Poland-Gdansk: Meal-preparation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003787053330592
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396740-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Meal-preparation services

2017/S 193-396740

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Copernicus Podmiot Leczniczy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
221964385
Al. Jana Pawla II 50
Gda?sk
80-462
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 587684281
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.copernicus.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga kompleksowego ?ywienia w Copernicus PL Sp. z o.o.

Reference number: D10.251.8.M.2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug ?ywieniowych pacjentow oraz pracownikow w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gda?sku polo?onych na posesjach przy al. Jana Pawla II 50 i ul. Wejhera 12A (Szpital ?w. Wojciecha).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55322000
55521200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug ?ywieniowych pacjentow oraz pracownikow w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gda?sku polo?onych na posesjach przy al. Jana Pawla II 50 i ul. Wejhera 12A (Szpital ?w. Wojciecha).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
Information about national procedures is available at: www.copernicus.gda.pl
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Zgodnie z SIWZ.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 059-110437
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Wszystkie oferty, ktore zostaly zlo?one w niniejszym post?powaniu zawieraj? ceny przewy?szaj?ce kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1 pkt. 4 ) ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopie odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.

9. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostale postanowienia dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy Dzialu VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Meal-preparation services

2017/S 193-396740

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Copernicus Podmiot Leczniczy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
221964385
Al. Jana Pawla II 50
Gda?sk
80-462
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 587684281
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.copernicus.gda.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga kompleksowego ?ywienia w Copernicus PL Sp. z o.o.

Reference number: D10.251.8.M.2017
II.1.2) Main CPV code
55321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55322000
55521200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 059-110437

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)
TI Title Poland-Gdansk: Meal-preparation services
ND Document number 396740-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Copernicus Podmiot Leczniczy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? (221964385)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 55321000 - Meal-preparation services
55322000 - Meal-cooking services
55521200 - Meal delivery service
OC Original CPV code 55321000 - Meal-preparation services
55322000 - Meal-cooking services
55521200 - Meal delivery service
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.copernicus.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >