Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003605231734433
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 389406-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

2017/S 190-389406

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
ul. Sikorskiego 21
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Justyna Ciesiolka
Telephone: +48 767282874
E-mail: zpwd@powiat.glogow.pl
Fax: +48 767282874
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.zpwd.glogow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zpwd.bipstrona.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG.

Reference number: ZPWD.04.2017
II.1.2) Main CPV code
71248000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Weryfikatora Jako?ci Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac zwi?zanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatow wojewodztwa dolno?l?skiego, obejmuj?ce zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace dotycz? geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektow topograficznych o szczegolowo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) ? baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Weryfikatora Jako?ci Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac zwi?zanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatow wojewodztwa dolno?l?skiego, obejmuj?ce zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace dotycz? geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektow topograficznych o szczegolowo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) ? baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamowienie jest realizowane w ramach projektu ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Dzialanie 2.1. E-uslugi publiczne.

3.2. Szczegolowy zakres i warunki wykonania zamowienia okre?la:

? Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, dalej SOPZ

? Zal?cznik nr 7 do SIWZ ? projekty umow,

? Zal?cznik nr 8 do SIWZ ? Koncepcja Projektu Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG Dokumentacja projektowa ? wersja z etapu aplikowania,

? Zal?cznik nr 9 do SIWZ ? Studium Wykonalno?ci projektu: Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG ? wersja z etapu aplikowania,

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wielko?? probki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 975 005.93 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.01-02-0012/16.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie?

w niniejszym post?powaniu z uwagi na brak regulacji nakazuj?cych ich posiadanie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych 00/100).5.3.1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

5.3.2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ

5.3.3. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 23 i ust. 5 ustawy Pzp.

5.3.4. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te realizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

5.3.5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

5.3.6. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5.3.1 nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

? zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

? zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w pkt 5.3.1.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 3 uslugi, polegaj?ce na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrow publicznych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB zrealizowane ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 100 000 PLN brutto ka?da.

2) Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje ni?ej wymienionymi osobami:

Lp. Wykaz osob Kompetencje, kwalifikacje i do?wiadczenie

1 Kierownik zespolu (1 osoba) Do obowi?zkow Kierownika Zespolu nale?y w szczegolno?ci: planowanie pracy, nadzor nad przebiegiem i realizacj? uslugi oraz kontrola nad budow? baz danych i pozyskiwanej dokumentacji w trakcie trwania projektu. 1. Posiada uprawnienia geodezyjne okre?lone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w kierowaniu pracami zespolu w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrow publicznych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 60 000 PLN brutto ka?da.

3. Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamowienia dla co najmniej dwoch post?powa? o udzielenie zamowienia publicznego.

2 Geodeta (min. 4 osoby) Do obowi?zkow Geodety nale?y w szczegolno?ci: weryfikacja budowanych baz danych BDOT500 i GESUT oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych i powstalej dokumentacji. 1. Posiada uprawnienia geodezyjne okre?lone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrow publicznych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 60 000 PLN brutto ka?da.

3 Specjalista ds. weryfikacji (min. 5 osob) Do obowi?zkow Specjalisty ds. Weryfikacji nale?y w szczegolno?ci: kontrola nad poprawno?ci? pozyskanych danych pod k?tem prawidlowo?ci atrybutow, topologii obiektow oraz topologicznej zale?no?ci mi?dzy obiektami. 1. Posiada wyksztalcenie min. ?rednie geodezyjne.

2. Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na pozyskaniu danych oraz tworzeniu, modernizacji i aktualizacji geodezyjnych rejestrow publicznych zrealizowanych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 40 000 PLN brutto ka?da.

5.3.1.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? zal?cznik nr 6 do SIWZ Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 23 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.3.4. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadc.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zam przeprowadzil pierwsze(1) post?p uwzgl?dniaj?c wymagania wynikaj?ce z ustawy Pzp, dla post?powa? o warto?ci powy?ej 209 000 EUR-ogl 40 dni. 1 post?p zostalo uniewa?nione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Maj?c na uwadze okres realizacji projektu, aby moc zrealizowa? wszystkie niezb?dne post?p uj?te we wniosku o dofin Zam podj?l decyzj? o realizacji zam w procedurze przyspieszonej-15 dni w drugim(2) post?powaniu. Zam skracaj?c termin skladania ofert nie utrudnia uczciwej konkurencji bowiem 1 post?p o udziel. zam. publ. bylo uprzednio opublikowane w Dz.U. UE oraz zamieszczone na stronie Zam, a zatem Wykonawcy mieli mo?liwo?? zapoznania si? z zapisami SIWZ oraz wszystkimi zal?cznikami. W 2 post?powaniu Zam dokonal nieznacznych zmian. Maj?c na uwadze zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie oraz osi?gni?cie zalo?onych celow i wska?nikow niezb?dne jest zastosowanie procedury przyspieszonej w 2 post?powaniu.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 13:30
Place:

Zwi?zku Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego, przy ul. Sikorskiego 21, 67-200 Glogow pok. nr 118 (I pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

2017/S 190-389406

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
ul. Sikorskiego 21
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Justyna Ciesiolka
Telephone: +48 767282874
E-mail: zpwd@powiat.glogow.pl
Fax: +48 767282874
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.zpwd.glogow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG.

Reference number: ZPWD.04.2017
II.1.2) Main CPV code
71248000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 975 005.93 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Glogow: Supervision of project and documentation
ND Document number 389406-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place GLOGOW
AU Authority name Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
RC NUTS code PL516
IA Internet address (URL) www.zpwd.glogow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >