Poland-Jawor: Construction supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003605372764452
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389396-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jawor: Construction supervision services

2017/S 190-389396

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Jawor
ul. My?liborska 3
Jawor
59-400
Poland
Contact person: Piotr Wierzbicki
Telephone: +48 0768711600
E-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 0768711600
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jawor/zamowienia_publiczne

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jawor/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Jawor
ul. My?liborska 3, pok. nr 3
Jawor
59-400
Poland
Contact person: Grzegorz Piechota
Telephone: +48 0768711600
E-mail: grzegorz.piechota@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.jawor.wroclaw.lasy.gov.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: uslugi le?nictwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Jawor.

Reference number: ZG.270.20.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia pod nazw? ?Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Jawor s? uslugi polegaj?ce na pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycj? obejmuj?c? zaprojektowanie oraz budow?/przebudow? brodow, przepustow, kladki i wodospustow na gruntach zarz?dzanych przez Nadle?nictwo Jawor. 3.2. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 3 cz??ci:

Cz??? I: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Muchow.

Cz??? II: Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Dobromierz

Cz??? III: Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem wodospustow drogowych

Zakres robot budowlanych, ktore zostan? obj?te nadzorem inwestorskim w ka?dej cz??ci zamowienia, jest opisany w programach funkcjonalno-u?ytkowych stanowi?cych zal?czniki nr 6a, 6b, 6c do niniejszej SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 667.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Muchow.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Jawor, Le?nictwo Muchow.

II.2.4) Description of the procurement:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Muchow.

Roboty podlegaj?ce nadzorowi obejmuj?: Przebudow? przepustu, budow? brodu, budow? kaszycy i drewnianej kladki w Le?nictwie Muchow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie inspektora nadzoru / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 167.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Dobromierz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Jawor, Le?nictwo Dobromierz.

II.2.4) Description of the procurement:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Dobromierz.

Roboty podlegaj?ce nadzorowi obejmuj?: Sporz?dzenie projektu i wykonanie robot w systemie zaprojektuj i wybuduj przepustu, brodu kamienno ? drewnianego w le?nictwie Dobromierz.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie inspektora nadzoru / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 167.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem wodospustow drogowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Jawor, Le?nictwa Dobromierz i Klaczyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem wodospustow drogowych

Roboty podlegaj?ce nadzorowi obejmuj?:

1. Wykonanie w systemie zaprojektuj ? wybuduj wodospustow drewnianych w ilo?ci 20 sztuk na istniej?cej drodze przeciwpo?arowej w Le?nictwie Klaczyna.

2. wykonanie w systemie zaprojektuj ? wybuduj wodospustow drewnianych, w ilo?ci 20 sztuk na istniej?cej drodze przeciwpo?arowej w Le?nictwie Dobromierz

3. wykonanie w systemie zaprojektuj ? wybuduj, wodospustow drewnianych w ilo?ci 15 sztuk na istniej?cych drogach le?nych w Le?nictwie Klaczyna.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie inspektora nadzoru / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 333.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w post?powaniu.

Dotyczy podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp tj. Wykonawc?:

1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2. ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych:

3. je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a. zamawiaj?cym,

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego,

c. czlonkami komisji przetargowej,

d. osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

4. ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

5. b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

6. je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7. wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN; ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w post?powaniu.

Wymagania dotycz?ce wadium:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie:

? Cz??? I: 80 PLN

? Cz??? II: 80 PLN

? Cz??? III: 90 PLN

Wadium mo?e by? wnoszone wedle wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

a) pieni?dzu;

b) por?czeniach bankowych i por?czenia spoldzielczych kas oszcz?dno?ciowo ? kredytowych, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z po?n. zm.).

Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego nr: 71 2030 0045 1110 0000 0012 2890. Wadium w formie gotowki nie b?dzie przyjmowane w kasie nadle?nictwa. Wadia wnoszone w innych formach ni? pieni?dz nale?y deponowa? w kasie w siedzibie zamawiaj?cego (pokoj nr 13).

Wadium nale?y wnie?? do uplywu terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, za moment wniesienia wadium uznaje si? moment uznania rachunku zamawiaj?cego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza b?dzie zobligowany wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w kwocie stanowi?cej 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie b?dzie moglo by? wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach:

a) pieni?dzu;

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

Zabezpieczenie slu?y pokryciu roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.

Zamawiaj?cy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiaj?cego za nale?ycie wykonane.

W trakcie realizacji umowy wykonawca mo?e dokona? zmiany formy zabezpieczenia na jedn? lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Za zgod? zamawiaj?cego wykonawca mo?e dokona? zmiany formy zabezpieczenia na jedn? lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci?glo?ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko?ci.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,

Warunek udzialu w post?powaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal:

? dla cz??ci I i II zamowienia: co najmniej jedn? osob? na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego posiadaj?c? uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora prowadzila nadzor przynajmniej nad jedn? robot? budowlan? w specjalno?ci in?ynieryjno-hydrotechnicznej o warto?ci min. 100 000 PLN brutto.

? dla cz??ci III zamowienia: co najmniej jedn? osob? na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego posiadaj?c? uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktora prowadzila nadzor przynajmniej nad jedn? robot? budowlan? w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej obejmuj?c? budow? wodospustow o warto?ci min. 40 000 PLN brutto (warto?? dotyczy wybudowanych wodospustow)..

Dopuszcza si? osoby posiadaj?ce rownowa?ne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Wykonawca skladaj?c ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia mo?e wskaza? te same osoby.

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawca dol?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ), ktorego wzor okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?ce standardy jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Tre?? JEDZ okre?lona zostala w Zal?czniku nr 2 do SIWZ, jednak?e z uwagi na konieczno?? podania w tre?ci JEDZ znacz?cej ilo?ci informacji Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia . JEDZ nale?y zlo?y? wraz z ofert?.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow

Zgodnie z postanowieniami Zal?cznika I do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamowienia dziel? si? na cz??ci oraz warunki udzialu w post?powaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczegolnych cz??ci s? ro?ne, nale?y wypelni? JEDZ dla ka?dej cz??ci.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, przed udzieleniem mu zamowienia zlo?y na wezwanie zamawiaj?cego aktualne na dzie? ich zlo?enia nast?puj?ce dokumenty:

a) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

d) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

e) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

f) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

g) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

h) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

i) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

j) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

k) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Nadle?nictwo Jawor, ul. My?liborska 3, 59-400 Jawor, Sala konferencyjna.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywolanych przepisow Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim w formie pisemnej, trwal? i czyteln? technik?. Wymog zachowania formy pisemnej oznacza konieczno?? zlo?enia wlasnor?cznego podpisu (art. 78 k.c.).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp. S? one okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? albo zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego,ktorej/mu zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie przysluguje odwolanie. W przypadku uznania zasadno?ci informacji zamawiaj?cy powtorzy czynno?? albo dokona czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawcow.

7. Skarga do s?du

a) Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powy?ej ma prawo wniesienia skargi do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego;

b) W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowi? inaczej;

c) Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego;

d) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem;

e) Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla?ciwemu s?dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jawor: Construction supervision services

2017/S 190-389396

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Jawor
ul. My?liborska 3
Jawor
59-400
Poland
Contact person: Piotr Wierzbicki
Telephone: +48 0768711600
E-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 0768711600
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jawor/zamowienia_publiczne

I.5) Main activity
Other activity: uslugi le?nictwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Jawor.

Reference number: ZG.270.20.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 667.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Muchow.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 167.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem obiektow w Le?nictwie Dobromierz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 167.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pelnienie nadzoru nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem wodospustow drogowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 333.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Jawor: Construction supervision services
ND Document number 389396-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JAWOR
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Jawor
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71520000 - Construction supervision services
OC Original CPV code 71520000 - Construction supervision services
RC NUTS code PL51
PL515
IA Internet address (URL) http://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >