Poland-Gdansk: Rotating evaporators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 53 - Hardware and Abrasives
Opps ID: NBD00003731714529815
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384659-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Rotating evaporators

2017/S 188-384659

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Gda?ski
PL634
ul. Jana Ba?y?skiego 8
Gda?sk
80-309
Poland
Contact person: Izabela Galicka, Uniwersytet Gda?ski, Dzial Zamowie? Publicznych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokoj 115 I pi?tro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://ug.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ug.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odparowywacza obrotowego z wyposa?eniem dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.

Reference number: A120-211-136/17/AW
II.1.2) Main CPV code
38436200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odparowywacza obrotowego z wyposa?eniem, zwanego dalej ?aparatur?, dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy aparatury: Wydzial Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk, pok. A104.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kod Klasyfikacji Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV): 38436200-2 (Wyparka rotacyjna).

2. Przedmiotem zamowienia jest dostawa odparowywacza obrotowego z wyposa?eniem, zwanego dalej ?aparatur?, dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.

3. Miejsce dostawy aparatury: Wydzial Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk, pok. A104.

4. Dostawa obejmuje:

1) dostaw? aparatury, instalacj? i uruchomienie,

2) przeszkolenie 2 osob z zakresu obslugi aparatury, po jej instalacji i uruchomieniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym.

5. Aparatura b?d?ca przedmiotem zamowienia musi spelnia? co najmniej parametry wyszczegolnione przez Zamawiaj?cego w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 1a.

6. Aparatura musi:

1) by? fabrycznie nowa tzn. nie u?ywana przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadala wad fizycznych i prawnych), kompletna, gotowa do u?ytkowania bez dodatkowych zakupow i inwestycji,

2) zosta? dostarczona Zamawiaj?cemu wraz z instrukcj? obslugi w j?zyku polskim w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, ktorych przechowywanie przez Zamawiaj?cego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) by? oznakowana (w tym oznakowaniem ?CE) zgodnie z wymogami okre?lonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r o systemach oceny zgodno?ci i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz. 542 z po?n. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystuj?cym energi? w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zu?yciu energii przez produkty wykorzystuj?ce energi? oraz o kontroli realizacji programu znakowania urz?dze? biurowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203 z po?n. zm.) posiada?:

a) dol?czone do produktu wykorzystuj?cego energi? etykiety sporz?dzone w j?zyku polskim, ktore b?d? zawieraly informacje o klasie efektywno?ci energetycznej (zu?yciu energii lub o wplywie tego produktu na zu?ycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliow lub innych substancji) zu?ywanych przez produkt wykorzystuj?cy energi?;

b) dol?czon? do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystuj?cym energi? kart? sporz?dzon? w j?zyku polskim, ktora b?dzie zawierala tabel? z informacjami technicznymi dotycz?cymi produktu wykorzystuj?cego energi?;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystuj?cego energi?;

? zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w ww. ustawie.

7. Gwarancja producenta na aparatur? wynosi co najmniej 24 miesi?ce, przy czym Wykonawca mo?e zaoferowa? dlu?szy okres gwarancji, z uwzgl?dnieniem zapisow rozdzialu XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

8. Szczegolowe zapisy dotycz?ce gwarancji zawarte s? w 6 projektu umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

9. Zamawiaj?cy odmowi odbioru dostarczonej aparatury, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbie?no?ci pomi?dzy cechami dostarczonej aparatury a przedstawionymi

w ofercie, z zastrze?eniem zmian dokonanych na podstawie 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy,

2) uszkodzenia lub wady uniemo?liwiaj?cej u?ycie aparatury w jej pelnym zakresie,

3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji oraz uruchomienia aparatury.

10. W przypadkach okre?lonych w pkt 9 przedstawiciel Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w 5 ust. 7 projektu umowy, sporz?dza protokol zawieraj?cy przyczyny odmowy odebrania aparatury, a Wykonawca jest obowi?zany do niezwlocznego dostarczenia aparatury zgodnej ze zlo?on? ofert?. Je?eli termin dostawy przekroczy termin realizacji zamowienia okre?lony w 2 projektu umowy, Zamawiaj?cy b?dzie mial prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

11. Zamawiaj?cy informuje, ?e zamowienie jest finansowane w 100 % z dotacji Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju. Tytul projektu: Profilaktyka i leczenie chorob cywilizacyjnych; numer umowy: Strategmed 3/306853/9/NCBR/2017.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwzgl?dnieniem zapisow rozdzialu XIV SIWZ ? termin ten jest jednym z kryteriow oceny ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy okre?la zal?cznik nr 5 do SIWZ- projekt umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Budynek Administracji Centralnej Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Jana Ba?y?skiego 8, 80-309 Gda?sk, pokoj nr 112, I pi?tro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej www.ug.edu.pl , na ktorej udost?pniona jest SIWZ informacje, o ktorych mowa w rozdziale XII pkt 9 SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriow oceny ofert, okre?lonych w rozdz. XIV SIWZ, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w oparciu o wskazane w rozdz. VII SIWZ o?wiadczenia i dokumenty ? wedlug kompleksowego opisu w SIWZ.

W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w rozdziale V, Wykonawca dol?cza do oferty:

aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie pisemnej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwane dalej o?wiadczeniem JEDZ ? zal?cznik nr 2

do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego

? W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. W imieniu wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenia JEDZ mog? by? zlo?one przez pelnomocnika, jednak?e musz? dotyczy? wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia i powinny potwierdza? spelnianie warunku udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy

z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunku udzialu w post?powaniu i brak podstaw wykluczenia.

? Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zobowi?zany jest zlo?y? osobne o?wiadczenie JEDZ, odr?bnie dla ka?dego z podwykonawcow.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, okre?lonych w rozdz. VII SIWZ.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

1000 PLN (slownie: tysi?c zlotych)

Wadium Wykonawca wnosi przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia nale?ytego zabezpieczenia umowy-?rozdz. XVII SIWZ

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy ? rozdz. XIX SIWZ.

Podstawy wykluczenia: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp

O?wiadczenia i dokumenty (rozdz. VII SIWZ)

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? korzystania z uslug podwykonawcow

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert rownowa?nych

Z uwagi na ograniczon? ilo?? znakow w niniejszym ogloszeniu szczegolowe informacje dotycz?ce przedmiotowego zamowienia zawarte s? w SIWZ. Szczegoly dotycz?ce: warunkow udzialu w post?powaniu? rozdz. V SIWZ, wykaz o?wiadcze? i dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia ?rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust 5 ustawy? rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie ?rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotycz?ce Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia i Wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic? ?rozdz. VII SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom w toku post?powania przysluguj? ?rodki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 ? 198).

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl si? on zapozna? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Rotating evaporators

2017/S 188-384659

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Gda?ski
PL634
ul. Jana Ba?y?skiego 8
Gda?sk
80-309
Poland
Contact person: Izabela Galicka, Uniwersytet Gda?ski, Dzial Zamowie? Publicznych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokoj 115 I pi?tro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://ug.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odparowywacza obrotowego z wyposa?eniem dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.

Reference number: A120-211-136/17/AW
II.1.2) Main CPV code
38436200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Rotating evaporators
ND Document number 384659-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place GDANSK
AU Authority name Uniwersytet Gda?ski (PL634)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38436200 - Rotating evaporators
OC Original CPV code 38436200 - Rotating evaporators
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://ug.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >