Poland-Opole: Installation of road lighting equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 62 - Lighting Fixtures and Lamps
Opps ID: NBD00003731769760167
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384387-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Installation of road lighting equipment

2017/S 188-384387

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Opole
Rynek-Ratusz
Opole
45-015
Poland
Contact person: Katarzyna Bil
Telephone: +48 774438701
E-mail: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.um.opole.pl
Additional information can be obtained from another address:
Miasto Opole
ul. Piastowska 17 pok. 515 (budynek Instytutu ?l?skiego) 45-081 Opole
Urz?d Miasta Opola, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu ?l?skiego)
Opole
45-081
Poland
Contact person: Katarzyna Bil
Telephone: +48 774438701
E-mail: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miasto Opole
ul. Pistowska 17, pok. 515 (budynek Instytutu ?l?skiego)
Opole
45-081
Poland
Contact person: Katarzyna Bil
Telephone: +48 774438701
E-mail: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wroblewskiego na odcinku od ulicy Niemodli?skiej do ulicy Proszkowskiej w zakresie o?wietlenia ulicznego.

Reference number: ZP.042.3.10.2017
II.1.2) Main CPV code
45316110
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Roboty budowlano-monta?owe zwi?zane z wykonaniem sieci elektroenergetycznej o?wietleniowej na ul. Wojska Polskiego i ul. Walerego Wroblewskiego na odcinku od ul. Niemodli?skiej do ul. Proszkowskiej w Opolu wraz z autonomicznym systemem sterowania ka?d? opraw? o?wietleniow? z osobna.

Typ sterownikow GLC dostosowa? do zainstalowanych opraw o?wietleniowych.

Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 93 ust. 1a Prawa Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia nie zostaly mu przyznane.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Opole.

II.2.4) Description of the procurement:

Roboty budowlano-monta?owe zwi?zane z wykonaniem sieci elektroenergetycznej o?wietleniowej na ul. Wojska Polskiego i ul. Walerego Wroblewskiego na odcinku od ul. Niemodli?skiej do ul. Proszkowskiej w Opolu wraz z autonomicznym systemem sterowania ka?d? opraw? o?wietleniow? z osobna. Typ sterownikow GLC dostosowa? do zainstalowanych opraw o?wietleniowych.

Zamawiaj?cy umieszcza na wlasnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plikow do pobrania dokumentacj? techniczn? wraz z zal?cznikami oraz wzor umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Nazwa projektu: ?Bezpieczny transport w Opolu Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0003/16-00 z dnia 31.8.2016 r.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa.

Termin realizacji ? 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium. Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci: 24 000 PLN. Szczegolowe informacje zawarto w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu; 2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawc?, wobec ktorego zaistniej? przeslanki do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt. 1 ? 8 (z wyl?czeniem ust. 5 pkt.2) Prawa.

1. Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamowienia (w skrocie: JEDZ).

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu dotycz?ce tych podmiotow/zamieszcza informacje o tych podmiotach. W przypadku wykazania zdolno?ci technicznej lub zawodowej, ktore udost?pni inny podmiot, Wykonawca do oferty zal?cza w oryginale pisemne zobowi?zanie do udost?pnienia zdolno?ci technicznej lub zawodowej wystawione przez podmiot udost?pniaj?cy.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiaj?cy korzysta z procedury okre?lonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa. Wykonawca na wezwanie zamawiaj?cego zlo?y:

c. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Prawa, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

d. za?wiadczenie wla?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

e. za?wiadczenie Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

f. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa.

Zamawiaj?cy samodzielnie pobierze wla?ciwy dokument za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc? ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow ? (art. 26 ust. 1 Prawa):

a. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone;

b. wykazu osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.

a. wykonali w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu o?wietlenia ulicznego w technologii LED o dlugo?ci minimum 500 m ka?da,

b. dysponuj? kierownikiem budowy, posiadaj?cym uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ogranicze?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy b?dzie pisemny wniosek Stronyumowy. Zmiana mo?e nast?pi? w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidlowej realizacji zamowienia i Strony umowy wyra?? na ni? zgod?.

Szczegolowe informacje zawarto w dokumentacji post?powania (SIWZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Urz?d Miasta Opola. Wydzial Zamowie? Publicznych, 45-081 Opole, budynek Instytutu ?l?skiego, ul. Piastowska 17, pokoj nr 510.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Ci?g dalszy informacji z pkt. III.1.1)

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Prawa, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt. c, d, e i f ( 9 ust. 2 Rozporz?dzenia w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia).

Podmioty zagraniczne

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow o ktorych mowa w pkt. c, d, e, f sklada odpowiednio:

c1. informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Prawa wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

d1., e1., f1., ? dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. c1., d1., e1. i f1., zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione z terminami jak powy?ej).

Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. c, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. c1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Prawa. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej, ni? 6 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Installation of road lighting equipment

2017/S 188-384387

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Opole
Rynek-Ratusz
Opole
45-015
Poland
Contact person: Katarzyna Bil
Telephone: +48 774438701
E-mail: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wroblewskiego na odcinku od ulicy Niemodli?skiej do ulicy Proszkowskiej w zakresie o?wietlenia ulicznego.

Reference number: ZP.042.3.10.2017
II.1.2) Main CPV code
45316110
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Opole: Installation of road lighting equipment
ND Document number 384387-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OPOLE
AU Authority name Miasto Opole (ul. Piastowska 17 pok. 515 (budynek Instytutu ?l?skiego) 45-081 Opole)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45316110 - Installation of road lighting equipment
OC Original CPV code 45316110 - Installation of road lighting equipment
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bip.um.opole.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >