Poland-Koszalin: Construction management services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003605956788206
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389388-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction management services

2017/S 190-389388

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi/d/10304
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Contact person: Dorota Solniczek
Telephone: +48 943427831
E-mail: dorota.solniczek@zzdw.koszlin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

Reference number: ZZDW.6/391/219/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi Zarz?dzania Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 107 317.07 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Odcinek Lazy ? Iwi?cino.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi Zarz?dzania Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

2. Usluga obejmuje:

1) zarz?dzanie i koordynacj? wszystkich czynno?ci zwi?zanych z realizacj? Projektu;

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego i kontrol? nad realizacj? robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawart? umow? na roboty budowlane;

3) dzialania maj?ce na celu terminowe wykonanie robot budowlanych;

4) dokumentowanie post?pu robot, dzialanie informacyjno ? promocyjne zwi?zane z realizacj? projektu;

5) wypelnianiu obowi?zkow sprawozdawczych wynikaj?cych z uzgodnie? z Kierownikiem Projektu;

3. Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Rozdziale C ?Opis przedmiotu zamowienia i ? 9 Zobowi?zania Wykonawcy Zarz?dzaj?cego Projektem wzoru umowy.

4. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ?Prawo zamowie? publicznych.

1) Zakres uslug ustala si? w wysoko?ci do 20 % warto?ci zamowienia podstawowego.

2) Warunki, na jakich zostan? one udzielone: wykonanie uslug w trakcie trwania umowy, a tak?e po jej zako?czeniu polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug oraz zgodnych z przedmiotem zamowienia polegaj?cych na:

a) zarz?dzaniu i koordynacji wszystkich czynno?ci zwi?zanych z realizacj? Projektu;

pelnieniu nadzoru inwestorskiego i kontroli nad realizacj? robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawart? umow? na roboty budowlane w zakresie robot budowlanych obejmuj?cych:

? usuni?cie drzew i krzewow,

? zdj?cie warstwy humusu,

? rozbiork? nawierzchni z kostki betonowej,

? rozbiork? nawierzchni bitumicznej,

? wykonanie robot ziemnych- wykopow i nasypow,

? wykonanie projektowanej konstrukcji ?cie?ki rowerowej i zjazdow,

? ustawienie barier zabezpieczaj?cych,

? umocnienie skarp rowow oraz poboczy ?cie?ki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie, wraz z obsianiem traw?,

? wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

b) dzialaniach maj?cych na celu terminowe wykonanie robot budowlanych;

c) dokumentowaniu post?pu robot, dzialaniach informacyjno ? promocyjnych zwi?zanych z realizacj? projektu;

d) wypelnianie obowi?zkow sprawozdawczych wynikaj?cych z uzgodnie? z Kierownikiem Projektu.

3) Wynagrodzenie brutto zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych liczone b?dzie nast?puj?co:

R x W u

..................= Wynagrodzenie brutto Wykonawcy

W k

R ? wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w 3 ust.1 umowy

W u ? warto?? wynagrodzenia brutto zamowienia udzielonego wykonawcy robot budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych, ktorych nadzor dotyczy

W k ? warto?? wynagrodzenia brutto wykonawcy robot budowlanych wynikaj?ca z umowy podstawowej.

5. Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawcow na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie In?yniera Projektu / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Robot Drogowych / Weighting: 24
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 89 430.89 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt przewidziany do wspolfinansowania przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania, w przypadku nieprzyznania ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spelniony je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykonal w sposob nale?yty, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie min. 2 uslugi polegaj?ce na zarz?dzaniu projektem (zadaniem) drogowym, ka?da o warto?ci robot min. 1 000 000 PLN (brutto), przy czym usluga zostala wykonana, projekt (zadanie) ? roboty zostaly zako?czone. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia a tak?e w przypadku gdy wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem uslug winien wykaza? si? jeden z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub podmiot na ktorego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych Wykonawca b?dzie polegal.

III.1.5) Information about reserved contracts
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w rozdziale D Projekt umowy.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w 15 Projektu umowy ? Rozdzial D SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeci?ska 31, sala nr 10.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I.Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 24 aa ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

II. Wykonawca, na zasadach okre?lonych w Dziale XII Rozdzialu A SIWZ, jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 500 PLN (slownie: jeden tysi?c pi??set zlotych 00/100)

III. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ? Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ? Pzp.

IV.Wykonawca wst?pnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunku okre?lonego w pkt III.I.3 poprzez zlo?enie wraz z ofert? aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w cz??ci IV JEDZ wypelnil jedynie sekcj? ALFA w cz??ci IV i nie wypelnial ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV.

V. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wskazane s? w Dziale VIII Rozdzialu A SIWZ.

3.Oferta winna zawiera?:

1) prawidlowo wypelniony formularz ?OFERTA (stanowi?cy zal?cznik nr 1 do rozdzialu B SIWZ)

2) o?wiadczenie wymienione w dziale VIII pkt 1 niniejszej SIWZ (stanowi?ce zal?cznik nr 2 do rozdzialu B SIWZ),

3) dowod wniesienia wadium,

4) zobowi?zanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci polega na zdolno?ciach i technicznych lub zawodowych innych podmiotow niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

5) pelnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wla?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno?ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej (dzial VI ustawy).

2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby.

8) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

9) Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction management services

2017/S 190-389388

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Nadmorska odcinek Lazy ? Iwi?cino.

Reference number: ZZDW.6/391/219/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 107 317.07 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 89 430.89 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Construction management services
ND Document number 389388-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71540000 - Construction management services
OC Original CPV code 71540000 - Construction management services
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) www.zzdw.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >