Poland-Raszyn: Plumbing and sanitary works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003731734626455
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384523-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Raszyn: Plumbing and sanitary works

2017/S 188-384523

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
Poland
Contact person: Dorota Czajkowska
Telephone: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Fax: +48 227017801
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.raszyn.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w Gminie Raszyn ? faza V z podzialem na zadania.

Reference number: ZP.271.1.18.2017.DC
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w Gminie Raszyn ? faza V z podzialem na zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 i obejmuj?ce:

a) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki

b) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

Zamawiaj?cy otrzymal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; O? priorytetowa II ? Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach; Typ projektow 2.3.1 Projekty dotycz?ce gospodarki wodno-?ciekowej, realizowane w aglomeracjach o wielko?ci co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamowienia jest przedsi?wzi?cie polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Janki

Zgodnie z opisem SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 788 086.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mijscowo?ci Laszczki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Powiat Pruszkowski, Gmina Raszyn,

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporz?dkowanie gospodarki wodno ? ?ciekowej w Gminie Raszyn ? faza V z podzialem na zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 i obejmuj?ce:

a) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki

b) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

Zamawiaj?cy otrzymal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; O? priorytetowa II ? Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach; Typ projektow 2.3.1 Projekty dotycz?ce gospodarki wodno-?ciekowej, realizowane w aglomeracjach o wielko?ci co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamowienia jest przedsi?wzi?cie polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Janki

Roboty stanowi?ce przedmiot zamowienia, o ktorym mowa powy?ej, obejmuj? budow? kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci?nieniow? w nast?puj?cym zakresie:

1. W ramach Zadania nr 1 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki o l?cznej dlugo?ci ? 1.920 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna (kanal glowny wraz z odgal?zieniami do granicy dzialki) ? 1.525,50 m, w tym:

? kanaly z rur PVC 200 ? 1.355 m,

? kanaly z rur PVC 160 ? 153,50 m,

? kanaly z rur PVC 250 ? 17 m,

Kanalizacj? grawitacyjn? zaprojektowano z rur o ?rednicach 200, 250 z PVC litego SN8 z wydlu?onym kielichem, l?czonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci l?cz?ce kanal glowny z poszczegolnymi nieruchomo?ciami projektuje si? z rur PVC 160 o sztywno?ci analogicznej jak kanal glowny.

b) kanalizacja sanitarna ci?nieniowa ? 394,50 m, w tym:

? kanal PE 90 ? 394,50 m,

Przewody tloczne nale?y wykona? z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym 1200 ? 1 szt.

UWAGA: Do Wykonawcy nale?y rownie? obowi?zek wyst?pienie o zaj?cie pasa drogowego na okres robot, dokonanie stosownych oplat, pelna obsluga geodezyjna zarowno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak rownie? wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamawiaj?cy otrzymal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; O? priorytetowa II ? Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzialanie 2.3 Gosp.
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca obowi?zany wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium

? dla zadania nr 1 ? 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).

2. Wadium mo?e by? wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w:

2.1. pieni?dzu;

2.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-

kredytowej,

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Powiat Pruszkowski, Gmina Raszyn,

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporz?dkowanie gospodarki wodno ? ?ciekowej w Gminie Raszyn ? faza V z podzialem na zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 i obejmuj?ce:

a) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki

b) Zadanie ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

Zamawiaj?cy otrzymal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; O? priorytetowa II ? Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach; Typ projektow 2.3.1 Projekty dotycz?ce gospodarki wodno-?ciekowej, realizowane w aglomeracjach o wielko?ci co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamowienia jest przedsi?wzi?cie polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Janki

Roboty stanowi?ce przedmiot zamowienia, o ktorym mowa powy?ej, obejmuj? budow? kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ci?nieniow? w nast?puj?cym zakresie:

W ramach Zadania nr 2 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy o l?cznej dlugo?ci ? 6.243,50 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna (kanal glowny wraz z odgal?zieniami do granicy dzialki) ? 5.661,50 m, w tym:

? kanaly z rur PVC 200 ? 4.805,50 m,

? kanaly z rur PVC 160 ? 848,00 m,

? kanaly z rur PVC 200 ? 8 m,

Kanalizacj? grawitacyjn? zaprojektowano z rur o ?rednicach 200, 250 z PVC litego SN8 z wydlu?onym kielichem, l?czonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci l?cz?ce kanal glowny z poszczegolnymi nieruchomo?ciami projektuje si? z rur PVC 160 o sztywno?ci analogicznej jak kanal glowny.

b) kanalizacja sanitarna ci?nieniowa ? 582 m, w tym:

? kanal PE 90 ? 582 m,

Przewody tloczne nale?y wykona? z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym 1200 ? 3 szt.

Uwaga: Do Wykonawcy nale?y rownie? obowi?zek wyst?pienie o zaj?cie pasa drogowego na okres robot, dokonanie stosownych oplat, pelna obsluga geodezyjna zarowno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak rownie? wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamawiaj?cy otrzymal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; O? priorytetowa II ? Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzialanie 2.3 Gosp.
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca obowi?zany wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium

? dla zadania nr 2 ? 180 000 PLN (slownie: sto osiemdziesi?t tysi?cy zloty);

2. Wadium mo?e by? wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w:

2.1. pieni?dzu;

2.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-

kredytowej,

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-238922
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
BKW Nogdan Tarnowski
Nasutow 206C
Niemce
21-025
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Robot In?ynieryjnych Energopol ? Lublin S.A.
Zawieprzycka 8H
Lublin
20-228
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 924 810.85 PLN
Total value of the contract/lot: 1 536 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kanwod Wieslaw Tarczy?ski
W?glew 218
Golina
62-590
Poland
NUTS code: PL414
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 863 275.20 PLN
Total value of the contract/lot: 5 300 508.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? udzielenia zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze. zm.) w okresie 3 lat

od dnia zawarcia umowy w wysoko?ci do 40 % zamowienia podstawowego, polegaj?cych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych do obj?tych zamowieniem podstawowym.

Zamowienia na powy?sze roboty b?d? polegaly na wykonaniu podobnych robot jak w zamowieniu podstawowym tj. wykonaniu dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej okre?lonego w rozdziale III SIWZ. Sposob realizacji robot odbywa? si? b?dzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamowienia zawartych w 12 ust. 2 istotnych postanowienia umowy ? zal?czniku nr 11 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? niniejszej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okre?lonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczegolno?ci w nast?puj?cych przypadkach:

a) przedlu?aj?cej si? procedury przetargowej,

b) kl?sk ?ywiolowych

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegolno?ci: odmienne od przyj?tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolno?ci istnienie podziemnych urz?dze?, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) zmiany terminow oraz zasad platno?ci na skutek wyst?pienia przyczyn zewn?trznych, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w chwili zawarci umowy;

e) zmiany kierownika budowy/robot, inspektora nadzoru

f) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robot, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawuj?cego nadzor autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy prawo budowlane, jako nieistotne b?d? istotne odst?pstwo od projektu, je?li zmiany s? zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, ktore proponuje si? zmieni? s? obj?te projektem budowlanym, g) zmiany dotycz?ce materialu lub urz?dzenia, ktore aktualnie nie s? dost?pne na rynku w szczegolno?ci w wyniku zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki uplyn?l od czasu sporz?dzenie projektow budowlanych i wykonawczych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych przedmiarow do czasu realizacji robot obj?tych przedmiotem umowy, h) ujawnienia wad w projektach budowlanych lub wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych lub przedmiarach, ktore maj? wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zakres rzeczowy lub termin lub koszt realizacji przedmiotu zamowienia; i) konieczno?ci wykonania robot zamiennych polegaj?cych na zmianie sposobu wykonania jakiego? elementu, lub technologii lub zmianie cech elementu, z zastrze?eniem, ?e zmiany nie spowoduj? rozszerzenia zakresu zamowienia wynikaj?cego z projektu budowlanego,

j) konieczno?ci zaniechania wykonywania cz??ci robot,

k) niemo?liwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych np. silnych opadow trwaj?cych nieprzerwanie 20 dni, uniemo?liwiaj?cych prowadzenie robot, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

l) wyst?pienia awarii nie zawinionej czynno?ciami lub nie wynikaj?cej z zaniechania czynno?ci, do ktorych Wykonawca byl zobowi?zany,

l) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,

m) opo?nienia w uzyskaniu przez Wykonawc? wymaganych pozwole?, uzgodnie? lub opinii innych organow niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamowienia, mimo dolo?enia wszelkich stara? ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w dokumentow,

n) dzialalno?ci ze strony u?ytkownikow nieruchomo?ci przyleglych do placu budowy, mog?cych mie? wplyw na zakres rzeczowy lub sposob wykonania lub terminy lub wysoko?? wynagrodzenia,

o) dzialania osob trzecich lub organow wladzy publicznej, ktore spowoduj? przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

p) wyst?pienia nieprzewidzianych okoliczno?ci formalno-prawne w czasie wykonywania prac.

r) zmiana wysoko?ci podatku VAT

zg. z SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Raszyn: Plumbing and sanitary works

2017/S 188-384523

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
Poland
Contact person: Dorota Czajkowska
Telephone: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Fax: +48 227017801
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.raszyn.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w Gminie Raszyn ? faza V z podzialem na zadania.

Reference number: ZP.271.1.18.2017.DC
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 788 086.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mijscowo?ci Laszczki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-238922

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Laszczki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BKW Nogdan Tarnowski
Nasutow 206C
Niemce
21-025
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Robot In?ynieryjnych Energopol ? Lublin S.A.
Zawieprzycka 8H
Lublin
20-228
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 924 810.85 PLN
Total value of the contract/lot: 1 536 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podolszyn Nowy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kanwod Wieslaw Tarczy?ski
W?glew 218
Golina
62-590
Poland
NUTS code: PL414
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 863 275.20 PLN
Total value of the contract/lot: 5 300 508.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Raszyn: Plumbing and sanitary works
ND Document number 384523-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RASZYN
AU Authority name Urz?d Gminy Raszyn
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232410 - Sewerage work
45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232410 - Sewerage work
45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) http://www.bip.raszyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >