Poland-Katowice: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003606445196517
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388885-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Computer equipment and supplies

2017/S 190-388885

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa sprz?tu i oprogramowania komputerowego dla ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reference number: RZP/PN/76/17
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w oparciu o zalo?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w zal?cznikach do SIWZ:

1) Formularz Ofertowy;

2) Specyfikacja techniczna;

3) Specyfikacja asortymentowo-cenowa;

4) Wzor umowy wraz z zal?cznikami.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 155 948.01 PLN / Highest offer: 172 026.57 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z zal?cznikiem 2.1 i 3.1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz Specyfikacja techniczna

Komputer PC

Monitor LCD

Drukarki etykiet

Czytniki kodow kreskowych

Skaner 1, 2.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Inne parametry / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 35
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 139-285041
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup i dostawa sprz?tu i oprogramowania komputerowego dla ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BIT ? Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Spolka Jawna
271502467
ul. Uniwersytecka 4
Katowice
40-007
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 148 202.57 PLN
Total value of the contract/lot: 155 948.01 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej szczegolowo reguluj? przepisy dzialu VI ustawy ? ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ? 198 g ustawy).

2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przysluguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia(dalej: SIWZ), przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwola?:

1) odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane

w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy:

1) odwolanie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci, zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania;

2) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3) Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli:

a) nie zawiera brakow formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania).

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du:

1) w post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego

o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi? inaczej.

2) skarg? wnosi si? do s?du wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem;

3) Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli:

a) nie zawiera brakow formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania).

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Computer equipment and supplies

2017/S 190-388885

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa sprz?tu i oprogramowania komputerowego dla ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reference number: RZP/PN/76/17
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 155 948.01 PLN / Highest offer: 172 026.57 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 139-285041

Section V: Award of contract

Title:

Zakup i dostawa sprz?tu i oprogramowania komputerowego dla ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BIT ? Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Spolka Jawna
271502467
ul. Uniwersytecka 4
Katowice
40-007
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 148 202.57 PLN
Total value of the contract/lot: 155 948.01 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Computer equipment and supplies
ND Document number 388885-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KATOWICE
AU Authority name ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (000289035)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213300 - Desktop computer
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213300 - Desktop computer
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.sum.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >