Poland-Gdansk: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003787002473845
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396914-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Engineering design services

2017/S 193-396914

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Zarz?d Morskiego Portu Gda?sk SA
ul. Zamkni?ta 18
Gda?sk
80-955
Poland
Contact person: Tadeusz Wasiak
Telephone: +48 587379391
E-mail: tadeusz.wasiak@portgdansk.pl
Fax: +48 587379332
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.portgdansk.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej.

Reference number: IU/IL/2017/002
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

1.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej: Rozbudowa i modernizacja w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu budowlanego w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawc? dokumentacji projektowej oraz w okresie r?kojmi i gwarancji na te roboty.

Niniejsze ogloszenie o udzieleniu zamowienia opublikowano pierwotnie pod nr 2017/S 146-302394 -02.08.17

Przedmiot zamowienia nale?y wykona? w zakresie okre?lonym w koncepcji udost?pnionej Wykonawcy: ?Modernizacja ukladu drogowo ? kolejowego zapewniaj?cego dost?p do Prawobrze?nego Portu Wewn?trznego w Gda?sku. Zamowienie dotyczy Zada? 1 i 2 okre?lonych w ww. koncepcji, nie obejmuje zakresu Zadania 3, ktore jest przedmiotem odr?bnego post?powania prowadzonego przez podmioty zewn?trzne w stosunku do Zamawiaj?cego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 2 794 560.00 PLN / Highest offer: 3 920 010.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Port Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rownie? pozyskanie wszystkich materialow wyj?ciowych niezb?dnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, nie udost?pnionych przez Zamawiaj?cego, w tym map, bada? podlo?a gruntowego, odkrywek, prob sprawdze? i pomiarow.

1.2. Projekt zostal podzielony na Zadania okre?lone poni?ej, odpowiadaj?ce zakresom robot koniecznych dowykonania.

Zadanie 2/1

Uklad drogowo ? kolejowy rejonu Basenu Gorniczego.

Zadanie 2/2

Uklad drogowo ? kolejowy rejonu Nabrze?a Przemyslowego.

1.3. Dla ka?dego Zadania przedmiotu zamowienia nale?y wykona? kompletn? wielobran?ow? dokumentacj? projektow? w zakresie zgodnym z wymienionym w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z po?n. zm.) i inn? wymagan? na podstawie Umowy.

Projekty nale?y opracowa? w zakresie wszystkich bran? niezb?dnych dla kompletno?ci przedmiotu umowy, a w szczegolno?ci nale?y opracowa? nast?puj?ce dokumentacje bran?owe:

przebudowa i budowa drog;

przebudowa i budowa torow kolejowych;

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

przebudowa sieci wodoci?gowej;

przebudowa sieci elektroenergetycznej;

przebudowa sieci teletechnicznej;

budowa kanalizacji wtornej dla sieci monitoringu w obr?bie posterunkow wartowniczych;

budowa nowego ogrodzenia;

budowa nowych posterunkow wartowniczych z niezb?dn? infrastruktur? ograniczaj?c? dost?p do terenow

portowych;

niezb?dne roboty zabezpieczaj?ce i rozbiorkowe.

1.4. Realizacja przedmiotu zamowienia w zakresie ka?dego Zadania jest podzielona na nast?puj?ce Etapy:

Etap 1

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami

i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odr?bnymi przepisami do zlo?enia wniosku o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budow?.

Etap 2

Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami

i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odr?bnymi przepisami.

Przedmiar robot.

Informacja dotycz?ca bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

Kosztorys inwestorski.

Karty inwentarzowe obiektow oraz instrukcje u?ytkowania obiektow.

PL Formularz standardowy 05 ? Ogloszenie o zamowieniu ? zamowienia sektorowe 5 / 23

Inne dokumenty i opracowania, je?eli s? niezb?dne dla kompletno?ci

i poprawno?ci dokumentacji w ?wietle odr?bnych przepisow lub je?li ich potrzeba wyniknie z dokumentacji

uzgodnionej z innymi slu?bami/instytucjami.

Etap 3

Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?.

Etap 4

Uslugi nadzoru autorskiego nad realizacj? robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanych projektow oraz w okresie r?kojmi i gwarancji na te roboty.

1.5. Szczegolowy zakres, zalo?enia i warunki realizacji przedmiotu zamowienia okre?lone s? w Opisie przedmiotu zamowienia zamieszczonym w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiaj?cy jest uprawniony uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie cz??ci zamowienia, nie zostan? mu przyznane.

Wyl?czn? odpowiedzialno?? za tre?? publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w trakcie publikacji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 2015-PL-TM-0280-S.
II.2.14) Additional information

Projekt 2015-PL-TM-0280-S ?Dokumentacja projektowa i ?rodowiskowa dla rozbudowy i modernizacji w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej jest wspolfiinansowany przez Uni? Europejsk? z Instrumentu ?L?cz?c Europ?.

Zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow UE w wysoko?ci 50 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-145905
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gda?sku
ul. Jana Uphagena 27
Gda?sk
80-237
Poland
E-mail: ofertowanie@bpbk.com.pl
Fax: +48 583418946
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 650 400.00 PLN
Lowest offer: 2 794 560.00 PLN / Highest offer: 3 920 010.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 punkt 3).

Zamawiaj?cy dokona oceny ofert na zasadach okre?lonych w art. 24aa PZP, tj. dokona oceny ofert, a nast?pnie

zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w post?powaniu ? procedura odwrocona.

Projekt umowy z istotnymi jej elementami zostal okre?lony w Zal?czniku nr 4 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy

w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiaj?cy przewiduje waloryzacj? wynagrodzenia zgodnie z zapisami SIWZ oraz Projektu umowy.

1. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1.1. wypelniony formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do SIWZ ( w przypadku, gdy Wykonawcy wyst?puj? wspolnie druk podpisze pelnomocnik, zgodnie z art. 23 Ustawy, a tak?e informacj? ktor? cz??? zamowienia Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy.

1.2. o?wiadczenia wymienione w rozdziale VI. Punkty od 1 do 4 niniejszej SIWZ;

1.3. pelnomocnictwo do podpisania oferty i/lub zal?cznikow, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentow zlo?onych wraz

z ofert? ? zgodnie z tre?ci? rozdz. VI pkt 10 SIWZ oraz rozdz. X pkt 3 SIWZ;

1.4. Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, je?eli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy PZP;

1.5. Dowod wniesienia wadium.

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ka?dy z Wykonawcow zobowi?zany jest zlo?y? o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

7. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow, wymienionych w rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Engineering design services

2017/S 193-396914

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Zarz?d Morskiego Portu Gda?sk SA
ul. Zamkni?ta 18
Gda?sk
80-955
Poland
Contact person: Tadeusz Wasiak
Telephone: +48 587379391
E-mail: tadeusz.wasiak@portgdansk.pl
Fax: +48 587379332
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.portgdansk.pl

I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej.

Reference number: IU/IL/2017/002
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 2 794 560.00 PLN / Highest offer: 3 920 010.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-145905

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji w?zlow sieci bazowej w Porcie Gda?sk w zakresie infrastruktury drogowo ? kolejowej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gda?sku
ul. Jana Uphagena 27
Gda?sk
80-237
Poland
E-mail: ofertowanie@bpbk.com.pl
Fax: +48 583418946
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 650 400.00 PLN
Lowest offer: 2 794 560.00 PLN / Highest offer: 3 920 010.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Engineering design services
ND Document number 396914-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Zarz?d Morskiego Portu Gda?sk SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL
PL634
IA Internet address (URL) http://www.portgdansk.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >