Poland-St??yca: Motor vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003786789973205
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396821-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-St??yca: Motor vehicles

2017/S 193-396821

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne Spolka z o.o.
589-201-05-87
ul. Jana III Sobieskiego 31
St??yca
83-300
Poland
Contact person: Marcin Wysocki ? Prezes Zarz?du
Telephone: +48 586846225
E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu
Fax: +48 586846229
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://gpkomunalne.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia do obslugi sieci kanalizacyjnej.

Reference number: ZP.271.2.2017
II.1.2) Main CPV code
34100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia do obslugi sieci kanalizacyjnej w ramach projektu ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ciach: St??yca, Szymbark, Potuly, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji St??yca. Zamowienie podzielone jest na dwie cz??ci.

Cz??? nr 1

Samochod serwisowy wod-kan z osprz?tem,

Samochod dla brygady remontowej

Samochod wielofunkcyjny kanalizacyjny z zabudow?

Samochod asenizacyjny ze zbiornikiem

Agregat pr?dotworczy mobilny

Kompresor mobilny spalinowy

Cz??? nr 2

Koparko-ladowarka

Minikoparka

Przyczepa do transportu minikoparki.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 349 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pojazdy i wyposa?enie specjalistyczne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144520
34136000
42990000
31120000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? nr 1: Pojazdy i wyposa?enie specjalistyczne

Samochod serwisowy wod-kan z osprz?tem,

Samochod dla brygady remontowej

Samochod wielofunkcyjny kanalizacyjny z zabudow?

Samochod asenizacyjny ze zbiornikiem

Agregat pr?dotworczy mobilny

Kompresor mobilny spalinowy

Szczegolowy opis sprz?tu skladaj?cego si? na cz??? 1 zostal zawarty w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0036/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koparki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
43261000
34223300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? nr 2: Koparki

Koparko-ladowarka

Minikoparka

Przyczepa do transportu minikoparki

Szczegolowy opis sprz?tu skladaj?cego si? na cz??? 2 zostal zawarty w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0036/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204408
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pojazdy i wyposa?enie specjalistyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLCAB N. Gamo? Sp. j.
REGON 242807353
ul. Sosnowa 5
Rybnik
44-203
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 957 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 860 449.87 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Koparki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLCAB N. Gamo? Sp. J.
REGON 242807353
Rybnik
Rybnik
44-203
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 392 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 593 702.55 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

O?wiadczenie Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Dokumenty na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu skladane s? na wezwanie Zamawiaj?cego, zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow (skladane na wezwanie Zamawiaj?cego):

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b. o?wiadczenie wykonawcy dot. prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 2a do SIWZ);

c. o?wiadczenie wykonawcy dot. orzeczenia tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne (wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 2b do SIWZ);

W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Dokumenty te nale?y zlo?y? wraz z ofert?.

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych pkt. 6.4 SIWZ.

Wykaz dokumentow od podmiotow zagranicznych, podmiotow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia-z uwagi na ograniczenia wynikaj?ce z konstrukcji formularza ? zostal okre?lony w SIWZ.

Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni od uplywu terminu skladania ofert (z uwagi na konstrukcj? formularza ogloszenia o zamowieniu Zamawiaj?cy okre?lil w Sekcji IV. 2. 6), ?e s? to 2 miesi?ce (od ustalonej daty skladania ofert).

Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamowie? publicznych Dzial VI ?rodki ochrony prawnej.

Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-St??yca: Motor vehicles

2017/S 193-396821

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne Spolka z o.o.
589-201-05-87
ul. Jana III Sobieskiego 31
St??yca
83-300
Poland
Contact person: Marcin Wysocki ? Prezes Zarz?du
Telephone: +48 586846225
E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu
Fax: +48 586846229
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://gpkomunalne.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia do obslugi sieci kanalizacyjnej.

Reference number: ZP.271.2.2017
II.1.2) Main CPV code
34100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 349 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pojazdy i wyposa?enie specjalistyczne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144520
34136000
42990000
31120000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koparki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
43261000
34223300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204408

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pojazdy i wyposa?enie specjalistyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLCAB N. Gamo? Sp. j.
REGON 242807353
ul. Sosnowa 5
Rybnik
44-203
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 957 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 860 449.87 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Koparki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLCAB N. Gamo? Sp. J.
REGON 242807353
Rybnik
Rybnik
44-203
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 392 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 593 702.55 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-St??yca: Motor vehicles
ND Document number 396821-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ST??YCA
AU Authority name Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne Spolka z o.o. (589-201-05-87)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31120000 - Generators
34100000 - Motor vehicles
34136000 - Vans
34144520 - Sewage tankers
34223300 - Trailers
42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
43261000 - Mechanical shovels
OC Original CPV code 31120000 - Generators
34100000 - Motor vehicles
34136000 - Vans
34144520 - Sewage tankers
34223300 - Trailers
42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
43261000 - Mechanical shovels
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://gpkomunalne.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >