Poland-Szczecin: Fitness equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 78 - Recreational and Athletic Equipment
Opps ID: NBD00003606409472521
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388886-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Fitness equipments

2017/S 190-388886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn ? Carmo
6711635457
ul. Marcina Kasprzaka 4/18
Szczecin
71-074
Poland
Contact person: Monika Celadyn ? Carmo
Telephone: +48 604757871
E-mail: m.celadyn@gmail.com
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: https://www.klubsantocka.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo
I.5) Main activity
Other activity: przedsi?biorstwo wielobra?owe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 13.09.2017.

II.1.2) Main CPV code
37440000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

? Rower pionowy ? 3 szt.;

? Crosswalker ? 3 szt.;

? Maszyna na mi??nie czworoglowe uda ? 1 szt.;

? Maszyna na mi??nie dwuglowe uda ? 1 szt.;

? Maszyna do mi??ni klatki piersiowej ? 1 szt.;

? Maszyna do mi??ni brzucha ? 1 szt.;

? Maszyna do mi??ni grzbietu ? 1 szt.;

? Maszyna na doci?ganie ? 1 szt.;

? System do indywidualnej analizy i diagnostyki biometrycznej na potrzeby treningu silowo-wytrzymalo?ciowego ?1 szt.

? Oprogramowanie do zarz?dzania treningiem i urz?dzeniami treningowymi ? 1 szt.

37440000 ? 2 Sprz?t do ?wicze? fizycznych

48900000 ? 7 Ro?ne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 635 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
37440000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Ul. Santocka 18/13, 71-113 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Rower pionowy ? 3 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 25 ? 400 W lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,0 m

? Szeroko?? maksymalnie 0,6 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

2. Crosswalker ? 3 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 25 ? 400 W lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,9 m

? Szeroko?? maksymalnie 0,6 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,8 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

3. Maszyna na mi??nie czworoglowe uda ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,8 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,4 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

4. Maszyna na mi??nie dwuglowe uda ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,7 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,2 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

5. Maszyna do ?wiczenia mi??ni klatki piersiowej ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,3 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,3 m

? Wysoko?? zakres maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

6. Maszyna do ?wiczenia mi??ni brzucha ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,6 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,3 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

7. Maszyna do ?wiczenia mi??ni grzbietu 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,6 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,2 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

8. Maszyna na doci?ganie ? wio?larz 1 szt.

Minimalne parametry:

? Zakres obci??e?: 5 ? 95 kg lub szerszy

? Dlugo?? maksymalnie 1,5 m

? Szeroko?? maksymalnie 1,3 m

? Wysoko?? maksymalnie 1,4 m

? Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

? Kolorowy wy?wietlacz dotykowy minimum 10 cali

? Opor sterowany elektronicznie

9. System do indywidualnej analizy i diagnostyki biometrycznej na potrzeby treningu

silowo-wytrzymalo?ciowego ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? Dlugo?? max 0,95 m

? Szeroko?? max 1,2 m

? Wysoko?? max 1,8 m

? Zasilanie 230V, 50/60 Hz

? klawiatura wraz z panelem dotykowym

? funkcja wagi

? Ekran dotykowy min. 23 cale

10. Oprogramowanie do zarz?dzania treningiem i urz?dzeniami treningowymi ? 1 szt.

Minimalne parametry:

? kompatybilno?? z maszynami treningowymi oraz systemem analizy biometrycznej

? funkcja rejestracji i analizy treningu oraz obecno?ci klientow na treningach

? oprogramowanie obslugiwane na dowolnej przegl?darce internetowej

? mo?liwo?? zdalnego planowania i programowania treningu

Wspolny slownik zamowie? (CPV):

37440000 ? 2 Sprz?t do ?wicze? fizycznych

48900000 ? 7 Ro?ne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2. Planowany termin realizacji zamowienia: do 31.12.2017 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji w miesi?cach / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPZP.01.07.00-32-0014/17.
II.2.14) Additional information

Termin dostarczania ofert uplywa w dniu: 26.9.2017 r.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 177-362030
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 13.09.2017

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kravter Sp. z o.o.
ul. Promienista 83
Pozna?
60-141
Poland
NUTS code: PL415

Internet address: http://www.kravter.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 635 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria:

a)cena netto (w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany ?redni kurs NBP z dnia poprzedzaj?cego sporz?dzenie protokolu wyboru ofert przez Zamawiaj?cego) waga -80 %, 80 pkt.

b)okres gwarancji w miesi?cach (dla calego zestawu ? ?rodki trwale oraz warto?ci niematerialnych i prawnych) waga -20 % 20 pkt.

Sposob przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty w ramach kryterium ceny netto b?d? przyznawane wg nast?puj?cej formuly:

C min

C n = ----------------- x 100 x 80 %

C r

C min ? cena minimalna w zbiorze

C r ? cena oferty rozpatrywanej

C n ? ilo?? punktow przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesi?cach b?d? przyznawane wg nast?puj?cych przedzialow:

? Gwarancja na okres do 12 miesi?cy (wl?cznie)- 0 pkt,

? Gwarancja na okres powy?ej 12 miesi?cy do 24 miesi?ce (wl?cznie) ? 10 pkt,

? Gwarancja na okres powy?ej 24 miesi?cy ? 20 pkt

Do post?powania zostan? dopuszczeni oferenci spelniaj?cy nast?puj?ce warunki:

1) Posiadanie uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania.

2) Znajdowanie si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia we wskazanym terminie.

3) Posiadanie niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

4) Zlo?enie o?wiadcze? na ofercie o braku wyst?powania powi?za?.

5) Zlo?enie specyfikacji dla ?rodkow trwalych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych, pozwalaj?cej oceni? parametry

Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia spelnienia w/w warunkow zobowi?zany jest przedlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

1. Zlo?enie oferty zawieraj?cej:

? Nazw?, adres oferenta i NIP,

? data wystawienia oferty,

? dane pozwalaj?ce oceni? ofert? i przyzna? punkty w ramach kryteriow,

? termin wa?no?ci oferty

2. Zlo?enie specyfikacji dla ?rodkow trwalych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych, pozwalaj?cej oceni? parametry

3. Zlo?enie na ofercie o?wiadcze? o nast?puj?cej tre?ci:

? Wykonawca o?wiadcza, ?e zna i akceptuje warunki realizacji zamowienia okre?lone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi ?adnych zastrze?e? i uwag w tym zakresie.

? Wykonawca o?wiadcza, ?e posiada uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania.

? Posiadanie niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

? Wykonawca o?wiadcza, ?e znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia we wskazanym terminie.

? Wykonawca o?wiadcza, ?e nie jest powi?zany osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj?cym. Przez powi?zania osobowe lub kapitalowe rozumie si? wzajemne powi?zania pomi?dzy Zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc?, polegaj?ce w szczegolno?ci na:

a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji;

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwi?zku mal?e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawc? w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ?e mo?e to budzi? uzasadnione w?tpliwo?ci co do bezstronno?ci tych osob

Oferta powinna by? zlo?ona na formularzu ofertowym (dost?pny pod adresem https://www.klubsantocka.pl/ ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn ? Carmo
Szczecin
71-113
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

? Oferty dostarczone Zamawiaj?cemu po terminie skladania ofert nie b?d? przyj?te. Skuteczne zlo?enie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiaj?cego przed terminem skladania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed uplywem terminu skladania ofert jest dopuszczalne.

? Zamawiaj?cy mo?e wzywa? oferentow do zlo?enia wyja?nie? dotycz?cych zlo?onych przez nich ofert.

? Ko?cz?c procedur? oceny ofert Zamawiaj?cy podejmie decyzj? o wyborze najkorzystniejszej oferty.

? W ka?dym czasie post?powania przetargowego dotycz?cego wyboru wykonawcy, Zamawiaj?cy ma prawo do jego zako?czenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysluguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytulu.

? Zamawiaj?cy powiadomi oferentow oraz oglosi na swojej stronie internetowej o wynikach post?powania albo o zamkni?ciu post?powania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Warunki dokonania zmiany umowy:

? Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy, w przypadku gdy nast?pi zmiana powszechnie obowi?zuj?cych przepisow prawa w zakresie maj?cym wplyw na realizacj? przedmiotu umowy.

? Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno?ci spowodowanych czynnikami zewn?trznymi, np. terminu realizacji zamowienia, warunkow platno?ci, zmiany warto?ci zamowienia wynikaj?cej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

? Zamawiaj?cy b?dzie potr?cal od Wykonawcy kar? w wysoko?ci 0,1 % warto?ci kontraktu brutto za ka?dy dzie? spo?nienia pocz?wszy od pierwszego dnia spo?nienia na co Wykonawca wyra?a zgod? skladaj?c ofert? na niniejsze zapytanie

Wszelkich informacji dotycz?cych przedmiotu zamowienia udziela Pani Monika Celadyn ? Carmo, telefon 604 757 871, e-mail: m.celadyn@gmail.com

9. Zastrze?enia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowi?zuje firmy Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo do ?adnego okre?lonego dzialania:

? Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowi?zuje firmy Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo do akceptacji oferty, w calo?ci lub cz??ci i nie zobowi?zuje firmy Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo do skladania wyja?nie? czy powodow akceptacji lub odrzucenia oferty.

? Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo nie mo?e by? poci?gana do odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentow w zwi?zku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

? Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo zastrzega sobie prawo w ka?dej chwili do zmian/anulowania calo?ci lub cz??ci zapytania ofertowego

Sposoby skladania ofert:

1) osobi?cie w siedzibie firmy: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn ? Carmo;

ul. Santocka 18/13, 71-113 Szczecin

2) poczt?, listem poleconym, kurierem na adres korespondencyjny: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn-Carmo;

Ul. Marcina Kasprzaka 4/18; 71-074 Szczecin

3) poczt? elektroniczn? na adres mailowy: m.celadyn@gmail.com .

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Fitness equipments

2017/S 190-388886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn ? Carmo
6711635457
ul. Marcina Kasprzaka 4/18
Szczecin
71-074
Poland
Contact person: Monika Celadyn ? Carmo
Telephone: +48 604757871
E-mail: m.celadyn@gmail.com
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: https://www.klubsantocka.pl/

I.5) Main activity
Other activity: przedsi?biorstwo wielobra?owe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 13.09.2017.

II.1.2) Main CPV code
37440000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 635 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
37440000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 177-362030

Section V: Award of contract

Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 13.09.2017

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kravter Sp. z o.o.
ul. Promienista 83
Pozna?
60-141
Poland
NUTS code: PL415

Internet address: http://www.kravter.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 635 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Fitness equipments
ND Document number 388886-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Monika Celadyn ? Carmo (6711635457)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 37440000 - Fitness equipments
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
OC Original CPV code 37440000 - Fitness equipments
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) https://www.klubsantocka.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >