Czech Republic-Olomouc: Tramway passenger coaches

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003786264518581
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396817-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Tramway passenger coaches

2017/S 193-396817

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta Olomouce, a.s.
47676639
Ko?elu?ska 563/1
Olomouc
779 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Jaromir Machalek, MBA, vykonny ?editel
Telephone: +420 585533125
E-mail: machalek@dpmo.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.dpmo.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMOas

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup pln? nizkopodla?nich tramvaji pro DPMO, a.s. ? 3.

II.1.2) Main CPV code
34622100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je: Uplna, ?adna a bezvadna dodavka a uvedeni do plneho provozu celkem 8 ks novych a nepou?itych (nikoliv repasovanych nebo demo) nizkopodla?nich tramvaji, bezvyhradn? spl?ujicich technicke parametry po?adovane zadavatelem dle zadavaci dokumentace; Provedeni souvisejicich ?innosti; Individualni a komplexni vyzkou?eni, za?koleni obsluhy a uvedeni dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) do plneho provozu; Provad?ni zaru?niho servisu dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) v rozsahu smlouvou sjednanem a to po celou dobu trvani 48 m?si?ni zaru?ni doby; Provad?ni pozaru?niho servisu dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) v rozsahu servisni smlouvou sjednanem, a to po celou dobu 26 let zbyvajici ?ivotnosti dodanych tramvaji.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 285 217 420.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

?eska republika, Olomouc, kod ZUJ 500496, kod NUTS CZ0712500496.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je: Uplna, ?adna a bezvadna dodavka a uvedeni do plneho provozu celkem 8 ks novych a nepou?itych (nikoliv repasovanych nebo demo) nizkopodla?nich tramvaji, bezvyhradn? spl?ujicich technicke parametry po?adovane zadavatelem dle zadavaci dokumentace; Provedeni souvisejicich ?innosti; Individualni a komplexni vyzkou?eni, za?koleni obsluhy a uvedeni dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) do plneho provozu; Provad?ni zaru?niho servisu dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) v rozsahu smlouvou sjednanem a to po celou dobu trvani 48 m?si?ni zaru?ni doby; Provad?ni pozaru?niho servisu dodanych tramvaji (v?. ve?kereho jejich dodaneho p?islu?enstvi) v rozsahu servisni smlouvou sjednanem, a to po celou dobu 26 let zbyvajici ?ivotnosti dodanych tramvaji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Lh?ta pro dodani ? pr?b??na lh?ta pro dodani tramvaji v kalenda?nich dnech / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Nabidkova cena ? celkova vy?e nabidkove ceny za dodavku v?ech tramvaji v?etn? naklad? na provad?ni zaru?niho servisu v?ech dodanych tramvaji v CZK bez DPH / Weighting: 55
Cost criterion - Name: Naklady ?ivotniho cyklu ? naklady na provad?ni zaru?niho servisu v?ech dodanych tramvaji v CZK bez DPH / Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Integrovany regionalni opera?ni program, Specificky cil 1. Zvy?eni podilu udr?itelnych forem dopravy, Kolova vyzva ?. 20 NIzkoemisni a bezemisni vozidla.
II.2.14) Additional information

Kupni cena ?ini 175 695 000,- bez DPH.

Cena servisnich ?innosti Prodavajiciho p?i provad?ni zaru?niho servisu ?ini 9 374 380,- bez DPH.

Naklady na za?koleni servisnich pracovnik? ?ini 36 000,- bez DPH.

Cena za provad?ni pozaru?niho servisu ?ini 100 112 040,- bez DPH.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137847
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krnovske opravny a strojirny s.r.o.
46581146
Stara Je?nicka 1556/1, Pod Bezru?ovym vrchem
Krnov
794 01
Czech Republic
Telephone: +420 554605400
E-mail: kos@kos.cz
NUTS code: CZ080

Internet address: http://www.kos.cz

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 285 217 420.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Tramway passenger coaches

2017/S 193-396817

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta Olomouce, a.s.
47676639
Ko?elu?ska 563/1
Olomouc
779 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Jaromir Machalek, MBA, vykonny ?editel
Telephone: +420 585533125
E-mail: machalek@dpmo.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.dpmo.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMOas

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup pln? nizkopodla?nich tramvaji pro DPMO, a.s. ? 3.

II.1.2) Main CPV code
34622100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 285 217 420.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137847

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krnovske opravny a strojirny s.r.o.
46581146
Stara Je?nicka 1556/1, Pod Bezru?ovym vrchem
Krnov
794 01
Czech Republic
Telephone: +420 554605400
E-mail: kos@kos.cz
NUTS code: CZ080

Internet address: http://www.kos.cz

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 285 217 420.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Tramway passenger coaches
ND Document number 396817-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Dopravni podnik m?sta Olomouce, a.s. (47676639)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34622100 - Tramway passenger coaches
50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
OC Original CPV code 34622100 - Tramway passenger coaches
50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.dpmo.cz
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >