Poland-Krakow: Environmental monitoring other than for construction

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003606083380939
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389384-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Environmental monitoring other than for construction

2017/S 190-389384

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie
pl. Na Stawach 3
Krakow
30-107
Poland
Contact person: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Krakow
Telephone: +48 126198155
E-mail: Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
Fax: +48 126198122
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.krakow.rdos.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Monitoring gniewosza plamistego w ramach realizacji projektu ?Ochrona ro?norodno?ci biologicznej w wojewodztwie malopolskim ? etap II.

Reference number: OP-I.082.9.1.2017.BZ.MMr
II.1.2) Main CPV code
90711500
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na: wykonaniu monitoringu gniewosza plamistego na najwa?niejszych znanych oraz zagro?onych antropopresj? stanowiskach tego gatunku w Krakowie i okolicach (Zakrzowek, Bodzow, Tyniec, Las Wolski, Kajasowka, Kamie?/Rusocice). Uzyskane wyniki pozwol? okre?li? aktualn? liczebno?? gniewosza plamistego na poszczegolnych stanowiskach oraz porowna? uzyskane wyniki ze wcze?niejszymi inwentaryzacjami prowadzonymi w latach 2011, 2014, 2016 r. Dzi?ki terminowi prowadzonego monitoringu mo?liwe b?dzie okre?lenie liczebno?ci gatunku podczas okresu godowego gniewosza plamistego, kiedy to w??e s? bardziej aktywne i mniej ostro?ne, a przez to latwiejsze do obserwacji. Aspekt wiosenny nie byl dotychczas badany na ?adnym ze stanowisk, a wi?c uzyskane wyniki dostarcz? pelnej wiedzy o populacjach gniewosza plamistego na stanowiskach.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 44 715.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na: wykonaniu monitoringu gniewosza plamistego na najwa?niejszych znanych oraz zagro?onych antropopresj? stanowiskach tego gatunku w Krakowie i okolicach (Zakrzowek, Bodzow, Tyniec, Las Wolski, Kajasowka, Kamie?/Rusocice). Uzyskane wyniki pozwol? okre?li? aktualn? liczebno?? gniewosza plamistego na poszczegolnych stanowiskach oraz porowna? uzyskane wyniki ze wcze?niejszymi inwentaryzacjami prowadzonymi w latach 2011, 2014, 2016 r. Dzi?ki terminowi prowadzonego monitoringu mo?liwe b?dzie okre?lenie liczebno?ci gatunku podczas okresu godowego gniewosza plamistego, kiedy to w??e s? bardziej aktywne i mniej ostro?ne, a przez to latwiejsze do obserwacji. Aspekt wiosenny nie byl dotychczas badany na ?adnym ze stanowisk, a wi?c uzyskane wyniki dostarcz? pelnej wiedzy o populacjach gniewosza plamistego na stanowiskach. Na ka?dym stanowisku musi zosta? wykonanych co najmniej 10 kontroli w okresie od 1.4.2018 r. do 30.9.2018 r., z czego przynajmniej 4 kontrole na ka?dym stanowisku powinny by? wykonane w okresie godowym gniewosza plamistego (kwiecie? ? maj).

W terminie do 31.10.2018 r. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Zamawiaj?cemu:

a) opracowanie tekstowe zawieraj?ce metodyk? prowadzonego monitoringu, jego wyniki dla poszczegolnych stanowisk, porownanie uzyskanych wynikow z poprzednimi inwentaryzacjami gniewosza na poszczegolnych stanowiskach, wyniki bada? genetycznych oraz wnioski z prowadzonego monitoringu;

b) tabelaryczne zestawienie schwytanych na ka?dym stanowisku osobnikow wraz z podaniem daty schwytania, unikalnego identyfikatora osobnika, jego plci, dlugo?ci ciala i ogona, masy ciala oraz ewentualnie innych istotnych cech;

c) dokumentacje fotograficzne stanowisk;

d) mapy stanowisk z naniesionymi lokalizacjami obserwowanych i schwytanych osobnikow, lokalizacjami osobnikow z bada? telemetrycznych, zasi?giem istniej?cych i potencjalnych siedlisk na podkladzie ortofotomapy (ka?da mapa powinna zawiera? tytul, nazw? stanowiska, podzialk? oraz legend?);

e) warstwy shapefile lokalizacji obserwowanych i schwytanych osobnikow, lokalizacjami osobnikow z bada? telemetrycznych, zasi?giem istniej?cych i potencjalnych siedlisk.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia ? eksperta herpetologa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 800 PLN.

2. Nie wymaga si? wnoszenia nale?ytego zabezpieczenia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotycz?ce:

1.2.3.zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

1.2.3.1. minimalne warunki dotycz?ce do?wiadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, co najmniej 1 uslug? polegaj?c? na wykonaniu: inwentaryzacji gadow lub monitoringu gadow;.;

1.2.3.2. minimalne warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, do?wiadczeniu niezb?dnym do wykonania zamowienia, odpowiadaj?cym warunkom ni?ej okre?lonym- wykonawca skieruje do realizacji zamowienia, co najmniej:

1.2.3.2.1. jeden ekspert-herpetolog, ktory wykonal co najmniej: jedn? inwentaryzacj? gadow lub monitoring gadow oraz posiada udokumentowany dorobek naukowy- ma by? autorem lub wspolautorem publikacji naukowej dotycz?cej gadow *.

* [publikacja naukowa w rozumieniu 2 pkt 10 rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w ktorych zgodnie z ich statutami nie wyodr?bniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Dz.U. z 2016 r. poz. 2154.)

Przez publikacj? naukow? ? nale?y rozumie? recenzowany artykul naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przegl?dowym, glos? lub komentarz prawniczy:

a) opublikowany w czasopi?mie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, ?e suplement lub zeszyt stanowi? kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o ktorym mowa w 15 ust. 1,

b) prezentuj?cy wyniki bada? naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,

c) przedstawiaj?cy metodyk? bada? naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski ? z podaniem cytowanej literatury (bibliografi?)].

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu:

1. wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotycz?ce:

1.2.3.zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

1.2.3.1. minimalne warunki dotycz?ce do?wiadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, co najmniej 1 uslug? polegaj?c? na wykonaniu: inwentaryzacji gadow lub monitoringu gadow;.;

1.2.3.2. minimalne warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, do?wiadczeniu niezb?dnym do wykonania zamowienia, odpowiadaj?cym warunkom ni?ej okre?lonym- wykonawca skieruje do realizacji zamowienia, co najmniej:

1.2.3.2.1. jeden ekspert-herpetolog, ktory wykonal co najmniej: jedn? inwentaryzacj? gadow lub monitoring gadow oraz posiada udokumentowany dorobek naukowy- ma by? autorem lub wspolautorem publikacji naukowej dotycz?cej gadow *.

* [publikacja naukowa w rozumieniu 2 pkt 10 rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w ktorych zgodnie z ich statutami nie wyodr?bniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Dz.U. z 2016 r. poz. 2154.)

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu:

1. wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, wraz z istotnymi zmianami umowy zawiera zal?cznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Krakow, pokoj nr -106 (sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Przedmiotowe post?powanie prowadzone b?dzie w trybie tzw. procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24 aa ustawy Pzp ( dalej ustawa). Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? o ktorym mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy ( przeslanki obligatoryjne)

3. Wykluczenie Wykonawcy nast?puje odpowiednio, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 7 ustawy. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, mo?e przedstawi? dowody w zakresie i na warunkach okre?lonych w art. 24.ust.8 ustawy.

I. Wraz z ofert? Wykonawca sklada aktualne na dzie? skladania ofert nast?puj?ce dokumenty stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu: a) O?wiadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia ( JEDZ ) okre?lonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.Urz. UE L 3/16). . Zamawiaj?cy wymaga wypelnienia JEDZ w zakresie odpowiadaj?cym wszelkim wymaganiom okre?lonym w SIWZ. b) wypelniony Formularz ofertowy,c) w przypadku zlo?enia oferty przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, d) pelnomocnictwo udzielane osobom podpisuj?cym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powy?szym zakresie nie wynika wprost z dokumentow rejestrowych, e) Wykonawca w celu uzyskania punktow w kryterium oceny ofert -do?wiadczenie eksperta- herpetologa- sklada wykaz na zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, b) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; c) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

IV. Doprecyzowanie informacji wskazanej w sekcji IV.2.6 ogloszenia: Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni licz?c od terminu otwarcia ofert.

Pozostale informacje zawarto w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp ??rodki ochrony prawnej.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy przed skladem orzekaj?cym Krajowej Izby Odwolawczej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Environmental monitoring other than for construction

2017/S 190-389384

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie
pl. Na Stawach 3
Krakow
30-107
Poland
Contact person: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Krakow
Telephone: +48 126198155
E-mail: Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
Fax: +48 126198122
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Monitoring gniewosza plamistego w ramach realizacji projektu ?Ochrona ro?norodno?ci biologicznej w wojewodztwie malopolskim ? etap II.

Reference number: OP-I.082.9.1.2017.BZ.MMr
II.1.2) Main CPV code
90711500
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 44 715.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Environmental monitoring other than for construction
ND Document number 389384-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90711500 - Environmental monitoring other than for construction
OC Original CPV code 90711500 - Environmental monitoring other than for construction
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://bip.krakow.rdos.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >