Poland-Rzeszow: Antineoplastic agents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003606628159739
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388883-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Antineoplastic agents

2017/S 190-388883

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy lekow onkologicznych Olaparibum, Lanreotidum i Temsirolimusum.

Reference number: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/16/17 , Post?powanie nr 36
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

I. Przedmiotem zamowienia s? dostawy lekow onkologicznych Olaparibum, Lanreotidum i Temsirolimusum wyszczegolnionych w Cz??ciach dla Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo ? ofertowych ? Zal?czniki nr 1 dla poszczegolnych cz?l?ci, b?d?cych integraln? cz??ci? SIWZ.

II. Zamawiaj?cy wymagal zaoferowania przedmiotow zamowienia, ktore spelniaj? wymagania opisane w SIWZ.

III. Zamawiaj?cy nie dopuszczal skladania ofert rownowa?nych.

IV.Zakres zamowienia obejmuje dostaw? przedmiotow zamowienia w ilo?ciach wyszczegolnionych w Formularzach cenowo ? ofertowych dla danej Cz??ci na okres 12 miesi?cy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Olaparibum

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Olaparibum kaps. twarde, 50 mg x 448 szt. -96 op.

Uwaga:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Cena urz?dowa Zal?cznik B.

Szczegolowy opis przedmiotow zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach?20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-173997
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Olaparibum

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy w celu zachowania terminu, o ktorym mowa w art. 95 ust. 2 Pzp w dniu 31.8.2017 r. przekazal do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urz?dowego Uni Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia w przedmiotowym post?powaniu w Cz??ci nr 2 i 3, ktore opublikowano w dniu 2.9.2017 r. pod numerem 2017/S 168 -345393.

Sprostowanie do przeslanego ogloszenia o udzieleniu zamowienia zawieraj?ce informacje dotycz?ce Cz??ci nr 1 przeslano do publikacji w dniu 26.9.2017 r. W dniu 26.9.2017 r. Zamawiaj?cy otrzymal informacj?, ?e przeslane sprostowanie nie mo?e zosta? opublikowane.

II. Post?powanie w Cz??ci nr 1 zostalo uniewa?nione.

Podstawa prawna i faktyczna uniewa?nienia post?powania w Cz??ci nr 1 ? art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp? Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. Do post?powania w Cz??ci jak wy?ej wplyn?la wyl?cznie jedna oferta Wykonawcy Astra Zeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus CB2 0AA, Cambridge Wlk. Brytania, ktora zostala uznana za odrzucon? z powodu wykluczenia Wykonawcy z post?powania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp ? Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? z post?powania z powodu nie wykazania przez Wykonawc? braku podstaw wykluczenia o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp oraz art. 24ust. 1 pkt 15, art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp.

III. W Sekcji II.1.6) Informacje o cz??ciach, ze wzgl?du na program winno by?: Przedmiotowe post?powanie podzielono na 3 cz??ci. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia w Cz??ci nr 2 i 3 zamieszczono w terminie jak w pkt I powy?ej. Obecne ogloszenie dotyczy wyl?cznie Cz??ci nr 1.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W niniejszym post?powaniu o warto?ci powy?ej 209 000 EUR obowi?zuj? przepisy:

1) Rozdzialu 1 art. 179 Pzp ? Przepisy wspolne,

2) Rozdzialu 2 art. 180 ? 198 Pzp ? Odwolanie,

3) Rozdzialu 3 art. 198 a ? 198 g Pzp ? Skarga do s?du.

3.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

5.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Sekretariat Departamentu Odwola?
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Antineoplastic agents

2017/S 190-388883

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy lekow onkologicznych Olaparibum, Lanreotidum i Temsirolimusum.

Reference number: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/16/17 , Post?powanie nr 36
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Olaparibum

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-173997

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Olaparibum

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Antineoplastic agents
ND Document number 388883-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33652100 - Antineoplastic agents
OC Original CPV code 33652100 - Antineoplastic agents
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.szpital.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >