Poland-Krakow: Street-cleaning and sweeping services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003606033682674
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389387-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Street-cleaning and sweeping services

2017/S 190-389387

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpo.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony.

Reference number: TZ/TT/23/2017
II.1.2) Main CPV code
90610000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony ? Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90611000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony (Rejon 1).

? Zakres rzeczowy wraz z map? podzialu na rejony Zal. Nr 1;

? Warunki realizacji prac przez Wykonawc? Zal. Nr 2.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych. Ka?dy Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na nie wi?cej ni? 1 rejon.

rejon nr 1 ? obejmuje obszar, ktorego granica biegnie wzdlu? poludniowo wschodniej i poludniowej granicy miasta, wzdlu? rzeki Wisly obejmuj?c jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulic? Nowohuck? i Powsta?cow Wielkopolskich do ul. Powsta?cow ?l?skich, wzdlu? Powsta?cow ?l?skich do ul. Kamie?skiego, wzdlu? ul. Kamie?skiego (w cz??ci od Powsta?cow ?l?skich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdlu? ul. Wadowickiej i Zakopia?skiej, do granic miasta.

Wyl?czone z Rejonu s? ulice: Nowohucka, Kukli?skiego, Lipska, Surzyckiego, Rybitwy, Christo ? Botewa, ?liwiaka, Trakt Papieski, Powsta?cow Wielkopolskich, Powsta?cow ?l?skich, cz??? ul. Kamie?skiego (od Powsta?cow ?l?skich do Ronda Matecznego), Rondo Matecznego i Powsta?cow Wielkopolskich.

Uwaga!!!

W szczegolnych przypadkach Zamawiaj?cy mo?e zleci? wykonanie prac (np. likwidacja skutkow nawalnic) w rejonie innym ni? rejon (cz???), na ktory Wykonawca sklada ofert? przetargow?. Wowczas rozliczenie odbywa? si? b?dzie wg stawek okre?lonych w formularzu kalkulacji Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcze?niej ni? od dnia 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? z zastrze?eniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony ? Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90611000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony (Rejon 2).

? Zakres rzeczowy wraz z map? podzialu na rejony Zal. Nr 1;

? Warunki realizacji prac przez Wykonawc? Zal. Nr 2.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych. Ka?dy Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na nie wi?cej ni? 1 rejon.

rejon nr 2 ? obejmuje obszar, ktorego granica biegnie wzdlu? poludniowo zachodniej i polnocno zachodniej granicy miasta, al. 29-go Listopada, wzdlu? al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdlu? ul. Opolskiej do ul. Pr?dnickiej, wzdlu? ul. Pr?dnickiej, ul. Bratyslawskiej, ul. Wybickiego, ul. Czy?ewskiego, ul. Glowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Krolowej Jadwigi wzdlu? ul. Krolowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Ko?ciuszki, dalej wzdlu? rzeki Wisly obejmuj?c jej prawy brzeg do Mostu D?bnickiego (bez mostu), wzdlu? ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdlu? ulicy Wadowickiej i Zakopia?skiej do poludniowej granicy miasta.

Wyl?czone z Rejonu s? ulice: Konopnickiej, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Matecznego, Wadowicka i Zakopia?ska, Al. 29-go Listopada, Opolska, Conrada, Rondo Ofiar Katynia, Radzikowskiego z estakad?, Pasternik, Jasnogorska z tunelem, estakad?, rondem pod estakad? wraz z ulicami dojazdowymi do ronda, Pr?dnicka, Bratyslawska, Wybickiego, Czy?ewskiego, Glowackiego, Piastowska, Krolowej Jadwigi (odcinek od ul. Focha do ul. Ko?ciuszki).

Uwaga!!!

W szczegolnych przypadkach Zamawiaj?cy mo?e zleci? wykonanie prac (np. likwidacja skutkow nawalnic) w rejonie innym ni? rejon (cz???), na ktory Wykonawca sklada ofert? przetargow?. Wowczas rozliczenie odbywa? si? b?dzie wg stawek okre?lonych w formularzu kalkulacji Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcze?niej ni? od dnia 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? z zastrze?eniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z post?powania Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publiczny.

Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, i? nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca wypelnia JEDZ w cz??ci I, cz??? II, cz??? III, cz??? IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cze?? VI O?wiadczenie ko?cowe.

Ocena niepodlegania przez wykonawc? wykluczeniu z pos?powania nast?pi na podstawie przedlo?onych o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

2. Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, i? Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. zobowi?zany b?dzie przedlo?y?:

? aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualn? informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

3. Szczegolowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, i? nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca wypelnia JEDZ w cz??ci I, cz??? II, cz??? III, cz??? IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cze?? VI O?wiadczenie ko?cowe.

2. Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, i? Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezb?dnej do realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia zobowi?zany b?dzie przedlo?y? dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego, o ktorej mowa w cz??? IV, sekcja B pkt 5 JEDZ oraz pkt 6.3 SIWZ;

3. Szczegolowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj.:

1) posiadaj? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie ni?szej ni? 1 000 000 PLN.

Ocena spelniania przez wykonawc? ww. warunkow uczestnictwa nast?pi na podstawie przedlo?onych o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, i? nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca wypelnia JEDZ w cz??ci I, cz??? II, cz??? III, cz??? IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cze?? VI O?wiadczenie ko?cowe.

2. Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, i? Wykonawca posiada odpowiedni poziom zdolno?ci technicznych i zawodowych zobowi?zany b?dzie przedlo?y? dowody potwierdzaj?ce, i? uslugi wymienione w cz??ci IV sekcja C pkt. 1b) JEDZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Dowodami potwierdzaj?cymi, ?e uslugi, o ktorych mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w cz??ci IV sekcji C pkt. 1b) JEDZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane. Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) na potwierdzenie, i? Wykonawca dysponuje sprz?tem wymienionym w cz??ci IV sekcja C pkt. 9 JEDZ zobowi?zany b?dzie przedlo?y? wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3. Szczegolowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj.:

1) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? uslug? porownywaln?. Przez uslug? porownywaln? Zamawiaj?cy rozumie uslug? polegaj?c? na mechanicznym letnim zamiataniu ulic na l?czn? ilo?? wykonanych jednostek nie mniejsz? ni? 20 000 km technologicznych oraz na mechanicznym letnim zmywaniu ulic na l?czn? ilo?? wykonanych jednostek nie mniejsz? ni? 25 000 km technologicznych, ?wiadczonych w sposob ci?gly w okresie nie dlu?szym ni? 10 miesi?cy.

2) dysponuj? odpowiednim potencjalem technicznym tj. dysponuj? minimum:

a) 3 szt. zamiatarek ulicznych z turbin? ss?c? o pojemno?ci zbiornika na zmiotki min. 2m i systemem zraszania wszystkich szczotek w tym co najmniej 1 zamiatark? ze szczotk? bezpiecznikow?;

b) zamiatarka elewatorowa 3 szt.

c) polewaczki 3 szt.

d) koparko ? ladowark? 1 szt.

e) samochodami dostawczymi do 3,5 t DMC 2 szt.

Ocena spelniania przez wykonawc? ww. warunkow uczestnictwa nast?pi na podstawie przedlo?onych o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Oferty zostan? otwarte w siedzibie Zamawiaj?cego ? Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow, wojewodztwo malopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna przy Zarz?dzie Spolki.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych. Ka?dy Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na nie wi?cej ni? 1 rejon.

2. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia, o ktorym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug, zamowienia polegaj?cego na powtorzeniu podobnych uslug, je?eli takie zamowienie bylo przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz calkowita warto?? tego zamowienia nie przekroczy 50 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zostan? one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamowienia oraz zapewnione zostan? ?rodki finansowe na ten cel.

3. Zamawiaj?cy przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

4. W szczegolnych przypadkach Zamawiaj?cy mo?e zleci? wykonanie prac (np. likwidacja skutkow nawalnic) w rejonie innym ni? rejon (cz???), na ktory Wykonawca sklada ofert? przetargow?. Wowczas rozliczenie odbywa? si? b?dzie wg stawek okre?lonych w formularzu kalkulacji Wykonawcy.

5. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6. Zgodnie z art. 86 ust 5 niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:

a) kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

8. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium na zasadach okre?lonych w pkt. 10 SIWZ.

9. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

a) wypelniony i podpisany ?JEDZ,

b) wypelniony i podpisany formularz oferty ? Zal. nr 4 do SIWZ;

c) wypelniony formularz kalkulacji ceny oferty ? wg Zal. nr 5a ? 5b do SIWZ,

d) o?wiadczenie Wykonawcy, ?e od dnia podpisania umowy (przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia) zapewni baz? spelniaj?c? wymagania okre?lone w Zal. Nr 2 do SIWZ pkt. 14 (Wykonawca winien poda? dokladny adres).

e) dowod wniesienia wadium.

10. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 8.6 d) SIWZ.

11. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z ustaw? czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowie? publicznych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Street-cleaning and sweeping services

2017/S 190-389387

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony.

Reference number: TZ/TT/23/2017
II.1.2) Main CPV code
90610000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony ? Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90611000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podzialem na 2 rejony ? Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90611000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Street-cleaning and sweeping services
ND Document number 389387-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90611000 - Street-cleaning services
90612000 - Street-sweeping services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90611000 - Street-cleaning services
90612000 - Street-sweeping services
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpo.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >