWZ wspolnie lub dla ka?dego z podmiotow z osobna, je?eli wykonawca wyka?e, ?e podmioty wyst?puj?ce wspolnie, l?cznie spelniaj? wymagania SIWZ.

1.5) Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow o?wiadcze? i dokumentow wymienionych w rozdz. VI B ust. 2 SIWZ dotycz?cych wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotow.

4. Dokumenty skladane z ofert? (inne ni? w sekcji VI 3):

1) Wykonawca, ktory w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji sytuacji finansowej lub ekonamicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (oryginal dokumentu).

2) Zamawiaj?cy w celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy (zal?cznik nr 1 do SIWZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul. Terebelska 57-65, budynek

Centrum Dydaktyczno ? Administracyjnego, I pi?tro, pok. 105.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamaw. wykluczy z post?powania wykon. (rozdz. V ust. 3 SIWZ): 1) ktory nie wykazal spelniania warun. udzialu w post?p.; 2) ktory nie wykazal, ?e nie zachodz? wobec niego przeslanki okre?lone w art. 24 ust.1 pkt.13-23 ustawy Pzp; 3) wobec ktorego zachodz? przeslanki okre?l. w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Zapisy art. 24 ust. 8-10 i 12 stosuje si? odpowiednio (rozdz. V ust. 4-7 SIWZ).

2. O?wiadcz. i dokumenty skladane przez wykon. wraz z ofert?:

2.1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadcz. skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamow. (JEDZ), zgodnie z zal. nr 3 do siwz (oryginal).

2.2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity europejski dokument zamow. (JEDZ) sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warun. udzialu w post?pow. oraz brak podstaw wykluczenia w zakr., w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?pow. oraz brak podstaw wykluczenia, zgodnie z zal. nr 3 do SIWZ (oryginal).

2. 3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite europejskie dokumenty zamowienia (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow, zgodnie z zal. nr 3 do SIWZ (oryginal) ? (rozdz. VIA ust. 1-3 SIWZ) oraz zobowi?zanie ? sekcja III.1.3 ust.4.

3. Inne dokumenty skladane wraz z ofert? opisane w rozdz. VIC SIWZ:

1) Wypelniony formularz ofertowy zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ (oryginal dokumentu);

2) Wypelniony formularz cenowy, stanowi?cy zal?cznik do formularza ofertowego, zgodnie z zal?cznikiem nr 2A do SIWZ (oryginal dokumentu).

3) Pelnomocnictwo (je?eli wykonawc? reprezentuje pelnomocnik) lub inny dokument (np. dokument rejestrowy wykonawcy, uchwala wspolnikow, umowa spolki cywilnej) do reprezentowania wykonawcy w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i do zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.

W przypadku wskazania przez wykonawc? w ofercie dost?pno?ci dokumentow rejestrowych wykonawcy w formie elektronicznej pod okre?lonym adresem internetowym ogolnodost?pnej i bezplatnej bazy danych, zamawiaj?cy samodzielnie pobierze te dokumenty.

Uwaga:

Podmioty wyst?puj?ce wspolnie skladaj? dokumenty wskazane w rozdz. VI C ust. 1 i 2 SIWZ wspolnie.

Wykonawcy s? zobowi?zani ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i do zawarcia umowy.

4. O?wiadcz. i dokumen. skladane w term. 3 dni od dnia zamieszcz. na str. internet. inform., o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z zal?cznikiem nr 6 do SIWZ (oryginal).

W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Podmioty wyst?puj?ce wspolnie skladaj? dla ka?dego podmiotu z osobna o?wiadcz. i dokum. z rozdz. VI D SIWZ (szczegoly w roz. VI D SIWZ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mialy interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li szkod? lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si?:

3.1. w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

3.2. w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob ni? w ust. 3.1;

3.3. odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej;

3.4. odwolanie wobec innych czynno?ci ni? ww. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

3.5. je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ? odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskie ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

3.6. je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Biala Podlaska: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-389418

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biala Podlaska
21-500
Poland
Telephone: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.szpitalbp.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe uslugi pralnicze bielizny szpital., ubra? szpital. oraz bielizny hotelowej wraz z rentalem/najmem cz??ci asortymentu i wdro?eniem systemu do ewidencjonowania obiegu bielizny.

Reference number: ZP.3521/6/17
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 133 408.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 133 408.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Biala Podlaska: Washing and dry-cleaning services
ND Document number 389418-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BIALA PODLASKA
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bialej Podlaskiej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
98315000 - Pressing services
OC Original CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
98315000 - Pressing services
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.szpitalbp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >