Poland-Krosno: Water-treatment plant construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003786411309568
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396778-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krosno: Water-treatment plant construction work

2017/S 193-396778

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Poland
Contact person: Malgorzata Pachana
Telephone: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fax: +48 134368678
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.bip.ekrosno.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej.

Reference number: DZ-2300-8/JRP/2017
II.1.2) Main CPV code
45252120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. ?Rozbudowa i przebudowa

(modernizacja) Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej, zadanie realizowane zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, STWiOR oraz SIWZ w oparciu o Warunki Kontraktu na budow? dla robot

budowlanych i in?ynieryjnych projektowanych przez Zamawiaj?cego ? FIDIC ?Czerwona Ksi??ka (warunki

kontraktu dla budowy dla robot in?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiaj?cego ? czwarte

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tlumaczenie pierwszego wydania 1999).

Wszystkie opisy, nazwy wlasne materialow, nazwy producentow lub normy u?yte w dokumentacji projektowej

nie powinny by? traktowane jako narzucone b?d? sugerowane przez Zamawiaj?cego, powinny by? rozumiane

jako definicje standardow. Przy realizacji zamowienia za zgod? Zamawiaj?cego dopuszcza si? zastosowanie

innego rownowa?nego (spelniaj?cego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materialu lub

urz?dzenia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 976 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Zaklad Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej (woj.podkarpackie, pow. kro?nie?ski, gm. Chorkowka).

II.2.4) Description of the procurement:

Podstawowym celem prowadzonej modernizacji Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej jest poprawa

parametrow fizyko-chemicznych uzdatnionej wody. Zostanie to osi?gni?te dzi?ki nast?puj?cym dzialaniom:

? wymiana zasuwy na doplywie na regulacyjn? z nap?dem elektrycznym sterowan? od pomierzonej warto?ci

m?tno?ci w wodzie surowej; dla pomiaru tego wska?nika zabudowany zostanie m?tno?ciomierz,

? wprowadzenie chemicznych procesow wspomagania procesu sedymentacji poprzez okresowe dawkowanie

flokulanta ? do zastosowania tylko w okresach pogorszonej jako?ci wody surowej,

? wprowadzenie chemicznych procesow usuwania zwi?zkow organicznych poprzez okresowe dawkowanie

nadmanganianu potasu ? do zastosowania tylko w okresach pogorszonej jako?ci wody surowej,

? ci?gly pomiar ilo?ci pobieranej wody surowej dla sterowania ilo?ci? dozowanego flokulanta i nadmanganianu

potasu,

? usprawnienie usuwania osadow powstaj?cych w osadnikach poprzez zastosowanie zgarniaczy,

? zapewnienie rownomierno?ci doplywu wody i jej odbioru w osadnikach,

? budowa nowej grupy filtrow dla zapewnienia odpowiedniej powierzchni filtracyjnej.

Roboty budowlane ? obejmuj?:

1.Modernizacj? komory zasuw na wlocie wody surowej.

2.Budow? komory pomiarowej wody surowej i komory zasuw.

3.Budow? kontenera instalacji flokulanta i KMnO4.

4.Modernizacj? osadnikow wst?pnych.

5.Monta? zgarniaczy osadu.

6.Budow? pompowni osadu i poletek osadowych.

7.Budow? filtra powolnego.

8.Modernizacj? przewodow technologicznych.

9.Monta? urz?dze? oraz szaf pomiarowych.

Uwaga: Wykonywane roboty w ramach realizacji niniejszego zadania b?d? wykonywane na czynnym obiekcie i

nie mog? ograniczy? jego pracy.

Zamawiaj?cy wymaga 24 miesi?cznego okresu gwarancji jako?ci na caly przedmiot zamowienia.

Integraln? cz??ci? opisu przedmiotu zamowienia s? zal?czniki, tj.:

? Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy),

? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

? Przedmiary robot (dokument pomocniczy).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0099/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 122-247625
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
In?ynieria Rzeszow S.A.
ul. Podkarpacka 59A
Rzeszow
35-082
Poland
Telephone: +48 178615000
E-mail: ofertowanie@inzynieria.rzeszow.pl
Fax: +48 178615021
NUTS code: PL823

Internet address: http://www.inzynieria.rzeszow.pl/pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 4 976 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krosno: Water-treatment plant construction work

2017/S 193-396778

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Poland
Contact person: Malgorzata Pachana
Telephone: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fax: +48 134368678
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.bip.ekrosno.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej.

Reference number: DZ-2300-8/JRP/2017
II.1.2) Main CPV code
45252120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 976 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 122-247625

Section V: Award of contract

Title:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakladu Uzdatniania Wody w Szczepa?cowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
In?ynieria Rzeszow S.A.
ul. Podkarpacka 59A
Rzeszow
35-082
Poland
Telephone: +48 178615000
E-mail: ofertowanie@inzynieria.rzeszow.pl
Fax: +48 178615021
NUTS code: PL823

Internet address: http://www.inzynieria.rzeszow.pl/pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 4 976 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Krosno: Water-treatment plant construction work
ND Document number 396778-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KROSNO
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45252120 - Water-treatment plant construction work
OC Original CPV code 45252120 - Water-treatment plant construction work
RC NUTS code PL821
IA Internet address (URL) www.bip.ekrosno.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >