Poland-Warsaw: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003787009283622
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396913-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Cleaning services

2017/S 193-396913

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska Spolka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow w Poznaniu, al. Niepodleglo?ci 41/42, 70-940 Szczecin
Telephone: +48 914401452
E-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego (woj. zachodniopomorskie).

Reference number: PI.TPZPoz.2600.071.2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego, w tym przyleglych do nich placow, chodnikow, schodow zewn?trznych, podjazdow dla osob niepelnosprawnych, terenow zielonych ? na terenie jednostek podleglych Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomo?ci w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 7 557 121.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A. na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego, w tym przyleglych do nich placow, chodnikow, schodow zewn?trznych, podjazdow dla osob niepelnosprawnych, terenow zielonych ? na terenie jednostek podleglych Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomo?ci w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie).

Przewidywana powierzchnia przeznaczona do sprz?tania w okresie obowi?zywania umowy w m 2 :

1) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: pomieszczenia biurowe ? 3 398,53

2) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: pomieszczenia eksploatacyjne i zaplecza placowek pocztowych ?26 674,48

3) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: pomieszczenia sanitarne oraz ci?gi komunikacyjne ? 10 148,98

4) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: pokoje go?cinne ? 3 219,48

5) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: hale i warsztaty ? 4 146,00

6) Powierzchnia do sprz?tania ? wewn?trzna: wewn?trzna dodatkowa ? 2 173

7) Powierzchnia do sprz?tania ? zewn?trzna: tereny utwardzone chodniki, rampy, podjazdy dla niepelnosprawnych, place, parkingi, drogi wewn?trzne itp. ? 28 808

8) Powierzchnia do sprz?tania ? zewn?trzna: tereny zielone ? 16 193.

Zamawiaj?cy w ramach utrzymywania czysto?ci przewiduje mycie okien, okien nierozwieralnych, przeszkle?(szyb zewn?trznych i wewn?trznych, ram, o?cie?y okiennych i parapetow zewn?trznych i wewn?trznych). Okna znajduj? si? na ro?nej wysoko?ci, nie przekraczaj?cej 4 m od poziomu podlogi/posadzki. Koszt mycia okien powinien by? wkalkulowany w stawk? za sprz?tanie powierzchni w obiektach.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stalego powierzchni sprz?tanej maksymalnie o 20 % l?cznej powierzchni (obejmuj?cej powierzchnie wewn?trzne, zewn?trzne). Zmniejszenie powierzchni powinno by? dokonane w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku sprzeda?y nieruchomo?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni sprz?tanej ponad limit okre?lony w pkt. 1.

3. Zamawiaj?cy w przypadku zmniejszenia powierzchni, zgodnie z pkt. 1 lub pkt. 2 zastrzega sobie mo?liwo?? odpowiedniego zwi?kszenia powierzchni zgodnie z potrzebami Zamawiaj?cego rownie? w innej lokalizacji,w ramach pierwotnie ustalonej ilo?ci metrow do ?wiadczenia uslugi. Powy?sze zwi?kszenie powinno by? dokonane w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawcy nie przysluguje ?adne roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego w sytuacjach gdy Zamawiaj?cy zwi?kszy lub zmniejszy powierzchni? przeznaczon? do sprz?tania zgodnie z postanowieniami umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235458
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego (woj. zachodniopomorskie).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: Jantar Spolka z o.o., Jantar 2 Spolka z o.o., Agencja Ochrony Sekret Spolka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
Slupsk
76-200
Poland
E-mail: przetargi@jantar.slupsk.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 331 191.65 PLN
Total value of the contract/lot: 9 061 487.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola?
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Cleaning services

2017/S 193-396913

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska Spolka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow w Poznaniu, al. Niepodleglo?ci 41/42, 70-940 Szczecin
Telephone: +48 914401452
E-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego (woj. zachodniopomorskie).

Reference number: PI.TPZPoz.2600.071.2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 7 557 121.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL4

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235458

Section V: Award of contract

Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug w zakresie sprz?tania i utrzymania w czysto?ci obiektow u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego (woj. zachodniopomorskie).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: Jantar Spolka z o.o., Jantar 2 Spolka z o.o., Agencja Ochrony Sekret Spolka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
Slupsk
76-200
Poland
E-mail: przetargi@jantar.slupsk.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 331 191.65 PLN
Total value of the contract/lot: 9 061 487.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Cleaning services
ND Document number 396913-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Poczta Polska Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
RC NUTS code PL
PL4
IA Internet address (URL) www.poczta-polska.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >