Poland-Lod?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003606773942731
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 388619-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 190-388619

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
ul. Kopci?skiego 22
Lod?
90-153
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Lodzi, 90-153 Lod?, ul. Kopci?skiego 22
Telephone: +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Fax: +48 426789952
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.barlicki.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.barlicki.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Sekretariat Finansowo?Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Lodzi
ul. Kopci?skiego 22
Lod?
90-153
Poland
Contact person: mgr Agnieszka ?wiatlowska
E-mail: dzial.zamowien.publiczych@barlicki.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.barlicki.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa systemu do neuronawigacji z niezb?dnym wyposa?eniem.

Reference number: 30/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Lodzi, Gm. M. Lod?, pow. m. lodzki, wojewodztwo lodzkie jest dostawa systemu do neuronawigacji z niezb?dnym wyposa?eniem o wla?ciwo?ciach, w opakowaniu i ilo?ciach szczegolowo wymienionych w zal?czniku nr 1A do specyfikacji stanowi?cym jednocze?nie formularz ofertowy.

2. Szczegolowe wymagania techniczne s? zawarte w Zal?cznikach nr 1C do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 857 769.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

SP ZOZ USK nr 1 UM w Lodzi, 90-153 Lod?, ul. Kopci?skiego 22.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Lodzi, Gm. M. Lod?, pow. m. lodzki, wojewodztwo lodzkie jest dostawa systemu do neuronawigacji z niezb?dnym wyposa?eniem o wla?ciwo?ciach, w opakowaniu i ilo?ciach szczegolowo wymienionych w zal?czniku nr 1A do specyfikacji stanowi?cym jednocze?nie formularz ofertowy.

2. Szczegolowe wymagania techniczne s? zawarte w Zal?cznikach nr 1C do SIWZ.

3. Kod wg Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):

33.10.00.00-1 ? urz?dzenia medyczne

4. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5. Termin platno?ci nie mo?e by? krotszy ni? 30 i dlu?szy ni? 60 dni.

6. Zamawiaj?cy wymaga minimum 24-miesi?cznego okresu gwarancji na sprzedany sprz?t od daty uruchomienia.

7. Szczegolowe wymagania co do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego s? zawarte

w zal?cznikach 1C i w zal?czniku 4 do SIWZ (wzor umowy).

8. Zamawiaj?cy planuje zrealizowa? zakup ze ?rodkow Ministerstwa Zdrowia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 857 769.45 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy planuje sfinansowa? zakup mi?dzy innymi ze ?rodkow finansowych pochodz?cych

z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy

? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia ten warunek, je?eli wyka?e, i? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub nale?ycie wykonuje, co najmniej jedn? dostaw? aparatury medycznej o warto?ci przynajmniej: 3 500 000 PLN.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly szczegolowo okre?lone we wzorach umowy, ktory stanowi zal?cznik 4, 4A do dokumentacji przetargowej.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Dzial Zamowie? Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Lodzi, 90-153 Lod?, ul. Kopci?skiego 22, pok. 208 II pi?tro w budynku administracyjnym.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

A. 1. W post?powaniu mog? wyl?cznie wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w SIWZ oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 (przeslanki obligatoryjne)oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 (przeslanki fakultatywne) ustawy prawo zamowie? publicznych.

B. 1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia i w celu potwierdzenia, ?e oferowany sprz?t b?d?cy przedmiotem zamowienia odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego nale?y przedlo?y? wraz z ofert?:

1.1 Certyfikat CE (poda? nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE

1.2 Powiadomienie / zgloszenie / przeniesienie wyslane do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych,Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych

1.3 Kopia wa?nych posiadanych dopuszcze? do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211)

1.4 aktualne katalogi z wyszczegolnieniem numerow katalogowych ? dla wszystkich oferowanych towarow. W katalogach nale?y czytelnie oznakowa? ka?dy oferowany pakiet (np. ?Pakiet 1 poz. 1).

2. Do oferty zal?cza si?:

2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ? JEDZ

2.2 Pelnomocnictwo do podpisywania oferty (w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej przez notariusza).Pelnomocnictwo nale?y zal?czy? do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osob? niefiguruj?c? w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji dzialalno?ci gospodarczej.

2.3 Kopie dowodu wplaty wadium lub oryginaly dokumentow potwierdzaj?cych wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych ni? pieni??na forma).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiaj?cemu:

3.1 o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania

z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, ka?dy uczestnik Konsorcjum, podmiot udost?pniaj?cy potencjal na zasadach wynikaj?cych z art. 22a ustawy Pzp wskazany w ofercie przez Wykonawc? ? skladaj? wlasne Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia jako zal?czniki do formularza oferty.

5. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia skladany jest w formie pisemnej ? z oryginalnym podpisem podmiotu skladaj?cego.

6. O?wiadczenia, o ktorych mowa w niniejszej Specyfikacji i rozporz?dzeniu w sprawie dokumentow skladane przez Wykonawc? i inne podmioty, na zdolno?ciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na zasadach okre?lonych

w art. 22a ustawy Pzp i podwykonawc? skladane s? w oryginale.

7. Dokumenty, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 5, skladane s?

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.

8. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

C. 1. Przyst?puj?c do przetargu wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 68 510 PLN (slownie: sze??dziesi?t osiem tysi?cy pi??set dziesi?? zlotych 00/100).

2. Wadium w postaci pieni??nej nale?y wplaca? na konto:

2. Zmiany do umowy s? wyszczegolnione w zal?czniku nr 4 i 4A do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A) W terminie 10 dni od przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia(je?li zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni(je?li zostaly przeslane w inny sposob).

b) W terminie 10 dni od publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec tre?ci Ogloszenia o zamowienia i SIWZ).

c) W terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podlo?e jego wniesienia (inne czynno?ci Zamawiaj?cego).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 190-388619

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
ul. Kopci?skiego 22
Lod?
90-153
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Lodzi, 90-153 Lod?, ul. Kopci?skiego 22
Telephone: +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Fax: +48 426789952
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.barlicki.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa systemu do neuronawigacji z niezb?dnym wyposa?eniem.

Reference number: 30/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 857 769.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 857 769.45 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical equipments
ND Document number 388619-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.barlicki.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >