Czech Republic-Brno: Tractors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003731367697733
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384931-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Brno: Tractors

2017/S 188-384931

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mendelova univerzita v Brn?
62156489
Zem?d?lska 1/1665
Brno
613 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Vaclav Ostrovsky
Telephone: +420 545135257
E-mail: zakazky@mendelu.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://mendelu.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.mendelu.cz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dynamicky nakupni system na dodavku traktor?.

II.1.2) Main CPV code
16700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka traktor?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 331 865.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
16700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Mendelova univerzita v Brn?, ?kolni lesni podnik Masaryk?v les K?tiny, K?tiny 175, 679 05 K?tiny.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem dodavky je univerzalni kolovy traktor k lesni lanovce v?etn? dodani certifikatu vyrobku (prohla?eni o vlastnostech), dopravy na misto pln?ni a nale?ite seznameni kupujiciho s provozem a udr?bou za?izeni.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 021-035019
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zakazka 01/2017 ? Dodavka univerzalniho koloveho traktoru k lesni lanovce.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agra s.r.o.
36382914
Langsfeldova 5402/1
Martin
036 01
Suriname
Telephone: +421 905306671
E-mail: servis@agra.sk
NUTS code: SK

Internet address: http://www.agra.sk/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 331 865.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Jedna se o souhrn oznameni o vysledku zadavaciho ?izeni, zadavanem v dynamickem nakupnim systemu s nazvem: ?Dynamicky nakupni system na dodavku traktor?" za III. Q 2017.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Brno: Tractors

2017/S 188-384931

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mendelova univerzita v Brn?
62156489
Zem?d?lska 1/1665
Brno
613 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Vaclav Ostrovsky
Telephone: +420 545135257
E-mail: zakazky@mendelu.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://mendelu.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.mendelu.cz

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dynamicky nakupni system na dodavku traktor?.

II.1.2) Main CPV code
16700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 331 865.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
16700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 021-035019

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zakazka 01/2017 ? Dodavka univerzalniho koloveho traktoru k lesni lanovce.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agra s.r.o.
36382914
Langsfeldova 5402/1
Martin
036 01
Suriname
Telephone: +421 905306671
E-mail: servis@agra.sk
NUTS code: SK

Internet address: http://www.agra.sk/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 331 865.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Tractors
ND Document number 384931-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BRNO
AU Authority name Mendelova univerzita v Brn? (62156489)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 16700000 - Tractors
OC Original CPV code 16700000 - Tractors
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) http://mendelu.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >