Poland-Szczecin: Construction management services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003605086745963
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389416-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Construction management services

2017/S 190-389416

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ums.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Morski w Szczecinie
PL424
Plac Stefana Batorego 4, pokoj nr 110
Szczecin
70-207
Poland
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Morski w Szczecinie- Zespol ds. Zamowie? Publicznych, pokoj nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Plac Stefana Batorego 4 ? pokoj nr 110
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: terenowy organ administracji pa?stwowej
I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo ?eglugi i ochrona ?rodowiska morskiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu dla projektu Zabezpieczenie zagro?onych odcinkow zachodniego wybrze?a.

Reference number: PO-II-370/ZZP-3/49/17
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu przy realizacji robot budowlanych obejmuj?cych:

1) Zabezpieczenie brzegu morskiego pomi?dzy Dziwnowkiem, a Dziwnowem (km 385,40 ? 388,30) poprzez usuni?cie 24 szt. zniszczonych ostrog i budow? 21 nowych ostrog. Na calej dlugo?ci przedmiotowego odcinka wykonane zostanie sztuczne zasilanie brzegu stanowi?ce przedmiot odr?bnego post?powania, natomiast roboty budowlane zwi?zane z usuni?ciem i wykonaniem ostrog prowadzone b?d? na dlugo?ci 2 500 m pomi?dzy km 385,60, a 388,10.

2) Zabezpieczenie brzegu morskiego pomi?dzy Rewalem, a Trz?saczem (km 372,00 ? 373,50) poprzez wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na budowie 8 ostrog oraz budowie opaski brzegowej kamiennej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.4) Description of the procurement:

Post?powanie jest prowadzone w ramach realizowanego projektu zatytulowanego ?Zabezpieczenie zagro?onych odcinkow zachodniego wybrze?a, a realizowanego w ramach program operacyjny infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 priorytet: II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu dzialanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska. Realizacja zamowie? obj?tych niniejszym post?powaniem b?dzie finansowana w ramach ?rodkow Unii Europejskiej z ww Programu.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamowienia b?dzie pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu w odniesieniu do robot budowlanych obj?tych niniejszym zamowieniem. Wielko?? lub zakres zamowienia ewentualnego zamowienia:do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego danej cz??ci. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamowienie: zgodnie z warunkami dotycz?cymi zamowienia podstawowego. Skorzystanie z powy?szego rozwi?zania b?dzie moglo nast?pi? gdy oka?e si?, ?e zakladany termin realizacji nadzorowanych przez In?yniera Kontraktu robot ulegnie winien by? wydlu?ony z uwagi na wydlu?enie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych.

Wykonawca niniejszego zamowienia b?dzie dzialal zgodnie z rol?, jak? przypisano mu w zakresie uprawnie? i obowi?zkow okre?lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) oraz wynikaj?cych z aktualnych przepisow Rzeczpospolitej Polskiej. Roboty budowlane b?d? wykonywane na podstawie umowy pomi?dzy Skarbem Pa?stwa ? Urz?dem Morskim w Szczecinie, a Wykonawcami Robot Budowlanych, zwan? dalej ?Kontraktem.

Zamawiaj?cy powierzy Wykonawcy zarz?dzanie, koordynacj?, kontrol? i nadzor nad realizacj? roboty budowlanej, w celu wykonania Projektu zgodnie z Dokumentacj? Projektu w ustalonym w umowie z Wykonawc? Robot Budowlanych (WRB) terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od WRB wymaga? dotycz?cych jako?ci stosowanych materialow, jako?ci robot, kosztow realizacji robot i prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidlowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe Lidera Zespolu (DLZ) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru (DIN) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0019/17.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji od dnia podpisania Umowy poprzez czas realizacji robot przez Wykonawc? Robot Budowlanych i rozliczenia ko?cowego Kontraktu do dnia zlo?enia Raportu Ko?cowego. Zamawiaj?cy zaklada,?e zako?czenie realizacji zamowienia przez wykonawc? wybranego w niniejszym post?powaniu nast?pi najpo?niej do grudnia 2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? wynosz?c? co najmniej 1 000 000 PLN.

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. warunek musi spelnia? co najmniej jeden z wykonawcow w calo?ci.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie w pierwszym etapie post?powania wymagane jest zlo?enia o?wiadczenia JEDZ. Docelowo Zamawiaj?cy mo?e wymaga? zlo?enia dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? wymagan? w poszczegolnych cz??ciach

Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek warto?? wskazana przez wykonawc? w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu wyra?ona b?dzie w walucie obcej, zamawiaj?cy przeliczy warto?? na walut? polsk? w oparciu o ?redni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszcz?cia post?powania. Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal minimum 3 (slownie: trzy)uslugi podobne do obj?tych przedmiotem zamowienia.

Za uslugi podobne do obj?tych przedmiotem zamowienia Zamawiaj?cy uzna uslugi polegaj?ce napelnieniu nadzoru nad realizacj? hydrotechnicznych robot budowlanych wykonywanych w strefie bezpo?redniego oddzialywania morza. Zamawiaj?cy wymaga, by co najmniej jedna z uslug nadzoru dotyczyla hydrotechnicznych robot budowlanych wykonywanych w strefie bezpo?redniego oddzialywania morza o warto?ci robot minimum 2 5000 000 PLN brutto.

Za uslug? polegaj?c? na pelnieniu nadzoru nad realizacj? zadania Zamawiaj?cy uzna uslug? polegaj?c? na zarz?dzaniu, pelnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz wspolpracy ze slu?bami zamawiaj?cego w zakresie sprawozdawczo?ci.

Jako wykonanie uslugi nale?y rozumie? doprowadzenie co najmniej do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokolu odbioru robot lub rownowa?nego dokumentu(w przypadku zamowie?, w ktorych nie wystawia si? ?wiadectwa Przej?cia) lub zako?czenia realizacji umowy na ?wiadczenie uslug nadzoru je?eli zako?czenie realizacji umowy na ?wiadczenie uslug nadzoru nast?pilo wcze?niej ni? wystawienie ?wiadectwa Przej?cia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC),Protokolu odbioru robot lub rownowa?nego dokumentu (w przypadku zamowie?, w ktorych nie wystawia si? ?wiadectwa Przej?cia).

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. warunek wykonawcy mog? spelnia? l?cznie, przy czym przynajmniej jeden wykonawca musi legitymowa? si? do?wiadczeniem obejmuj?cym co najmniej 2 (dwie) uslugi odpowiadaj?ce warunkowi.

b) Wykonawca musi wskaza? osoby, ktore zostan? skierowane do realizacji zamowienia, legitymuj?ce si? kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan? im powierzone.

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, je?eli wyka?e si? niezb?dnym minimum tj. musi dysponowa? co najmniej:

? 1 (jedn?) osob? przewidzian? na stanowisko Lidera Zespolu (dalej: LZ). Osoba ta musi posiada? do?wiadczenie zdobyte w ci?gu ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a obejmuj?ce pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu (Projektu) lub Kierownika Projektu lub rownowa?nej na projekcie,(zadaniu) polegaj?cym na wykonywaniu hydrotechnicznych robot budowlanych w strefie bezpo?redniego oddzialywania morza. Ka?da z robot budowlanych o warto?ci minimum 2 5000 000 PLN brutto. Minimalna liczba zada? odpowiadaj?cych ww opisowi jakimi musi si? legitymowa? LZ wynosi 3 (slownie: trzy) Wykazywane do?wiadczenie musi dotyczy? zako?czonych uslug, projektow, zada?.

? .

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kontynuacja z poprzedniej komorki

1 (jedn?) osob? przewidzian? na stanowisko Inspektora Nadzoru (dalej: IN) posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami hydrotechnicznymi bez ogranicze? lub uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ogranicze?. Osoba ta musi posiada? do?wiadczenie zdobyte w ci?gu ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert obejmuj?ce pelnienie funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru przy:

? co najmniej 2 (slownie: dwoch) zako?czonych robotach budowlanych zwi?zanych z budow? ostrog drewnianych w strefie bezpo?redniego oddzialywania morza o warto?ci minimum 1 000 000 PLN brutto,

? co najmniej 1 (slownie: jednej) zako?czonej robocie budowlanej wykonanej w strefie bezpo?redniego oddzialywania morza w postaci narzutowej opaski kamiennej o warto?ci minimum 1 000 000 PLN brutto.

? 1 (jedn?) osob? przewidzian? na stanowisko Specjalisty ds. rozlicze? (dalej: SR), ktora w ci?gu ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnila funkcj? na stanowisku/stanowiskach ds. rozlicze? przy rozliczaniu co najmniej 5 (slownie: pi?ciu) rozliczonych i zako?czonych robotach budowlanych dofinansowany ze ?rodel zewn?trznych takich jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spoleczny,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki i/lub Morski,Fundusz Spojno?ci, Fundusze Norweskie i Fundusze EOG. Zamawiaj?cy wymaga by ka?da z rozliczonych i zako?czonych robot budowlanych byla o warto?ci nie mniejszej ni? 5 000 000 PLN brutto.

W przypadku oferty wspolnej pelnomocnik Wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln? sklada jeden wykaz osob w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia. Warunek postawiony przez Zamawiaj?cego zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia b?d? spelnia? go l?cznie.

Uwaga: Zamawiaj?cy nie dopuszcza l?czenia ww funkcji. Zaproponowany zespol musi liczy? co najmniej 3(slownie: trzy) osoby).

Na potwierdzenie w pierwszym etapie post?powania wymagane jest zlo?enia o?wiadczenia JEDZ. Docelowo Zamawiaj?cy mo?e wymaga? zlo?enia a) wykazu robot budowlanych (Zal?cznik nr 4 do SIWZ) + dokumenty referencyjne, b) wykazu osob (Zal?cznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam. publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z dol?czonym do SIWZ wzorem umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin sala 116.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Dokumenty na pot. spelniania warunkow i braku pod. do wykluczenia:

1) Ka?dy z Wykonawcow ma obow. zlo?y? o?wiadczenie w formie JEDZ zgodnie ze wzorem formularza okre?lonym w roz. Wykonawczym KE na pod. art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

2) W t. 3 dni od zam. info z otwarcia ofert ? o?w. o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej stanowi?ce Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w post. Zamawiaj?cy docelowo za??da nast. dok.i o?wiadcze?: a) informacji z KRK w zakresie okre?. w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp., b) odpisu z wla?. rejestru lub z centr. ewidencji w celu potw. braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.; c)o?w. potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

Post?powanie prowadzone jest z zastosowaniem tzw. procedury odwroconej. Na podstawie art. 24aa Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Zam. wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania w sytuacji gdy ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore zamierzano przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostan? mu przyznane.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Construction management services

2017/S 190-389416

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo ?eglugi i ochrona ?rodowiska morskiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu dla projektu Zabezpieczenie zagro?onych odcinkow zachodniego wybrze?a.

Reference number: PO-II-370/ZZP-3/49/17
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Construction management services
ND Document number 389416-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie (PL424)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000 - Engineering services
71540000 - Construction management services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000 - Engineering services
71540000 - Construction management services
RC NUTS code PL4
IA Internet address (URL) www.ums.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >